Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia BHP/Jakość

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu GOSPODARKA ODPADAMI: PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE, EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW
Tematyka BHP/Jakość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1. Omówienie zmian w zakresie gospodarowania odpadami
wprowadzonych przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy NR 3495), obejmujące m.in. takie zmiany jak:- doprecyzowanie pojęcia odpadów niepalnych oraz palnych,-
ograniczenia zakresu procedury uznawania pozostałości z procesów
produkcyjnych za produkt uboczny w zakresie mechanicznie przetworzonego
naturalnego surowca drzewnego, niezawierającego jakichkolwiek innych
substancji,- wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do
spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe
kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów,- likwidacja
zasady regionalizacji w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z
procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz
odpadów zielonych,- wprowadzenie nowego rodzaju instalacji: instalacji komunalnej,- doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrzymania odpadów wraz z odpadami z powodu naruszenia przepisów o transporcie odpadów,-
ograniczenie skróconego okresu magazynowania odpadów do jednego roku
tylko do magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych,
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów
pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych,- doprecyzowanie
przepisów dotyczących wizyjnego systemu monitoringu odpadów, m.in. w
zakresie wprowadzenia obowiązku zapewnia WIOŚ dostępności obrazu z
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w czasie
rzeczywistym, przez system teleinformatyczny w przypadku niektórych
rodzajów odpadów, a także ograniczenie wizyjnego systemu monitorowania w
stosunku do niektórych odpadów,- określenie nowych zasad usunięcia
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
lub magazynowania, a w szczególności w przypadku zagrożenia życia i
zdrowia ludzi,- określenia nowych zasad odpowiedzialności za odpady,
a w szczególności za odpady niebezpieczne - od wytworzenia do
przetworzenia,- doprecyzowanie przepisów dotyczących podstaw odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa,-
doprecyzowanie przepisów dotyczących ustanowienia zabezpieczenia
roszczeń na podstawie ustawy o odpadach, w tym m.in. objęcie tym
obowiązkiem również wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,-
wprowadzenie nowych administracyjnych kar pieniężnych, m.in. za
nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów,- zmiana terminu dostosowania decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.2.
Szczegółowe omówienie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592), wprowadzającej
zmiany m.in. w zakresie:- ograniczenia ilości odpadów możliwych do
magazynowania oraz wprowadzenia obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc
ich magazynowania,- przyznania dodatkowych możliwości WIOŚ w
zakresie wstrzymania działalności posiadacza odpadów oraz uprzedniej
kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji w zakresie
gospodarki odpadami,- wprowadzania obowiązku opiniowania wniosku o
wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami przez wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta,- wprowadzenia szeregu przepisów
antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym
wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży
Pożarnej,- wprowadzenia, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku
wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania
odpadami,- dodania nowych wymagań do decyzji z zakresu gospodarki
odpadami w zakresie określenia ilości magazynowanych odpadów w danym
momencie oraz rocznie,- wprowadzenia generalnego obowiązku
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego
gospodarowania odpadami poprzez określenie proponowanej formy i
wysokości tego zabezpieczenia,- wprowadzenia zakazu wydawania
decyzji w zakresie gospodarki odpadami podmiotom, które naruszają
przepisy dotyczące gospodarowania odpadami,- zaostrzenia administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.3.
Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 24 listopada
2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2422), również z uwzględnieniem zmian, które
zostaną wprowadzone przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403), w zakresie:-
zmiany zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. likwidacja zbiorczej
karty przekazania odpadów, wprowadzenie karty przekazania odpadów
komunalnych oraz konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji
odpadów,- określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 r. i lata następne,-
omówienie zasad działania Bazy Danych o Odpadach, wraz z Rejestrem
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących
odpadami,- nowe funkcje Bazy Danych o Odpadach w zakresie kontroli obiegu odpadów.4.
Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są
odpadami; nowe zasady uznawania pozostałości z procesu produkcyjnego za
produkt uboczny w związku z likwidacją milczącej zgody5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem6. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady.7. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,- organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,- możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,- cofnięcie i ograniczenia decyzji,- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów,- zabezpieczenie roszczeń.8. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady9. Transport odpadów po zmianach; nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów10.
Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania
na ich własne potrzeby11. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów12. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej w 2019 i 2020 r.13. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcąGrupa docelowa Zapraszamy
Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione
najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami, wynikające m.in.
z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odpadach, a także najnowsze
regulacje prawne wprowadzone przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (w tym
dotyczące doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania
rejestru BDO, sprawozdawczości i ewidencji odpadowej), oraz ustawę z
dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw.Do
udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska w
przedsiębiorstwach przemysłowych i pracowników administracji, którzy
zajmują się gospodarką odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych
tematyką szkolenia.Metodologia wykłady, konsultacje, dyskusja

Czas trwania 1
Początek 2019-10-09
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo