Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Informatyka

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania informacji publicznych.
Tematyka Informatyka
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania informacji publicznych.   POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA   Cel szkolenia: -Głównym celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy o stosowaniu przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej.-Szkolenie wskaże jaki zakres przedmiotowy i podmiotowy obejmuje prawo do informacji publicznej oraz jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji.-Szkolenie będzie wyczerpującym źródłem wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania informacji publicznych.-Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na pytania w jaki sposób należy rozpatrywać wniosek o dostęp do informacji publicznej.-Dzięki szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się z jaką odpowiedzialnością karną wiąże się nieudostępnienie informacji publicznej.  Korzyści dla uczestników: -Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą potrafili w sposób swobodny poruszać się po przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.-Uczestnicy dowiedzą się kogo i w jakim zakresie dotyczy obowiązek udzielania informacji publicznej.-Uczestnicy poznają również metody oraz narzędzia przekazywania informacji publicznej.-Szkolenie wyposaży Uczestników w wiedzę z zakresu obrotu informacją publiczną, jej wykorzystaniem oraz zasadami koniecznymi do zastosowania w przypadku powielania informacji.-Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą wiedzieli jak właściwie postąpić w związku z odmową udostępnienia informacji publicznej.-Analiza przypadków pozwoli Uczestnikom przeanalizować sytuacje, z którymi spotykają się w pracy zawodowej. TrenerKrzysztof SługockiSpecjalizacja trenerska: Zawodowy trener, konsultant i wykładowca. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Główne obszary specjalizacji trenerskiej to prawo ochrony danych osobowych oraz dostęp do informacji publicznej. W dziedzinie zagadnień stosowania prawa specjalizuje się także w zakresie prawa nowych technologii (informatyzacja, podpis elektroniczny, dostęp do informacji publicznej) oraz w zakresie prawa oświatowego.Obecne umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń – praktyczna znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi – pozwoliły ostatnio także na intensywne i profesjonalne uprawianie działalności szkoleniowej w szczególności w zakresie zaawansowanych zastosowań arkusza kalkulacyjnego (ukończył w tym celu ostatnio dodatkowo unikatowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu poświęcone tematyce zastosowań arkusza kalkulacyjnego Excel/VBA/SQL w controllingu na poziomie zaawansowanym).Często prowadzi szkolenia, które w swych celach i treściach łączą różne dziedziny wiedzy, zastosowań i doświadczeń. W ocenach i opiniach jego pracy trenerskiej podkreślano wielokrotnie umiejętności jasnego i prostego przedstawiania często skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu oraz swobodę i łatwość w przekazywaniu treści.W prowadzeniu szkoleń jest skuteczny i osiąga pożądane stany ducha i umysłu u uczestników szkoleń; dysponuje wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w interesujących i pożądanych przez słuchaczy dziedzinach wiedzy i jej zastosowań i potrafi korzystać ze swych umiejętności: przekazywać wiedzę oraz kreować inspirujące, oczekiwane i pożądane struktury owej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; stosuje swobodnie różne dostępne techniki, narzędzia i technologie; potrafi szkolić, wspierać, inspirować, kreować, nauczać, tłumaczyć,…; ma poczucie humoru; jest zrównoważony i przewidywalny; ma także pozbawioną ograniczeń chęć ciągłego powiększania swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.  Program szkolenia:|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|Szkolenie oparte będzie o najnowsze orzecznictwo dotyczące stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej.1. Źródła prawa krajowego w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania tych informacji.2. Czym jest informacja publiczna?a. Treść informacji publicznej a ochrona praw autorskich;b. Autorstwo informacji publicznej a prawo dostępu do tej informacji;c. Informacja prosta a informacja przetworzona.3. Zakres prawa do informacji publicznej4. Ograniczenia dostępu do informacjia. Anonimizacja informacji prawnie chronionych;b. Ujawnianie danych osobowych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne;c. Ujawnianie informacji publicznej uzyskiwanej w trakcie postępowań o zamówienia publiczne;d. Jawność umów cywilnoprawnych – pełna czy ograniczona?e. Jawność informacji o majątku publicznym.5. Biuletyn Informacji Publicznej jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji:a. Bezczynność organu a brak informacji w BIP.6. Udostępnienie wnioskowe i pozawnioskowe:a. Związanie organu wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej;b. Koszty związane z przygotowaniem informacji publicznej – możliwość obciążenia nimi wnioskodawcy;c. Przesłanki wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.7. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów samorządu terytorialnego oraz ich jednostek pomocniczycha. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów samorządu zawodowego.8. Wyłożenie, wywieszenie oraz zainstalowanie urządzeń służących zapoznaniu się z informacją publiczną.9. Instrumenty prawne przysługujące osobie zainteresowanej – odwołanie oraz skarga do sądu administracyjnego;a. Czy konieczne jest zażalenie się na bezczynności organu nieudostępniającego informacji publicznej?b. Kiedy przekroczenie terminu na udostępnienie informacji publicznej należy uznać za znaczne?c. Zakres spraw do rozstrzygnięcia przez sąd w sprawie o bezczynność organu związanego z dostępem do informacji publicznej.10. Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej11. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.12. Cel i powody uregulowania instytucji ponownego wykorzystania informacji publicznej w prawie polskim.13. Czym jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej?a. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90);b. Art. 23a ust. 1 udip.14. Ponowne wykorzystanie informacji publiczneja. Możliwość ponownego wykorzystania informacji publicznej znajdującego się w zasobach Polskiego Komitetu Normalizującego;b. Udostępnienie specyfikacji technicznej protokołu KSI MAIL przez ZUS15. Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania16. Podmioty zobowiązane do przekazania danych ze zbioru informacyjnego do centralnego repozytorium17. Podmioty zwolnione z obowiązku udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania.18. Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku udostępnienia informacji w celu jej ponownego wykorzystania19. Zasady dotyczące ponownego wykorzystania informacjia. Koszty związane z udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystania – czynniki wpływające na wysokość opłat;b. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej;c. Równość w zakresie możliwości wykorzystania informacji publicznych;d. Udostępnienie na wniosek;e. Udostępnienie z inicjatywy podmiotu zobowiązanego.20. Terminy rozpoznania wniosku o przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystania.21. Pytania.22. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.Grupa docelowa Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o:-pracownikach jednostek samorządowych-pracownikach administracji publicznej-wszystkich osobach odpowiedzialnych za publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej-osobach zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.Metodologia Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Czas trwania 2
Początek 2018-05-28
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo