Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe
 • Pytanie:
  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Tym samym, wartość spadku należy ustalić się na dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłej, a nie jak stwierdza Wnioskodawca na dzień otwarcia spadku (tj. śmierci Testatorki).

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-108/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, która przekaże tytułem darowizny nabyte w drodze dziedziczenia mieszkanie na rzecz córki przed upływem terminu o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, utraci prawo do ulgi określonej w art. 16 ust. 1 tej ustawy, niezależnie od okoliczności, czy w dalszym ciągu będzie w przedmiotowym mieszkaniu zamieszkiwać będąc zameldowaną, czy też nie. Powyższe wynika z faktu, że wyjątki określone w wyżej cyt. art. 16 ust. 7 w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania. W rezultacie, Wnioskodawczyni wbrew zaprezentowanemu stanowisku, będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn wymierzonego od podstawy opodatkowania sprzed zastosowania ulgi mieszkaniowej, który ustali właściwy w sprawie organ podatkowy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-119/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  A zatem, gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-122/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Wnioskodawca z tytułu darowizny mieszkania otrzymanej od teściowej będzie mógł skorzystać z ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy wskazać, że okres 5 lat, który jest jednym z warunków zastosowania ulgi wymienionej w art. 16 ustawy, jest liczony jako 5 pełnych lat. Dodatkowo należy nadmienić, że posiadanie piwnicy oraz nabycie działki budowlanej przed otrzymaniem mieszkania w drodze darowizny, nie ma wpływu na zastosowanie ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-121/15-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy stwierdzić, że powyższa darowizna może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji nie ustosunkowano się do kwestii dotyczącej dopuszczalności i skuteczności prawnej dokonania darowizny przez ojca na rzecz syna, przypadających ojcu po rodzicach nieruchomości. Kwestii tych bowiem nie regulują przepisy prawa podatkowego lecz przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast rolą organu podatkowego nie jest ocenianie czy taka czynność jest dopuszczalna.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-126/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  przyjmując za Wnioskodawcą, że z tytułu nabycia nieruchomości umową darowizny zostało zastosowane zwolnienie zawarte w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, przekazanie części gruntów na rzecz Gminy pozostaje bez wpływu na ww. zwolnienie. Opisane we wniosku działania Wnioskodawcy będą neutralne podatkowo, nie utraci on ww. zwolnienia.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-113/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-149/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy darowizna części ułamkowej (1/3) nieruchomości dokonana przez wspólników spółki cywilnej na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-112/15-3/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podtakowej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-115/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma darowiznę od ojczyma, może skorzystać - na podstawie art. 4a ustawy - ze zwolnienia od podatku?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-163/15/HK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Akcje pracownicze po zmarłym małżonku - podstawa opodatkowania.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-145/15/BJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, że umowa darowizny zespołu składników majątkowych może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-155/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy stwierdzić, że umowa darowizny nieruchomości dokonana na rzecz Wnioskodawczyni przez pasierba będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, że umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-159/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Stwierdzić należy, iż z istoty omawianego zwolnienia wynika warunek prowadzenia gospodarstwa rolnego nabytego w spadku przez okres 5 lat od nabycia. Zatem przekazanie gruntów o pow. ok. 0,11 ha na rzecz Gminy, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze darowizny, a których nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, spowoduje utratę przez Wnioskodawczynię prawa do powyższego zwolnienia. Należy nadmienić, że przekazanie gruntów tj. około 0,11 ha na rzecz Gminy w celu wybudowania drogi gminnej nie powoduje utraty przez Wnioskodawczynię ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-163/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, otrzymanie przez Wnioskodawcę w drodze darowizny od ojca całości lub części udziałów w Spółce Holdingowej będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w sytuacji, gdy Wnioskodawca zgłosi nabycie własności udziałów w H. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego lub w sytuacji gdy umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, a w chwili zawarcia umowy darowizny Wnioskodawca będzie obywatelem polskim i będzie posiadał miejsce zamieszkania oraz miejsce stałego pobytu na terytorium Polski?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-162/15-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-167/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-168/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie zawarte w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, że umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-2/16-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek, i jeżeli tak to w jakiej wysokości?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-24/16/BJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię spadku po zmarłym ojcu spowodowało powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. W powyższej sprawie była możliwość zastosowania zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie. Należy nadmienić, że Wnioskodawczyni w przedstawionym stanie faktycznym wskazała, że w terminie ustawowym dokonała zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia. Ponadto zauważyć należy, że dział spadku jest instytucją odrębną od dziedziczenia (nabycia spadku) i polega na zniesieniu wspólności majątku spadkowego. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego). Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż dział spadku, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem dokonany dział spadku, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-161/15-4/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

22| 23| 24| 25| 26|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY