Na skróty
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe
 • Pytanie:
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego podatnik podatku od spadków i darowizn składając zgłoszenie SD-Z1 w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia zmieniającego wcześniej wydane prawomocne postanowienie stwierdzające nabycie praw do spadku może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. Nr 45 poz. 207 z 2004 r. z późn. zm.)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-57/09-5/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 tej ustawy (zasiedzenie).

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/436-13/09-4/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po przysposabiającej Pani Elena L. własności rzeczy lub praw majątkowych (znajdujących się lub wykonywanych we Włoszech), nabycie takie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, iż Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia tego nabycia w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy (zakładając jednocześnie, że Wnioskodawczyni w chwili otwarcia spadku będzie posiadać obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-41/09-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zawarcie umowy darowizny spowoduje konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-32/09/TK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Umowa darowizny udziału mieszkania dokonana na rzecz Wnioskodawcy, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a powyższej ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-120/09-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawca otrzymując od brata darowiznę w formie ziemi rolnej zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/436-47/09/RS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po rodzicach gospodarstwo rolne. Rodzice Wnioskodawczyni zmarli w 2008 roku. Uprawomocnienie postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku nastąpiło na początku 2009 r. Wnioskodawczyni z tytułu nabytego spadku skorzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W 2009 roku Wnioskodawczyni zamierza przepisać grunty orne dzieciom. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w przypadku przepisania gruntów ornych przez Wnioskodawczynię na dzieci Urząd Skarbowy nie ma podstawy do określenia wysokości podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni z tytułu nabytego spadku spełniła warunki do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-252/09-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  darowizna od matki udziału w lokalu mieszkalnym będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-301/09-2/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, iż jeżeli wskazana we wniosku czynność stanowi darowiznę, Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile jako obdarowana, spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-341/09-4/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  1. Czy spadkobierca, posiadając testament, ma prawo do złożenia zeznania SD-Z1 przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku? 2. Czy urzędnik ma obowiązek przyjąć takie zeznanie? 3. Czy złożenie zeznania w ww. terminie (tj. przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku) jest podstawą do zwolnienia od podatku, przy założeniu, że orzeczenie zostałoby dostarczone do Urzędu Skarbowego po jego uprawomocnieniu się?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/436-155/09/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  opodatkowanie darowizny

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-433/09-3/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  podatek od spadków i darowizn w zakresie wypłaconego zachowku

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-469/09-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowanie zachowku

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-542/09-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  umowa darowizny nieruchomości wraz z zaciągniętym kredytem dokonanej na rzecz Wnioskodawcy przez brata i bratową

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-532/09-4/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  zastosowanie zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-23/10-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Należy wskazać, iż nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku (rzeczy oraz praw majątkowych) w wyniku przekazania ich przez trust na podstawie umowy trustu będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn dla nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu. Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 w terminie 6-miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-132/10-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy stwierdzić, iż z tytułu otrzymanego zachowku Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-135/10-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, iż z tytułu otrzymanego zachowku Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-136/10-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy wskazać, iż nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem zachowku następuje z chwilą wykonania tego prawa, tj. wypłaty zachowku lub jego części. Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 w terminie 6-miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wnioskodawca zgłoszenie w powyższym zakresie winien składać każdorazowo na formularzu SD-Z2, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli wypłaty kolejnej raty zachowku. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 ze zm.) Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania do zgłoszenia SD-Z2 dokumentów potwierdzających wypłatę zachowku.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-74/10-6/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy stwierdzić, iż umowy darowizny zawarte między mężem Wnioskodawczyni, jako darczyńcą, a Wnioskodawczynią, jako obdarowaną będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-92/10-5/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

22| 23| 24| 25| 26|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY