Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Kontrola wewnętrzna i Audyt jako instrument zarzadzania jednostką ? rola i miejsce komórki, pojęcie, zakres, regulacje prawne, metody oceny ryzyka.
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie
Opis

TEMATYKA:
I.  Kontrola wewnętrzna w organizacji

1. Podstawy prawne działalności kontrolnej,
2. Wyodrębniona komórka kontroli wewnętrznej
3. Kryteria wyodrębniania  kontroli wewnętrznej
4. Miejsce kontroli wewnętrznej w organizacji
5. Funkcje kontroli wewnętrznej
6. Zadania kontroli wewnętrznej
7. System kontroli wewnętrznej
8. Zagadnienie efektywności  kontroli wewnętrznej
9. Ograniczenia skuteczności kontroli wewnętrznej
10. Odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną.  

II. Praktyczne aspekty kontroli wewnętrznej


1. Standardy kontroli wewnętrznej INTOSAI,
2. Standardy kontroli finansowej,
3. Instrumenty kontroli wewnętrznej:
a)      Inwentaryzacja,
b)      Rachunek ekonomiczny,
c)      Analiza ekonomiczna.


III.     Psychologiczne aspekty zawodu kontrolera

1. Model osobowościowy kontrolera,
2. Standardy etyczne w kontroli,
3. Kwalifikacje zawodowe kontrolera,
4. Konflikty w kontroli wewnętrznej i metody ich rozwiązywania,
5. Asertywność w kontroli wewnętrznej.

IV.    Dokumenty w kontroli wewnętrznej

1. Regulamin kontroli wewnętrznej,
2. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych.

V. Audyt wewnętrzny jako podstawowy element systemu kontroli wewnętrznej:

- dlaczego kontrola wewnętrzna już nie wystarcza?
- pojęcie, zakres, podstawowe rodzaje i funkcje audytu wewnętrznego,
- regulacje prawne i profesjonalne funkcjonowania audytu wewnętrznego,                                        
- rola i miejsce  komórki  audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki,
- rola audytora w organizacji,
- organizacja i zasady działania komórki audytu wewnętrznego,
- audyt  wewnętrzny  a kontrola wewnętrzna - podobieństwa i różnice,
- audyt wewnętrzny a kontrola finansowa.

VI. Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką:

- rola audyt  wewnętrznego w organizacji,
- audyt wewnętrzny jako element  ładu korporacyjnego,
- rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu oszustw  i nadużyć gospodarczych,
- audyt a rewizja finansowa,                                                 
- korzyści dla jednostki - wykorzystanie informacji pochodzących z audytu wewnętrznego               
  w zarządzaniu,
- zasady działania audytu wewnętrznego, regulamin organizacyjny,
- zakres obowiązków audytora wewnętrznego (czynności doradcze i zapewniające w audycie),
- sylwetka zawodowa audytora wewnętrznego (kto może być audytorem, umiejętności niezbędne do  
   wykonywania zawodu audytora, niezależność audytora wewnętrznego, zasady etyki zawodowej,
   karta audytu wewnętrznego, podnoszenie kwalifikacji),
- współpraca z audytorem( relacje audytorów wewnętrznych z pracownikami innych komórek
  organizacyjnych oraz audytorami zewnętrznymi, obowiązki i uprawnienia audytorów i 
  audytowanych.

VII. Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem :

- podstawowe pojęcia i rodzaje ryzyka w organizacji,
- zarządzanie ryzykiem w organizacji,
- identyfikacja procesów, obszarów i mechanizmów kontrolnych ryzyka,
- istotność w audycie oraz sygnały wczesnego ostrzegania - czerwone flagi,
- klasyfikacja czynników ryzyka,
- określenie poziomu wrażliwości systemu na ryzyko,
- analizy ryzyka w planie rocznym i w zadaniu audytowym,
- metody oceny ryzyka: matematyczna, delficka, mieszana,  macierz ryzyka, reakcja (apetyt) na
   ryzyko,
- aktywne podejście do  ryzyka (akceptacja, likwidacja, przeniesienie (podział), ograniczenie,   
  poprzez system kontroli wewnętrznej).

VIII. Planowanie i sprawozdawczość w audycie:

- planowanie w audycie, audyt poza planem,                                                                                             
- plan roczny,  plan strategiczny, audyt poza planem,
- sporządzanie planu rocznego (warsztaty praktyczne),
- identyfikacja obszarów ryzyka,
- kategorie ryzyka,
- oszacowanie skali ryzyka,
- ustalenie hierarchii pod względem ważności,
- sporządzanie sprawozdania z wykonania planu rocznego,
- monitorowanie wdrożenia rekomendacji - audyt sprawdzający.

IX. Współczesny audyt wewnętrzny i kierunki jego ewolucji

- audyt wewnętrzny- stan obecny  i perspektywy,
- czynniki kształtujące rozwój audytu wewnętrznego,
- nowe wyzwania stojące przed audytem wewnętrznym,
- ocena działalności audytu wewnętrznego.

Czas trwania TERMINY: 14-17. IX. 2009 r. 12-15. X. 2009 r. 7-10. XII. 2009 r.
Początek Dostępne terminy: 2009-09-14 - ZAKOPANE<hr>2009-10-12 - ZAKOPANE<hr>2009-12-07 - ZAKOPANE
Dane kontaktowe

Lokalizacja małopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo