Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Prawo pracy-umowy cywilne, umowy o pracę,zmiany 2017.KAZIMIERZ DOLNY.
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Dzień pierwszyUmowy cywilne. Nowe zasady.1. Źródła prawa pracy w tym kodeks pracy.- stosunek pracy - rodzaje umów – zasady zawierania – przepisy przejściowe od 22.02.2016 r.- różne formy umów o pracę2. Rodzaje umów cywilnych.3. Umowa zlecenie.- zawieranie umów- cechy charakterystyczne - różnice pomiędzy umową o pracę4. Umowa o świadczenie usług.- kontrakty- zasady zwierania5. Umowa o dzieło.- cechy charakterystyczne umów- kiedy 20 % a kiedy 50 % koszów uzyskania przychodu- zasady zawierania6. Wynagrodzenie na podstawie umów cywilnych.- minimalne wynagrodzenie godzinowe- zasady wypłacania wynagrodzenia- odstępstwa od minimalnego wynagrodzenia godzinowego7. Orzecznictwo SN.8. Zleceniodawca i zleceniobiorca – obowiązki stron.9. Czas pracy a umowa o pracę w aspekcie umów zlecenie – ryzyko procesowe10.Ewidencja czasu pracy.- umowa cywilnoprawna a umowa o pracę różnice i cechy wspólne- jak określić warunki czasu pracy w umowach cywilnoprawnych- jak dokumentować czas pracy- konsekwencje braku dokumentacji czasu pracy- wykroczenia wynikające z umów zlecenie i umów o świadczenie usług11. Wynagrodzenia.- 13 PLN na godzinę czy zawsze ?- zasady płatności za realizację zobowiązań wynikających z umów cywilnych12. Ćwiczenia i przykłady z zakresu sporządzania umów i dokumentowania czasu pracy.Dzień drugiWynagrodzenia i inne świadczenia.1. Wynagrodzenie za pracę – ogólny zarys wymogów prawnych.2. Umowa o pracę – aspekt wynagrodzenia za pracę.3. Regulamin pracy – zasady wypłaty wynagrodzenia.4. Regulamin wynagradzania – informacje o wynagrodzeniu.5. Układ Zbiorowy Pracy – ujęcie wynagrodzeń i funkcja zz.6. Inne regulacje określające wynagrodzenie za pracę.7. Minimalne wynagrodzenie za pracę.8. Wynagrodzenie określone stawką miesięczną lub godzinową.9. Wynagrodzenie a rodzaj systemu czasu pracy i długość okresu rozliczeniowego.10.Wynagrodzenie za pracę w normatywnym czasie pracy.11.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. 12.Dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.13.Dodatek za pracę świadczoną w porze nocnej.14.Wynagrodzenie za pracę w dzień dodatkowo wolny od pracy.15.Wynagrodzenie za pracę w dzień świąteczny.16.Wynagrodzenie za czas zwolnienia ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 17.Premie i inne podobne świadczenia.18.Ekwiwalenty pieniężne – za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzież i obuwia roboczego – zwolnienia z ZUS i zaliczki na podatek.19.Obliczania świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.20.Orzecznictwo Sądu Najwyższego – wynagrodzenia.21.Ćwiczenia.Dzień trzeciZmiany do kodeksu pracy 2017 r. oraz projekty zmian na 2017 r.1. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny, czas określony i nieokreślony.2. Odstępstwa od zasady 33 miesięcy – umowy na czas określony3. Przepisy przejściowe dotyczące umów o pracę4. Regulamin pracy i wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.5. Sporządzanie świadectw pracy.6. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń.7. Projekt zmian do kodeksu pracy od 01.06.2017 r.- umowa o pracę w formie elektronicznej - informacja elektroniczna o innych warunkach zatrudnienia- informacja elektroniczna o zmianie warunków zatrudnienia- rozwiązanie umowy o pracę w formie elektronicznej - za wypowiedzeniem- bez wypowiedzenia- jak płacić wynagrodzenie - do ręki czy na konto. Kiedy zgoda ? Nowe zasady.- prowadzenie dokumentacji pracownika w formie elektronicznej i zasady jej wydawania- zwrot dokumentacji papierowej do pracownika- nowa treść świadectwa pracy- nowe formy nakładania kar na pracowników- informacja o rozkładzie czasu pracy – nowe podejście- elektroniczne wnioski pracowników- elektroniczna ewidencja czasu pracy, plan urlopów- dokumentacja oceny ryzyka zawodowego - skierowanie na badaniaGrupa docelowa Dzień pierwszyPracownicy działów kadrowo-płacowych i księgowości, a także osoby zarządzajace jednostkami i firmami.Dzień drugiPracowników Działów Płac i Polityki Wynagradzania,głównych księgowych, działów HR,członków zarządów oraz właścicieli firm.Dzień trzeciSzkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, osób zarządzających instytucjami, zakładami pracy, głównych księgowych, księgowych, innych zainteresowanych pracowników.Metodologia Dzień pierwszySzkolenie wzmocni umiejętność zawierania i sporządzania umów cywilnych wraz minimalizacją ryzyka procesowego i uniknięcia nakładania kar przez PIP w nadanych im nowych uprawnieniach w 2017 r.Dzień drugiUczestnicy szkolenia będą mieli możliwość otrzymania , ugruntowania i zaktualizowania wiedzy w zakresie przedmiotu szkolenia. Poznania dobrych praktyk stosowania prawa w tym zakresie , wymiany doświadczeń i otrzymania odpowiedzi na nurtujące problemy.Dzień trzeciUczestnicy szkolenia wykształcą praktyczne umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o zapisy polskiego prawa pracy. Pozyskają rozumienie zasad tworzenia dokumentów wewnętrznych tj. umowa o pracę , regulaminu pracy, zakres obowiązków, zarządzenia wewnetrzne.Certyfikat Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukonczenia szkolenia.

Czas trwania 4
Początek 2017-05-30
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja lubelskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo