Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Przegląd podatkowy 2017, VAT, CIT, PIT, CENY TRANSFEROWE.KAZIMIERZ DOLNY.
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Dzień pierwszyPodatek vat po zmianach 2017-wybrane zagadnienia.Szkolenie jest realizowane w oparciu o najnowsze przepisy prawa.I Wybrane problemy po zmianach w ustawie o VAT i rozporządzeniach (kasy rejestrujące)1) Objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych, procesory, określone towary z kategorii złota i srebra - sprzedaż wyrobów, a sprzedaż usług na towarach2) Usługi budowlane i problemy z tym związane w 2017 r:- kto jest podwykonawcą?- definicja słownikowa o Kodeksowa podwykonawcy- jak zabezpieczyć się przed skutkiem pomyłek co do statusu wykonawcy (podwykonawcy)- PKWiU a usługi budowlane- jak traktować usługi wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem- inne dyskusyjne usługi np. wynajem rusztowań z montażem i demontażem3) Ograniczenia w dokonywaniu zwrotów VAT w terminie 25-dniowym, w związku z sygnałami o wykorzystywaniu tego przepisu przez oszustów - jakie warunki trzeba spełnić i czy są one czytelne4) Likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności5) Wprowadzenie dla podatników obowiązku składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną 6) Wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną7) Modyfikacja istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej w celu zapewnienia większej skuteczności tych instrumentów8) Rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą9) Objęcie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy transakcji, których przedmiotem jest folia typu stretch, dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD, 10)Wprowadzenie możliwości odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT 11)Nowe regulacje określające przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT12)Modyfikację rozwiązania, które uzależnia powstanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek13)Wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku oraz likwidacja sankcji wynikającej z przepisów dotyczących ulgi na złe długi.14)Stawki podatkowe - przedłużenie bytu stawki 23% i 8%15)Podwyższenie limitu do zwolnienia podmiotowego o problemy z przepisami przejściowymi16)Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług17)Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących-co zmienionoDzień drugiPodatki CIT,PIT po zmianach 2017-wybrane problemy.II Wybrane problemy po zmianach w PIT CIT na 2017 r1) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780) - od 1 stycznia 2017a) obowiązek regulowania płatności przekraczających 15.000 zł w sposób bezgotówkowy (było 15.000 Euro)b) co to jest jednorodna transakcja?c) korekta kosztów uregulowanych niezgodnie z zasadą opisaną w punkcie a d) pomniejszanie odpisów amortyzacyjnych o nie zapłacone zgodnie z przepisami wydatki na nabycie (wytworzenie) środka trwałego e) zasady korygowania kosztów przy zmianie formy opodatkowaniaf) czy można zapłatę gotówkową zamienić na przelew?g) przepisy przejściowe2) Ustawa z dnia 5 września 2016 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obniżenie opodatkowania do 15%) a) obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarcząb) wykluczenia z prawa do stosowania obniżonej stawkic) katalog przypadków w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium RP - rozszerzenie przypadków poboru podatku u źródład) ustalanie przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny wg nowych zasade) ograniczenie tzw. europejskiej wymiany udziałów3) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933) - rozszerzenie ulgi z tytułu działalności innowacyjnej.4) Ustawa z dnia 29 listopada 2016 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw a) Zmiana kwoty wolnej od podatku i inne zasady naliczania zaliczek w działalności gospodarczej w 2017 r-updfb) likwidacja zwolnienia z podatku dochodowego niektórych zamkniętych funduszy inwestycyjnych-updpIII Odpowiedzi na pytaniaDzień trzeciDokumentacja cen transferowych wraz ze zmianami 2017 r.I.Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych zmiany 1.Podstawa prawna i cel zmian i obowiązek sporządzania dokumentacji2. Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych 2.1. Podmioty powiązane2.2. Rodzaje powiązań2.3. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu 2.4. Zawarcie kilka transakcji z podmiotem powiązanym2.5. Zakład zagraniczne a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.2.6. Siedziba w rajach podatkowych2.7. Progi limitowe sporządzenia dokumentacji cen transferowych 2.8.Przeliczenie progów limitowych3.Kto nie sporządza dokumentacji cen transferowych?4.Elementy dokumentacji cen transferowych5.Rodzaje umów powodujących obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych w wyjaśnieniach organów podatkowychII.Metody oszacowania dochodu1.Określenie dochodu danego podatnika oraz podatku należnego bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań 2.Porównywalnej ceny niekontrolowanej;3.Ceny odprzedaży;4.Rozsądnej marży (\"koszt plus\")5.Elementy analizy porównawczej i czynniki porównywalności 5.1.Metody pozyskiwania informacji5.2.Czynniki porównywalnościIII.Dokumentacja cen transferowych –skutki podatkowe 1.Skutki oszacowania dochodu2.Sporządzenie dokumentacji cen transferowych a ograniczenie ryzyka2.1.Ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu2.2.Ryzyko korekty podatku VAT2.3.Ryzyko odsetek podatkowych2.4.Ryzyko o charakterze karnym skarbowym spoczywające na osobach będących członkami zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze3.Możliwość korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego4.Możliwość korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego5.Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych6.Omówienie interpretacji podtkowychIV.Obowiązki podatnika w zakresie dokumentacji cen transferowych 1.Zmiany od 1 stycznia 2016 r.2.Sprawozdanie składane do urzędu skarbowego V.Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2017 r. 1.Porównanie i omówienie zmian 2.Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych3.Terminy okresowego przeglądu i aktualizacji dokumentacji cen transferowych4.Termin dołączenia wymienionych enumeratywnie informacji o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik7.Obowiązki sprawozdawcze8.Obowiązki członka zarządu wobec organu podatkowego 9.Osobista odpowiedzialność członka zarząduVI.Praktyczne zasady sporządzenia dokumentacji cen transferowych1.Przeliczenie wartości transakcji 2.Kilka umów z podmiotem powiązanym, 3.Podmioty uczestniczące w transakcji 4.Elementy dokumentacji cen transferowych w przykładachGrupa docelowa Dzień pierwszyPracownicy działów finansowo-ksiegowych , biur rachunkowych , kancelarii podatkowych oraz osób zainteresowanych przedstawiona tematyką. Dyrektorzy finansowi, główni ksiegowi, księgowi.Dzień drugiSzkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatków: pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.Dzień trzeciSzkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych.Metodologia Dzień pierwszyPoprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy otrzymają kompletną wiedzę dotycząca zmian w przepisach dotyczących rozliczania podatku vat od 2017 roku, omówione zostaną także biżące zagadnienia najnowszych przepisów już obowiązujących.Dzień drugiUczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie każdego tematu, również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.Powyższe pozwoli uczestnikom na prowadzenie prawidłowych rozliczeń, ich dokumentowanie.Dzień trzeciUczestnicy poprzez udział w szkoleniu z doświadczonym specjalistą w dziedzinie cen transferowych mają okazje do pozyskania wiedzy i jej usystematyzowania,także poprzez pracę na rzeczywistych przykładach praktycznych oraz zweryfikowania posiadanych umiejętności. Na szkoleniu w sposób usystematyzowany tematycznie omawiana jest prezentacja, prezentowane są materiały dodatkowe, w tym najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii opracowania dokumentacji cen transferowych. Certyfikat Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas trwania 4
Początek 2017-05-30
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja lubelskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo