Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Psychologia

Rodzaj Studia I stopnia
Nazwa kursu Turystyka i rekreacja
Tematyka Psychologia
Organizator Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Opis

Marzenia – pasje – kariera zawodowa
studiuj turystykę i rekreację w WSEiP w Kielcach

Podróże i turystyka są coraz ważniejsze we współczesnym świecie. Poznanie nieznanego, wypoczynek, odnowa biologiczna – spa, sporty ekstremalne, tradycyjne pielgrzymki szybko się rozwijają: atrakcje turystyczne Egiptu, Grecji czy Włoch są zastępowane podróżami do Tajlandii, Maroka, Dubaju, Gwatemali. Rozwija się turystyka kosmiczna. W 2006 roku Polacy odbyli ponad 7,3 mln podróży turystycznych, wpływy z turystyki w 2005 r. w skali świata przekroczyły 680 miliardów USD. Turystyka staje się dynamicznie rozwijającą się branżą, jednoczącą w swoim obszarze różnorakie atrakcje turystyczne, transport turystyczny, hotelarstwo, gastronomię, informację turystyczną, ubezpieczenia turystyczne i inne dopełniające usługi. Rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry w turystyce spowodowało, że WSEiP, odpowiadając na oczekiwania rynku pracy regionalnego, ogólnopolskiego oraz zagranicznego, uruchomiła kierunek studiów turystyka i rekreacja.

Celem kształcenia jest przygotowanie pracowników dla szeroko rozumianej turystyki oraz rekreacji w obszarze przedsiębiorstw, instytucji, administracji rządowej i samorządowej, innych organizacji o różnej wielkości i skali działania. Na bazie wiadomości teoretycznych, umiejętności praktycznych kadra ta powinna rozumieć różnorodne czynniki i stany realne, twórczo je analizować, kreatywnie działać. Główne obszary wiadomości i umiejętności związane są z dziedzinami przyrodniczymi, społecznymi, ekonomicznymi, organizacyjno-prawnymi. Jednocześnie studia licencjackie powinny umożliwić części absolwentów kontynuację akademickiego kształcenia w postaci studiów magisterskich.

Powyższe cele są podporządkowane ogólnym celom rozwoju społecznego oraz gospodarczego regionu świętokrzyskiego i innych regionów. Aktywacja zasobów kadrowych w rozwoju społecznym, rozwoju przedsiębiorczości i sektora przedsiębiorstw turystycznych staje się jednym z wiodących wyzwań dla edukacji akademickiej.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Recepcja i analiza otoczenia, kreatywne działanie kadr będzie rozwijane na bazie wiadomości teoretycznych, praktycznych umiejętności z szeroko rozumianej turystyki oraz rekreacji. Jako wiodące obszary kształcenia przyjęto wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno-prawną, a także aspekty globalne, regionalne i lokalne. Powyższe powinno umożliwić studentom:
- szybką analizę stanu, mechanizmu działania danego podmiotu, środowiska turystycznego, rekreacyjnego,
- planowanie przyszłych zamierzeń (gromadzenie danych, ich interpretację, formułowanie planów i programów działania),
- efektywne, skuteczne i racjonalne organizowanie pracy własnej, zespołu, włączając w to innowacyjne postępowanie,
- rozwijanie nowoczesnych, specyficznych dla turystyki i rekreacji, metod i form pracy,
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych i innych.

Absolwenci będą zatrudnieni głównie w następujących miejscach:
- przedsiębiorstwa i jednostki wszelkiego typu zaliczane do sektora atrakcji turystycznych,
- przedsiębiorstwa i organizacje transportu turystycznego,
- jednostki noclegowe,
- przedsiębiorstwa i inne jednostki gastronomiczne,
- biura podróży i inne organizacje wspomagające sektor turystyki,
- ośrodki, przedsiębiorstwa i inne jednostki rekreacyjne, sportowe działające na rzecz rekreacji,
- administracja rządowa i samorządowa działająca na rzecz turystyki i rekreacji,
przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia gospodarcze bez względu na formę własności (agroturystyka, towarzystwa, firmy rodzinne i in.).

W ramach programu studiów studenci kierunku turystyka i rekreacja mogą bezpłatnie ukończyć szkolenie pilotów wycieczek (krajowych i zagranicznych).

Specyfika kształcenia w WSEiP Kielce na kierunku turystyka i rekreacja umożliwia podjęcie pracy w dowolnych jednostkach turystycznych i hotelowych w Polsce i za granicą. Uczelnia stwarza możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) oraz opanowania języków obcych.
Studentów obowiązuje egzamin certyfikacyjny z poziomu biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Obowiązkowym jest nauczanie języka angielskiego, ponadto drugi język do wyboru.

Studia prowadzone będę m.in. w ramach specjalności:

turystyka międzynarodowa - umożliwiająca nabycie szerokiej wiedzy o globalnych – międzynarodowych atrakcjach turystycznych, ruchu turystycznych w skali świata na bazie treści z zakresu architektury i sztuki, geografii turystycznej, krajoznawstwa, środowiska naturalnego i ekologii oraz wielu innych przedmiotów kształcenia,

hotelarstwo, gastronomia i biura podróży – nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznej pracy w jednostkach noclegowych, gastronomicznych oraz w biurach podróży o zróżnicowanym standardzie, ze szczególnym uwzględnieniem elementów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości połączonej z wykonywaniem zawodu animatora turystyki – czasu wolnego,

rekreacja i odnowa biologiczna - studenci opanowują wiedzę i umiejętności animacji zagospodarowania czasu wolnego oraz rekreacji w pracy, poznają m.in. metodykę rekreacji, odnowy biologicznej i fitness, sportów ekstremalnych, szczególnie predysponowani do pracy animatorów czasu wolnego w różnego rodzaju ośrodkach zagranicznych i krajowych, zakładach pracy i innych organizacjach,

opieka i turystyka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych - w ramach tej specjalności uzyskuje się kwalifikacje opieki nad dziećmi, osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej turystyki i rekreacji wymienionych grup społecznych. Umożliwia to lepszą przyszłą pracę absolwentów tej specjalności jako opiekunów dzieci, osób starszych w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych, a też opiekę nad niepełnosprawnymi. Specjalność ta realizuje rosnące oczekiwanie praktyki społecznej, gospodarczej w skali świata na lepiej wykwalifikowane kadry do pracy w coraz liczniejszych jednostkach omawianego typu.

Szczególną rolę na studiach w WSEiP w ramach turystyki i rekreacji spełniać będą praktyki i szkolenia przywarsztatowe, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności wykonywania różnorakich zadań w hotelach, gastronomii i innych organizacjach.
Studenci będą realizować zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie, siłowni, studium aerobiku, fitness, studium tańca i innych, w czasie obozów narciarskich, żeglarskich i innych.
Aktywne uczestnictwo w krajowych targach turystycznych oraz w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie poszerzy możliwości absolwentów.

Studenci mogą odbywać praktyki m.in. w ośrodkach wypoczynkowych basenu Morza Śródziemnego. Uczestnicy praktyk nie płacą za podróż, zakwaterowanie i wyżywienie, otrzymują wynagrodzenie od instytucji przyjmujących, mogą też uzyskać dofinansowanie z programu „Erasmus”.

Opracowana sylwetka absolwenta (kwalifikacje absolwenta) odzwierciedla standard kształcenia dla tego kierunku studiów, uwarunkowania regionalne, nowe trendy turystyki oraz rekreacji.
Plany studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych z załączonymi programami nauczania w pełni wyczerpują aktualnie obowiązujące standardy kształcenia, tworzą specyficzną możliwość akademickiego kształcenia dla turystyki i rekreacji jako sektorów działalności gospodarczej, społecznej i administracyjnej.
W celu realizacji przedmiotowych studiów WSEiP pozyskała odpowiedni zespół nauczycieli akademickich, posiadających wymagane stopnie naukowe. Minimum kadrowe grupuje nauczycieli akademickich specjalizujących się w turystyce, rekreacji, ekonomii.

Dotychczasowa współpraca międzynarodowa WSEiP z uczelniami w innych krajach (Hiszpania, Norwegia, Czechy i in.) jest w części ukierunkowana na sektor turystyki i rekreacji. Studenci kierunku mogą część studiów (od 3 miesięcy do 1 roku) odbyć np. na Uniwersytecie Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, Uniwersytecie Antonio de Nebrija w Madrycie, czy Uniwersytecie Telemark w Norwegii, uzyskując wysokie stypendium z programu Erasmus. Studia zagraniczne są w pełni wliczane do programu studiów w WSEiP.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. TREŚCI: język obcy, podstawy informatyki, ekonomia, historia kultury i sztuki, organizacja i zarządzanie, psychologia, fizjologia człowieka, ekologia, geografia turystyczna, prawo w turystyce i rekreacja, ekonomika turystyki i rekreacji, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, podstawy turystyki, teoria i metodyka rekreacji, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne, obozy i turystyka kwalifikowana, matematyka, statystyka opisowa, rachunkowość, zarządzanie w turystyce i rekreacji, etyka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza UE, rachunkowość zarządcza, system podatkowy, system pośrednictwa finansowego, zabezpieczenie społeczne, krajoznawstwo, techniki komunikacji interpersonalnej, e-handel i systemy informacji i rezerwacji w turystyce i hotelarstwie, rozwój zrównoważony i turystyka zrównoważona, geografia społeczno-ekonomiczna, podstawy hotelarstwa, podstawy gastronomii, transport w turystyce, agroturystyka, geoturystyka, zarządzanie produktem turystycznym, gospodarka regionalna a turystyka, atrakcje turystyczne, zarządzanie jakością obsługi w turystyce, zarządzanie jakością obsługi w hotelarstwie i gastronomii, metody badań rynku turystycznego.

Czas trwania 6 semestrów
Początek 2010-10-01
Dane kontaktowe

WWW: /www: wseip.edu.pl, Osoba: Rekrutacja, Email: wseip@wseip.edu.pl

Lokalizacja świętokrzyskie
Źródło oferty Logo