Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe
 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, że zasądzone na rzecz Wnioskodawczyni odszkodowanie (wraz z odsetkami) nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy. Na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłej w 1986 r. Helenie G. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku po zmarłej powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, tj. w 1996 r., w myśl powołanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-283/14-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, że skoro w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym Wnioskodawca będzie nadal zamieszkiwać, pomimo zbycia go tytułem darowizny, to nie utraci z tego powodu prawa do ulgi przewidzianej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-363/14-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Ustalając podstawę opodatkowania wartość udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego powinna być pomniejszona o tę część wartości hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego nabywcy, tj. o połowę. Podstawę opodatkowania w analizowanej sytuacji stanowi zatem czysta wartość udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (po odliczeniu wartości 1/2 hipoteki), ponieważ dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia (całość, część lub został on całkowicie spłacony). W rezultacie, jeśli wysokość zadłużenia hipotecznego przekroczy wartość nabytej rzeczy (udziału w rzeczy) wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-424/14-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem działek tytułem zasiedzenia.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-392/14/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Odliczenia od kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania nabytego uprzednio w drodze spadku nie są przedmiotem ustawy o podatku od spadków i darowizn

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-74/15/MD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  dział spadku

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-78/15/AD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej, że podopieczny (Wnioskodawczyni) nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn wtedy, gdy suma wszystkich darowizn otrzymanych łącznie od różnych osób za pośrednictwem fundacji w okresie 5 lat przekroczy kwotę wolną od podatku dla osób z trzeciej grupy podatkowej tj. 4.902 zł, ale każdy składnik tej sumy (darowizny od jednej osoby w okresie 5 lat) jest niższy niż 4.902 zł.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-103/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Tym samym, wartość spadku należy ustalić się na dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłej, a nie jak stwierdza Wnioskodawca na dzień otwarcia spadku (tj. śmierci Testatorki).

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-108/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, która przekaże tytułem darowizny nabyte w drodze dziedziczenia mieszkanie na rzecz córki przed upływem terminu o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, utraci prawo do ulgi określonej w art. 16 ust. 1 tej ustawy, niezależnie od okoliczności, czy w dalszym ciągu będzie w przedmiotowym mieszkaniu zamieszkiwać będąc zameldowaną, czy też nie. Powyższe wynika z faktu, że wyjątki określone w wyżej cyt. art. 16 ust. 7 w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania. W rezultacie, Wnioskodawczyni wbrew zaprezentowanemu stanowisku, będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn wymierzonego od podstawy opodatkowania sprzed zastosowania ulgi mieszkaniowej, który ustali właściwy w sprawie organ podatkowy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-119/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  A zatem, gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-122/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Wnioskodawca z tytułu darowizny mieszkania otrzymanej od teściowej będzie mógł skorzystać z ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy wskazać, że okres 5 lat, który jest jednym z warunków zastosowania ulgi wymienionej w art. 16 ustawy, jest liczony jako 5 pełnych lat. Dodatkowo należy nadmienić, że posiadanie piwnicy oraz nabycie działki budowlanej przed otrzymaniem mieszkania w drodze darowizny, nie ma wpływu na zastosowanie ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-121/15-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy stwierdzić, że powyższa darowizna może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji nie ustosunkowano się do kwestii dotyczącej dopuszczalności i skuteczności prawnej dokonania darowizny przez ojca na rzecz syna, przypadających ojcu po rodzicach nieruchomości. Kwestii tych bowiem nie regulują przepisy prawa podatkowego lecz przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast rolą organu podatkowego nie jest ocenianie czy taka czynność jest dopuszczalna.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-126/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  przyjmując za Wnioskodawcą, że z tytułu nabycia nieruchomości umową darowizny zostało zastosowane zwolnienie zawarte w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, przekazanie części gruntów na rzecz Gminy pozostaje bez wpływu na ww. zwolnienie. Opisane we wniosku działania Wnioskodawcy będą neutralne podatkowo, nie utraci on ww. zwolnienia.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-113/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-149/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy darowizna części ułamkowej (1/3) nieruchomości dokonana przez wspólników spółki cywilnej na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-112/15-3/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podtakowej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-115/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma darowiznę od ojczyma, może skorzystać - na podstawie art. 4a ustawy - ze zwolnienia od podatku?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-163/15/HK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Akcje pracownicze po zmarłym małżonku - podstawa opodatkowania.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-145/15/BJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, że umowa darowizny zespołu składników majątkowych może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-155/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  należy stwierdzić, że umowa darowizny nieruchomości dokonana na rzecz Wnioskodawczyni przez pasierba będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, że umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-159/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

22| 23| 24| 25| 26|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY