Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Prawo pracy 2017 -nowe przepisy, nowe orzecznictwo i wykładnia oraz dalsze planowane zmiany w prawie pracy
Tematyka Zarządzanie
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Zmiany w zakresie wydawania i wypełniania świadectw pracy (kolejny, nowy wzór świadectwa pracy od 1 czerwca br.), w tym:,
zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy,zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (nowa postać papierowa albo elektroniczna wniosku),zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy w przypadku korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom,nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie sprostowanego świadectwa pracy oraz na uzupełnienie świadectwa pracy,nowe regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia),zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią,
Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, mogących mieć
niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka
piersią, w tym nowe regulacje dotyczące pracy ciężarnych przy monitorach
ekranowych – obowiązujący od 1 maja br.,Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy niektórych osób w
związku z nowelizacją przepisów dotyczących wieku emerytalnego od 1
października 2017 r. – konsekwencje dla pracodawcy, omówienie na
przykładach,Nowe, obowiązujące od 1 czerwca br., zasady korzystania z pracy tymczasowej, dodatkowe obowiązki dla pracodawców – użytkowników,Podstawowe zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców z tzw. państw trzecich – zgodnie z projektem procedowanym w Sejmie RP,Kontrole PIP w br. – informacje o pierwszych wynikach zgodnie z danymi z miesięcznika Inspektor Pracy, w tym:
kontrole obowiązków wynikających ze stosowania do osób fizycznych
wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (kontrole treści umów,
kontrole wysokości wypłacanego wynagrodzenia, kontrole przechowywanej
dokumentacji), możliwość nałożenia wyższego mandatu od 1 czerwca br.,kontrole zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w
warunkach pracy charakterystycznych dla stosunku pracy, z uwzględnieniem
najnowszego orzecznictwa sądowego odnośnie kwestii podporządkowania
pracowniczego, lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor
Pracy,pozostałe planowane kontrole – zakres przedmiotowy i podmiotowy zgodnie z Planem kontroli PIP na 2017 r.,
Wybrane zagadnienia dotyczące umów o pracę na czas określony, w tym:
umowy o pracę na zastępstwo, z uwzględnieniem najnowszej wykładni i orzecznictwa Sądu Najwyższego,zasady ustalania upływu 33 miesięcy zatrudnienia zgodnie z
orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz wykładnią, w tym dotyczącą
równoległego zatrudnienia u danego pracodawcy,doprecyzowanie wpływu przedłużenia się terminowej umowy o pracę do dnia porodu na limit umów na czas określony od 1 czerwca br.,
Wybrane najnowsze orzecznictwo sądowe, w tym dotyczące m.in.
odbierania e-maili od pracodawcy w czasie trwania urlopu wypoczynkowego,Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych od w 2018
r., planowane zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych
oraz zapowiadane zmiany Kodeksu pracy – znaczne zwiększenie
odpowiedzialności administratorów danych, konieczność opracowania
wymaganych procedur postępowania,Planowane zmiany odnośnie czasu przechowywania i przechowywania
dokumentów z akt osobowych pracownika oraz pozostałej dokumentacji
pracowniczej, w szczególności:
skrócenie czasu przechowywania akt osobowych przede wszystkim w odniesieniu do nowych pracowników,zasady dopuszczenia możliwości skrócenia okresu przechowywania akt
osobowych pracowników zatrudnionych przed dniem wejścia w życie
planowanych zmian (nowe, dodatkowe obowiązki względem ZUS-u),zasady oddawania dokumentów z akt osobowych pracowników do
przechowywania wyspecjalizowanym podmiotom w świetle planowanych zmian,zasady dokonywania zmiany postaci dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych z papierowej na elektroniczną,zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po
zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych (szczegółowe procedury postępowania).Metodologia Monika Frączek
Prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. W
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatrudniona od 1998 r. Od 2003
r. w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestnik prac
legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie.  Od wielu lat specjalizuje się w
praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu
prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a
także osób zarządzających. Prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla
działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych. 
Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów
Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik
Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na
Uniwersytecie Warszawskim.Certyfikat Certyfikat Russell Bedford

Czas trwania 1
Początek 2017-09-08
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja pomorskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo