Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Akademia rachunkowości- środki trwałe,koszty,zfśs-2017.ZAKOPANE
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Dzień pierwszyŚrodki trwałe w ewidencji księgowej i podatkowej.I.Ustalenie wartości początkowej w przykładach -wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo sądowe1.Koszty transportu, montażu, składowania, przetargu, ulepszenia, adaptacji2.Koszty finansowania zewnętrznego (różnice kursowe, odsetki, prowizje)3.Środka trwałego z leasingu4.Rabaty, skonta po zakupie środka trwałego (ewidencja bilansowa i aspekt podatkowy)5.Oddanie środka trwałego w wyjaśnieniach organów podatkowych6.Oddanie środka trwałego z opóźnieniem – (ewidencja skutki podatkowe)II.Zakup środka trwałego – ewidencja i skutki podatkowe, przykłady1.Środek trwały sfinansowany ze środków obrotowych2.Środek trwały sfinansowany z dotacji3.Środek trwały otrzymany darowizną4.Środek trwały sfinansowany z kredytu5.Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji6.Zakup środka trwałego -WNT7.Zakup środka trwałego na cele ZFŚS i ZFRON8.Zakup części składowej i peryferyjnejIII.Koszy budowy, ulepszenia środka trwałego – ewidencja i skutki podatkowe , przykłady1.Wydatki na ulepszenia, budowę środka trwałego2.Ustalenie kosztu wytworzenia (ulepszenia) środka trwałego w aspekcie bilansowym i podatkowym 3.Rozliczenie zadania inwestycyjnego4.Koszty remontu generalnego w aspekcie bilansowym i podatkowym (ewidencja, skutki podatkowe)5.Inwestycje w obiektach obcych – konsekwencje bilansowe i podatkoweIV.Koszty utrzymania środków trwałych w przykładach (ewidencja, skutki podatkowe)1.Remonty bieżące, wymiana części składowych i peryferyjnych2.Ubezpieczenie samochodu konsekwencje podatkowe3.Wydatki na samochody służbowe (zakup części zamiennych, założenie instalacji gazowej itp.)4.Nabycie części wymiennej – ujęcie rachunkowe i wyjaśnienia podatkowe5.Odpisy amortyzacyjne (NKUP, KUP, różnice między prawem bilansowym i podatkowym)6.Trwale odłączenie części składowej i peryferyjnejV.Zbycie, likwidacja środków trwałych – skutki bilansowe i podatkowe , przykłady1.Koszty likwidacji środka trwałego (ewidencja, dokumentacja, skutki podatkowe)2.Niedobory środków trwałych, przykłady, skutki podatkowe3.Sprzedaż środka trwałego skutki podatkowe i bilansowe3.1służącego działalności operacyjnej3.2służącego zfśs i ZFRON3.3otrzymanego darowizną3.4środka trwałego sfinansowanego dotacjąVI.Dyskusja, odpowiedzi na pytaniaDzień drugiKOSZTY STANOWIĄCE I NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW.I.Zasady kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów1.Pojęcie kosztów uzyskania przychodów 2.Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w wyjaśnieniach organów podatkowych 3.Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowymII.Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną 1.Świadczenia na rzecz pracowników 1.1 zfśs, 1.2 imprezy integracyjne i inne spotkania1.3 szkolenia pracowników1.4 używanie samochodu na potrzeby firmy1.5 wynagrodzenia i składki ZUS1.6 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników2.Należności pracownicze2.1.wynagrodzenia i składki ZUS2.2 rozwiązanie umów niezgodnie z prawem2.3 delegacje 2.4 umowy zlecenia a koszty szkoleń 2.5 nagrody jubileuszowe 3.Wydatki na Radę Nadzorczą i Komisję RewizyjnąIII.Wydatki na reprezentację i reklamę 1.Wydatki na spotkania z kontrahentami w firmie, restauracjach2.Wydatki świąteczne 3.Wydatki na klientów firmy (szkolenia, gadżety)4.Wydatki na targach, 5.Wystrój firmy IV.Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 1.Prawidłowa wysokość odpisów amortyzacyjnych2.Niedobory, skutki kradzieży3.Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości 4.Warunki uznania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za koszt podatkowy5.Nieumorzona wartość środka trwałego a koszt uzyskania przychodów6.Wydatki na samochód służbowy V.Wydatki na założenie firmy, podwyższenie kapitału 1.Koszty założenia firmy 2.Koszty podwyższenia kapitału zakładowegoVI.Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym 1.Kary za wadliwe wykonanie usługi, 2.Kary za opóźnienie w dostawie 3.Grzywny, sankcje karno skarbowe 4.Koszty sądowe – ujęcie u wierzyciela i dłużnika, wyjaśnienia organów podatkowychVII.Koszty na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym - przykłady1.Koszty pośrednie i bezpośrednie- wyjaśnienia organów podatkowych2.Koszty dotyczące okresu poprzedniego, zafakturowane w następnym3.Koszty międzyokresowe – przykłady w wyjaśnieniach organów podatkowychVIII.Różnice kursowe a koszty uzyskania przychodów IX.Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2016 r. –omówienie zmian X.Odpowiedzialność karno skarbowa za niewłaściwą kwalifikację wydatkuDzień trzeciI. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany od 1 stycznia 2017 uregulowania prawne i praktyczne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1.1.Jednostki zobligowane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1.2.Jednostki nie tworzące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1.3.Świadczenia urlopowe – skutki prawne i podatkowe2. Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2.1.Dokumentowanie sytuacji materialnej – w wyjaśnieniach2.2.Kryteria przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w orzecznictwie sądowym 2.3 Przykładowy regulamin 2.4Zmiany w regulaminie3. Działalność socjalna- kierunki wydatkowania środków 4. Osoby uprawnione do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych5. Obowiązki kierownika jednostki w zakresie zfśs6. Wysokość odpisów na fundusz w praktyce 6.1.Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych6.2.Pracownicy zatrudnieni, emeryci, młodociani6.3.Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych6.4.Osoby przebywające na urlopie wychowawczym 6.5.Ewidencja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.6.Przekazanie środków na rachunek bankowy zfśs – terminy, skutki7. Roczna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.1.Skutki podatkowe 7.2.Ewidencja księgowaII. Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – ewidencja rachunkowa1. Kategorie zwiększeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - ewidencja rachunkowa 2. Kategorie zmniejszeń – ewidencja rachunkowa3. Koszty prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych III.Skutki podatkowe pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, likwidacja ZFŚS 1. Udzielone świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych -skutki podatkowe 1.1.Pożyczka z zfśs1.2.Przedawnienie pożyczki 1.3.Dopłata do wycieczki zakładowej ze środków zfśs 1.4.Udostępnianie pracownikom usług w części sfinansowanych ze środków ZFŚS uprzednio nabytych przez zakład pracy 1.5.Dofinansowanie wypoczynku – wczasy wykupione przez pracownika1.6.Dopłata z ZFŚS do wyjazdu dziecka pracownika na \"białą szkołę"1.7.Dopłata do wypoczynku dzieci (kolonie, obozy)1.8.Prowizja za obsługę bonów podarunkowych sfinansowanych ze środków ZFŚS1.9.Bony towarowe 1.10.Zapomogi1.11.Inne 1.12.Świadczenia od kilku pracodawców1.13.Świadczenia dla emerytów1.14.Świadczenia dla pracowników sezonowych wypłacane po ustaniu zatrudnienia2. Składki ZUS kiedy są naliczane3. Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych3.1.Likwidacja spółki3.2.Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – informacja o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych4. Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnychIV. Dofinansowanie utrzymania i zakup środków trwałych służących działalności socjalnej – ewidencja, skutki podatkowe1. Zakup środka trwałego służącego działalności socjalnej 2. Koszty utrzymania środków trwałych3. Dofinansowanie środków trwałych służących działalności socjalnej 4. Dochody z dzierżawy środków trwałych5. Likwidacja środka trwałego służącego działalności socjalnejGrupa docelowa Dzień pierwszySzkolenie adresowane jest do pracowników działu księgowości oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę środkami trwałymi. Szkolenie polecane jest także osobom pragnącym zapoznać się z problemami w zakresie ewidencji księgowej środków trwałych w wybranych problemach.Dzień drugiSzkolenie adresowane jest dla działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.Dzień trzeciSzkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzianych za gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, księgowych i głównych księgowych.Metodologia Dzień pierwszyPraktyczna strona tego szkolenia jest jego niewątpliwą zaletą w tym analiza porównawcza prawa bilansowego i podatkowego i zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na unikniecie błędów.Uczestnicy oprócz prezentacji otrzymują materiały dodatkowe: wypisy z aktów prawnych, wykaz nieprawidłowości w ewidencji środków trwałych, wyjaśnienia urzędów.Dzień drugiSzkolenie przeprowadzone jest w sposób praktyczny. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).Dzień trzeciKorzyścią uczestnictwa w szkoleniu jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu gospodarowania środkami, poznanie aktualnego orzecznictwa i interpretacji urzędów w tym zakresie.Certyfikat Każdy z uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas trwania 4
Początek 2017-04-25
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo