Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Logistyka

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Tematyka Logistyka
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia, w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa - głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji, w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.Program szkoleniaModuł pierwszy - analiza stanu obecnego.Wprowadzenie:Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy. Poznają zasady analizy procesów i budują przykładową (opartą na swoich danych) mapę relacji oraz mapę procesu zaopatrzenia lub zakupu. W dalszej części analizują połączenia z procesami zewnętrznymi (dostawcy, transport) i wewnętrznymi (produkcja, planowanie, magazyny) ze szczególnym uwzględnieniem przepływów informacji i ryzyka zakłóceń. Podsumowaniem modułu pierwszego jest rozbudowane ćwiczenie w którym uczestnicy przeprowadzają samodzielną analizę efektywności łańcucha dostaw, wyliczają koszty przejścia przez łańcuch dostaw i wskazują obszary w których należy przeprowadzić optymalizacje (omówione w kolejnych modułach). Realizowane zagadnienia:1. Łańcuch dostaw - podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.2. Zaopatrzenie jako łącznik pomiędzy dostawcami a przedsiębiorstwem.3. Łańcuch wewnętrzny - rola i zadania zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.4. Relacje pomiędzy procesami zakupów i zaopatrzenia a innymi procesami przedsiębiorstwa.5. Wskaźniki - co mierzyć , gromadzenie danych, interpretacja wyników, automatyzacja pomiarów.6. Analiza cykli w łańcuchu dostaw, obliczenie kosztów przejścia.7. Wnioski i zadania dla kolejnych modułów.Moduł drugi - zapasy i narzędzia ich optymalizacji.Wprowadzenie:Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) - zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach MRP i DRP, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym - sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu jakości prognoz na poziom zapasów. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych - omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu. Odrębnym omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi (POK1 i POK2) jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami. Realizowane zagadnienia:1. Czynniki mające wpływ na zapasy.2. Koszty zapasów - składniki, metody gromadzenia danych o kosztach.3. Współczynnik kosztu utrzymania zapasu - gdzie szukać danych.4. Punkt rozdziału - projektowanie zapasu dla wybranych komponentów.5. Popyt zależny - projektowanie zapasu.6. MRP i DPR - powiązania w łańcuchu dostaw.7. Popyt niezależny - czynniki zewnętrzne.8. Prognozy i plany - różnice i mechanizmy.9. Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja.10. Optymalizacja zapasu w warunkach popytu niezależnego.Moduł trzeci - dostawcy , wybór, ocena współpraca i rozwój.Wprowadzenie:Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia. Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców - JiT, VMI. Na przykładach nowoczesnych strategii współpracy z dostawcami przedstawiane są korzyści i zagrożenia. Kanban - czy system elektroniczny - jak uzyskać efekt synergii narzędzi LEAN i możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Przedstawiony jest potencjał EDI - jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu awizacji dostaw. Analiza TCO dostawcy - przykład kalkulacji pełnych kosztów współpracy z dostawcą, Ćwiczenie w którym uczestnicy porównują w kalkulacji różnych dostawców i określą koszty całkowitej współpracy z dostawcą.Realizowane zagadnienia:1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania.2. Modelowanie preferencji w ocenie dostawców.3. OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.4. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metoda oceny zagrożenie upadłością.5. JiT, VMI czy skład konsygnacyjny - zestawienie i porównanie zalet i wad rozwiązań.6. Automatyzacja procesu zaopatrzenia, systemy zamawiania i wymiany danych.7. Kanban - zastosowanie narzędzia sterowania przepływem materiału od dostawców.8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie zaopatrzenia.9. Kompleksowa ocena kosztów współpracy z dostawcą.Moduł czwarty - optymalizacja transportu.Wprowadzenie:W czwartej części zostaną omówione zasadnicze obszary działań na styku zaopatrzenie - transport. Przeprowadzona jest analiza efektywności transportu. Stawiane jest pytanie: gdzie zwykle pojawiają się niepożądane zjawiska. Badany jest wpływ procesu zaopatrzenia na działanie transportu i magazynów. Uczestnicy samodzielnie obliczają koszty transportu w przeliczeniu na jednostki pracy przewozowej, analizują stopień wykorzystania dostępnych pojazdów. Podejmują decyzję kiedy i w jakim zakresie skorzystać z usług zewnętrznych, a kiedy bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie transport własny. Ważnym elementem modułu jest samodzielne określanie optymalnej lokalizacji centrum przeładunkowego / kluczowego dostawcy / magazynu regionalnego (w zależności od potrzeb uczestników) w taki sposób żeby zminimalizować koszty transportu.Realizowane zagadnienia:1. Zadania transportowe w procesie zaopatrzenia.2. Organizacja przepływu informacji, awizacja dostaw, automatyzacja procesu.3. Określanie kosztów transportu, zasady, narzędzia i metody obliczeń.4. Koszt transportu na wybranym przykładzie.5. Transport własny czy obcy, czynniki mające wpływ na wybór, punkt decyzyjny.6. Obliczenie momentu zmiany transport własny - transport obcy.7. Optymalizacja transportu - lokalizacja magazynów i/lub innych węzłów sieci transportowej8. Wskaźniki w procesach transportowych powiązane z zaopatrzeniem. Moduł piąty - planowanie i wdrażanie zmian.Wprowadzenie:Wszystkie analizy i działania powinny prowadzić do zmian w procesie zaopatrzenia i procesach powiązanych. Kluczem do sukcesu jest właściwe zaplanowanie , przygotowanie i wdrożenie zmian. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które ułatwiają ten trudny proces. Na podstawie własnych wyborów określają priorytety zmian z uwzględnieniem kluczowych czynników (ryzyko, wpływ na koszty, zarządzalność i inne). W podsumowaniu modułu przedstawione są zasady budowania zespołów wdrożeniowych i narzędzie wspierające pracę zespołów. Jako podsumowanie uczestnicy określają i planują działania, które wybrali do realizacji w swoim przedsiębiorstwie.Realizowane zagadnienia:1. Zagrożenia przy wprowadzaniu zmian i metody ich minimalizacji.2. Wybór projektu - na czym się skupić.3. Ćwiczenie, macierz wyboru projektu, ocena kilku wybranych projektów.4. Zasady budowania zespołów wdrożeniowych.5. Narzędzia pracy grupowej, planowanie i realizacja zadań w zespołach.6. Plan wdrożenia - ćwiczenie, podsumowanie.Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do:• dyrektorów oraz kierowników ds. zaopatrzenia lub zakupów,• specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,• branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,• koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,• kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, zarządzających: • zapasami,• logistyką produkcji i przepływem materiałów,• controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej.Metodologia Podstawy teoretyczne i formułowanie problemu, analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum dyskusyjne i decyzyjne. Forma prowadzenia zajęć:• analiza i praktyczne formułowanie problemu - 20%• narzędzia, metody, formuły, zasady metodyczne - 30%• case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 50%.Certyfikat imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania 3
Początek 2018-10-24
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo