Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe
 • Pytanie:
  Skutki podatkowe w podatku od spadków i darowizn spłaty kredytu przez współdłużników solidarnych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/436-202/12/TJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Zakres skutków podatkowych dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-637/12-4/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Zakres skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-3/13-5/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zmiana umowy pożyczki na umowę darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB2/436-3/13-2/KK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z podatku wyegzekwowanej dotychczas sumy pieniężnej tytułem zachowku oraz pozostałej kwoty jeżeli kiedykolwiek dalsza egzekucja co do pozostałej części należności okaże się skuteczna?Czy w druku SD-Z2, który Wnioskodawca planuje złożyć, za datę nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych (poz. 4) można uznać datę rzeczywistego otrzymania środków pieniężnych (a więc 13 września 2012 r.), a nie datę śmierci babci (20 czerwca 2006)? Tym samym czy w opisanym przypadku data nabycia będzie również datą powstania obowiązku podatkowego?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/436-3/13/MN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  1. Czy ustanowienie nieodpłatnie i na czas nieoznaczony na nieruchomości (nieruchomość obciążona) służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działki sąsiedniej na rzecz każdorazowego współwłaściciela nieruchomości władnącej (współwłaściciela nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością obciążoną bezpośrednio lub pośrednio) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?2. Czy w związku z ustanowieniem ww. służebności Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku od spadków darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/436-163/13-2/WM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy ustanowienie służebności osobistej polegającej na prawie do nieodpłatnego i dożywotniego korzystania z nieruchomości skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-185/13/MCZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni z tytułu otrzymanej darowizny mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-24/10/13-5/S/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie zawarte w art.4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-510/13-4/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Otrzymanie kwoty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na życie po zmarłej żonie.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/436-179/13/DSZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Skutki podatkowe nabycia lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego małżeńskiego ze środków pochodzących w części z darowizny do majątku odrębnego jednego z małżonków.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/436-186/13/TJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Moment powstania obowiązku podatkowego w sytuacji nabycia prawa do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/436-204/13/TJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  nieodpłatnego przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej nieruchomości należącej do majątku spółki

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-55/14/MCZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, że zasądzone na rzecz Wnioskodawczyni odszkodowanie (wraz z odsetkami) nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy. Na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłej w 1986 r. Helenie G. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku po zmarłej powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, tj. w 1996 r., w myśl powołanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-283/14-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, że skoro w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym Wnioskodawca będzie nadal zamieszkiwać, pomimo zbycia go tytułem darowizny, to nie utraci z tego powodu prawa do ulgi przewidzianej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-363/14-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Ustalając podstawę opodatkowania wartość udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego powinna być pomniejszona o tę część wartości hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego nabywcy, tj. o połowę. Podstawę opodatkowania w analizowanej sytuacji stanowi zatem czysta wartość udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (po odliczeniu wartości 1/2 hipoteki), ponieważ dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia (całość, część lub został on całkowicie spłacony). W rezultacie, jeśli wysokość zadłużenia hipotecznego przekroczy wartość nabytej rzeczy (udziału w rzeczy) wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-424/14-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem działek tytułem zasiedzenia.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-392/14/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Odliczenia od kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania nabytego uprzednio w drodze spadku nie są przedmiotem ustawy o podatku od spadków i darowizn

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-74/15/MD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  dział spadku

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-2-1/4515-78/15/AD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej, że podopieczny (Wnioskodawczyni) nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn wtedy, gdy suma wszystkich darowizn otrzymanych łącznie od różnych osób za pośrednictwem fundacji w okresie 5 lat przekroczy kwotę wolną od podatku dla osób z trzeciej grupy podatkowej tj. 4.902 zł, ale każdy składnik tej sumy (darowizny od jednej osoby w okresie 5 lat) jest niższy niż 4.902 zł.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4515-103/15-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

22| 23| 24| 25| 26|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY