Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryKoniec umowy na czas określony a urlop wychowawczy
2011-11-30 09:08

Koniec umowy na czas określony a urlop wychowawczy

Koniec umowy na czas określony a urlop wychowawczy
[fot: Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com]

Autor: Katarzyna Nowak


Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony urlopu wychowawczego udziela się do końca okresu, do którego ma trwać stosunek pracy.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do ubezpieczeń.

Przebywanie na urlopie wychowawczym jest także tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, gdy osoba ta nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład
Przebywam na urlopie wychowawczym. Umowę o pracę mam zawartą do końca marca. Czy po zakończeniu umowy o pracę w dalszym ciągu będę mogła podlegać ubezpieczeniom z urlopu wychowawczego. Czy też ze względu na wygaśniecie umowy o pracę tym ubezpieczeniom nie będę podlegała? Kto powinien mnie wówczas zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczeniem zdrowotnym zainteresowana będzie objęta jeszcze 30 dni po ustaniu stosunku pracy. Potem może ją do tego ubezpieczenia zgłosić mąż, oczywiście pod pewnymi warunkami.

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony pracodawca urlopu wychowawczego udziela do końca okresu, do którego ma trwać stosunek pracy. Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo do urlopu wychowawczego ustaje. Jeżeli więc umowa o pracę kończy się z końcem marca, to z tym dniem ustaje również udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy.

Opieka zdrowotna jeszcze przez 30 dni

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubezpieczonej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wobec tego jeszcze przez 30 dni od dnia ustania stosunku pracy istnieje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a po upływie tego okresu to prawo wygasa.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego do ubezpieczenia zdrowotnego zainteresowana może być zgłoszona jako członek rodziny. Definicja członka rodziny znajduje się w art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Członkiem rodziny są następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do ubezpieczenia zdrowotnego może byłą pracownicę zgłosić mąż, jeżeli ma on tytuł do ubezpieczenia, tj. jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (prowadzi działalność gospodarczą, wykonuje umowę zlecenia lub ma inny tytuł o którym mowa w art.66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zgłasza on również do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko. Dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego również przez jednego z dziadków.

Podstawa prawna:

art. 67 ust.4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Czytaj więcej o zatrudnianiu pracowników
Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku po urlopie wychowawczym
W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe, jest ono traktowane jako wynagrodzenie stałe miesięczne.
Kiedy zmiana miejsca pracy nie wymaga wypowiedzenia umowy
Na okres nieprzekraczający trzech miesięcy pracodawca może zmienić miejsce świadczenia pracy pracownika bez jego zgody.
Umowa o pracę na czas określony. Zobacz jak ją rozwiązać
W określonych warunkach takiej umowy nie można wypowiedzieć.


Tagi:umowa, pracownik, urlop wychowawczy
Zobacz więcej:prawa pracownicze
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl