Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: sprzedaż nieruchomości ( 2094 )

 • Pytanie:
  Dotyczy sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2006 r. w związku z wykonywaniem pracy w Nigerii.Wnioskodawca prosi o określenie sposobu rozliczenia podatku za 2006 r. i rok bieżący oraz zadaje pytania:Czy obowiązuje go dodatkowo opodatkowanie w Polsce?Jeżeli obowiązuje opodatkowanie w Polsce, to w jaki sposób powinien się rozliczyć?Jakie odliczenia są stosowane w związku z sytuacją, którą opisał we wniosku?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OG-005/136/07/PD II/415-15/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy towary handlowe wniesione do spółki jawnej jako część aportu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo, stanowić będą remanent początkowy w tej spółce dla potrzeb rozliczenia rocznego dochodu ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1438/DF2/415-69/272/07/ER wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

 • Pytanie:
  Czy zaliczki na poczet diet i ryczałtów za noclegi kierowców będących pracownikami stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów, oraz wg jakiego kursu walut należy przeliczać te wydatki wyrażone w walutach obcych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/415/12/05/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

 • Pytanie:
  Czy właściwe jest opodatkowanie przychodu, od którego nie odliczono jeszcze (bezpośredniego) kosztu jego uzyskania (zakup towarów handlowych), kiedy winno rozliczać się przychody a kiedy koszty ich uzyskania i na podstawie jakich dowodów?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/415/12/01/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

 • Pytanie:
  Czy po nabyciu własnych udziałów w celu ich umorzenia, zarówno dla Spółki jak i dla pozostających w niej wspólników, skutki podatkowe nie powinny wystąpić ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/415-10/BJ/07 wydana przez: Opolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy otrzymując udziały o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wnoszonych jako aport do spółki z o.o. udziałów w innej spółce z o.o., będzie mógł przyjąć jako przychód wartość nominalną objętych udziałów, przy uwzględnieniu okoliczności, iż wartość wnoszonych udziałów zostanie odniesiona do wartości spółki, do której przedmiotowe udziały zostaną wniesione i na tej podstawie zostanie określony udział Podatnika w kapitale tej spółki (tym samym wartość nominalna objętych udziałów).

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1419/UDD-415-89/07/GS wydana przez: Urząd Skarbowy w Płocku

 • Pytanie:
  Po jakim czasie może sprzedać nieruchomość zakupioną w 2006 roku by nie być zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego od tej transakcji i w jakiej wysokości zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli sprzeda nieruchomość przed upływem tego czasu ? Natomiast, czy w przypadku sprzedaży nieruchomości zakupionej w 2006 roku przed upływem tego czasu i zadeklarowania przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków na cele mieszkaniowe, będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej transakcji ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1419/UDD-415/91/07/MP wydana przez: Urząd Skarbowy w Płocku

 • Pytanie:
  Czy rozwiązanie spółki jawnej, której jedynym majątkiem są udziały w spółce z o.o. spowoduje powstanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy objęcie przez Niego udziałów w tej spółce będzie traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1419/UDD-415-83/07/GS wydana przez: Urząd Skarbowy w Płocku

 • Pytanie:
  Czy sprzedając część nieruchomości rolnej stanowiącej zabudowane użytki rolne - siedlisko, będzie musiała zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1419/UDD-415/88/07/MP wydana przez: Urząd Skarbowy w Płocku

 • Pytanie:
  opodatkowanie środków finansowych z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionego środka trwałego,zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zakupu programu komputerowego, a także jako pozostałe wydatki zakupu płyt DVD, CD. VHS oraz ich opakowań.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I-1/415/50/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Zgierzu

 • Pytanie:
  Czy w przypadku zamiany nieruchomości w roku 2007 został osiągnięty dochód, jeśli tak, to w jaki sposób ustalić podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB2/415-44/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

 • Pytanie:
  Wg jakiego kursu walut od dnia 1 stycznia 2007r. strona jest zobowiązana wyceniać uzyskane na rachunku dewizowym odsetki oraz wg jakiego kursu walut od dnia 1 stycznia 2007r. podatnicy są zobowiązani wyceniać ponoszone przez stronę opłaty, prowizje bankowe na rachunku dewizowym oraz wydatki związane z zakupem towarów i usług (np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp.) opłacone gotówką lub kartą płatniczą?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IIUSpbIA/1/415-77/118e/73/07/BB wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

 • Pytanie:
  Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą pokryte z otrzymanej dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu? Opodatkowanie otrzymanej dotacji i odpisy amortyzacyjne od tej części inwestycji która została zrefundowana. Dotyczy dotacji jednorazowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO.2/415-8/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Parczewie

 • Pytanie:
  Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą pokryte z otrzymanej dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu?Opodatkowanie otrzymanej dotacji i odpisy amortyzacyjne od tej części inwestycji która została zrefundowana. Dotyczy dotacji jednorazowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO.2/415-15/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Parczewie

 • Pytanie:
  Czy ulga odsetkowa obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie zakupu domu w budowie?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1433/GF/415-61b/07/DG wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

 • Pytanie:
  Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19% Podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1433/GF/415-61a/07/DG wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

 • Pytanie:
  Czy ustalając dochód ze sprzedaży samochodu osobowego,dochodem będzie różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych wymienionych w art. 22h ust. 1 pkt 1, w tym odpisy nie uznawane za koszty uzyskania przychodów, tzn. czy przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży można uwzględnić w sumie odpisów amortyzacyjnych także i te odpisy, które nie były zarachowane do kosztów uzyskania przychodów?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1419/udd-415/81/07/GS wydana przez: Urząd Skarbowy w Płocku

 • Pytanie:
  Czy może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów ponoszonych w ramach realizowanych zleceń krajowych i zagranicznych ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/415-37/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim

 • Pytanie:
  W jaki sposób należy ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000 zł?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PF/415-109/I/07/BG wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

 • Pytanie:
  Kwestia dotyczy ustalenia wartości początkowej budynku oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni tej nieruchomości wynoszącemu 30%; dotyczącej zastosowania rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1426/US300/415-37/07/KCz wydana przez: Urząd Skarbowy w Siedlcach

26| 27| 28| 29| 30|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY