Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryEkwiwalent za urlop - za urlop czasami trzeba zapłacić
2007-03-21 13:33

Ekwiwalent za urlop - za urlop czasami trzeba zapłacić

Autor: Marzena Migatulska-Jacko


Gdy pracownik nie wykorzystał całego urlopu, a spisana z nim umowa właśnie dobiega końca - trzeba wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 [aktual. 25.08.2008]

Zgodnie z Kodeksem pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Pracodawca nie musi płacić ekwiwalentu, jeśli umówi się z pracownikiem, że urlop zostanie wykorzystany w czasie kolejnej umowy o pracę, zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Ekwiwalentu nie płaci się także w przypadku skierowania pracownika do pracy za granicą czy powołania go do służby wojskowej albo do odbycia przeszkolenia wojskowego trwającego dłużej niż 3 miesiące.
UWAGA!
Ekwiwalent wypłaca się za bieżący oraz zaległy urlop

Pracodawca może uniknąć konieczności naliczania oraz wypłaty ekwiwalentu, jeśli wyśle pracownika na urlop w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Udzielenie urlopu nie wymaga w tym przypadku zgody pracownika.

Pamiętaj!
Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu ustania stosunku pracy (rozwiązania lub wygaśnięcia). Pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent w ostatnim dniu zatrudnienia.

Sposób naliczania ekwiwalentu

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Zasady te znajdują się w rozporządzeniu z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Schemat obliczania ekwiwalentu

Krok pierwszy - ustalenie wynagrodzenia miesięcznego, od którego naliczany będzie ekwiwalent

Krok drugi - ustalenie ekwiwalentu ze 1 dzień urlopu

Sumę miesięcznych wynagrodzeń należy podzielić przez specjalny współczynnik (patrz niżej)

Krok trzeci - ustalenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu

Wynik z kroku drugiego dzielimy przez 8 (8 godzin w ciągu dnia)

Krok czwarty - ustalenie ekwiwalentu za urlop

Ekwiwalent za jedną godzinę urlopu mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego


Jak wyliczyć podstawę

By prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za urlop, należy w pierwszej kolejności ustalić miesięczne wynagrodzenie, które będzie podstawą do dalszych obliczeń.

Do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu bierze się pod uwagę następujące składniki wynagrodzenia:

  • - określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości - w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu
  • - przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu - w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.
  • Jeżeli pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy, stosuje się tzw. uzupełnienie podstawy: wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez pracownika w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
  • - składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

Jeśli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie - przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.

Przy obliczaniu ekwiwalentu nie bierze się pod uwagę:
1. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
2. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
3. gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
7. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
8. nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
9. odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
10. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy

Współczynnik do ustalania ekwiwalentu

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wyznacza się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.
Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Współczynnik urlopowy za rok 2008 jest identyczny, jak w roku 2007 i wynosi 21. 

UWAGA! Urlop zaległy rozlicza się wg współczynnika właściwego w roku nabycia prawa do ekwiwalentu (ustania stosunku pracy), a nie wg współczynnika z roku, z którego pochodzi urlop
I tak, współczynnik na 2007 rok obliczymy w następujący sposób:

Liczba dni pracujących w 2007 roku:

365 - 52 niedziele - 52 dni wolne - 9 dni świątecznych = 252 dni

Współczynnik = 252/12 = 21

Współczynnik dla niepełnoetatowców pomniejsza się proporcjonalnie w stosunku do etatu. Np. w 2007 roku współczynnik wyniesie odpowiednio dla:

  • 1/2 etatu - 10,5 (21/2)
  • 1/3 etatu - 7 (21/3)
  • 3/4 etatu - 15,75 (21/4x3)
Przykład

Pracownik, z którym umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 marca 2007 roku, posiada na swoim koncie zaległy urlop za lata:

2005 r. - 3 dni
2006 r. - 26 dni
oraz urlop bieżący za 2007 r. - 7 dni
RAZEM do rozliczenia: 36 dni urlopowych, co stanowi 288 godzin (36 x 8)

Pracownik otrzymuje:

pensję zasadniczą: 3000 zł
dodatek funkcyjny: 200 zł
prowizję, która w poprzednich 3 miesiącach wynosiła:
Luty 07 - 500 zł
Styczeń 07 - 150 zł
Grudzień 06 - 450 zł

Krok pierwszy

Wynagrodzenie miesięczne służące do ustalenia ekwiwalentu wyniesie:

3000zł + 200zł + [(500zł + 150zł + 450zł)/3] = 3200zł + 366,67zł = 3566,67zł

Krok drugi

3566,67zł / 21* = 169,84zł

Krok trzeci

169,84zł/8 = 21,23zł

Krok czwarty

21,23zł x 288 = 6114,24zł

31 marca należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 6114,24zł.

*ponieważ pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w 2007 roku - do obliczeń stosujemy współczynnik właściwy dla tego roku

 

 Tagi: wynagrodzenie, urlop, ekwiwalent pieniężny, współczynnik, ekwiwalent za urlop
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2014-09-07 19:30:11 188.33.177.* | szymonania890929
Re: Ekwiwalent za urlop - za urlop czasami trzeba zapłacić [1]
witam jestem zarejstrowany na najnisza krajawa a zarabiam 3 , 4 razy wiecej i mam do wykożystania 46 dni urlopu to za ten urlop ile powinienem dostać mnie wiecej?????? dzieki za opd
2014-09-08 10:28:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co znaczy 'zarejestrowany' ?

Jeśli jest to wynagrodzenie zasadnicze na umowie, ale na skutek licznych nadgodzin, premii itd. realnie wynagrodzenia są wyższe- to ekwiwalent wylicza się z wynagrodzeń realnych, artykuł przewodni do wątku jasno wymienia te składniki, które przy tym się pomija.

Jeśli znaczną część wynagrodzenia uzyskuje Pan 'pod stołem', a na potrzeby PIT i ZUS wykazywane jest wynagrodzenie zaniżone, to jest to sytuacja nielegalna.
2013-07-31 08:26:43 83.29.16.* | Adam501
Re: Ekwiwalent za urlop - za urlop czasami trzeba zapłacić [1]
Czy pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu (w wyliczeniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop)liczbę dni przysługującego urlopu mnoży się przez 8 czy przez 4 (jeżeli pracuje 4 godz. dziennie)
2013-07-31 10:24:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zarówno przy wyliczaniu należnego wymiaru urlopu jak i przy ustalaniu ekwiwalentu nie ma znaczenia to, po ile godzin dziennie pracownik pracuje. Ma to znaczenie dopiero na etapie udzielania/odbierania urlopu tj. zamiany należnego urlopu na konkretne dniówki/dni kalendarzowe owego pracownika. Przecież 1/2 etatu może oznaczać również pracę w systemie 2g/6/g/2g itd. albo 8/8/4/0/0 itp.

Tak jak więc przy wyliczaniu urlopu jego wymiar jest proporcjonalny do wymiaru etatu ( z art. 154, par.2 KP.

tak przy wyliczaniu ekwiwalentu stosuje się współczynnik ekwiwalentu proporcjonalny do wymiaru etatu- co wynika z par. 19, ust. 3 wspomnianego w artykule przewodnim do wątku Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Czyli w roku 2013 wynosi on dla półetatowca 10,46.
2012-09-15 14:52:32 adam212max
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [1]
mam pytanie jak obliczyć ekwipunek za urlop pracuje po 360 godzin mjesiecznie pensja ok 3000 a za urlop chcą zapłaćić z najniszej krajowej tak jak na umowie 1056 netto
2012-09-17 22:07:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ekwiwalent jeśli już :-)

No więc chcą niezgodnie z przepisami, czyli Rozporządzeniem.

Wynagrodzenie za nadgodziny jest przyjmowane w wysokości średniej z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
-2 spadek
2012-02-22 20:29:04 178.37.5.* | isia
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
witm mam pytanie czy nalezy mi sie zaplata za urlop wypoczynkowy nie wykorzystany w ubiegłym roku. mianowicie od stycznia do ostatniego czerwca bylam zatrudniona na pol etatu. nie wykorzystalam ani jednego dnia wolnego. od 1go lipca moja umowa zostala zmieniona na caly etat lecz ostatniego lipca dostalam zwolnienie lekarskie ktore trwalo 182 dni teraz wrocilam do pracy i nie wiem co z moim urlopem z ubieglego roku? bardzo prosze o pomoc.
2011-10-07 15:50:16 79.188.32.* | Herma
Ekwiwalent za urlop [0]
Witam,

bardzo proszę o pomoc. Muszę wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi zatrudnionemu od 01.09.2007r. do 01.02.2011r. na 1/2 etatu, a od 01.02.2011 do 06.09.2011 na 3/4 etatu. W tym okresie jego wynagrodzenie zmieniało się kilkakrotnie:
od 01.09.2007 - 1500 zł
od 01.04.2009r. - 2000 zł
od 01.09.2009r. - 2500 zł
od 01.01.2010r. - 3000 zł
od 01.02.2011 - 3500 zł.
Dodam, że pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności (10 dni), wiąże się z tym także jego skrócony dzień pracy (przy 1/2 etatu 3,5 h )
W czasie kiedy pracował na pół etatu wykorzystał 24 dni (84 godz.) urlopu, a po zmianie wymiaru czasu pracy 11 dni (57,75 godz.)
Bardzo proszę o jakiekolwiek wskazówki. Każda będzie dla mnie cenna, tym bardziej że jestem nowym pracownikiem a w sprawach kadrowych orientuję się pobieżnie.
Z góry dziękuję :)
2011-10-07 14:54:28 77.253.207.* | Paweł.
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
witam..mam taki problem.Bylem zatrudniony od 10.03-30.09,2011.w pełnym wymiarze czasu pracy.Umowa wygasła z dniem.30.09 Firma w której pracowałem nie udzielała urlopów.Za każdy dzień nieobecności firma wystawiała mi naganę pisemną..a co idzie w parze potrącała mi premie.Dziś dostałem świadectwo pracy w którym zaznaczone jest ze,mam wykorzystane "5"dni urlopu i zarówno niewykorzystane "5". Chyba nie wszystko się zgadza??

Bardzo proszę o pomoc.
2010-09-27 21:44:33 Hajduczek  [ Portfel ]  [ Tysiącznik na forum ]
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [2]
Dobry wieczór,
pracownik złożył pismo o natychmiastowe wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Co wówczas z zaległym urlopem czy przy wyrażonej zgody pracodawcy jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent? A co jeżeli nie wyraża zgody?
-1 spadek
2010-09-28 12:22:47 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Natychmiastowe rozwiązanie, czyli bez wypowiedzenia ograniczone jest tylko do dwu sytuacji: *
zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie takiego pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
*
pracodawca dopuścił się wobec pracownika ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy.
Rozumiem, że w tej sytuacji ani jedno, ani drugie nie ma miejsca. Zatem obowiązuje kodeksowe terminy wypowiedzenia. Zgoda pracodawcy oznacza zatem rozwiązanie za porozumieniem stron- i wtedy kwestia ekwiwalentu też zależy od wspólnej zgody- np. jest natychmiastowe, ale bez ekwiwalentu. Brak zgody- rozwiązanie za wypowiedzeniem i kodeksowe rozliczenie z urlopu, tzn. wysłanie na urlop i ekwiwalent za urlop nie wykorzystany w czasie wypowiedzenia.
2010-09-28 17:05:12 Hajduczek  [ Portfel ]  [ Tysiącznik na forum ]
Wielkie dzięki za informacje.
Pozdrawiam
15 awans
2010-04-06 17:55:33 81.190.148.* | czarnulq
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [1]
Hej ja mam takie pytanie byłam na umowe zastępstwo urlop za rok 2009 wykorzystałam, teraz w 2010 miałam do wykorzyzstania 20 dni urlopu, z dniem 28.30.2010 zostałam z wolniona za porozumieniem miałam okres 3 dniowy wypowiedzenia wiec 29,30,31 miałam urlop. Zostało mi z 20 dniowego urlopu który mi przysługiwał 17 dni urlopu z 2010r. czy wtakim wypadku zostanie mi wypłacony ekwiwalent ?
2010-08-09 12:12:50 188.33.169.* | JH
za 2010 rok przysługuje ci do dnia 30.03.2010r 6 dni urlopu czyli za każdy miesiąc 2 dni, a za cały 2010 rok czyli do 31.12.2010r 20 dni w przypadku pracy. Urlop jest dzielony proporcjonalnie do miesięcy pracy w danym roku.
2009-10-20 23:08:45 195.74.48.* | Marek123456
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
Czy do podstawy wymiaru ekwiwalentu za zaległy urlop bierze się oprócz podstawowego wynagrodzenia wynkajacego z umowy o pracę dodatek za pełnienie funkcji członka zarządu zawarty w innej dodatkowej umowie? Dodatek ten był wypłacany comiesiecznie wraz z wynagrodzeniem podstawowym.
14 awans
2009-03-10 20:29:16 gosia111171
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
Mam prosbe, jak powinni mi policzyc ekwiwalent za urlop jesli stosunek pracy ustal 7.02. Czy policza mi stale wynagrodzenie za miesiac 12+01+siedem dni z lutego i proporcjonalnie przyslugujace mi dodatki. podstawa to 1200 pln, dodatek funkcyjny 240, srednia premia za ostatnie trzy miesiace(11+12+01) to 800. Jestem zupelnie z tymi obliczeniami bezradna w zwiazku z tym, ze stosunek pracy ustal po 7 dnaich lutego a nie po pelnym miesiacu. :-((
2009-01-25 19:15:47 93.89.196.* | peja277
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
Byłam zatrudniona od 1.04.2004r do 20.05.2007 w wymiarze pełnego etatu spowodu choroby w 2006 miałam zabieg i przebywalam 182 dni na zwolnieniu lekarskim wyplacono mi ekwiwalent za 11 dni urlopu wypoczynkowego za rok 2006
Czy nalezy mi sie ekwiwalent za urlop za rok 2007 kiedy przebywalam na zwolnieniu lekarskim do dnia rozwiazania umowy czyli 20.05.2007?

czy to jest sprawa aktualna.?
17 awans
2008-08-31 10:14:47 80.54.180.* | schutters
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
Obliczyłem ekwiwalent za urlop wyszła mi dana kwota. Czy ta kwota jest kwotą brutto i podlega wszystkim opłatom czyli ZUS, podatek, składka zdrowotna? Jak to jest?
Proszę o odp.
Dzięki pozdrowienia!
11 awans
2008-08-21 12:53:43 mr_ryba
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
2 pytania:
1) jeżeli rozwiązuję umowę z pracodawcą za porozumieniem stron, natomiast w tym porozumieniu nie jest określony sposób rozliczenia należnego mi urlopu (pracodawca kategorycznie odmówił mi udzielenia urlopu przed dniem rozw. umowy), to jak będzie to brane pod uwagę?
2) czy przepisy wyraźnie mówią w jakim terminie pracodawca musi wypłacić ekwiwalent? w powyższym artykule dwukrotnie podaje się informację, że ct." Pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent w ostatnim dniu zatrudnienia" oraz "31 marca należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent ..." Teraz pytanie: czy określenia POWINIEN i NALEŻY są równoznaczne z MUSI ? pytam, ponieważ znajduję się w takiej sytuacji: Pracodawca zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.08.2008 ale odmówił mi (nie na piśmie) przyznania należnego za przepracowany okres w 2008 urlopu. Premię otrzymuję zawsze za poprzedni miesiąc ( w tym przypadku we wrześniu powienienem otrzymać premię za sierpień, mimo, że we wrześniu już nie będę pracował. Do kiedy pracodawca MUSI się ze mną rozliczyć z ekwiwalentu i z premii ? Mam nadzieję że wszystko w miarę jasno wytłumaczyłem. Expertów proszę o odp.!
2007-12-30 11:42:22 87.205.51.* | martyna1000
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [1]
A ja pracowałam do końca listopada 2007 roku w sklepie spożywczym. Wykorzystałam 10 dni urlopu i zostało mi jeszcze 11 dni, czyli pracodawca musi mi za nie zapłacić. Nie pracuję już tam od miesiąca a szef się upiera, że skoro dłużnicy (ci którzy brali na zeszyt, a nie oddali za mojej kadencji - a dawały im trzy osoby: szef, ja i jeszcze jeden pracownik) to ja muszę poczekać na ekwiwalent za te 11 dni, bo szef też czeka. Czy są jakieś przepisy w kodeksie pracy mówiące o tym??!! Bo dla mnie to są jakieś paranoje!! I czy ktoś wie ile powinnam otrzymać pieniędzy za te 11 dni??

Będę wdzięczna za szybka i szczerą odpowiedź :-)
2008-08-29 16:02:16 83.28.119.* | fdgf
nie pracujesz juz u niego - PiP (to po pierwsze), po drugie do sadu pracy z nim :) zaplaci nie tylko to co jest winien + odsetki za kazdy dzien zwloki (ustawowe)
2007-11-15 09:37:58 87.116.214.* | pocztowiec
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
W przypadku kiedy pracownik złożył wypowiedzenie z pracy (2 tyg. na mocy porozumienia stron) i przysługuje mu jeszcze 5 dni urlopu - czy pracodawca może zmusić pracownika do przyjścia do pracy do końca wypowiedzenia jednocześnie wypłacając ekwiwalent za te 5 dni urlopu. Czy pracownik może odmówić i zarządać 5 wolnych dni?
Szefowa stanowczo zaznaczyła, że ma prawo nie udzielić urlopu tylko go wypłacić.
10 awans
2007-10-12 14:53:44 89.76.134.* | Greg07
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
A jeśli pracownik był przez 3 m-ce na zw. lekarskim, w czasie którego złożył wypowiedzenie, to jakie m-ce się wliczają do ekwiwalentu, te podczas zwonienia lekarskiego czy te przed zwolnieniem?
2007-09-09 16:03:21 80.54.176.* | grendel
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [1]
Czy w informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca może zawrzeć treść:Zakład pracy nie wypłaca świadczeń urlopowych.
Proszę o odpowiedź
2008-10-06 08:04:36 195.117.22.* | marco6666
dokonując takie wpisu pracodawca może mieć na myśli świadczenia z zakładowego Funduszu socjalnego (wczasy pod gruszą), do 20 pracowników, pracodawca nie ma obowiązku zakładania takiego funduszu
2007-08-30 15:43:06 83.17.249.* | BETTY 73
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [1]
CZY NALEŻY WYPŁACAĆ EKWIWALEN ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP W PRZYPADKU , GDY PRACOWNIK BYŁ NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM , PRAWIE PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA UMOWY ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY NA 3 MIESIĄCE?? BYŁ TYLKO PRZEZ PIERWSZE DWA DNI W PRACY A W POZOSTAŁYM CZASIE NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM, NIE MAJĄCYM ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ PRACĄ.? CZY W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY SIĘ URLOP?? BARDZO PROSZĘ O PILNĄ ODPOWEDŹ. I Z GÓRY SERDECZENIE DZIĘKUJĘ.
2007-08-31 22:52:18 Asiaaa
Należy się. W momencie zatrudnienia Pracownik nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, jego wymiar określa Kodeks pracy i jest zależny od stażu pracy (w tym wykształcenie) oraz od tego czy jest to pierwsza praca - ale czynniki te decydują jedynie o wysokości wymiaru urlopu. No chyba, że w tym samym roku kalendarzowym u poprzedniego pracodowcy wykorzystałaś już cały należny urlop wypoczynkowy na dany rok, lub urlop ten zostanie wykorzystany podczas kolejnej Umowy z tym samym Pracodawcą.
2007-06-08 16:46:49 89.79.86.* | paweł 14/18
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
Pracodawca nie musi płacić ekwiwalentu, jeśli umówi się z pracownikiem, że urlop zostanie wykorzystany w czasie kolejnej umowy o pracę, zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

no dobrze ale jak taki urlop traktować jako zaległy czy bierzący ??? u tego samego pracodawcy pracowałem od września 2006 do kwietnia 2007 podpisałem z nim kolejną umowę i dostałem urlop teraz w czerwcu więc ten urlop zaległy wykorzystam teraz a z obecnej umowy w przyszłym roku ibędzie on już w tedy urlopem zaległym i tak co roku będę jeden urlop ,,do tyłu,, a niezanosi się abym mógł wykożystac urlop zaległy i bieżący w jednym roku
-3 spadek
2007-06-03 00:38:13 83.19.146.* | Danuta 36
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
Właśnie mam naliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop.Bardzo dziękuję za przypomnienie.Nie będę musiała w pracy zastaniawiać się i szukać.Bardzo dziękuję.Tym bardziej , że na to sukanie i szperanie w gąszvu ustaw nie mam za bardzo czasu.Mam troje dzieci i chorą mamę.
2007-06-03 00:38:12 83.19.146.* | Danuta 36
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [4]
Właśnie mam naliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop.Bardzo dziękuję za przypomnienie.Nie będę musiała w pracy zastaniawiać się i szukać.Bardzo dziękuję.Tym bardziej , że na to sukanie i szperanie w gąszvu ustaw nie mam za bardzo czasu.Mam troje dzieci i chorą mamę.
-1 spadek
2010-11-03 17:07:17 78.8.74.* | Kinga 49
Proszę o komentarz;
Otrzymałam 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy z zastrzeżeniem ,że w tym czasie należy wykorzystać urlop i 2 dni na poszukiwanie pracy.
Czy jeżeli przy końcu wypowiedzenia będe na zwolnieniu lekarskim to pracodawca będzie musiał mi za niewykorzystane dni urlopu zapłacić? Czy nie?
2010-11-04 14:17:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak.
Zwolnienie lekarskie przerywa bieg urlopu wypoczynkowego, ale nie przerywa biegu wypowiedzenia. Zatem może pozostać niewykorzystany urlop wypoczynkowy z którego pracodawca się musi rozliczyć- siłą rzeczy poprzez ekwiwalent.
Urlopu 'pracoposzukiwawczy' tj. tych 2 dni to nie dotyczy- przepadają.
2011-03-10 20:31:39 77.115.190.* | Roman Judkowiak
prcodawca rozwiazał umowe 24 stycznia ze mną na czas nie okreslony z dniem 31marca
za porozumieniem stron. czy nalezy sie mnie ekwiwalent za urlop. jezeli tak to jaki to przepis reguluje.
2011-03-10 23:28:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Bez względu na tryb rozwiązania pracodawca powinien rozliczyć się z urlopu- art.167-1. Jeśli nie odbędzie się to w naturze- należy się ekwiwalent - art. 171, par. 1
Oczywiście możliwe jest też rozwiązanie pośrednie- część urlopu, za cześć ekwiwalent.

Za rok 2011 przysługuje Panu urlop ( ekwiwalent ) proporcjonalny tj. 3/12. Czyli 5 lub 7 dni w zależności od stażu pracowniczego- art. 155-1, par.1 pkt. 1.

Oczywiście Kodeks Pracy:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeks-pracy
2007-06-03 00:38:12 83.19.146.* | Danuta 36
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [0]
Właśnie mam naliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop.Bardzo dziękuję za przypomnienie.Nie będę musiała w pracy zastaniawiać się i szukać.Bardzo dziękuję.Tym bardziej , że na to sukanie i szperanie w gąszvu ustaw nie mam za bardzo czasu.Mam troje dzieci i chorą mamę.
2007-05-08 14:32:07 212.191.170.* | MIKKA
Błąd [1]
Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2, 1/3 lub 1/4 etatu przysługuje poprostu mniej dni urlopu, a przy obliczaniu ekwiwalentu współczynnik pozostaje ten sam. W takiej sytuacji należy obliczyć ilość przysługujących dni urlopu dla całego etatu a potem odpowiednio podzielić przez 2, 3 lub 4.
2008-04-13 12:59:16 83.8.141.* | Marekpl
Totalna bzdura:
Pracownik pracujący na 1/2 etatu przychodzi tak samo(np: w 2007r) 252dni do pracy, tylko że pracuje zamiast 8h to 4h. W związku z powyższym należy mu się tyle samo urlopu co za 1/1 etatu, tylko....
pracownik 1/1 etatu ma w swoim 1dniu urlopu wliczone 8 godzin pracy...
natomiast, pracownik 1/2 etatu ma w swoim 1 dniu urlopu wliczone 4 godziny pracy.
Niewiem po co dzielić na 4-przy1/2 czy też 8-przy1/1,skoro ekwiwalent płaci się za dzień.
DOKŁADNIE:
Jeśli u 1/1 etatowca podzielimy /8 i pomnożymy przez 8-mio godzinny dzień urlopu to wyjdzie to samo co u 1/2 etatowca podzielimy przez 4 i pomnożymy przez 4-ro godzinny dzień urlopu....
Z tego wynika że nie ma żadnej różnicy w sposobie naliczania, róznica ta będzie wynikać tylko z pensji...
Jak 1/1etatu zarabia średnio z 3 miesięcy 1000zł,
a 1/2 etatu zarabia odpowiednio 500zł, to odpowiednio:
1000:21= 47,62 -- za 1 dzień urlopu
500:21=23,81 -- za 1 dzień urlopu
-2 spadek
2007-05-08 13:52:10 212.191.170.* | MIKKA
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [9]
Wszystko fajnie, ale jeśli pomniejszę współczynnik o połowę dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu to wychodzi wierutna bzdura przy dzieleniu, bo podstawa podzielona przez mniejszy współczynnik daje wyższy wynik:
900 zł podstawy : 21 współczynnik = 42,85 za 1 dzień urlopu : 8 h = 5.35 zł za 1 h urlopu
900 zł podstawy: 10,5 współczynnik = 85,71 za 1 dzień urlopu : 8 h = 10,71 za 1 h urlopu
Czy to możliwe, że półetatowcom należy się więcej niż tym zatrudnionym na cały etat???
2008-10-02 13:48:11 62.121.129.* | qqqq
a nie bierzesz pod uwage ze ten kto pracuje na cały etat dostaje tak jakby więcej pieniędzy, tzn zarabia więcej niz ten kto pracuje na pół etatu?
2008-08-24 08:53:40 79.184.213.* | inżynier mechanik
Reasumując te BZDURY z dzieleniem i mnożeniem urlopów i ekwiwalentu za urlopy dla niepełnoetatowców, wnioskuję o skierowanie wszystkich "ekonomistów" na OBOWIĄZKOWY wydłużony kurs ALGEBRY. Tego działu matematyki w ekonomikach nie uczą.
2007-06-17 19:17:06 83.19.29.* | usia
dla mnie sprawa wygląda następująco: chodzi mianowicie o wymiar urlopu, bo przecież pracownikowi zatrudnionemu na cały etat przysługuje więcej urlopu niż zatrudnionemu na niepełny etat, wiec: jeżeli w/w przykładzie pracownik ma 36
dni urlopowych(36*8godz=288 godz) to pracownik zatrudniony na 1/2 etatu będzie miał o polowe mniej(36*1/2etatu=18 dni), ponieważ urlop przeliczamy na godziny więc (18 dni*8godz=144 godz). Dlatego w obliczeniach dla niepełno etatowca (w tym przypadku 1/2)obliczenia są następujące:
900zł podstawy:10,5 współczynnik =85,71
85,71:8godz=10,71 za 1 godz urlopu
10,71*144=1542,24
-1 spadek
2008-08-24 09:04:10 79.184.213.* | inżynier mechanik
Pracownikowi należy się tyle dni urlopu ile wynika z jego okresów zatrudnienia, ale dniem pracy dla 1/1 etatowca jest 8h natomiast dniem pracy dla np 1/2 etatowca jest 4 h.
Ludzie, jakiś KRETYN (wziął za to pieniądze) wymyslił dzielenie i mnożenie, żeby pracodawca zarobił 2 PLN na 20 dniach urlopu, a wszyscy zainteresowani - wtym księgowe - mysleli jakie to skomplikowane - ALGEBRY z kl 1 szkoły podstawowej.
2007-05-15 12:00:25 83.28.244.* | nowaka
to logiczne, że pracownik zatrudniony na pól etatu zarabia mniej niż ten zatrudniony na etat więc dlaczego do obliczeń uwzględniłaś tę samą podstawę?
2007-05-10 11:06:17 83.11.254.* | JUST
Jeżeli pracownik na 1/2 etatu podstawę ma w takiej samej wysokości co pracownik na 1/1 etat , to na pewno należy mu sie więcej :), poza tym współczynnik za 1 dzień urlopu nie mnożysz prze 8 h tylko przez 4 h. Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu przysługuje przecież połowę mniej godzin urlopu :-)
-1 spadek
2007-06-11 14:10:51 212.244.58.* | ewika
Współczynnik za 1 dzień urlopu nie jest mnożony przez 8 h, lecz dzielony przez 8 h :)
Dlaczego chcesz zmienić dzielnik na 4 h? Przecież wtedy wyjdzie ekwiwalent za 1 dzień urlopu 21,43 zł /85,71 zł:4 h/ czyli czterokrotnie więcej niż przy takim samym wynagrodzeniu na pełnym etacie.
2007-06-13 13:50:41 83.12.164.* | Ktośka
Napiszcie mi, czy do tej podstawy z 3 miesięcy wlicza się także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?? Prosze o odpowiedz, bardzo ważne
2007-07-25 15:53:20 83.8.208.* | lula
też czekam na odpowiedż co z nadgodzinami?
2007-04-17 20:03:20 217.149.243.* | lolidka
Re: Za urlop czasami trzeba zapłacić [3]
fantastyczny artykuł :) bardzo na czasie.. tylko co jeśli pracownik w poprzednich miesiącach dostawał niższą pensję? tzn. umowa jest rozwiązywana np. z końcem marca.. za luty i za marzec było wynagrodzenie 3000zł, ale za styczeń np 2300zł. Biorąc pod uwagę, że do podstawy bierze się średnią z 3 ostatnich miesięcy.. (tak zrozumiałam) to trzeba wziąc pod uwagę i to 2300zł, czy tak?
i dopiero 3 ostatnie wypłaty podzielić przez 3 i wyliczyć w ten sposób średnią, czy tak?
I który moment zalicza się jako moment nabycia prawa do ekwiwalentu? Moment złożenia wypowiedzenia, czy ostatni dzień okresu wypowiedzenia?

lolidka
2008-10-01 17:06:27 83.4.10.* | mariusz58
bierzemy srednia z trzech m-cy ze skladników zmiennych a zasadnicze z miesiąca nabycia parwa do ekwiw. Gorzej jest jeśli parcownik w misiącu, kiedy wypłacamy mu ekwiwaent miał podwyżkę:
np od 1 do 15 2000 a od 16 do konca 3000, co wziąc jako zasadniczą, czy 3000, czy też 2000x dni robocze w tej stace/nominał + 3000xdni robocze kiedy miał tę stawkę/nominal
Nominał = w dniach roboczych skoro takie pzryjąłem. Czy jest ktoś madry, kto odpowie na to pyatnie zasadnie ?
Pozdrawiam Mariusz
2008-12-12 11:28:29 83.8.187.* | mada24
wtedy 2000/30=66,67, które mnożymy przez ilość dni przepracow. do 15. i tak samo z 3000
2007-04-23 21:56:08 83.238.147.* | jaojag
of course