Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Nowy standard rachunku kosztów przygotowany w 2019 roku przez Zespół powołany przy AOTMiT zastąpi rozporządzenie z 2015 r.
Tematyka Finanse/Księgowość
Organizator -
Opis

      Nowy
standard rachunku kosztów przygotowany w 2019 roku przez Zespół powołany przy
AOTMiT zastąpi rozporządzenie z 2015 r.

 

                          

Warszawa
26 września 2019r.

Wrocław
14 pazdziernika 2019r.

 

 

Waldemar Stylo wieloletni ekspert i
wykładowca w zakresie rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, a
następnie podmiotach leczniczych był koordynatorem merytorycznym Zespołu
przygotowującego nowy standard rachunku kosztów przy AOTMiT od lutego 2019 r.

Jego eksperckie wparcie może być dla Państwa nieocenione, a
taką możliwość uzyskacie podczas seminarium, które wg Państwa potrzeb może być
kontynuowane w nieodległym terminie w formie warsztatów.

 

Pan mgr inż. Waldemar Stylo wprowadzi
państwa w tajniki standardu rachunku kosztów przygotowanego pod jego
kierownictwem merytorycznym

przez Zespół ekspertów działający
przy AOTMiT.

Podpowie, w jaki sposób uporać się z wdrożeniem nowego standardu
rachunku kosztów oraz wytłumaczy, jaka jest jego idea i do czego docelowo ma
dążyć

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie
ministra zdrowia wprowadzające nowy, opracowany w 2019 roku standard rachunku
kosztów dla świadczeniodawców korzystających ze środków publicznych, a więc
przede wszystkim mających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z art. 31 lc ust. 6, który wejdzie w życie z dniem 1
stycznia 2020 r: "Świadczeniodawcy,
którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do
stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego na podstawie zaleceń
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7".

W art. 31 lc ust. 7 napisano: "Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których
mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu identyfikowania,
gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o
kosztach świadczeń opieki zdrowotnej."

W USTAWIE z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia w Art. 5 wprowadzającym
zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w ust. 6) pkt.b) wpisano wyłączenie z
obowiązku stosowania standardu rachunku kosztów określone grupy
świadczeniodawców: "dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8. Przepisów ust. 6 i
przepisów wydanych na podstawie ust. 7 nie stosuje się do świadczeniodawców: 1)
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej; 2) którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
3) o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. d.";"

Z wprowadzanych zmian legislacyjnych wynika jednoznacznie, że
zawieszone w czasie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w
sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów świadczeniodawców
(Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015r. poz. 1126)zostanie zastąpione przez
rozporządzenie wprowadzające standard rachunku kosztów przygotowany przez
Zespół działający przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
którego projekt zaprezentowano na zorganizowanej przez AOTMiT konferencji w
dniu 27 czerwca 2019 r w Auli Jana Pawła II
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                     

              Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00
zakończenie ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Warszawa: Centrum Jupiter ul
Towarowa 22

                       Wrocław: miejsce w
trakcie ustalania

                   

CENA SZKOLENIA:                                                                                   450 zł netto *

Uczestnictwo, materiały
szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe, lnch.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków
publicznych stawka podatku VAT = zw.  

                                                                            

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać
a za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

 

lub faksem na nr 22 2578629  oraz
22 2923850

 

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88Metodologia seminariumCertyfikat tak

Czas trwania 1
Początek 2019-10-14
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo