Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE; OSADY ŚCIEKOWE
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Opis

2 czerwca, godz. 8:30 – 16:00


Prawne uwarunkowania gospodarki wodno-ściekowej


1. Ustawa Prawo wodne w aktualnym brzmieniu:


- omówienie najnowszych zmian ustawy

- korzystanie z wód: rodzaje korzystania z wód; regulacje formalnoprawne korzystania z wód

- stosowanie ustawy Prawo wodne w gospodarce wodno - ściekowej przedsiębiorstwa

- ochrona interesów osób trzecich w gospodarce wodno - ściekowej
 


2. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych:


- postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego

- właściwość organów do wydawania pozwolenia wodno prawnego

- strony w postępowaniu wodno prawnym

- pozwolenie wodnoprawne – decyzja

- prawa i obowiązki zakładów wynikające z pozwoleń wodnoprawnych

- cofanie i ograniczanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych

- stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
 


3. Pozwolenia wodnoprawne – dokumenty, decyzja:

- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych: wymogi odnośnie wniosku i załączników do wniosku, wymogi odnośnie operatów wodnoprawnych,wymagania co do decyzji, strefy ochronne ujęć wody

- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych, do ziemi i do urządzeń kanalizacyjnych:


           ·  obowiązujące akty prawne dotyczącego wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, do ziemi i do urządzeń kanalizacyjnych

           ·  warunki wprowadzania ścieków w zależności od rodzaju ścieków i rodzaju odbiornika ścieków w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984

           ·  substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

           ·  ścieki deszczowe

           ·  zaostrzenie i łagodzenie warunków wprowadzania ścieków do odbiornika
 


4. Odpowiedzialności w ochronie środowiska: administracyjna; cywilna; karna;  pracownicza
 


5. Rodzaje opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
 


6. Sprawozdawczość z zakresu gospodarki wodnej
 


7. Studium przypadku – przygotowanie operatu wodnoprawnego – do wyboru przez słuchaczy - na:


- pobór wody powierzchniowej lub podziemnej

- lub na wprowadzanie do wód powierzchniowych lub do ziemi ścieków komunalnych albo deszczowych

- lub na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych

- lub  na wykonanie urządzeń wodnych
 


8. Użyteczne wzory i obliczenia
 


9. Konsultacje, dyskusja3 czerwca, godz. 8:30 – 16:00


Ścieki  przemysłowe


1. Wybrane przepisy prawne - ścieki przemysłowe: przegląd ustaw;  przegląd rozporządzeń ściekowych
 

2. Pozwolenia zintegrowane: pozwolenia zintegrowane – geneza; przegląd BAT-ów
 

3. Rodzaje ścieków przemysłowych i źródła ich powstawania:


- źródła powstawania ścieków

- typowe zanieczyszczenia ścieków przemysłowych

- charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków

- układy ściekowe w przedsiębiorstwach - wybrane przykłady4. Przegląd technik oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem składu ścieków przemysłowych:


- oczyszczanie ścieków przemysłowych - Metody końca rury”: biologiczne metody oczyszczania ścieków; specyficzne metody oczyszczania ścieków

- metody stosowane u źródeł powstawania ścieków: biologiczne metody oczyszczania
ścieków; specyficzne metody oczyszczania ścieków; nowoczesne metody utleniania
 


5. Wybrane przykłady zastosowania nowoczesnych metod oczyszczania ścieków
 


6. Kontrola i monitoring ścieków oraz procesów oczyszczania ścieków:


- wyznaczanie punktów i zakresu monitoringu

- analizy fizyko-chemiczne

- analizy aparaturą AKP i P oraz pomiary on-line
 


7. Elementy zarządzania oczyszczalnią ścieków i sieci kanalizacyjną4 czerwca, godz. 8:00 – 11:00


Osady  ściekowe1. Osady ściekowe – uwarunkowania prawne
 


2. Powstawanie i charakterystyka osadów ściekowych
 


3. Badanie właściwości osadów
 


4. Unieszkodliwianie osadów ściekowych: stosowane procesy i urządzenia
 


5. Dyskusja;  konsultacje

Czas trwania 18 godzin
Początek Dostępne terminy: 2009-06-01 - Zakopane
Dane kontaktowe

Lokalizacja małopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo