Na skróty
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe
 • Pytanie:

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/436-16/07/RS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/436-11/07/BK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/436-3/07/MR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  należy stwierdzić, iż w przypadku nabycia w przyszłości innego lokalu mieszkalnego, czy też udziału w lokalu mieszkalnym, Wnioskodawczyni zachowa prawo do przyznanej ulgi zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie w przyszłości mieszkania nie ma wpływu na powyższą ulgę.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-39/09-4/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy fakt bycia współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego w momencie otrzymania w spadku spółdzielczego własnościowego prawa od lokalu stanowi negatywną przesłankę uniemożliwiającą skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-35/09-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawca nadal może korzystać z ulgi zwalniającej go z zapłaty podatku od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-197/09-2/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Wnioskodawca otrzymując w drodze dziedziczenia nieruchomość zabudowaną, aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 może być współwłaścicielem innego prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Należy podkreślić, iż prawo do skorzystania z ulgi możliwe jest wyłącznie po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy do podstawy opodatkowania nie wlicza się wyłącznie wartości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego. A zatem, nie ma możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości nieruchomości gruntowej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-203/09-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-366/09-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  zachowanie prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-448/09-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  darowizna lokalu mieszkalnego została zawarta w 2006 r. Wnioskodawca skorzystał z ulgi z tytułu zamieszkiwania zgodnie z art. 16 ustawy, tym samym doszło do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, a zatem darowizna została spełniona. Nie ma zatem możliwości rozwiązania obecnej umowy darowizny i zawarcia nowej w celu zastosowania art. 4a powyższej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-15/10-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  zachowanie prawa do zwolnienia z podatku od darowizny

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-17/10-5/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Można zatem przyjąć, iż w Pana sytuacji zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, pomimo zbycia nabytego w drodze spadku mieszkania przed upływem 5 lat od dnia jego otrzymania. A zatem, jeżeli dokona Pan zbycia powyższego mieszkania przed upływem 5 lat, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia - zachowa Pan prawo do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-18/10-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy przyjąć, iż w sytuacji Wnioskodawczyni (potrzeba połączenia rodziny, stworzenie bezpiecznych warunków dla dziecka, znalezienie pracy, poprawienie sytuacji finansowej rodziny) zachodziła uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, w sytuacji zbycia nabytego w drodze spadku lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia określonego w art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. a) lub b) ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zatem, jeżeli Wnioskodawczyni dokonała zbycia powyższego lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zamieszkania w nabytym w drodze spadku mieszkaniu, a nabycie innego lokalu mieszkalnego nastąpi nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia - zachowa Wnioskodawczyni prawo do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nadmienia się, iż nabycie przez Wnioskodawczynię mieszkania na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską stanowi nabycie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-120/10-7/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną we wniosku można zatem przyjąć, iż w sytuacji Wnioskodawcy zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, pomimo zbycia nabytego w drodze spadku mieszkania przed upływem 5 lat od dnia jego otrzymania. A zatem, jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia powyższego mieszkania przed upływem 5 lat, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia - Wnioskodawca zachowa prawo do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-122/10-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  w sytuacji Wnioskodawczyni zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, pomimo zbycia nabytego w drodze darowizny mieszkania przed upływem 5 lat od dnia jego otrzymania. A zatem, jeżeli Wnioskodawczyni dokona zbycia powyższego mieszkania przed upływem 5 lat, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia - zachowa prawo do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-133/10-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyłącznie do udziału w jednym lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku, w którym Wnioskodawca zobowiąże się mieszkać, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt stały i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego oraz spełni pozostałe warunki wymienione w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W stosunku do powyższego lokalu może być więc zastosowania ulga, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Należy wskazać, iż od udziału w drugim lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nadwyżki ponad kwotę wolną, która w przypadku Wnioskodawcy, tj. II grupy podatkowej wynosi 7.276 zł. Należy nadmienić, iż Wnioskodawca będzie miał obowiązek, zgodnie z art. 17a ust. 1, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-91/10-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: LK-IV4306/2/IN/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Od jakiej wartości będzie naliczony podatek od spadku ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IV/4306-0003/IN/07/EJ wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy w przypadku sporządzenia umowy darowizny zawartej pomiędzy małżonkami, na mocy której jeden z małżonków daruje przedmiot wchodzący w skład ich majątku wspólnego drugiemu małżonkowi, obdarowanej przysługuje ulga mieszkaniowa określona w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) i w jakiej wysokości?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-M/436-5/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy podatnik otrzymujący darowiznę od drugiej żony jego dziadka, stanowiącą lokal mieszkalny, zwolniony jest z opłacenia podatku od spadków i darowizn?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1434/S-SM/Rek.236/07/DR wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

22| 23| 24| 25| 26|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY