Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp, na które nie ma odpowiedzi w przepisach
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu pole-cenie udania się do lekarza?Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profi-laktycznych?Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwskazań lekarskich pracownik za-chowuje prawo do wynagrodzenia?Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?Kto może prowadzić szkolenie bhp?Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okreso-wych szkoleń bhp?Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika ko-deksowego a obowiązek szkolenia bhp?Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w for-mie e-learningu?Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej,
jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?Czy pracownik może odmówić pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych?Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słu-chawki?Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w
trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru
godzinach przerwał pra-cę, udał do lekarza a następnie przyniósł
zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo
przepracowany?Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania
lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym
zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z
urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania
kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu
nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań
okresowych?Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie
badań profi-laktycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną
niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laborato-ryjnych, czy psychologicznych?Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?Czy przerwa "na dymka" może zostać odliczona od czasu pracy?Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w
trybie powierzenia do-datkowych obowiązków, przez specjalistę spoza
zakładu, przez samą służbę bhp),W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania
pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i
ewakuacji pracowników,Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy "ekranowej" pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów
korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z
pracy?Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o hi-gienę osobistą?Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na
potrzeby zakłado-wego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może
opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu
zakupu posiłku?Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy
w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia
socjalnego?Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywat-nych przez telefony komórkowe?Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?  Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze "względów zdro-wotnych" (jarzeniówki powodujące migrenę)?  Czy pracodawca może zabronić noszenia podczas pracy obrączek, medalików i innej biżu-terii?Czy pracodawca jest zobowiązany skierować na badania lekarskie
osobę skierowaną do niego w celu świadczenia nieodpłatnej, kontrolowanej
pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności?Niska/wysoka temperatura na stanowisku pracy a uprawnienia pracownicze,Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie, burce, czy hidżabie?Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie
modlitwy w go-dzinach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas
pracy?Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może
rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań
kontrolnych?Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę stanu bhp stanowiska pracy telepracowni-ka?Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzi-nach pracy?Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przery-wa ten urlop?Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego
z tytułu urodze-nia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego
pracownik ma obowią-zek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy
(mail, SMS)?Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podję-cie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasadach art. 42 § 4 KP?Grupa docelowa pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhpMetodologia Szkolenie ma charakter warsztatowy.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania 1
Początek 2017-09-28
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja wielkopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo