Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryJak obliczać urlopy?
2007-03-27 11:25

Jak obliczać urlopy?

Jak obliczać urlopy?

Autor: Marzena Migatulska-Jacko


O tym, jak długo pracownik zabawi na urlopie wypoczynkowym decydują przede wszystkim: staż pracy, wykształcenie, wymiar czasu pracy oraz etap w karierze zawodowej.

Ile się należy

Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
 • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Przy obliczaniu należnego urlopu należy pamiętać, iż maksymalny wymiar nie może przekroczyć 20 lub 26 dni w roku.

ZOBACZ TAKŻE:
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu bierze się pod uwagę także czas nauki. I tak, zgodnie z przepisami kodeksu, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 5. szkoły policealnej - 6 lat,
 6. szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Jeśli pracownik jednocześnie pracował i studiował, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Ważne zasady

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeśli więc dniami pracy dla konkretnego pracownika są np. sobota i niedziela, to urlopu udziela się właśnie w te dni. UWAGA!
Do obliczeń przyjmuje się, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy

Pamiętaj! Udzielenie urlopu na część dnia dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest niższa, niż pełny dobowy wymiar czasu pracy w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Pierwsza praca

Pierwszy urlop liczy się w sposób odmienny niż każdy kolejny urlop. Pracownik-debiutant nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Urlop rośnie więc po każdym kolejnym miesiącu pracy, aż do końca roku kalendarzowego, w którym pracownik podjął pracę po raz pierwszy.

Od 1 stycznia następnego roku pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu już na zasadach ogólnych.

Przykład

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który 10 stycznia 2004 r. podjął swoją pierwszą w życiu pracę i został zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu, a następnie rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 marca 2004 r.?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art.153 Kodeksu pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Natomiast prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Jeśli pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu i ma prawo do 20 dni urlopu to - zgodnie z art.154(2) Kodeksu pracy - wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego wynosi 15 dni (3/4 x 20 dni).

Zatem, z upływem każdego miesiąca pracy pracownik ten nabywa prawo do 1,25 dnia urlopu (15 dni x 1/12). W sytuacji kiedy pracownik podjął pierwszą pracę w ramach umowy o pracę z dniem 10 stycznia 2004 r., a następnie doszło do rozwiązania tej umowy z dniem 31 marca 2004 r. przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 2,5 dnia (2 miesiące x 1,25 dnia), nie ma bowiem podstaw prawnych, aby w tym przypadku zaokrąglać w górę niepełny dzień urlopu.

W omawianej sytuacji, przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego będzie miał zastosowanie przepis art.154(2) § 4 Kodeksu pracy, który stanowi, że udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy


Zmiana pracodawcy

Jeśli pracownik nie przepracuje całego roku, urlop nalicza się w proporcji do okresu pracy u danego pracodawcy.

W zależności od tego, czy pracownik rozstaje się z firmą czy też podejmuje pracę u nowego pracodawcy, przysługuje mu urlop:

 1. u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze
 2. u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

- proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

- proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Jeśli pracownik wykorzystał u dotychczasowego pracodawcy urlop w wymiarze wyższym niż okres, w jakim u niego pracował - kolejny pracodawca zaniża odpowiednio wymiar urlopu. Pamiętać należy, iż łączny wymiar urlopu w danym roku nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Przykład
Pracownik 4 maja 2006 r. zmienił pracę. Jako osoba z 12 letnim stażem ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Od 1 stycznia do 3 maja pracował w firmie A, natomiast od 4 maja podjął pracę w firmie B.

W tym przypadku, w firmie A przysługiwał mu urlop w wymiarze 11 dni, natomiast w firmie B - pozostałe 15 dni.

Takie same zasady obliczania urlopu proporcjonalnego dotyczą pracownika, który nową pracę podjął w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

Urlop proporcjonalny jak u „kolejnego pracodawcy" nalicza się także osobom powracającym do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

 1. urlopu bezpłatnego,
 2. urlopu wychowawczego,
 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
 4. tymczasowego aresztowania,
 5. odbywania kary pozbawienia wolności,
 6. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeżeli okres ww. nieobecności przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Pamiętaj

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego

stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym,

zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru podstawowego.

Niepełny etat

 

Ilość dni urlopowych dla niepełnoetatowca ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, przyjmując za podstawę odpowiednio 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przykład

Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?

Zgodnie z art. 154-2 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 Kodeksu pracy).

Tak więc urlop pracownika, o którym mowa wyżej, wynosi 7 dni (1/4 x 26 = 6,5, co po zaokrągleniu daje 7 dni), co stanowi 56 godzin urlopu (7 dni x 8 godzin = 56 godzin).

Biorąc pod uwagę rozkład czasu pracy tego pracownika, każdy dzień urlopu spowoduje odpisanie z puli urlopowej 2 godzin urlopu. Wykorzystanie więc całego przysługującego urlopu oznaczać będzie rzeczywiście 28 dni nieobecności w pracy (56 godzin: 2 godz./dziennie = 28 dni).

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Zmiana etatu w ciągu roku

Wszelkie zmiany w wymiarze czasu pracy wpływają bezpośrednio na uprawnienia urlopowe pracownika. Jeśli w ciągu roku pracownik z pełnego etatu przejdzie na pół etatu - należy odpowiednio przeliczyć należne mu dni urlopowe.

Przykład

Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu zwiększono od 1 marca 2004 r. wymiar czasu pracy na 3/4 etatu. Jak należy prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego tego pracownika. Jak postąpić w odwrotnej sytuacji, tj. gdy pracownik był zatrudniony w większym wymiarze czasu pracy, a następnie ten wymiar został zmniejszony? Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Ustalenia wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego - w sytuacji, kiedy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy i w ciągu roku kalendarzowego następuje zwiększenie wymiaru jego etatu - należy dokonać w ten sposób, że oddzielnie obliczamy wymiar przysługującego urlopu za okres, kiedy pracownik zatrudniony był na 1/2 etatu, a oddzielnie za okres zatrudnienia w wymiarze 3/4 etatu. Wobec tego za okres od stycznia do lutego pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 2 dni (2/12 x 10 dni = 1,66), a za okres od marca do grudnia - 13 dni (10/12 x 15 dni = 12,5), czyli w całym roku kalendarzowym pracownikowi będzie przysługiwał urlop w wymiarze 15 dni.

W odwrotnej sytuacji tj., jeśli pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego zmniejszono wymiar czasu pracy - przy obliczaniu wymiaru przysługującego mu urlopu należy stosować powyżej opisaną zasadę i również oddzielnie ustalać wymiar urlopu dla okresu zatrudnienia w wyższym, a następnie oddzielnie dla okresu zatrudnienia w niższym wymiarze czasu pracy.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Urlop uzupełniający

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze (przekroczył 10letni staż pracy) - przysługuje 6 dniowy urlop uzupełniający (26 - 20 = 6 dni).

Niezależnie od tego, w którym miesiącu pracownik nabywa prawo do dodatkowych 6 dni - urlop uzupełniający będzie miał zawsze taki sam wymiar. Identyczny urlop uzupełniający otrzyma pracownik, który nabył do niego prawo w czerwcu oraz pracownik, który takie prawo uzyskał dopiero w grudniu danego roku.

Przykład
Pracownik miał 9 lat i 11 miesięcy stażu uprawniającego do urlopu, a więc przysługiwał mu urlop w wymiarze 20 dni. Urlop ten wykorzystał w całości. W listopadzie 2006 roku przekroczył granicę 10 letniego stażu i nabył tym samym prawo do urlopu uzupełniającego. Pod koniec 2006 roku pracownik mógł wykorzystać dodatkowe 6 dni urlopu uzupełniającego.

Urlop uzupełniający nie pojawi się, gdy pracownik do dnia przekroczenia 10 letniego stażu nie wykorzysta całego urlopu w niższym wymiarze. W takiej sytuacji pracownik nabędzie po prostu prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.Tagi: urlop, wymiar, naliczanie urlopu, wymiar czasu pracy, urlop uzupełniający, niepełnoetatowca
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-10-04 10:56:11 91.207.185.* | emilia8612
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
witam
mam pytanie jak obliczyć dodatkowy urlop- urlop macierzyński kończy mi się 15 listopada 2015 roku muszę doliczyć 35 dni urlopu kiedy kończy mi się urlop z tymi 35 dniami
2015-10-06 10:31:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skąd 35. Jest jakiś urlop zaległy czy jest Pani pracownicą niepełnosprawną z prawem do dodatkowego u. wypoczynkowego ?

To, kiedy udzielony bezpośrednio po u. macierzyńskim u. wypoczynkowy by się zakończył zależy od grafiku pracy.

Przy założeniu typowego rozkładu pon-piątek po 8 godzin urlop ten zakończyłby się 5 stycznia 2016 r.
2015-09-25 12:17:44 81.190.43.* | zainteresowany 1
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam,
pracuje 4 dni w tygodniu po 10 godz.(czyli 40 tyg.)Czy pracodawca ma prawo za 1 dzien wolny pobierac 1,25dnia z urlopu?
2015-09-25 13:50:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Bo wymiar urlopu należnego rozlicza się wg. przelicznika 1 dzień = 8 godzin co wynika wprost z art. 154'2, par. 2 KP.

Oczywiście pomijam wyjątki, gdy przelicznik wynosi 7 godzin - urlop niepełnosprawnych z orzeczeniem o niższej normie czasu czy np. techników radiologii- 7 g, 35 minut itp.
2015-08-19 17:28:07 193.25.0.* | zainteresowana719
Re: Jak obliczać urlopy? [3]
Witam,
skończyłam liceum, następnie 5,5 roku studiów farmaceutycznych, pierwszą pracę zaczęłam 15 grudnia 2013 roku, od tego czasu pracuję nieprzerwanie, kiedy nabędę prawo do 26-dniowego urlopu?
15 czerwca 2015 roku czy 15 grudnia 2015 roku?, jeśli 15 grudnia to czy przysługuje mi juz 26 dni urlopu za 2015 rok?
2015-08-20 11:56:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy założeniu, że studia nie pokrywały się ani jednym dniem z zatrudnieniem staż 10 lat zostanie osiągnięty 14 grudnia 2015 r.

Planowy tok studiów ( 3 lata, 4,5 roku, 5 lat czy 5,5) nie wpływa na to, że dla prawa do u. wypoczynkowego przyjmuje się (art. 155 KP) zawsze ryczałtowo lat 8 z tego tytułu.
2015-08-30 20:06:07 193.25.0.* | zainteresowana719
dziękuję za odpowiedź, a czy w takim razie za 2015 rok przysługuje mi 26 dni urlopu? i mogę go wykorzystać od 15 grudnia 2015? czy prawo do takiego urlopu (26 dni) dostaję dopiero za 2016 rok?
2015-08-30 21:53:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ostatecznie już za 2015 będzie należne 26 dni, tyle że formalnie obecnie jest to prawo do 20 dni, a zwiększenie do 26 dni nastąpi w połowie grudnia.

Oczywiście pracodawca może udzielić wyższego wymiaru awansem- czyli np. we wrześniu.
2015-08-18 15:15:31 195.114.180.* | marta293
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
proszę o informację jak powinien być policzony urlop za pracownika zatrudnionego 01.10.2010r.Jjest po studiach to jego pierwsza praca na caly etat i ma umowę na czas nieokreślony. ile urlopu mu się należy za 2010 r. i od kiedy będzie miał prawo do 26 dni.
2015-08-19 11:25:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem żadnych staży z PUP nie było. Zatem w kwestii roku 2010 i 2011 mówimy o tym, ile się należAŁO, bo ewentualne roszczenie jest tu już przedawnione.

Do rzeczy. Za rok 2010 uzyskał prawo do łącznie 3/12 x 20 = 5 dni (40 godzin) u. wypoczynkowego- tyle, że to wymiar ostateczny- bo nabywał go w ratach jako tzw. u. cząstkowy.

Prawo do 26 dni u. wypoczynkowego uzyskał z dniem 30 września 2012 r.
2015-07-29 23:11:31 79.186.82.* | Marcin2344
Re: Jak obliczać urlopy? [5]
Witam mam przerobione ponad 5 lat pracy plus do tego 4 lata szkoły sredniej i 9 miesiecy wojska od kiedy bede miał 26 dni urlopu
2015-07-31 11:46:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jakiej szkoły średniej- bo ma to znaczenie, czy było to technikum czy liceum, czy cztery lata wynikały z planu nauki, czy z indywidualnej historii nauki.

Przyjmując, że było to zwykłe 4-letnie technikum i żaden z ww okresów nie porywał się z innym- to za ok. 3 miesiące zatrudnienia powstanie prawo do 26-dniowej 'podstawy' urlopu wypoczynkowego.
2015-07-31 22:32:48 79.186.78.* | Marcin2344
4letnie Technikum bez matury i dyplomu yak to wyglada
od 1 marca 2010 do dnia dzisiejszego pracuje
4 lata Technikum
9 miesiecy sluzby wojskowej
2015-08-01 11:20:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ale świadectwo ukończenia technikum jest jak rozumiem- zatem wlicza się w wymiarze 4 lat, zatem staż wynosi 5 lat 5 miesięcy 1 dzień z tyt. zatrudnienia + 9 miesięcy służby + 4 lata szkoły. Prawo do wyższego (26 dni) urlopu wypoczynkowego powstało 2 miesiące temu.
2015-08-02 19:49:10 79.186.73.* | Marcin2344
To kiedy mi dodadza te 6 dni jeszcze czy to od nowego roku ?
2015-08-03 10:18:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Prawo do wyższego wymiaru urlopu dotyczy już 2015 r.
2015-07-23 12:52:24 77.254.109.* | Dorota2410
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Jak wyliczyć urlop za 2015 rok dla pracownika który ukończył Liceum ogólnokształcące i pracował:
16.06.2008-11.08.2011(4,2lata)
18.11.2013- obecnie (1,8 lat)
W 2015 roku w lipcu tak jakby nabywa prawo do 26 dni urlopu.
2015-07-26 21:05:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
'Tak jakby' staż zatrudnienia wynosi wg. tych dat na dziś 4 lata 10 miesięcy 8 dni. Jeśli liceum w całości przypadło przed zatrudnieniem- staż na potrzeby urlopu jest więc o 4 lata wyższy, zatem w 2015 r. NIE ma kwestii powstania prawa do 26 dni urlopu wypoczynkowego.
2015-07-22 09:15:05 Lukasz989
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
25.07.2015 nabywam prawo do 26 dni urlopu (z 20 dni). Zmieniałem pracę 29.06.2015 (pracując w poprzedniej do 30.06.2015 - 2 dni urlopu, wymóg przyjęcia w poniedziałek, umowa o pracę na 3 miesiące). Zakład pracy wyliczył mi proporcjonalnie 7 dni pracy, chociaż mam wątpliwości, że powinienem mieć dodatkowo przyznane 6 dni jako urlop uzupełniający (łącznie 11 dni). Pozdrawiam
2015-07-22 09:38:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem ostatecznie jednak 7 dni, bo przecież umowa obecna jest zawarta na część roku.
Zatem mamy u. proporcjonalny 3/12 x 26 = 6,5 = 7

Formalnie oczywiście przed 25 lipca jest to prawo do 5 dni (3/12 x 20) a wraz z uzyskaniem stażu 10 lat- wzrost tego wymiaru do ww 7 dni.
2015-07-03 16:42:09 81.128.136.* | nyria
Re: Jak obliczać urlopy? [8]
Dzień dobry
Mam dwóch pracowników
- pierwszy pracownik - zatrudniony 8.04.2015
poprzednie świadectwa pracy
01.10.2012 - 31.08.2013
02.09.2013-30.06.2014
studia 17.09.2007-1.10.2010
Kiedy nabędzie prawo do 26 dni urlopu?
- drugi pracownik - zatrudniony 4.05.2015
studia ukonczone - 11.10.2007
świadectwa pracy
07.01.2008-29.02.2008 - 1/2 etatu
01.03.2008 - 01.11.2008 - 3/4 etatu (od 01.03. do 30.09) i 1/2 etatu (01.10 do 01.11)
dalej praca na działalności gospodarczej
Kiedy pracownik nabędzie prawo do 26dni urlopu?

Z góry dziękuję za odpowiedź
2015-07-04 09:50:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pierwszy:
staż 8 'za' studia + 2 lata z tyt. zatrudnienia. DZIŚ uzyska staż 10 lat, a więc 'podstawę' 26 dni u. wypoczynkowego.
Zatem z umowy u Was za 2015 r. 20 dni przy założeniu całego etatu i umowy nie kończącej się przed grudniem.

Drugi:

staż 8 lat 'za' studia' + 1 rok i 2 dni z tyt. zatrudnienia. Zatem staż 10 lat, a więc podstawę 26 dni u. wypoczynkowego uzyska 2 lipca 2016 przy założeniu ciągłości zatrudnienia.

Z obecnej umowy prawo do 14 dni przy założeniu całego etatu i zatrudnienia nie kończącego się przed grudniem.

Dawne wymiary etatu nie mają znaczenia, nie ma czegoś takiego jak 'praca na dz. gospodarczej'. Czy 'samozatrudniony', czy wspólnik spółki kapitałowej- nie jest to staż zatrudnienia ani inny okres wliczalny.
2015-07-06 13:00:45 81.128.136.* | nyria
Dziękuję za odpowiedź

Nie rozumiem komentarza za pierwszego pracownika
Czyli do końca roku (umowa została przedłużona na czas nie określony) podstawę i tak biorę 20 dni? i dodaję 6 dni po 4 lipca? a dopiero od 2016 liczę 26 dni wypoczynkowego?

Dziekuję za odpowiedź
2015-07-06 13:08:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
20 dni o jakich napisałem to ostateczny wymiar jego urlopu proporcjonalnego za 2015 r. liczony od podstawy 26 dni. 9/12 x 26 = 20.

Oczywiście formalnie do soboty był to liczony urlop od podstawy 20 dni, a potem przeliczenie uzupełniające.
2015-07-06 15:37:47 81.128.136.* | nyria
Dziękuję za szybką odpowiedź

czyli - za okres próbny 5 dni
a za pozostały okres - od lipca do grudnia liczone z podstawy 26 dni czyli - 13 dni
zatem razem 18 dni łącznie/?
2015-07-06 20:17:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie było mowy o tym, że to dwie kolejne umowy.
Kiedy zakończyła się umowa próbna- data dzienna.
1 lipca czy 3 lipca, czy jeszcze inaczej ?
2015-07-07 11:48:32 81.128.136.* | nyria
umowa probna 8.04-7.07
umowa na czas nie określony od 8.07

drugi pracownik
umowa probna 4.05 - 3.08 i będzie przedłużona od 4.08 na nie określony
2015-07-07 12:27:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. zatem 20 dni łącznie, a nie 18- bo staż 10 lat uzyskał przecież w trakcie próbnej. Uzyskał więc prawo do 4/12 x 26 czyli 9 dni z próbnej, z kolejnej uzyska (jutro) 5/12 x 26 czyli 11 dni.

2. zatem 14 dni łącznie. Uzyskał prawo do 4/12 x 20 = 7 dni, wraz z nową umową uzyska prawo do 4/12 x 20 = 7 dni.

Bo przecież skoro koniec umowy przypada w trakcie miesiąca, to obowiązuje zaokrąglenie w górę ORAZ zasada, że za taki miesiąc urlop nie 'pochodzi' już z drugiej umowy- czyli art. 155'2a.

Zwracam uwagę, że łączne traktowanie urlopów z obu umów- tylko jeśli ustali się to z pracownikiem pisemnie. Bez tej okoliczności- umowy próbne należy rozliczyć - tj. udzielić w naturze lub wypłacić ekwiwalent- z art. 171. par. 3 KP
2015-07-07 14:43:30 81.128.136.* | nyria
Dziękuję za wyczerpującą i bardzo profesjonalną odpowiedź!
2015-06-26 23:53:46 217.99.14.* | iti
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Hej prosze mi powiedzieć czy to się zusmuję . Chodziłam do zawodówki, i miałam praktyki z których mam świadectwo pracy. A później nie pracowałam I skończyłam lo uzupełniające. Czy same praktyki i lo uzupełniające się zsumująm, jeśli mam świadectwo pracy.To wybieram zamiast szkoły, zawodowej te praktyki i dodaje do tego lo bo jest to korzystniejsze...
2015-06-27 10:51:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, skoro zaliczana szkoła (liceum uzupełniające) nie porywało się czasowo z pracą w trakcie zawodówki.

Zatem staż wynosi tyle ile suma okresów za jakie wystawiono świadectwo pracy z praktyk w zawodówce + 4 lata z tyt. ukończenia szkoły.
2015-05-24 15:08:35 62.141.204.* | wys82
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam jestem wychowawcą w SdN od 1.09.2015 będę pracował na 1/2 etatu (redukcja etatów) podlegam pod Kartę Nauczyciela ale jestem w placówce niefeeryjnej i przysługuje mi 35 dni urlopu wynikało by, ze będę otrzymywał 35x0,5=17,5 zaokrąglamy do 18 ale czytałem, że w takich wypadkach dołącza się kodeks pracy i przelicznik jest godzinowy...
proszę o pomoc
2015-05-25 12:44:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co to jest SdN ? 18 dni kodeksowych to po prostu 144 godziny.
2015-03-30 19:38:14 178.183.129.* | Jola12345
Re: Jak obliczać urlopy? [3]
Pracownica została zatrudniony 1.02.2013 r.cały etat / w tym roku nie korzystał z urlopu.
W 2014 r. wykorzystała 8 dni urlopu wypoczynkowego.
W 2015 r. pracowała do 31.03.15 wykorzystała 22 dni urlopu.
Jak rozpisać pracownicy kolejne kroki rozliczania ekwiwlntu. Napisałam że ma 23 dni urlopu zaległego i 5 dni z 2015 r. Razem 28 dni, ale twierdzi ,że za mało dni jej naliczyłam.
Proszę o komentarz krok po kroku, może łatwiej będzie mi jej wytłumaczyć.
PILNE
2015-03-31 08:17:22 Nika19
Witam jak obliczyć urlop pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu? Umowa np. na 3 miesiące? 26 dni mu przysługuje.
2015-03-31 11:25:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zasadniczo proporcjonalnie do liczby miesięcy i wymiaru etatu. Czyli byłoby 1/4 x 3/12 x 26 = 2 dni = 16 godzin.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy mimo wysokiego stażu jest to pierwszy rok kalendarzowy pracy tego pracownika. To egzotyczne, ale możliwe. Wygląda też inaczej, jeśli w tym samym roku u poprzedniego pracodawcy ten pracownik wykorzystał urlop w nadmiarze.
2015-03-30 21:09:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Krok po kroku:
- jaki był staż pracowniczy przez ten czas, zwłaszcza na dzień 31.12.2013 jeśli przed 2013 nie była zatrudniona
- czy była zatrudniona przed 2013 r. ?
2015-03-18 13:56:58 79.187.206.* | olus637
Re: Jak obliczać urlopy? [3]
kolejne pytanie: czy okres otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych ( w tym zasiłku macierzyńskiego) wliczany jest w staż pracy pracownika?
2015-03-18 18:14:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Biorę udział w jakimś quizie ?

Staż pracownika na JAKIE potrzeby ?
Jakie "w tym" ? Jak jest możliwość uzyskania zasiłku macierzyńskiego przez bezrobotną, a tym bardziej jednocześnie z zasiłkiem dla bezrobotnych ?
2015-03-19 14:26:21 79.187.206.* | olus637
przepraszam mam szczątkowe informacje od pracownika. Już się poprawiam
pracownik pracowal od 01/03/2011-20/01/2012
20.01.2014 urodzila dziecko i
następne o 24 tygodnie otrzymywała zasiłek macierzyński z ZUS
od 14/07/2012 - 01/07/2013 otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych
później było zatrudnienie na umowie o prace
w maju 2015 przez znowu zarejestrowała się w urzędzie pracy dostała przez 2 tyg zasiłek dla bezrobotnych
od 1/08/2014 jest zatrudniona w naszej firmie.
Moje pytanie brzmi czy w okresie kiedy pracownik otrzymywał zasiłek macierzyński i zasiłek dla bezrobotnych są wliczane do stażu pracy dzięki któremu wyliczam ilość dni urlopu w roku (20 lub 26)?
2015-03-19 16:24:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Okres zasiłku dla bezrobotnych jak najbardziej się do tego stażu wlicza na podstawie art. 79 Ustawy o promocji zatrudnienia.

Zasiłek macierzyński w jej przypadku się nie wlicza, bo jak zrozumiałem przypadł on po ustaniu stosunku pracy- czyli była to na 99,9% okoliczność taka, że miała umowę terminową, ale ze względu na to, że kończyłaby się ona po upływie 3 miesiąca ciąży- to została do dnia porodu przedłużona.

Innymi słowy- nie był to zasiłek na urlopie macierzyńskim, więc się nie wlicza.
2015-03-13 13:41:53 79.187.206.* | olus637
Re: Jak obliczać urlopy? [10]
witam,
jaki urlop za poszczególne lata przysługiwał pracownicy zatrudnionej
1/12/2013 na 1/4 etatu na okres próbny,
od 1/03/2014-30.09.2014 nadal 1/4 etatu,
1/10/2014- 26/03/2014 zmiana na 3/4 etatu.
Pracownica od początku zatrudnienia miał staż pracy przewyższający 10 lat i przychodziła do pracy od pn-pt na adekwatna do wymiaru czasu pracy ilość godzin. czy ma znaczenie to że jednocześnie była zatrudniona na niepełnym etacie u innego pracodawcy?
2015-03-13 14:05:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W tym kontekście drugi pracodawca nie ma znaczenia. A co takiego stanie się z nią 26 marca 2015 r. ? Bo rozumiem, że ten 2014 to błąd ....

Za 2013- prawo do u proporcjonalnego 1/12 x 1/4 x 26 czyli do 1 dnia (8 godzin)
Za 2014- prawo do sumy u. proporcjonalnych 9/12 x 1/4 x 26 + 3/12 x 3/4 x 26 = 5 dni + 5 dni (80 godzin)
Za 2015- prawo do u. proporcjonalnego 3/12 x 3/4 x 26 = 5 dni (40 godzin)
2015-03-17 11:21:42 79.187.206.* | olus637
tak chodzi o 26 marca 2015, to jest ostatni dzień pracy pracownika-złożył wypowiedzenie i musze się z nim rozliczyć z urlopów a już się pogubiłem
A to teraz nie jest tak że
2013 pracowal 2godziny dziennie wiec z tych 8godzin pracy wychodzą mu 4 dni
2014 pracowal najpierw 2 godz z 40godz wychodzą mu 20 dni urlopu
natepnie 6 godzin z 40godzin wychodzi mu po zaokrągleniu 7 godz
2015 może z tych 40 godzin wziąć po zaokrągleniu 7 dni (6-ogodzinnych)?
2015-03-17 11:37:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dlaczego 26 marca - to jakiś egzotyczny okres wypowiedzenia. Raczej 28 marca.

To w jakim grafiku pracownik pracował, ilugodzinne miał dniówki nie ma znaczenia. Ma znaczenie to wtedy, gdy urlop fizycznie odbiera. Do obliczeń prawa do urlopu i ekwiwalentu przyjmuje się dni 'kodeksowe' czyli ośmiogodzinne, a udziela się dopiero w dniówkach.

Z podanych przeze mnie wymiarów należy po prostu odjąć urlopy fizycznie odebrane w rzeczywistym ich wymiarze godzinowym, a za resztę wypłacić ekwiwalent.
2015-03-17 12:10:30 79.187.206.* | olus637
bo przepraszam ostatni dzień pracy to 29.03 (2 tyg wypowiedzenie)

Wiec jeśli pracownik w 2013 nie bral urlopu, we wrześniu 2014 wziął 6 dni, w listopadzie 2014 4 dni i grudniu 2014 1 dzień a w tym roku wziął już 13 dni urlopu w marcu to czy zostanie mu do wypłacenia ekwiwalent?
Dobrze liczę: za wszystkie lata miał 16 dni(128godz) a urlop zaczął brać jak miał 3/4 etatu (6godz) to wziął już 138godzin
Wiec więcej niż powinien ale co mu napisać w świadectwie pracy ze wykorzystał 5 dni?
2015-03-17 12:31:29 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
28 marca - sobota. To jest ostatni dzień stosunku pracy, taki ma być na św. pracy, a z dniem kolejnym wyrejestrowanie z ZUS.

Przez cały okres zatrudnienia nabrał prawa do 128 godzin (16 dni). Zwracam uwagę, że przejście urlopu z umowy próbnej na obecną tylko jeśli takie porozumienie spisano. Jeśli nie- był należny ekwiwalent po jej zakończeniu.

Wykorzystał 6 dniówek we wrześniu, czyli 12 godzin, potem już na nowym wymiarze etatu 4+1+13 dniówek czyli 120 godzin łącznie. Ma ekwiwalent do wypłaty za 8 godzin.

W św. pracy podaje się wymiar urlopu za bieżący rok, wykorzystanego czy to w naturze, czy jako ekwiwalent. W liczbie dni kodeksowych, a nie dniówek. Zatem będzie to 5 dni (40 godzin).
2015-03-17 12:54:52 79.187.206.* | olus637
Dziekuje za cenne informacje. Wiec przejście z umowy próbnej na określona powinna się zakończyć świadectwem pracy i wyplata ekwiwalentu? zatem miedzy kolejnymi umowami na czas określony powinno być swiadectwo pracy + ewentualny ekwiwalent?
Tak jest przy każdej umowie terminowej ze musze wyplacic ekwiwalent? Jak powinno wygladac takie porozumienie?
2015-03-18 10:56:45 79.187.206.* | olus637
ostatnie pytanie w tym temacie. Jeśli na świadectwie pracy pize ze wykorzystał 5 dni urlopu (40h) to zapisywać ze za 1 dzień (8h) wyplaono ekwiwalent?? mimo ze praktycznie w tym roku miał 13 dni urlop?
2015-03-18 11:36:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma żadnej podstawy prawnej ku temu, by doprecyzowywać, jaka część urlopu została wykorzystana nie w naturze, ale w postaci ekwiwalentu. Dla kolejnego pracodawcy nie ma to żadnego znaczenia. Nadgorliwi kadrowcy to wpisują....

Oczywiście też ustosunkowujemy się do liczby dni urlopu wykorzystanego na żądanie- tj. z art. 167'2 KP.
2015-03-17 13:06:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Piszemy o urlopach, a nie św. pracy.

Tak. Zakończenie umowy zmusza do rozliczenia się pracownikiem z urlopu. Jeśli podpisuje się z nim nową, bezpośrednio następującą- można pisemnie umówić się na przejście urlopu, tak by nie płacić ekwiwalentu z umowy zakończonej. Przecież to elementarz KP ( tutaj art. 171, par. 3 ).

Na ogół nie jest to osobna umowa, ale zapis w tekście podpisywanej kolejnej umowy.

W tym konkretnym przypadku proszę więc sprawdzić, czy takie porozumienia były/czy ekwiwalentu już jakiegoś poprzednio firma temu pracownikowi nie wypłaciła.


Św. pracy- "nowe" regulacje:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/nowe;zasady;przedluzania;umow;na;czas;okreslony,53,0,767285.html
2015-02-20 19:36:12 83.26.221.* | Beti789
Re: Jak obliczać urlopy? [5]
Witam, mam pytanie jaki mam wymiar należnego urlopu do odebrania u pracodawcy, dodam, że odkąd podjęłam prace nie wykorzystałam żadnego dnia. Przed podjęciem obecnej pracy ukończyłam szkołę wyższą i pracowałam dokładnie jeden rok i 17 dni u poprzedniego pracodawcy. U obecnego jestem zatrudniona od 10.07.2012r, od początku marca 2013r przebywałam na zwolnieniu chorobowym z powodu zagrożenia ciąży, dziecko urodziłam w połowie listopada i przeszłam na urlop macierzyński (1 rok), a obecnie jestem ( od połowy listopada 2014r) na urlopie wychowawczym (wnioskowałam o rok). Nie miałam możliwości odebrania należnego urlopu i nie wiem kiedy mogę to uczynić i w jakim wymiarze będzie mi się należał po powrocie do pracy. Z góry dziękuje za odpowiedź.
2015-02-21 09:31:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Okres zasiłku chorobowego, urlopu macierzyńskiego nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego.

urlopu wychowawczego- obniża, jeśli nie rozpoczyna się on i kończy w tym samym roku kalendarzowym.
Konkretne wymiary zależą od wymiaru etatu i tego, czy ów poprzedni pracodawca był jeszcze w lipcu 2012 r.
2015-02-23 17:56:13 83.26.220.* | Beti789
Witam, poprzedni pracodawca nie był w lipcu, zatrudniona jestem na pełny etat. A w ostatnim czasie pracodawca powiedział mi, że urlop za 2012 mi przepada, czy jest to możliwe w takiej sytuacji jak wyżej opisałam?
2015-02-24 08:10:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE przepada. Okres przedawnienia u. wypoczynkowego wynosi 3 lata jak zresztą wiele innych roszczeń ze stosunku pracy. Zatem urlop za 2012 przedawniłby się z dniem 31 grudnia 2015- czyli :
- jak najbardziej zdążyłaby go Pani odebrać jeszcze w 2015
- od 2013 r. mamy nowelizację KP- art. 293'1 "Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpo-częty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego"

właśnie po to, by pracownica nawet z powodu pełnego u. wychowawczego (35/36 miesięcy) u. wypoczynkowego nie traciła, a więc mogła go odebrać choćby po 5 latach.
2015-02-24 09:20:42 83.4.44.* | Beti789
A zatem jaki wymiar zaległego urlopu będzie mi przysługiwał gdy do pracy wrócę w połowie listopada 2015r?
2015-02-24 10:03:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatem za:
- rok 2012- u. proporcjonalny 6/12 x 20 = 10 dni
- rok 2013- urlop 'cały' 26 dni, bo w tym roku uzyskała Pani staż 10 lat (8 za studia + 2 za łączne zatrudnienie)
- za rok 2014- cały urlop 26 dni
- za rok 2015- u. proporcjonalny 2/12 x 26 = 5 dni.

Powyższe z art. 155'2 KP.
2015-02-10 08:39:58 79.187.206.* | olus637
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Mam pracownika młodocianego który miał umowę o prace1.09.2011-6.07.2014. Musze wyplacic mu ekwiwalet za urlop i nie wiem ile mu się należy za ten okres bo nie wiem jak zinterpretować art. 205KP
jest to jego pierwsza praca i we wrześniu 2013 skonczyl on 18 lat, ile zatem należy mu się za poszczególne lata, 2011 chyba ulega przedawnieniu?
2015-02-10 13:37:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z par. 5 tegoż artykułu wynika, że owe 12 dni z par. 1 to urlop DODATKOWY, coś jak w przypadku niepełnosprawnych.

Moim zdaniem więc:
za 2011 nie nabył prawa do urlopu.
za 2012 z dniem 29 lutego nabył prawo do 12, a z dniem 31 sierpnia dodatkowo 26
za 2013- 20 dni
za 2014- urlop 7/12 czyli 12 dni.

Skoro więc niczego nie odebrał w naturze- ekwiwalent aż za 70 dni.
2015-02-09 16:43:32 31.128.8.* | moniao27
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam mam pytanie : Czy pracownik w związku z nabyciem prawa do urlopu wypoczynkowego w większym wymiarze u następnego pracodawcy ma obowiązek przedstawienia świadectwa pracy oraz czy zatrudnienie na stażu z PUP wlicza się w staż pracy i czy też jest potrzebny dokument o jego ukończeniu?
2015-02-09 18:58:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Od końca.
-Staż z PUP nie jest zatrudnieniem, ale jego czas wlicza się do stażu pracowniczego na potrzeby u. wypoczynkowego- na podstawie art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia.
Wystarczy zaświadczenie o tym jak długo trwał staż. Zakończenie stażu nie jest warunkiem koniecznym- liczy się czas uzyskiwania stypendium z tego tytułu.
-Nie bardzo zrozumiałem o co chodzi. Zawsze u nowego pracodawcy 'konieczne' jest świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy, jeśli takowy był w tym samym roku kalendarzowym. Właśnie ze względu na kwestie u. wypoczynkowego ( w tym na żądanie ) jak i tego czy została już za ten rok przekroczona granica wynagrodzenia/zasiłku chorobowego, tego ile dni wykorzystał pracownik na opiekę nad dzieckiem z art. 188 itd.

Po prostu pracodawca ma w tym interes by pracownik nie skorzystał u niego ze swych uprawnień w nadmiarze.

Świadectwa dokumentujące zatrudnienie 'starsze' niż bieżący rok kalendarzowy są bardziej fakultatywne- pracodawca może ich wymagać, ale nie ma jak zmusić pracownika. Tyle, że właśnie ze względu na wymiar urlopu jest to w interesie pracownika. Bez świadectw wskazujących (łącznie np. z dyplomem studiów, czy zaświadczeniem z PUP) na staż min. 10 lat będzie miał urlop naliczany od niższej 'podstawy' tj. od 20 dni.
2015-01-22 09:41:25 Nika19
Re: Jak obliczać urlopy? [12]
Witam, mam pytanie ile urlopu przysługuje pracownikowi: umowa od 01.08.2013r - 31.07.2015r. Umowa na 1/1 etatu. Z dokumentów wynika, że od 2011-2013 prwoadził swoją działalność gospodarczą. Więc ile dni za 2013, 2014, 2015? Dodam, że kończy pracę 23.01.2015 (to jego ostatni dzień w pracy). Z góry dziękuję za odpowiedź.
2015-01-22 09:53:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Precyzyjna odpowiedź w zakresie roku 2013 niemożliwa bez wiedzy:
- czy przed 2013 r. był on kiedykolwiek w zatrudnieniu.
- jaki miał staż pracowniczy w 2013 r. (szkoły, zasiłki z PUP, poprzednie zatrudnienia).
2015-01-22 10:00:18 Nika19
Przed 2013 rokiem był 1 rok zatrudniony na umowę o pracę (2010-2011), ma skończone studia magisterskie, brak zasiłków z PUP.
I teraz umowa u nas od 01.08.2013 r.
2015-01-22 10:13:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ok. przyjmijmy, że był to równy rok, a nie rok i np. 4 miesiące bo to zmienia wyliczenia.

za 2013- u. proporcjonalny 5/12 x 20 = 9 dni
za 2014- początkowo prawo do 20 dni, z końcem lipca 'podwyżka' do 26 dni, bo uzyskał staż 10 lat (8 za studia + rok dawnej pracy + rok pracy u was)
za 2015- początkowo u. proporcjonalny 7/12 x 26 = 16 dni.
Skoro pojawiło się na początku stycznia wypowiedzenie albo porozumienie stron- wymiar ten spadł do 1/12 x 26 = 3 dni. Jeśli już za ten rok wykorzystał więcej niż 3 dni- nie ma możliwości odebrania mu tego nadmiaru.

ps. Jeśli to wypowiedzenie, to zatrudnienie kończy się 24 stycznia, a nie 23.
2015-01-22 10:43:28 Nika19
Dziękuję za odpowiedź, to za 2014 należy się 26 dni, tak? I za styczeń 3 dni? Te trzy dni też trzeba uwzględnić na świadectwie pracy?
2015-01-22 11:01:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, bo w tym roku staż pracowniczy na potrzeby u. wypoczynkowego osiągnął 10 lat.

Tak, świadectwo pracy informuje o wymiarze urlopu w roku zakończenia stosunku pracy- czy to udzielonego w naturze, czy uregulowanego finansowo- tj. ekwiwalentem.
Zatem nie "też", ale "tylko". Św. pracy nie będzie ustosunkowywać się do urlopu za 2013 i 2014.
2015-01-22 11:17:37 Nika19
Dziękuję bardzo za pomoc.
2015-01-23 15:02:26 Nika19
A jak nie brał w tym roku żadnego urlopu jeszcze za 2015 to na świadectwie będzie 0 dni?
2015-01-23 19:37:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ma być wpisane 3 dni właśnie. Może być doprecyzowanie, że w formie ekwiwalentu. I ma być ów ekwiwalent wypłacony- zasadniczo jutro.
2015-02-11 10:01:25 Nika19
Witam, mam pytanie. Czy urlop cząstkowy nalicza się pracownikowi, który po raz pierwszy w życiu (czyli np. po studiach), czy również pracownikowi, który zatrudnia się pierwszy raz w danym roku kalendarzowym? Pracownik został zatrudniony po udziale w projekcie, gdzie miał umowę, ale miał dofinansowane wynagrodzenie. Został zatrudniony 01.08.2014 r i ma 26 dni urlopu.
Liczymy wtedy 5/12x26= 11 dni?
2015-02-11 16:44:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Urlop tzw. cząstkowy z art. 153 KP dotyczy jedynie tego roku kalendarzowego, w którym pracownik po raz pierwszy w życiu podejmuje stosunek pracy.

Jeśli więc przed 2014 nigdy nie był na etacie, to z owej umowy miał mieć naliczany urlop w wymiarze 2,167 dnia po każdym miesiącu. Czyli z dniem 31 grudnia nabył w ten sposób łącznie 10,83 dnia urlopu.
A jeśli był przed 2014 r. choćby dzień na etacie- miał już z dniem 1.08 prawo z góry do u. proporcjonalnego 5/12 czyli 11 dni właśnie.
2015-02-16 11:13:10 Nika19
A jak to jest jeśli ktoś w 2014 pracował w innym miejscu, a od nowego roku pracuje u nas? Jak mu się wtedy liczy urlop? Cząstkowy? Np. od lutego na 3 miesiące.
2015-02-16 14:16:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czyta w ogóle Pani moje odpowiedzi ? Przecież to już padło w tym wątku.
Urlop cząstkowy z art. 153 dotyczy pierwszego kalendarzowego roku pracy w życiu danego pracownika, bez względu na to ilu ma w nim kolejnych pracodawców.
Skoro w poprzednim gdziekolwiek pracował, to w obecnym roku ma już 'normalne' zasady ustalania prawa i wymiaru urlopu- a więc w tym przypadku u. proporcjonalnego z art. 155'1 KP.
2015-01-21 00:53:11 31.174.229.* | GrzegorzSieradz
urop [3]
witam, zatrudniłem się 10go sierpnia 2013 roku i pracowałem do 11go października 2014, w 2013 roku to była pierwsza podjęta praca, miałem cały etat, a przysługuje mi niższy wymiar urlopu czyli 20 dni. Ile dni urlopu powinienem dostać za ten okres?
2015-01-21 08:50:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Za rok 2013 był to u. tzw. cząstkowy z art. 153 KP w łącznym wymiarze 6 i 2/3 dnia , czyli 53 godzin i 20 min.
Za rok 2014 był to już zwykły urlop proporcjonalny 10/12, czyli 17 dni.
2015-01-21 17:10:38 31.174.229.* | GrzegorzSieradz
Dzięki, rozumiem że w zaokrągleniu 24 dni tylko ekwiwalent za 7 dni mnożone osobno a 17 osobno bo inna była najniższa krajowa i to dzielone przez 20.92 i powinna mi wyjść kwota? Zgóry dzięki za za odpowiedź i pomoc
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-21 19:44:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Urlopu tzw. pierwszego/cząstkowego NIE zaokrągla się do pełnych dni/godzin tj. KP do tego nie zmusza pracodawcy.

Dlaczego osobno- jedna umowa, jeden pracodawca. Skoro udzielono w naturze mniej niż ww wyliczenia to za różnicę należny jest ekwiwalent. Zmiany płacy minimalnej nie mają wiele do rzeczy.
Jeśli stale miał Pan płacę minimalną i w ogóle u. nie udzielono (co jest niezgodne z KP, bo ten u zaległy z 2013 powinien być udzielony do końca września 2014) to ekwiwalent powinien był wynieść

1680/20,83 x 23,66 = 80,65 x 23,66 = 1908,18 brutto.

Podlega on normalnie składkom i PIT. Dałoby to netto 1 396,38 zł przy standardowych KUP.

Jeśli jest różnica- może ona wynikać z tego, że wypłacono go łącznie z ostatnim wynagrodzeniem za pracę- czyli do opodatkowania weszła większa kwota. No i nie wiem, czy owe 0,66 dnia kadrowa przyjęła tak właśnie czy jako 2/3 co dałoby minimalnie wyższą kwotę.
2015-01-18 14:17:22 176.221.120.* | michal885
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
dzień dobry, mam pytanie czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy, z góry 20 dni? jeśli mam umowę od 1 stycznia na czas określony do końca roku, wcześniej pracowałem jako pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję na umowę o pracę na 5 miesięcy w 2013, natomiast w 2012 odbyłem staż 6-miesięczny z pup. Chciałbym wyjechać w marcu na 5 dni, mogę wziąć urlop wypoczynkowy?
2015-01-19 09:29:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, formalnie prawo do urlopu za cały 2015 r. nabył Pan z 1 stycznia b.r. więc można wnioskować o całość do udzielenia. Zwracam uwagę jednak, że jeśli w zakładzie układa się plany urlopowe, to decyzja musi być podjęta wcześniej i trochę też działa zasad kto pierwszy ten lepszy. Akurat marzec nie jest 'strategicznym' miesiącem- więc są duże szanse na jego udzielenie.
2015-01-09 22:25:43 89.231.71.* | ewa0103
Witam ,moge zapytac ile przysluguje mi urlopu w moim przypadku 26.03.2004. - 26.04.2004. Pelen etet
Umowa
10.05.2004. - 09.08.204. _ 1/4 etatu
09.08.2004. - 31.12.2004. _1/4 etetu
01.01.2005. - 31.12.2005. _1/4 etatu
02.01.2006. - czas nieokreslony _1/4 et
15.05.2006. - pelny etat
01.06.2014. - 1/2 etatu ,technikum -5 lat, miedzy czasie bylam na dwoch urlopach maciezynskich i wychowawczych. BARDZO DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-12 10:17:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
KIEDY owo technikum ? Ile trwało planowo. Po 1999 r. raczej było ono programowo 4-roletnie. Co z tym 15.05 2006- tylko zmiana wymiaru etatu, ciągłość zatrudnienia do dziś ?

Jeśli w całości przed zatrudnieniem to staż wynosiłby :
4 lata z tyt. edukacji + 10 lat 8 miesięcy 9 dni z tyt. zatrudnienia.
2014-12-12 14:58:35 217.156.201.* | nyria
Re: Jak obliczać urlopy? [17]
Dzień dobry
3 października został zatrudniony pracownik, okres próbny trwa do 2 stycznia,
w dniu 15.12.2014 nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu
czy 6 dni powinno się wyliczyć proporcjonalnie?? jakie powinny być wyliczenia??

Dziekuję za odpowiedź
2014-12-12 18:50:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Był w zatrudnieniu przed 2014 r. ? Jaki wymiar etatu ?
2014-12-15 10:29:04 217.156.201.* | nyria
Witam

Tak, był zatrudniony w 2014 - w zasadzie aż do 30.09.2014, pełen wymiar etatu - i w poprzednim i w obecnym zatrudnieniu
2014-12-15 10:40:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pytałem czy PRZED 2014 r.- czyli czy nie ma egzotycznej, ale spotykanej sytuacji gdy z podstawą już 26 dnia, nadal podlega art. 153- o cząstkowym,tzw. pierwszym urlopie.
2014-12-15 15:39:23 217.156.201.* | nyria
Był zatrudniony przed 2014 - od 2012 -
2014-12-15 19:33:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Formalnie zatem sytuacja wygląda tak, że pracownik z obecnej umowy:
- z dniem 3 października nabył prawo do u. proporcjonalnego za 2014 r. w wymiarze 3/12 czyli 5 dni.
- z dniem 15 grudnia uzyskał staż 10 lat, zatem prawo do 'podstawy' 26, a więc podwyższenia ww urlopu do 3/12 x 26 = 7 dni.
Jeśli do dziś nie odebrał jeszcze w ogóle urlopu- należy mu udzielić urlopu w nowym, wyższym wymiarze. Jeśli już jakiś urlop wykorzystał- zostaje mu do udzielenia różnica w stosunku do 7 dni.
Jeśli wykorzystał cały urlop należny przed 15 grudnia, czyli 5 dni- dziś uzyskał prawo do u. uzupełniającego. Tak, czy siak- rok 2014 zamyka prawem do 7 dni.
- w dniu 1 stycznia 2015 uzyskuje prawo do u. proporcjonalnego 1/12 x 26- czyli do 3 dni.
2014-12-16 09:53:48 217.156.201.* | nyria
Dzień dobry

Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź

Miłego dnia
2014-12-15 17:36:20 koziczka111
Witam, czy urlop bezpłatny w ciągu umowy zaliczany jest do wymaganych 10 lat pracy w celu uzyskania 26 dni urlopu ?
2014-12-15 19:43:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE jest. Czyli opóźnia uzyskanie stażu 10 lat o taki okres, jaki u. bezpłatny trwał.

A w roku, w którym urlop bezpłatny się kończy i obejmuje to przynajmniej 1 miesiąc - wpływa na proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego za ten rok.
2014-12-18 19:36:25 koziczka111
Opisywałem swoją sytuację już wcześniej. Przypomnę, moja kadrowa twierdziła, że jeżeli po zakończeniu szkoły średniej bądź policealnej w moim przypadku miesiące dalej czyli po czerwcu nie wliczają się do stażu pracy. Co się okazało, miałem urlop bezpłatny 4 miesiące 15 dni. Komputer jej pokazywał, że brakuje mi tego okresu i wymyśliła sobie tą bajkę, a dzisiaj ją oświeciło, że urlop bezpłatny nie jest zaliczany do stażu pracy.
2010 czerwiec skończona szkoła policealna
2008 skończona szkoła średnia
urlop bezpłatny: grudzień 2009-31 styczeń 2010 oraz 15 grudzień 2010-28 luty
pracuje od 26 sierpnia 2008 do teraz
Czyli biorąc pod uwagę szkołe policealną jakby pomine część urlopu bezpłatnego i uzyskam 10 lat pracy.
Jednak jest problem. U nas w firmie z dniem 1 grudnia przeniesiono część pracowników na drugą firmę w tym mnie(nowe umowy-tak jakby nowy "lecz stary" pracodawca). Dostałem wypłacony ekwiwalent za urlop liczony 20 dni urlopu na rok. Kadrowa nie miała mojego świadectwa z policealnej w aktach, ale byłem u niej przed wypłaceniem ekwiwalentu z nim i wprowadziła mnie w błąd twierdząc ciągle że mi sie nie liczą miesiące po szkole. Dzisiaj przyznała mi rację i pytanie czy mam szanse odzyskac te 6 dni dodatkowe czy teraz ona mnie policzy proporcionalnie ? Mam "świetnie" wykształconą kadrową. TO JEST OSTATNI POST W MOJEJ SPRAWIE - MAM NADZIEJE, ŻE JEST OK
2014-12-18 20:13:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
I tak musiałem szukać poprzednich wpisów z datami szkół :-((

Zatem- LO: 2005-2008, policeum: 1.09.2008-18.06.2010, zatrudnienie od 26.08.2008,urlop bezpłatny: grudzień 2009-31 styczeń 2010 oraz 15 grudzień 2010-28 luty 2011

Opcja z szk.policealną: 6 lat za edukację + 4 lata 3 miesiące 24 dni.
Opcja bez policealnej: 4 lata za edukację + 5 lat 11 miesięcy 13 dni. A więc info o u. bezpłatnych nie zmieniło tego, którą opcję należy przyjąć.

W 2014 na skutek przejścia do 'innego' pracodawcy mamy dwa urlopy.
Za styczeń- listopad 11/12 x 26 = 24 dni
za grudzień 1/12 x 26 = 3 dni, obniżone do 2 na mocy art. 155'3 KP.

Zatem należne jest od 'pierwszego' pracodawcy wyrównanie wypłaconego ekwiwalentu tj. wypłata za tyle dni, by suma dni odebranych w naturze + dni za które już był ekwiwalent + ten nowy ekwiwalent wyniosła 24 dni.

Roszczenie to przedawni się dopiero 30 listopada 2017 r.
2014-12-18 20:26:58 koziczka111
Przepraszam za kłopot. No a tak prostym językiem, to ona musi mi dopłacić do tego zaniżonego ekwiwalentu czy te dni mi dojdą w grudniu ?
2014-12-18 20:45:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Napisz wniosek o wyrównanie ekwiwalentu z powodu nieuwzględnienia przy jego wyliczaniu faktu posiadania już w roku 2014 i w trakcie zakończonej umowy stażu ponad 10 lat.

Skoro jedna umowa się zakończyła i wypłacono ekwiwalent to nie ma już jak formalnie przerzucić tego zobowiązania na kolejnego pracodawcę.
2014-12-19 15:37:33 koziczka111
A jeżeli kadrowa mi powie, że nie była w posiadaniu kopii świadectwa szkoły policealnej w czasie wyliczania ekwiwalentu (nie było go w aktach, doniosłem go wczoraj), to ma to jakiś wpływ na to żeby mi odmówiła ponownego obliczenia ekwiwalentu ? Bo to i świadectwo pracy chyba musiała by zmieniać ?
2014-12-19 17:01:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ma to wpływ jedynie na brak jej winy w tej sytuacji.
Do czasu przedawnienia ma taki obowiązek. Potrzebne będzie jej w aktach tylko dodatkowo Twoje oświadczenie o tym, kiedy owo świadectwo szkolne dostarczyłeś- by była 'kryta' wobec PIP na przykład.
No tak, będzie potrzebne skorygowanie świadectwa pracy.
2014-12-18 20:35:56 koziczka111
dla mojej kadrowej to będzie znowu czarna magia.
2014-11-07 12:14:34 79.187.206.* | olus637
Re: Jak obliczać urlopy? [17]
witam
jeśli pracownik ukonczyl technikum w 2004r i prowadzi od 2003 roku własne gospodarstwo rolne a od 2012 podjał pierwsza prace na podstawie umowy o prace to jaki ma staz pracy? czy udokumentowane prowadzenie gospodarstwa rolnego wlicza się w staż pracy??
2014-11-26 15:58:33 koziczka111
Witam, 26.08.2008r. do teraz pracuję w jednej firmie na umowę o pracę. W czasie gdy pracowałem skończyłem szkołę policealną od 10.2008r-18.06.2010r. dostałem śwaidectwo ukończenia szkoły. Jaki jest mój staż pracy? Proszę o szybką pomoc i odpowiedź
2014-11-26 18:50:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Policealna to raczej zaczęła się 1 września...
Niechaj będzie, że od 1 października...

Staż wynosi w opcji ze szkołą policealną 6 lat z tyt. edukacji + 4 lata 6 miesięcy 18 dni z tyt. zatrudnienia.
Jeśli poprzednią szkołą (i to przed pracą) było jednak np. technikum uzupełniające- to staż należy przyjąć bez szkoły policealnej, ale za to z całym okresem zatrudnienia, bo daje to
5 lat z tyt. edukacji + 6 lat 3 miesiące 1 dzień z tyt. zatrudnienia, a więc uzyskanie prawa do 26 dni 'podstawy' urlopu już w roku 2013, a nie 2014 jak opcja pierwsza.
2014-11-27 17:58:14 koziczka111
no i mam problem. Byłem dzisiaj w kadrach i według mojej kadrowej nie przysługuje mi 26 dni urlopu. Babka twierdzi, że jeżeli skończyłem szkołę policealną w czerwcu roku 2010 to okres zatrudnienia w późniejszych miesiącach czyli po 18 czerwcu się nie liczy do stażu pracy i według niej mam 6 lat edukacji i liczy staż pracy od 1 stycznia 2011, co daje 3 lata pracy i 11 miesięcy. Co mam w tym wypadku zrobić ?
2014-11-27 18:49:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ze względu na regulamin forum nie ocenię kadrowej.
Po prostu jak złożyłbym wniosek papierowy o udzielenie urlopu teraz w wymiarze równym różnicy owych 26 dni (cały etat jak rozumiem) i liczby dni dotąd udzielonych w 2014). Nie dać się zbyć 'na gębę' tylko niech profesjonalistka da odmowę na piśmie i podstawę prawną.
Liczy się 6 la za szkołę policealną + praca przed 1 dniem szkoły + praca po ostatnim dniu szkoły.

A co z tą szkołą poprzednią (rodzaj, daty)? Innych okresów- bycia rolnikiem, stażu z PUP nie ma ?
2014-11-27 20:11:01 koziczka111
liceum ogólnokształcące 2005 - 2008 czerwiec, prace zacząłem 26 sierpnia 2008. Szkoła policealna 2008 - 2010 czerwiec. Tylko, że za każdym razem czy to liceum, czy ta policealna w kadrach mówią mi, żę nie liczy mi się staż pracy w danym roku ukończenia szkoły. I nie wiem co mam zbytnio robić, nie chcę też na durnia wyjść, a z drugiej strony sam uważam, że to co kadrowa mi mówi to bzdura. Powiedziała mi, że tak jej program wylicza. Co tu najlepiej zrobić ?
2014-11-27 20:29:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc opcja z policealną daje wyższy staż.
Opcja z liceum, bez policealnej daje 4 lata z tyt. edukacji + 6 lat 3 miesiące 2 dni z tyt. zatrudnienia. A więc TEŻ uzyskanie w obecnym roku stażu 10 lat, a więc prawa do 26 dni za rok 2014.
Zapytaj, czy jeśli wycofasz świadectwo z policealnej też cudny program wyliczy jej staż niższy niż 10 lat ?
Jaki program ? Zwykły kalkulator stażu pracy + kilka art. KP.

Rozmowa z jej zwierzchnikiem- czyli szefem/prezesem/dyrektorem ? Zawiadomienie PIP ? "Groźba" że zaraz po 31 grudnia, gdy urlop za 2014 stanie się wymagalnym złożysz pozew do sądu pracy ?

Przecież delikwentka kwalifikuje się do zwolnienia. Strach myśleć ile osób już w ten sposób i na jaką liczbę dni tak naciągnięto w zakładzie. Strach myśleć, czy podobnie miesza w składkach do ZUS i zaliczkach PIT do US ?

Zgroza.
2014-11-28 15:22:23 koziczka111
Sąd pracy czy tez pip to juz radykalne srodki, pracuje u prywaciarza, wiadomo jak jest. Nie mam pojecia na czym ona to liczy i jakich podstaw prawnych sie trzyma. Na każdym doistepnym kalkulatorze urlopu online wychodzi mi tez ponad 10 letni staz pracy. Czyli radzi mi Pan napisac wniosek o urlop uzupelniajacy ? w poniedzialek zapytam w kadrach na jakiej podstawie ona twierdzi, ze te miesiace pracy mi sie nie licza.
2014-11-28 20:13:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No tak- choćby po to, by na piśmie uzyskać odmowę. A przed napisaniem czegoś i podpisaniem się nazwiskiem- jednak człek się bardziej zastanawia i sprawdza.
Rozumiem, że pracownik nie chce się wychylać. Można czekać do rozwiązania umowy i wtedy wystąpić z roszczeniem o ekwiwalent za urlop. Przedawnienie wynosi tu 3 lata od końca roku, za który należny jest urlop.
2014-11-07 12:34:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To ma staż uwzględniający owo prowadzenie gospodarstwa rolnego na mocy przepisu szczególnego jakim jest Ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
Czyli już ponad 10 lat, a więc ma podstawę 26 u. wypoczynkowego rocznie.
Oczywiście o ile ma odpowiednie tego faktu potwierdzenie- z urzędu gminy, może też z KRUS (?).

Co do konkretnych wymiarów urlopu- konieczne są daty prowadzenia gospodarstwa, rodzaj technikum, data nawiązania stosunku pracy, wymiar etatu.
2014-11-07 15:07:40 79.187.206.* | olus637
ma odpowiednie dokumenty, wlasnie mi je wczoraj dostarczyl, czyli urlop w 2014 policze jako 26 dni a czy mogę/musze dodac mu 6 dni urlopu za poprzednie lata. ponieważ w 2013 nie dysponowałam takim zaswiadczeniemi w związku z tym wykorzystał 20 dni urlopu. czy to działa wstecz??
2014-11-07 18:10:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No działa- 3 lata wstecz zgodnie z art. 291.
Czyli wraz z końcem 2014 r. ( tj. z upływem 31.12) przedawni się urlop za rok 2011. Zatem w grę w tym przypadku wchodzi sprawdzenie całego urlopu tego pracownika w waszej firmie. Nie napisano do kiedy prowadził gospodarstwo- ale jak rozumiem umowę tak czy siak zaczął już ze stażem 10 lat.
Zatem przy 1/1 etatu zdecydowanie ma 6 dni u. zaległego za 2013. Za 2012- mimo tak dużego stażu - nabywał urlop z art. 153 KP- czyli u. tzw. cząstkowy- lub tzw. pierwszy urlop - czyli po 1,66 dnia po każdym miesiącu zatrudnienia.
2014-11-14 15:18:56 79.187.206.* | olus637
wiec skoro teraz mu się przypomniało i doniósł zaświadczenie że caly czas prowadzi te gospodarstwo to musze mu oddac 6 dni za rok 2013bo za 2012=12* 1,66 = 20 (19,92), tyle miał rzeczywiście i 6 dni z 2014. jak zwykle dziekuje za pomoc
2014-11-14 18:30:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Autokorekta- zaczynając pracę u was miał już podstawę 26 dni, zatem w 2012 nabywał urlop nie po 1,66, ale po 2,16 dnia. Za pomyłkę przepraszam.

Zatem za 2012 miał prawo do 26 dni tylko jeśli zaczął umowę 1 stycznia. Jeśli później, ale przed 2 lutego, to do 23,83 dnia, itd. Urlopu tego nie ma obowiązku zaokrąglać.
2014-11-03 11:01:53 89.151.37.* | kasia1602
Witam, w czerwcu 2010 ukonczylam studia licencjackie, od wrzesnia do grudnia 2010 bylam na stażu a od stycznia 2011 podjelam juz prace na pelen etat i pracuje do dzies. Ile należy mi się urlopu? Czy juz 26dni? Dodam ze w miedzy czasie ukonczylam studia mgr.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-03 11:11:38 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jaki staż - z PUP ? Jeśli nie to znaczenie ma to w jakiej formie prawnej.
Zakładając staż "zaliczalny" tj. z PUP albo na podstawie umowy o pracę ma Pani staż pracowniczy

12 lat i 3 miesięcy. Zatem prawo do 26 dni 'podstawy' urlopu powstało już w roku 2012.
2014-11-03 11:29:23 89.151.37.* | kasia1602
Tak to byl staż w PUP. Dziekuje za odp bo do dzisiaj udzielany byl mi urlop 20 dniowy. Czy i ile należy mi się urlop uzupelniajacy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-03 11:55:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli przez cały 2012 i 2013 była to 1/1 etatu to z powodu braku udzielenia u. uzupełniającego powstał u. zaległy w wymiarze 12 dni za owe lata.
Oczywiście na 2014 też ma być to 26 dni, o ile umowa nie wygasa w listopadzie.

Staż 8 lat z tyt. licencjatu 5 mc za staż z PUP, 3 lata 10 mc z tyt. zatrudnienia.
2014-09-29 16:21:17 176.111.132.* | malwina800
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam,
Byłam zatrudniona w firmie na pełny etat od 07.07.2014,na okres próbny 3miesiące (7.10.2014) złożyłam wypowiedzenie które zakończyło się 27.09.2014. Odebrałam świadectwo pracy i otrzymałam ekwiwalent urlopu w wymiarze 3,33 czy wszystko się zgadza? Jest to moja pierwsza umowa o pracę. Wcześniej odbywałam staże.Bardzo proszę o pomoc
2014-10-08 13:23:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak prawidłowo. Jak rozumiem był to cały etat. Urlop tzw. cząstkowy (pierwszy rok pracy) z art. 153, czyli po 1/12 za każdy miesiąc. Czyli za ten okres zatrudnienia przypadły dwa całe miesiące 2/12 x 20 = 3,33 dnia. No chyba, że wcześniej studia wyższe i staże łącznie na okres tak długi, że do końca 2014 r. byłby już staż 10 lat, wtedy 2/12 x 26 = 4,33 dnia.
2014-09-26 04:37:04 178.37.31.* | Domi311
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Proszę o pomoc....
Pracownikowi przysługuje 26dni urlopu z pełnego etatu, od 1września zatrudniony jest na 1/2 etatu.
Czy pracodawca MA PRAWO rozliczyć przysługujący urlop (przysługujący proporcjonalnie do końca sierpnia tj 22dni) dzień za dzień ?
1 dzień wolny pracy na 1/2 (4h) - jest rozliczany jako 1 dzień urlopu z 8h pracy

Proszę o jakąś odpowiedz.
2014-10-08 13:29:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem zatrudnienie trwa cały rok. Urlop należy rozliczyć jako sumę dwu urlopów proporcjonalnych:
- I-VIII 8/12 x 26 = 18 dni
- IX-XII 4/12 x 26 x 1/2 = 5 dni.

Czyli łącznie 23 dni x 8 godzin = 184 godziny. Udzielany ma być zgodnie z grafikiem pracy. Nie wiem ile dni udzielono już przed zmianą wymiaru etatu.
2014-09-23 17:33:13 178.37.56.* | magda912
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam,
Podpisałam umowę o pracę i podobno przysługuje mi 20 dni urlopu
- umów o pracę mam jakieś 8,5 roku
- 2 lata działalność podobno się nie wlicza
- 14 miesięcy umowa zlecenie na czas nieokreślony pewnie też się nie wlicza
ale
- liceum zawodowe dzienne z praktyką? 4 lata
- studium policealne dzienne 1 rok
- studium policealne zaoczne 2 lata
obecnie
- studia inżynierskie zaoczne z praktyką
Czy chociaż to liceum nie powinno się wliczać? wtedy byłoby powyżej 10 lat i 26 dni urlopu:/
Proszę o odpowiedź
2014-10-08 13:32:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Okres działalności, zleceń się nie wlicza. By wyliczyć precyzyjnie staż konieczne są konkretne daty trwania umów o pracę i owych szkół. Co do liceum zawodowego liczyć też może się to, czy praktyka była na zasadzie umowy o pracę (świadectwo) i na jaki okres opiewa.
2014-09-22 09:03:44 79.187.206.* | olus637
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
witam i ponownie proszę o pomoc, pracownik 23.09.2011 obonil licencjat, od 7.02.2011-19.04.2012 pracowal w 1 firmie a od 20.04.2012 pracuje w kolejnej firmie (oczywiście umowa o prace). Z moich obliczen wynika ze prawo do 26 dni urlopu nabyl 23.09.2013 - czy dobrze licze? al. ile dokładnie dni urlopu nalezalo mu się w roku 2013???? dziekuje
2014-10-08 13:39:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że żadnej wcześniejszej umowy nie miał i że mówimy (2013, 2014 o całym etacie).

Staż wynosi 10 lat 11 miesięcy 13 dni, tak uzyskał wiec prawo do 26 dni 23.09.13.
Za rok 2013 należne było ostatecznie 26 dni, z tym, że formalnie do 23 września było to 20 dni, a potem u. uzupełniający. Nic nie stało na przeszkodzie jednak, by pracodawca awansem np. w lipcu udzielił całych 26 dni.
2014-09-09 19:37:00 beatkamachaj
Re: Jak obliczać urlopy? [3]
witam, i prosze o pomoc w wyliczeniu ilosci dni urlopu z lat pracy
w 2009r ukonczylam 2 letnia szkole policealna
moja pierwsza praca od; 28.09.2010r- 28.02.2013 pelen etat i czas nieokreslony.
(kolejna praca podjelam jeszcze na okresie wypowiedzenia u pierwszego pracodawcy) tj. ;25.01.13-04.05.2013r. pelen etat,czas nieokreslony.
od 31.05.2013r do 19.07.2013r powiatowy urzad pracy
od 20.07.2013r do 17.10.2013r- kolejna praca w wymiarze 1/2 etatu czas okreslony i dalej od 18.10.2013r do dnia dzisiejszego wymiarze 3/4 etatu na czas nieokreslony
bardzo prosze o pomoc pozdrawiam
2014-09-10 17:42:28 beatkamachaj
bardzo dziękuje za odpowiedz ,jeżeli chodzi o urząd pracy to pobierałam przez podany okres zasiłek z tytułu wcześniejszego zatrudnienia.wiec jezeli w bieżącym roku wykorzystałam 10 dni to do końca 2014 zostaje mi jeszcze 10?
2014-09-10 21:52:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, ale mówimy od dniach 'kodeksowych', liczonych po 8 godzin. Czyli o 160 godzinach za 2014 r.
To, ile jest to dniówek roboczych zależy od grafiku pracy. Przy dniówkach równych po 6 godzin oznacza to ponad 26 dniówek.
2014-09-09 20:28:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co oznacza 'powiatowy urząd pracy' ? Znaczenie ma okres pobierania zasiłku/stypendium stażowego, a nie sam status bezrobotnej.

Staż wynosi
1) 6 lat z tyt. edukacji +
4 lata z tyt. zatrudnienia
w opcji z zasiłkiem/stażem z PUP w podanym okresie
2) 6 lat z tyt. edukacji + 3 lata 10 miesięcy 10 dni bez ww zasiłku/stażu.

Zatem albo właśnie dziś, albo 6 grudnia uzyska Pani staż 10 lat, a więc prawo do 'podstawy' 26 dni. Co za tym idzie, tak czy siak rok 2014 zamknie Pani prawem do

26 x 3/4 = 20 dni, czyli 160 godzin u. wypoczynkowego.
2014-08-25 15:42:20 79.187.206.* | olus637
Re: Jak obliczać urlopy? [3]
witam, ja z kolejnym pytaniem. Pracownik skonczyl uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych w 2008, jednocześnie pracował od 1.12.2006-31.08.2011 w jednej firmie a od 16.08.2012 pracuje nieprzerwanie w innej firmie. Z jakim dniem nabędzie prawo do 26 dni urlopu. jak zwykle bardzo dziekuje za pomoc
2014-09-03 20:34:48 91.192.144.* | arko19890
Proszę o pomoc.
Ukończyłem liceum ogólnokształcące w czerwcu 2008. Zacząłem pracę 26 sierpnia 2008 roku, pracuję do dzisiaj. Czy przysługuje mi prawo do 26 dni urlopu ?
W kadrach powiedziano mi, że nie, ponieważ liceum ukończyłem w tym samym roku co zacząłem pracę, czyli moja praca w roku 2008 się nie liczy ? Czy raczej pociskają mi kit ?
2014-09-03 20:40:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jest to (tożsamość roku)bez znaczenia. Masz staż pracowniczy wynoszący już ponad 10 lat, prawo do 26 dni u. wypoczynkowego uzyskałeś 25 sierpnia OBECNEGO roku.

Jeśli jesteś już po tegorocznym urlopie ( w niższym wymiarze ) udzielonym wg. planu urlopów złóż pisemny wniosek u udzielenie u. uzupełniającego. Niech...'pocisną kit' na piśmie tj. odmówią....
2014-08-25 15:54:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Daty liceum, rodzaj i daty szkoły przed owym liceum...
2014-08-21 15:08:10 79.187.206.* | olus637
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
chciałem się jeszcze dopytać, kied osoba która ukończyła zasadnicza szkołe zawodowa w 2009 i nieprzerwanie pracuje n umowie o prace pelen etat od 1.07.2009, uzyska prawo do 26 dni urlopu
2014-08-21 21:00:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dopytać ?. Przecież to zupełnie nowe pytanie :-)

Po 7 latach łącznie zatrudnienia. Obecnie ma go 5 lat 1 miesiąc 21 dni. Zakładając ciągłość pracy nastąpi to więc 30 czerwca 2016 r.
2014-08-21 14:41:42 79.187.206.* | olus637
Re: Jak obliczać urlopy? [5]
witam,
jak obliczyć wymiar urlopu dla pracownika który ukonczyl tylko gimnazjum w 2004r, 15.06.2007-29.01.2008 pelnil zasadnicza sluzbe wojskowa a od 7.01.2008 pracuje na pełen etat
2014-08-21 21:06:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pracuje raczej od 7.02 i tak policzę.
Obecnie ma staż 7 lat 2 miesiące 2 dni, zatem wciąż ma prawo do 20 dni u. wypoczynkowego.

Służba zasadnicza wlicza się na mocy przepisu szczególnego- art. 120 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
2014-08-22 15:11:19 79.187.206.* | olus637
Zrobiłem literówke, zatrudniony jest od 2.01.2009 ( nie 7.01.2008), kiedy zatem nabędzie prawo do 26 dni urlopu? dzieki
2014-08-22 16:46:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ma staż 6 lat 3 miesiące 8 dni. Zatem jeszcze 3 lata i 9 miesięcy zatrudnienia,
2014-09-15 15:16:04 79.187.206.* | olus637
nie wiem jak to liczysz, wyjaśnij ile liczy się lat za samo gimnazjum a ile za sama służbę wojskowa. może jak załapie jak to liczysz to nie będę zawracał ci ciągle głowy :) PS jak liczysz dni?
2014-09-15 21:23:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nic się za gimnazjum nie liczy, przecież 'najniższa' szkoła dająca staż pracowniczy to zzw, co jasno w KP (art. 155) jest napisane. Służba w wymiarze rzeczywistym.

Dni wg. zasad KC (jest szereg kalkulatorów w necie) w przypadku, gdy dany okres zalicza się wg. czasu rzeczywistego. Szkoły ryczałtowo.
2014-08-19 08:51:57 79.187.206.* | JuRol
Re: Jak obliczać urlopy? [4]
Witam, jak obliczyć zaległy urlop? Jestem zatrudniona od 1.02.2011 na umowę o pracę na pół etatu (codziennie pracuje po 4 godz) i do dnia dzisiejszego nie korzystałam z urlopu. Ile mi się należy urlopu za te wszystkie lata?
2014-08-19 09:30:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odpowiedź niemożliwa bez podania informacji o:
- stażu pracowniczym na dzień 1.02.2011
- tego, czy przed rokiem 2011 byłą Pani w zatrudnieniu
- tego, czy w styczniu 2011 był poprzedni pracodawca i jaki wymiar urlopu u niego uzyskano.
2014-08-19 09:55:20 79.187.206.* | JuRol
Ze stażu pracy wynika 26 dni urlopu,
przed rokiem 2011 byłam kolejno zatrudniana w okresach
01.09.1972-19.06.1985,30.04.1992-10.01.1994, 01.01.1996-31.07.2001, 01.10.2007-20.01.2008, 21.01.2008-31.01.2009
Przepraszam zrobiłam czeski błąd w dacie zatrudnienia.
Pracuję od 2 stycznia 2011
Proszę o informacje ile urlopu należy mi się za każdy rok. Dziekuje
2014-08-19 10:11:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No to sprawa jasna. Za każdy rok 2011- 2013 nabyła Pani prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 13 dni 'kodeksowych' tj. 104 godzin, co przy stałym grafiku pracy 5 dni w tygodniu x 4 godziny daje 26 dniówek.

Za rok obecny:
- tak samo jeśli umowa jest bezterminowa lub terminowa kończąca się po listopadzie
- proporcjonalnie mniej, jeśli umowa jest terminowa i kończy się przed grudniem, albo dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w innych okolicznościach przed wykorzystaniem całej puli 104 godzin za rok 2014.

Pracodawca oczywiście kolejny rok dokonuje wykroczenia przeciw KP (art. 168) nie udzielając urlopu zaległego z roku poprzedniego do końca września roku bieżącego.

Nic nie pisze Pani o tym, by za rok 2011 urlop był później udzielony, ale niewykorzystany np. z powodu choroby itp. Zatem urlop za rok 2011 z dniem 31 grudnia 2014 ulegnie przedawnieniu. Przed tym terminem warto więc wystąpić na piśmie z żądaniem jego udzielenia. Jest to też kwestia dla PIP, sądu pracy.
2014-08-19 10:27:25 79.187.206.* | JuROl
bardzo dziekuje za pomoc.milego dnia
2014-08-12 09:45:46 89.77.65.* | jak21
Re: Jak obliczać urlopy? [10]
ile należy mi się urlopu
w sierpniu nabywam prawo do 26 dni urlopu ,czy liczy mi się to dopiero od nowego roku ?
2014-08-12 10:04:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, nowa 'podstawa' wymiaru u. wypoczynkowego dotyczy już TEGO roku, w którym powstało do niej prawo tj. staż pracowniczy osiągnął 10 lat. To, czy prawo to powstaje
- na tyle wcześnie w trakcie roku, że udziela się urlopu od razu w wyższym wymiarze,
- później, więc pojawia się kwestia udzielenia u. uzupełniającego
- bardzo późno, tak- że u. uzupełniający przechodzi na rok następny jako u. zaległy

jest tu kwestią wtórną.
2015-01-18 17:46:51 79.173.63.* | Paweł544
witam ile należy mi się urlopu podąłem prace 1.11,2014.r na umowę o pracę pełny etat mój staż pracy 30 lat ?.
2015-01-19 09:25:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Za jaki okres.
Za 2014 było to 5 dni u. proporcjonalnego
Za 2015 jest to 26 dni, albo odpowiednio mniej, jeśli umowa jest terminowa i wygasa przed 1 grudniem b.r.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli jest Pan zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub w 2014 poprzedni pracodawca udzielił urlopu nadmiarowo.
2015-01-19 10:08:55 79.173.63.* | Paweł544
za okres listopada i grudnia roku 2014.umowa o pracę na czas określony do 31.08.2017.r.
2015-01-19 10:44:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc 26 za 2015 r. Za 2014- ponownie informuję, że mogło być mniej niż 5 dni, jeśli był poprzedni pracodawca i udzielił urlopu nadmiarowo tzn. więcej niż wg. KP, bo wtedy KP dał obecnemu pracodawcy możliwość obniżenia urlopu, do którego prawo powstało u niego. A widzę o urlopie u swego poprzednika ma ze świadectwa pracy przez niego wystawionego.
2015-01-19 11:41:01 79.173.63.* | Paweł544
no tak tylko pracodawca był i jet tylko umowy w roku są czy od. 1.01.2014.r do. 30.06.2014.umowa zlecenie. od.1.07.2014.r.do.31.10.2014.r umowa o prace 1/2.etatu.i 1.11.2014.r. umowa Prace pełen etat. dziękuje za pomoc .
2015-01-19 12:03:43 79.173.63.* | Paweł544
w Czech umowach jet ten sam pracodawca a z umowy prace 1/2 etatu nie miałem urlopu ?. kierownik mówi mi że należy mi się za umowę 1/2 etatu 11 dni.
2015-01-19 12:25:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie pisał Pan wcześniej o poprzedniej umowie.

Za okres lipiec -październik było to prawo do u. proporcjonalnego 4/12 x 26 x 1/2 = 5 dni (40 godzin).

Zlecenie jest bez znaczenia.

Zatem łącznie za 2014 10 dni (80 godzin)
2015-01-20 10:11:42 79.173.31.* | Paweł544
dzięki. mam podobną sprawę z teko samego zakładu pracy sprawa kolegi ot 1.01.2014.r do.30.06.2014.r miał umowę zlecenie i od 1.07.2014.r umowa o prace 1/2 etatu z tak zwanym dopełnieniem 5 dni w tygodniu 20 dni w miesiącu nieraz 21 lup 22 dni zależy jak grafik pozwoli. ile urlopu mu się należy za te pół roku bo zlecenie odpada ?. staż pracy 37 lat. dzięki.
2015-01-20 10:41:52 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak jak w Pana przypadku zlecenie jest bez znaczenia (pomijam kwestie sądownego dochodzenia stwierdzenia istnienia wtedy stosunku pracy).

Tzw. 'dopełnienie' (nie ma tego w KP) dotyczy kwestii godzin ponadwymiarowych (ich liczby) i tego, za jaką część z nich należny będzie dodatek za nadgodziny. Nie ma to znaczenia dla wymiaru urlopu.

Zatem urlop za 2014 to 6/12 x 26 x 0,5 = 7 dni (56 godzin)
2014-07-29 09:03:20 ko_s_tka
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam,
jak obliczyć wymiar urlopu. W 2010 roku skończyłam studia licencjackie, w okresie od 09/2010 do 11/2010 i od 05/2011 do 10/2011 – łącznie 9 miesięcy pracowałam, w latach 2011-2013ukończyłam studia magisterskie. Od stycznia 2014 r. pracuje na umowę o pracę na czas nie określony. Które studia powinnam wziąć pod uwagę magisterskie czy licencjackie - jako 8 lat do wymiaru stażu urlopowego? Ile urlopu mi się należy?
2014-07-29 09:59:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem ani studia licencjackie nie pokrywały się w żadnym stopniu z okresami pracy, ani studia magisterskie.

W Pani sytuacji nie ma więc znaczenia, które studia, bo już licencjackie są z punktu widzenia KP studiami wyższymi dającymi owe 8 lat stażu pracowniczego.

Staż wynosi obecnie zatem 8 lat z tyt. edukacji + 9 mc + 7 mc z tyt. zatrudnienia.

Przy całym etacie daje to w 2014 r. prawo do 20 dni u. wypoczynkowego. W 2015 r. na przełomie sierpnia/września- brak konkretnych dat umów powstanie prawo do 26 dni, więc rok 2015 takim wymiarem u. wypoczynkowego Pani zamknie. No chyba, że dojdzie do rozwiązania umowy przed grudniem lub zmiany wymiaru etatu.
2014-07-21 14:20:20 amarysia123
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam,
proszę o pomoc w obliczeniu zaległego urlopu. Skończyłam studia wyższe.
Pierwsza praca - pracowałam od 31 maja 2011 do połowy września 2012. W 2012 wykorzystałam 15 dni urlopu, nie został wypłacony mi ekwiwalent pieniężny.
Potem miałam 2-letnią przerwę w pracy, I od 1 czerwca 2014 zaczęłam pracę u nowego pracodawcy.
Skoro od stycznia 2012 dostałam pulę 20 dni, a wyorzystałam 15, Zastanawiam się czy 5 dni z 2012 roku przechodzi na mojego nowego pracodawce biorąc pod uwagę 3-letni okres przedawnienia urlopów.
Będę wdzięczna za podpowiedź.
2014-07-21 15:49:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem studia nie pokrywały się z pracą, że na obu umowach była 1/1 etatu i przed 2011 nie była Pani nigdy zatrudniona.

Z pierwszej umowy nabyła Pani prawo do:
- 11 2/3 dnia (93 godzin 20 minut) tzw. urlopu cząstkowego za rok 2011
- 15 dni za rok 2012 urlopu proporcjonalnego.

Zatem za 2012 nie 'brakuje' żadnych 5 dni.
Jeśli za 2011 urlopu udzielono mniej niż wskazałem - roszczenie o ekwiwalent jeszcze się nie przedawniło, ale nie przechodzi ono na kolejnego pracodawcę.

By dochodziło do 'przejścia' urlopu musi zajść albo przejście zakładu, części zakładu w rozumieniu art. 23'1 KP albo zawarcie jakiegoś porozumienia trójstronnego.
2014-07-04 01:13:23 83.30.98.* | elka2109
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam,

mam prośbę - może mi ktoś wyliczyć ile dni urlopu przysługiwało mi lub przysługuje w danym roku (dot. obecnej pracy, bo księgowa firmy nie ma na to czas) biorąc pod uwagę takie fakty jak:
1. pracuję mniej niż 10 lat
2. skończyłam szkołę policealną
= czyli rozumiem iż przysługuje mi 20 dni w ciągu roku - tak?

Sprawa wygląda następująco:
Umowę mam dokładnie od 4.04.2011r. Do końca 2011r. wykorzystałam 13 dni a faktycznie ile dni w tym okresie mi przysługiwało? - całe 20 dni czy mniej??? Jeśli całe 20 dni to znaczy iż te 7 dni powinnam wykorzystać w następnym roku do dnia.... ???
W 2012 r. wykorzystałam 18 dni, czyli pozostałe 2 dni powinnam wykorzystać w roku 2013 do dnia....???
w 2013 r. - 21 dni - tutaj można by przyjąć że 1 dzień więcej który wykorzystałam jest dniem z roku poprzedniego tj. 2012
a w 2014 r. do dnia dzisiejszego tj. do 04.07.2014 r. wykorzystałam już 5 dni.

Generalnie chciałabym wiedzieć, ile dni urlopu mi np. przepadło lub ile urlopu jeszcze mi pozostało do końca roku 2014.

P.S.
Od 4.04.2011 do 30.06.2011 - Umowa na czas określony - pełny etat
Od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. - Umowa na czas określony - pełny etat
Od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. - Umowa na czas określony - pełny etat
Od 01.07.2012r. do nadal - Umowa na czas nieokreślony - pełny etat
Pracuję od poniedziałku do piątku po 8 godzin.

Będę wdzięczna jeśli ktoś mi to rozpisze tutaj lub na e-mail: elka2109@wp.pl
2014-07-04 09:39:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że szkoła z pracą się nie pokrywała. No więc krytyczne będzie trwanie zatrudnienia łącznie 4 lata, bo szkoła policealna daje 6 lat stażu na potrzeby u. wypoczynkowego.

Przy założeniu ciągłości zatrudnienia nastąpi to w 2015 r.

Rozumiem też, że są to kolejne umowy z tym samym pracodawcą, wcześniej (tj. przed 4.04.11) żadnej nigdy nie było.

Zatem.
Za rok 2011 z obu umów powstało prawo do odpowiednio 3 1/3 dnia oraz 10 dni- łącznie więc do 106 godzin i 40 minut- bo urlopu tzw. pierwszego, z art.153 pracodawca nie ma obowiązku zaokrąglać.
Za rok 2012 z obu umów urlopy proporcjonalne po 6/12 czyli po 10 dni ( łącznie 160 godzin )
Za rok 2013 20 dni
Za rok obecny 20 dni.
2014-07-01 11:01:37 78.133.253.* | Basima
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam mam pracownika który pracował na cały etat w styczniu i lutym od marca do końca lipca pracuje n 1/2 etatu, od sierpnia znowu przechodzi na cały etat. Jak obliczyć urlop jaki mu się należy? Dziękuję
2014-07-01 11:28:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak sumę urlopów proporcjonalnych przy zmianie pracodawców, czyli z art. 155'1 KP.
Czyli 2/12 + 5/12 x 1/2 + 5/12. Przy podstawie 20 dni daje to 4 + 5 + 9 = 18 dni.
Jest też 'szkoła' mówiąca o zsumowaniu okresu o tym samym wymiarze etatu- a więc 7/12 + 5/12 x 1/2, co dałoby dni 17.
2014-06-30 12:48:38 83.22.128.* | celticzka2
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Proszę o obliczenie urlopu.
Skończyłam studia wyższe.
Od 10.07.2008 do 30.11.2008 odbywałam staż z Urzędu Pracy.
Od 01.12.2008 do 11.10.2009 pracowałam na pełny etat w Sądzie Rejonowym.
Od 16.03.2011 do 22.06.2011 pracowałam jako nauczycielka w szkole na pełny etat.
Od 01.09.2011 do 20.09.2011 pracowałam jako nauczycielka w szkole w wymiarze 10/19 etatu.
Obecnie od 21 lipca będę zatrudniona w firmie na pełny etat.
Chciałabym się dowiedzieć ile dni urlopu mi przysługuje - 20 czy 26 dni. Jeżeli 20 to po jakim czasie uzyskam 26 dni.
Po jakim przepracowanym czasie będę mogła ubiegać się o urlop i ile będzie to dni.
Dziękuję
2014-06-30 14:23:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Studia jak rozumiem w żadnym stopniu nie pokrywały się z ww okresami....

Staż na potrzeby urlopu wypoczynkowego wynosi 8 lat z tyt. edukacji + 1 rok 7 miesięcy 3 dni z tyt. zatrudnienia i stażu z PUP.

Jeśli umowa będzie bezterminowa lub terminowa kończąca się po listopadzie to będzie prawo do u. proporcjonalnego 6/12 z góry, czyli do 10 dni. Staż 10 lat zostanie uzyskany 19 grudnia i wtedy powstanie formalnie prawo do 26 dni podstawy, czyli do urlopu za 2014 w wymiarze 13 dni. To, czy już wcześniej pracodawca udzieli różnicy awansem, czy będzie to urlop uzupełniający to kwestia wtórna.
2014-05-03 15:55:00 77.88.181.* | Aleksa K.
Proszę o obliczenie urlopu. Nalezy mi sie 26 dni urlopu za caly rok pracy, ale pracuje w wymiarze 25/40 etatu - dziennie po 5 godzin pracy. czas pracy od 01.03.2013 do 30.06.2014. Czy nalezy mi się 26 dni po 5godzin na rok ? Proszę o policzenie urlopu za zeszly oraz ten rok. Z gory dziekuje
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-05-09 13:31:11 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Za rok 2013 był to u. proporcjonalny w wymiarze 10/12 x 26 x 25/40, czyli 14 dni = 112 godzin
Przy założeniu, że ewentualny pracodawca ze stycznia /lutego 2013 nie udzielił urlopu nadmiarowo oraz, że przed 2013 r. była już Pani w zatrudnieniu.
Za rok obecny
6/12 x 26 x 25/40, czyli 9 dni = 72 godziny.

Przy grafiku pracy 5x5 godzin tygodniowo oznacza to 22 i 2/5 dniówki za rok poprzedni i 14 i 2/5 dniówki obecnie.

Tyle, że w związku z różną liczbą dni roboczych w miesiącu kalendarzowym niemożliwe by nigdy w grafiku nie pojawiły się u Pani dniówki wynoszące np. 6 godzin, bo 40 godzin to liczba godzin pracy na 1/1 etatu ŚREDNIO, w przyjętym okresie rozliczeniowym np. 3 miesięcznym.
2014-04-23 08:22:40 95.51.3.* | Krzysia1313
Re: Jak obliczać urlopy? [3]
Witam,
bardzo proszę o pomoc w ustaleniu ilości należnego urlopu wypoczynkowego. Kończę właśnie studia magisterskie i jednocześnie 12 listopada 2013 roku podjęłam pracę w wymiarze całego etatu. Umowa na okres próbny była do 11 lutego 2014 i została przedłużona na kolejny rok. Zatem moje pytanie ile dni urlopu przysługuje mi za rok 2013? Dwa dni za grudzień tylko czy za listopad również się należy?
2014-04-23 10:26:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od tego, czy przed rokiem 2013 byłaś kiedykolwiek w zatrudnieniu oraz tego, czy w 2013 miałaś poprzedniego pracodawcę, do kiedy i jakiego wymiaru urlopu Ci udzielił.
2014-04-23 12:57:02 95.51.3.* | Krzysia1313
Od 2009 do 2011 roku z przerwami odbywałam staże ale od końca 2011 do listopada 2013 nie pracowałam.
2014-04-23 13:26:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że były to staże z PUP albo związane z tokiem studiów, na zasadach innych niż umowa o pracę.

Zatem rok 2013 był pierwszym rokiem kalendarzowym Twojego zatrudnienia. U. wypoczynkowy w takiej sytuacji to tzw. pierwszy urlop/urlop cząstkowy z art. 153 KP.

Po miesiącu zatrudnienia, a więc 11 grudnia uzyskałaś prawo do 1/12 z 20 dni (zakładam 1/1 etatu), czyli do 1,66 dnia= 13 godzin i 20 minut urlopu. Pracodawca nie miał obowiązku go zaokrąglać do pełnych dni/godzin. Jeśli w 2013 r. udzielono mniej- różnica przeszła na 2014 jako u. zaległy.
2014-04-08 08:30:35 212.106.188.* | Justyna816
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Witam,
Proszę o pomoc w obliczeniu urlopu. Skończyłam studia wyższe. Mam rok pracy w innej firmie. Obecnie od 16.09.2013 do 28.02.2014 pracowałam na 1/2 etatu a od marca 2014 na cały etat w tej samej firmie. 15.09.2014 r. nabywam prawo do 26 dni urlopu. Ile dni urlopu przysługuje mi w 2014 roku??
2014-04-08 12:37:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ciekawa sytuacja. Moim zdaniem ( i infolinii PIP, bo to chciałem potwierdzić ) nie stosuje się tu pra. 3 rozporządzenia urlopowego rozszerzająco na cały rok tj. również na miesiące sprzed zmiany wymiaru etatu.
W konsekwencji za 2014 r. należny urlop byłby sumą dwu u. proporcjonalnych, ale tylko drugi byłby liczony od wyższej podstawy.

Zatem :

20 x 2/12 x 1/2 + 26 x 10/12 x 1 = 2 + 22 = 24 dni ( 192 godziny ).
2014-04-05 08:48:15 89.78.100.* | Donis
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
mam prawo do 26 dni urlopu, pracuję tera u kolejnego pracodawcy od 2 lutego 2014, rozwiązanie umowy o pracę nastąpi z dniem 12 kwietnia 2014, za jaką ilość urlopu przysługuje mi ekwiwalnent
2014-04-07 12:46:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że w naturze urlopu nie udzielono i że jest to 1/1 etatu.

Wymiar urlopu, a więc ekwiwalentu zależy od tego, czy do 1 lutego miała Pani poprzedniego pracodawcę i jakiego wymiaru urlopu u niego udzielono.

Jeśli pracodawcy nie było, albo był tylko w styczniu i nie udzielił urlopu w nadmiarze- z obecnej umowy należny jest u. proporcjonalny
3/12 x 26 = 7 dni = 56 godzin.
Jeśli 1 lutego był poprzedni pracodawca, to on odpowiada za urlop lutowy, a z obecnej umowy należny jest u. proporcjonalny 2/12, czyli 5 dni = 40 godzin.

Wynika to z art. 155'1 KP
2014-03-27 17:12:58 212.117.127.* | Sandra910
Witam,
Jestem opiekunka I mam w umowie 4 tygodnie urlopu. W jaki sposob to liczyc? Pracuje od poniedzialku do piatku. Czy te cztery tygodnie beda dotyczyly wiec 20dni roboczych? Prosze o pomoc!
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-03-28 13:37:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To jest umowa o pracę ? Jaki jest wymiar etatu ?

Co do zasady KP bieg tygodni definiuje tylko w przypadku okresu wypowiedzenia. Zatem należy do ustalenia tygodni stosować KC. Konkretnie art. 112. Oznacza to pełne tygodnie 7 dniowe i zakończenie biegu w takim samym dniu tygodnia jak rozpoczęcie. Czyli cały tak zdefiniowany urlop zaczęty np.dziś tj. w piątek 28 marca zakończyłby się w piątek 25 kwietnia.

Przy rozkładzie pracy pon-piątek i 1/1 etatu byłoby to 21 dniówek, a więc mniej niż 26 dni z KP (przy stażu 10 lat) więc zapis byłby nieważny.

Zatem- egzotyczne i niemądre. W sytuacji, gdy tak wyliczony urlop byłby niższy niż urlop w wymiarze z KP- zapis umowy byłby nieważny, a urlop udzielony musiałby być w wymiarze kodeksowym. gdyby zaś tak zdefiniowany był wyższy niż kodeksowy (np. część etatu)- powinien być udzielony wedle zapisu umowy. Choć pojawia się wtedy zasada równego traktowania, więc jeśli u tego pracodawcy są inni pracownicy- też powinni mieć urlopy udzielane w sposób odpowiednio zawyżony.
2014-09-03 20:31:49 91.192.144.* | arko1989
Proszę o pomoc.
Ukończyłem liceum ogólnokształcące w czerwcu 2008. Zacząłem pracę 26 sierpnia 2008 roku, pracuję do dzisiaj. Czy przysługuje mi prawo do 26 dni urlopu ?
W kadrach powiedziano mi, że nie, ponieważ liceum ukończyłem w tym samym roku co zacząłem pracę, czyli moja praca w roku 2008 się nie liczy ? Czy raczej pociskają mi kit ?
2014-03-08 21:40:43 5.174.109.* | maja1982
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
bardzo proszę o policzenie mi urlopu. pracuję na czas określony i przysługuje mi 26 dni urlopu. pracę podjęłam 28 stycznia 2013 roku a pracuję do 16 lipca 2014 r. obliczono mi że za rok 2013 przysługiwało mi 24 dni urlopu i 16 dni za ten rok. czy to dobre obliczenia? bardzo proszę o szybką odpowiedź. dziękuję bardzo
2014-03-10 11:41:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że to 1/1 etatu i że przed 2013 r. była już Pani w zatrudnieniu.

Za rok 2014 należny u. proporcjonalny 7/12, czyli 16 dni właśnie.
Za rok 2013 należny :
- u. proporcjonalny 11/12 czyli 24 dni właśnie, jeśli w styczniu miała Pani poprzedniego pracodawcę, bo to on udziela zgodnie z KP (art. 155'2a, par. 3) urlopu za miesiąc, w którym dochodzi do zmiany pracodawcy.
- u. roczny 26 dni- przy braku ww sytuacji.
2014-02-27 10:33:17 83.10.111.* | Margo948
Re: Jak obliczać urlopy? [7]
Witam.

Proszę o pomoc czy dobrze myślę. Skończyłam studia magisterskie w 2009 roku, a więc tym samy z góry mam 8 lat liczących się do urlopu wypoczynkowego. Po studiach od razu nie pracowałam. Pracuję od lutego 2012 roku, a więc minęło dwa lata. I teraz te dwa lata pracy + 8 za studia to rozumiem, że już teraz przysługuje mi prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego? I mam prawo do niego juz w tym roku?
2014-02-27 22:38:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Do 26 dni podstawy. 26 dni za rok 2014, jeśli jest to cały etat, a umowa jest na czas nieokreślony lub terminowa, ale kończąca się po listopadzie.

Mówimy o sytuacji, gdy przed studiami nie była Pani w zatrudnieniu, na stażu/szkoleniu z PUP, nie pracowała w gosp. rolnym. Jeśli takie okresy były, to staż zwiększyły, a więc możliwa jest sytuacja, gdy prawo do podstawy 26 dni uzyskała Pani już w roku zeszłym lub jeszcze wcześniej.
2014-02-28 09:31:24 83.4.254.* | Margo948
Staż odbywałam podczas studiów magisterskich, więc nie będzie wliczany. Pracuję na cały etat i umowa jest na czas nieokreślony. Czyli jeśli będę chciała wziąć urlop w tym roku to przysługuje mi już 26 dni?

Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
2014-02-28 09:44:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czyli studia magisterskie były zaoczne/wieczorowe.
Tak, więc za 2014 jest należny urlop już w wymiarze 26 dni.

Chyba, że studia były dwustopniowe i staż z PUP przypadł po licencjacie. Bo licencjat to już studia wyższe, więc już jego ukończenie dało 8 lat, doszedł okres stażu i pracy od lutego 2012.
2014-02-28 10:32:54 83.4.254.* | Margo948
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tak studia magisterskie były zaoczne. Staż z PUP zaczęłam odbywać po zakończeniu licencjatu od sierpnia, natomiast od października rozpoczęłam studia magisterskie zaoczne. Czyli do wymiaru urlopu powinien mi się również liczyć staż z PUP z uwagi na to, że był licencjacie?
2014-02-28 10:45:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. A był na pewno dłuższy, niż liczba dni od 1 stycznia 2012 do daty rozpoczęcia pracy na etacie, co powoduje że staż 10 lat uzyskała Pani w 2013 r., a więc 26 dni powinno być udzielone już za 2013, a jeśli udzielono mniej- to jako u. zaległy przeszły na 2014.

Oczywiście w tym celu kadry/księgowość/pracodawca powinni mieć dostarczony dyplom licencjata i zaświadczenie z PUP o okresie stażu.
2014-02-28 10:47:39 83.4.254.* | Margo948
Bardzo dziękuję za odpowiedź :) W takim razie zyskałam 6 dni urlopu za zeszły rok :) Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Pozdrawiam
2014-02-17 16:08:59 176.113.207.* | MagMes
Re: Jak obliczać urlopy? [4]
Witam, proszę o pomoc w wyliczeniu od kiedy nabędę prawo do 26-dniowego urlopu? Opisuję:
Od 24.05.2010 r. do chwili obecnej,jestem zatrudniona na pełny etat, w czasie pracy skończyłam studia licencjackie i magisterskie z obroną 15 lipca 2012 roku. Od jakiego miesiąca (roku?) Będzie mi przysługiwał wyższy urlop?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
2014-02-17 21:45:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jakie daty studiów licencjackich, jaka szkoła przed nimi i kiedy zakończona ?
2014-02-18 13:06:11 176.113.207.* | MagMes
liceum ukończone w 2007
zaraz po niej studia licencjackie w latach 2007-2010
i zaraz po nich studia magisterskie w latach 2010-2012 (obrona 15.07.2012)
2014-02-18 13:21:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Studia I stopnia to już studia wyższe, więc już ukończenie licencjatu daje staż pracowniczy 8 lat.
Jeśli więc studia licencjackie zakończono po 24 maja- to staż 10 lat na potrzeby u. wypoczynkowego uzyskała Pani dokładnie dwa lata po obronie- a więc w roku 2012.

Zatem już rok 2012 zamknęła Pani prawem do 26 dni u. wypoczynkowego.
2014-02-19 09:54:41 176.113.207.* | MagMes
Dziękuję za odpowiedź, bardzo mi Pan pomógł i wyprowadził z błędu.
2014-02-11 12:59:38 91.226.38.* | Ewa Badura
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
przysługuje mi 26 dni urlopu, jetem zatrudniona a czas określony do końca 2015 na 1/2 etatu pracuję 5 dni w tygodniu/od poniedziałku do piątku/po 4 godziny .Ile dni urlopu mi przysługuje ,13 czy 26
2014-02-11 13:05:41 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ma Pani prawo do 13 dni urlopu wypoczynkowego (26 x 1/2) zdefiniowanych w KP jako ośmiogodzinne. Co przy urlopu udzielaniu oznacza w tym konkretnym przypadku 26 dniówek ( 13 x 8 : 4 ).

Wynika to z art. 154'2 Kodeksu Pracy.
2014-02-10 10:21:37 sawickipawel_82
Re: Jak obliczać urlopy? [4]
Proszę o pomoc w wyliczeniu urlopu:
szkoła liceum ogólne - 1997-2001
studia inżynierskie zaoczne 10.2005 - 29.05.2009
umowa pełny etat na okres próbny 16.08.2004 - 31.10.2004
umowa pełny etat 01.11.2004 - 31.05.2005
umowa 1/2 etatu 01.09.2005-31.12.2006
umowa pełny etat - 02.01.2007- 30.06.2007
umowa o pracę tymczasową 3/4 etatu 01.12.2008 - 31.05.2009
umowa na okres próbny pełny etat - 04.01.2010 - 03.04.2010
umowa pełny etat na czas nieokreślony 04.04.2010 - ciągle pracuję.

Wg moich wyliczeń przysługuje mi 26 dni od kilku lat. Jednak firma nalicza mi nadal 20 dni. Co mogę z tym zrobić?
2014-02-10 10:46:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Bez wdawanie się w szczegółowe liczenie: oczywiście ma Pan rację.
Z tym, że zakładam sytuację, gdy dostarczył Pan obecnemu pracodawcy dokumenty (świadectwa pracy, dyplom) na podstawie których może on ustalić staż pracowniczy.

Roszczenie o urlop za 2010 r. już się przedawniło. Staż 10 lat uzyskał Pan właśnie w 2010 r. bo było to już 8 lat za studia + 2 lata pracy przed studiami i po studiach.
Zatem ma Pan zaległe 18 dni za lata 2011-2013 i oczywiście prawo do 26 dni za rok 2014.

Należy po prostu na piśmie wystąpić z wnioskiem uznanie istnienia takiego urlopu lub od razu o jego udzielenie. W razie odmowy- zawiadomienie PIP lub skierowanie sprawy do sądu pracy.
2014-02-10 11:01:42 sawickipawel_82
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Dokumenty oczywiście dostarczyłem, tylko pytanie, czy na pewno trafiły do mojej teczki?
Jeżeli jednak pracodawca ich nie posiada, to znaczy, że powinienem je jeszcze raz dostarczyć i ubiegać się o zaległy urlop?
2014-02-10 11:40:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To jest pytanie do kadr, HR, czy jak się to u was nazywa. Można je wystosować przed owym pisemnym roszczeniem. Bo oczywiście jest możliwe że np. obecna nowa kadrowa jest niczemu ie winna, bo jej poprzedniczka miała nieporządek w dokumentacji pracowniczej. To oczywiście jest nadal wina pracodawcy i przedawnienia jednak moim zdaniem nie wydłuża. Dziwne że sam Pan zwlekał.

No i oczywiście jeśli są braki w tej dokumentacji i na skutek Pana roszczenia się nie odnajdą- niezbędne będzie zdobycie tych brakujących ponownie, lub przedstawienie ponownie.
2014-02-10 18:04:30 sawickipawel_82
Zwlekałem przez nieznajomość prawa. Byłem przekonany, że studia zaoczne nie wliczają się do stażu pracy.
2014-02-03 22:08:57 31.61.129.* | dorota343
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
proszę o pomoc w wyliczeniu mi urlopu
-praca od sierpnia 2008 roku do chwili obecnej na 3/4 etetu
-ukończone studia licencjackie 2008-2011
2014-02-04 09:26:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Staż przekracza 10 lat (8 lat za licencjat + ponad 2 lata pracy przed studiami i po obronie).
Podstawa urlopu więc wynosi już 26 dni.
Za 2014 zatem prawo do 26 x 3/4 = 20 dni (160 godzin) lub odpowiednio mniej, jeśli umowa terminowa kończąca się przed grudniem.
Za rok 2013 - 20 dni (160 godzin), z tym że do dnia uzyskania 10 lat stażu było to 15 dni.
2014-02-03 21:00:47 89.230.212.* | Monika198
Re: Jak obliczać urlopy? [1]
Proszę o pomoc w wyliczeniu urlopu:
-ukończone studia magisterskie 30.06.2013
-umowa o pracę na 1/2 etatu od 15.11.2012 do 31.08.2013
-umowa o pracę na pełny etat od 1.09.2013 do 31.08.2014
2014-02-03 21:43:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Staż wynosi
8 lat. z tyt. edukacji + 0 lat 7 miesięcy 3 dni z tyt. zatrudnienia PO obronie. W czasie obecnej umowy nie osiągnie więc 10 lat.

Z obecnej umowy należny urlop;
- za 2013 -proporcjonalny 4/12 x 20 = 7 dni
- za 2014- proporcjonalny 8/12 x 20 = 14 dni.