Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych
Tematyka Zarządzanie
Tryb zamknięte
Organizator ASAP24 sp. z o.o.
Opis

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej i pomyślnego zdania egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa.- Prowadzanie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów, m.in. z Ministerstwa Skarbu Państwa;- Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, marketingu, restrukturyzacji oraz budowy strategii rynkowych;- Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności członka rady nadzorczej;- Najnowsze wersje aktów prawnych, których znajomość jest podstawą zdania egzaminu państwowego;- Najczęstsze błędy z symulacyjnych testów egzaminacyjnych;- Znaczny współczynnik zdawalności egzaminu państwowego.Kurs kończy się egzaminem, który odbywa się w MSP w Warszawie i przeprowadza go Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Ministra Skarbu Państwa. Składa się on z części pisemnej (test) i ustnej.Zajęcia odbywać będą się w następujących terminach:I sesja: 18 – 19 – 20 października 2013 r.II sesja: 8 – 9 – 10 listopada 2013 r.III sesja: 22 – 23 listopada 2013 r.IV sesja: 6 – 7 grudnia 2013 r."Program kursu:SESJA I18 – 19 – 20 października 2013 r.Dzień 1ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE- publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa- Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych- działy administracji publicznej - rola Rady Ministrów i Komisji Europejskiej- zamówienia publiczne- zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa- podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowychELEMENTY PRAWA CYWILNEGO- osoby fizyczne i prawne- przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura)- przedsiębiorstwo, oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma- posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste)- podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu)Dzień 2PROBLEMATYKA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PROCESIE PRYWATYZACJI ORAZ SKUTKI TYCH PROCESÓW W ŚWIETLE PRAWA PRACY- rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy- uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych- kompetencje związków zawodowych- zwolnienia grupowe /restrukturyzacja zatrudnienia/PRAWO UPADŁOŚCIOWE, UKŁADOWE I INNE POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE- przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania ustawy- postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości- skutki ogłoszenia upadłości- postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości- układ – zawarcie i zatwierdzenie, skutki, zmiana i uchylenie układu- likwidacja masy upadłości, postępowanie naprawczePOMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW- dopuszczalność pomocy, przesłanki udzielania pomocy, system organizacyjny- plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej- sprawozdawczość i monitoring, stan prawnySESJA II8 – 9 – 10 listopada 2013 r.Dzień 1RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE- organizacja i funkcjonowanie- zasady obrotu papierami wartościowymiZASADY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW- pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy- swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia - koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana- tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych- rejestr przedsiębiorców i inne rejestry- zasady uczciwej konkurencji, ochrona konsumentów- działalność przedsiębiorców zagranicznychDzień 2SPÓŁKI HANDLOWE – TWORZENIE, ŁĄCZENIE, DZIELENIE, FUNKCJONOWANIE I LIKWIDOWANIE- specyfika spółek prawa handlowego – spółki osobowe i spółki kapitałowe- Krajowy Rejestr SądowySESJA III22 – 23 listopada 2013 r.Dzień 1SPÓŁKI HANDLOWE – TWORZENIE, ŁĄCZENIE, DZIELENIE, FUNKCJONOWANIE I LIKWIDOWANIE cd- łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowegoKOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW- pojęcie komercjalizacji i prywatyzacji- akt komercjalizacji i jego skutki- model zarządzania w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji- prywatyzacja pośrednia – tryby, proces prywatyzacji bezpośredniejDzień 2KOMPETENCJE ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO- zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa- zarząd i rada nadzorcza w spółkach prawa handlowego- odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów- zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu, tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce- wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa- problemy rozdziału funkcji własności, nadzoru i zarządzaniaŁAD KORPORACYJNY /CORPORATE GOVERNANCE/ W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA- cel wprowadzania zasad corporate governance- zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń- standardy pracy członków rad nadzorczych- rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnymSESJA IV6 – 7 grudnia 2013 r.Dzień 1ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- funkcje zarządzania, style- zarządzanie zasobami ludzkimi- proces decyzyjny- strategia organizacji, misja, celeMARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE- zarządzanie marketingowe- planowanie strategiczne biznesu- analiza możliwości rynkowych- segmentacja rynku, plasowanie, badania marketingowe- organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowychDzień 2RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW- przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych- techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach- metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków- budowa programu restrukturyzacji, efekty restrukturyzacjiMETODY WYCENY MIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA- wartość rynkowa, rzetelna wartość rynkowa, wartość wewnętrzna, wartość inwestycyjna- metody majątkowe, porównawcze, dochodowe, mieszane, metoda odtworzeniowa, likwidacyjna- wycena nieruchomościBIZNES PLAN- struktura biznes planu- zasady metodyczne opracowania biznes planu- konstrukcja biznes planu – case study"Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zdawaniem Państwowego egzaminu na członka Rady Nadzorczej oraz menadżerów wysokiego szczebla.Metodologia Zajęcia prowadzą eksperci m.in. z Ministerstwa Skarbu Państwa, doświadczeni prawnicy i ekonomiści; specjaliści z instytucji publicznych i uczelni wyższych - nauczyciele akademiccy, praktycy gospodarczy oraz wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu wyższej kadry menedżerskiej.Certyfikat Certyfikaty ukończenia

Czas trwania ''
Początek ''
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo