Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryWynagrodzenie za godziny nadliczbowe
2007-03-20 11:49

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
[fot: PAP/ITAR TASS]

Autor: Marzena Migatulska-Jacko


Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom należy się dodatek pieniężny lub odpoczynek. O tym, jaką formę przybierze rekompensata za pracę ponad normę decyduje pracodawca.

Praca nadliczbowa

Art. 151 Kodeks pracy mówi, iż pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad:

 1. obowiązujące pracownika normy czasu pracy, oraz
 2. przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
 2. szczególnych potrzeb pracodawcy

Godziny i normy

Co do zasady, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie przekraczającym 4 miesięcy).

UWAGA!
Każdy pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy
Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

Kodeks pracy dopuszcza ustalenie innej maksymalnej liczby godzin nadliczbowych w roku. Odpowiedni zapis powinien znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy należy określić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku za godziny nadliczbowe.

Dodatkowe wynagrodzenie

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikowi jedynie za ten okres, w którym wykonywał pracę ponad przepisowe normy czasu pracy.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

 1. w nocyUWAGA!
  Nie należy się dodatek, jeśli pracownik w zamian za pracę ponad normę otrzymał inny dzień wolny
 2. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
 3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony powyżej.

Orzecznictwo
„Przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników" (wyrok SN z 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86; OSNC z 1987 r. nr 9, poz. 140).

100% dodatek przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dodatek ten nie należy się, gdy przekroczenie normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 100%.

Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy nastąpi wówczas, gdy pracownik będzie świadczył pracę w dniu, który zgodnie z harmonogramem pracy jest jego dniem wolnym (np. w sobotę). Jeśli pracownik nie otrzyma w zamian czasu wolnego, to w przyjętym okresie rozliczeniowym nastąpi przekroczenie normy tygodniowej. Pracownik otrzyma więc dodatek 50 lub 100% (w zależności od dnia i pory przekroczenia normy).

Do ustalenia podstawy obliczania dodatku bierze się pod uwagę wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania - w stawce godzinowej lub miesięcznej.

Jeżeli jednak w umowie o pracę nie wyodrębniono stałego składnika wynagrodzenia - do wyliczeń posłuży 60% wynagrodzenia.

Orzecznictwo
„Wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania obejmuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego również dodatek funkcyjny" (uchwała SN z 30 grudnia 1986 r., III PZP 42/86; OSNCP z 1987 r. nr 8, poz.106)

Wynagrodzenie za pracę godzinach nadliczbowych zastąpić można ryczałtem, ale tylko u pracowników, którzy swoje obowiązki wykonują stale poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Dni wolne

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego.

W zależności od tego, kto wystąpi z inicjatywą zastąpienia dodatku pieniężnego czasem wolnym, wyróżniamy:

Czas wolny = liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, gdy z wnioskiem wystąpi pracownik

Czas wolny = liczba przepracowanych godzin nadliczbowych + 50% tych godzin, gdy czas wolny udziela pracodawca, bez wniosku pracownika. Udzielenie czasu wolnego powinno nastąpić najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego; nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy (np. w sobotę) wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Przykład

Pracownik przepracował w lutym 6 godzin z dodatkiem 100% oraz 5 godzin nadliczbowych z dodatkiem 50%.

Na wynagrodzenie pracownika składają się następujące składniki:

 • - wynagrodzenie zasadnicze: 3000 zł
 • - dodatek funkcyjny: 300 zł
 • - dodatek za znajomość języków obcych: 200 zł
 • - premia: 20 % wynagrodzenia

Wynagrodzenie normalne za godziny nadliczbowe

Podstawa obliczenia (wszystkie składniki wynagrodzenia):

3000zł + 300zł + 200zł + 600zł = 4100zł

Wymiar czasu pracy w lutym:

(3 x 40) + (5 x 8) = 120 + 40 = 160h

Stawka za godzinę: 4100 zł/160h = 25,63zł

Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wyniesie:

11 h x 25,63zł = 281,93zł

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Podstawa obliczenia (wynagrodzenie zasadnicze + dodatek funkcyjny)

3000zł + 300zł = 3300zł

Stawka za 1 godzinę: 3300 zł/160h = 20,63zł

Dodatek 100%: 6h x 20,63zł = 123,78zł

Dodatek 50%: 5h x 20,63zł x 50% = 51,58zł

Razem: 175,36zł

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w lutym wyniesie: 457,29 zł (281,93 zł + 175,36 zł)


Tagi: wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, czas pracy, dodatek, norma dobowa, norma tygodniowa, ewidencja
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-07-21 11:59:11 Wojtek5000
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [5]
Witam,
Jak obliczyć stawkę za nadgodziny po zmianie wynagrodzenia w trakcie miesiąca? W trakcie miesiąca skończyła mi się umowa próbna i podpisałem nową z wyższym wynagrodzeniem. Przepracowałem nadgodziny zarówno na niższej stawce jak i na wyższej. Jak obliczyć wynagrodzenie brutto w przykładzie gdy: 15 dni przepracowałem ze stawką 2000 zł brutto i wypracowałem 10 nadgodzin, a 5 dni przepracowałem ze stawką 2400 zł brutto i przepracowałem 5 nadgodzin?
Z moich wyliczeń wyszło 2412,5 zł.
Stawka godzinowa przed podwyżką: 2000zł:160h=12,5 zł/h
Stawka godzinowa po podwyżce:2400zł:160h=15 zł/h
Stawka zasadnicza: 12,5zł/h*(120h+10h)+15zł/h*(40h+5h)=2300 zł
Dodatek 50%: (10h+5h)*15zł*50%=112,5 zł
Według powyższych obliczeń wychodzi, ze stawka podstawowa z nadgodzin jest liczona z dniem wypracowania, a dodatek na podstawie wynagrodzenia zasadniczego po zmianach. Czy mam rację?
*Powyższe obliczenia to tylko przykład wzorowany na faktycznym stanie.
2015-07-22 09:51:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. takie łączne rozliczenie miesiąca możliwe tylko, gdy jest ciągłość stosunku pracy, a więc nowa umowa zaczyna się bezpośrednio po zakończonej- czyli kolejnego dnia.

2. wymiar 160 godzin w 2015 r. dotyczy stycznia, lutego, maja, sierpnia i listopada. Czerwiec miał ich 168.

3. wynagrodzenie podstawowe za godzinę pracy- tak jak Pan liczył- w zależności od tego kiedy rzeczywiście przypadła- po czy przed podwyżką

4. dodatek za nadgodziny jednak moim* zdaniem wg. stawki wynagrodzenia, jaka wynika z wynagrodzenia za cały miesiąc kalendarzowy- czyli średnia ważona. W tym przykładzie byłoby więc to Wn= 15/20 x 2000 + 5/20 x 2400 = 2100, gdzie Wn to wynagrodzenie miesięczne na potrzeby ustalenia stawki dodatku.

Powyższe wynika z miesięcznego ujmowania wynagrodzenia na te potrzeby z par. 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

w nawiązaniu do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

5. powyższe dotyczy nadgodzin dobowych. Nadgodziny tygodniowe powstają na koniec okresu rozliczeniowego, który pewnie jest dłuższy niż 1 miesiąc. Dodatek za te nadgodziny- już wg. wynagrodzenia za ostatni miesiąc tego okresu rozliczeniowego.

6. pomijam kwestię rozliczenia nadgodzin bez wypłaty dodatku- tylko czasem wolnym od pracy.

* nie jestem ekspertem kadrowym by było jasne.
2015-07-25 17:47:12 Wojtek5000
1. Ciągłość została zachowana
2. Zgadza się, czerwiec miał 168h pracy, ale z racji, że w sierpniu jest święto przypadające w sobotę to pracodawca udzielił 1 dnia wolnego od pracy w czerwcu (piątek po bożym ciele).
3. Tak tez miałem wyliczone
4 i 5. Nie jestem pewien, ale okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc i wszystkie dodatki za nadgodziny są rozliczane z najbliższą wypłatą.
Na "pasku" z wypłatą mam wpisaną tylko stawkę po podwyżce i na jej podstawie był obliczany dodatek.

Jednak mimo wszystko po prostu chcę być pewny jak poprawnie powinny być prowadzone takie rozliczenia i znaleźć podstawę prawną dla takich i innych sytuacji.
2015-07-26 21:18:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podstawy prawne już padły. Jeśli okres rozliczeniowy jest jednomiesięczny to upraszcza sprawę- bo wtedy dodatek za nadgodziny dobowe jest identyczny jak za tygodniowe.
2015-08-01 15:12:09 Wojtek5000
Jednak można sie pogubić w tym wszystkim. Z tego co się dowiedziałem to nadgodziny co zrobiłem w np. lipcu mogę odebrać do końca września poprzez czas wolny. Czyli jednak mam 3-miesięczny okres rozliczeniowy.
To w takim razie jak dostałem podwyżkę w czerwcu to powinni mi wyrównać dodatek za kwiecień i maj? Bo dodatki 50% i 100% wypłacają odrazu.
Gdzie mogę znaleźć najnowszą i pełną wersję kodeksu pracy dot. wynagrodzeń, nadgodzin, odzieży ochronnej itp? Na spokojnie bym sobie przeczytał to co mnie interesuje i dopiero zadawał kolejne pytania.
2015-08-03 10:51:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najświeższe ujednolicenie KP:

http://msp.money.pl/akty_prawne/dzienniki_ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2014,000,1502.html

od tego czasu były już 2 nowelizacje- dotyczyły:
-badań wstępnych pracownika
-urlopu macierzyńskiego dla ojca, w razie śmierci matki dziecka.

Zawsze na bieżąco- w ISAP-ie.

No więc dłuższy niż 1 mc- okres rozliczeniowy skutkuje moim zdaniem takim naliczanie dodatku jak pierwotnie napisałem.

Uzyskanie podwyżki w trakcie czerwca- dodatek za nadgodziny TYGODNIOWE z okresu kwiecień- maj- wg. nowej płacy. dobowe za kwiecień i maj wg. starej, dobowe za czerwiec wg. tej ważonej.

'Od razu' nie mogą być wypłacane dodatki za nadgodziny tygodniowe, przecież pracownik ma prawo sam wnioskować o wolne zamiast dodatku
2015-05-29 11:20:29 89.65.129.* | staszek188
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
jak postąpić w takiej sytuacji, gdy pracodawca nie zapłacił mi za nadgodziny (70 g.) w miesiącu maju, mając umowę o pracę na okres 3 miesięcy ( do końca czerwca), o godzinach wolnych nie ma mowy.
2015-05-29 15:14:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jakie nadgodziny. Zasadniczo nadgodziny dobowe rozliczane są wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc. Natomiast średniotygodniowe na koniec okresu rozliczeniowego. Oczywiście rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego wymaga ich rozliczenia na dzień zakończenia stosunku pracy- czyli na ogół w skróconym ( w stosunku do obowiązującego w zakładzie ) okresie rozliczeniowym
2014-09-20 15:07:54 79.124.112.* | mateusz582
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
czy jeśli pracuje od poniedziałku do piątku od 6-14 a w sobote od 12 do 22 i niedziele od 14-22 i poniedziałek znowu mam mieć na 14 nie obowiązuje mnie przerwa 35 h ? według umowy pracuje tylko 40 h tygodniowo
2014-10-09 11:13:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Obowiązuje, co więcej naruszony również jest z niedzieli na poniedziałek odpoczynek dobowy 11 godzin. Obecnie przekroczony też jest limit tygodniowy nadgodzin o 10.

O ile kwestia nadgodzin jest ustalana średnio dla całego okresu rozliczeniowego, o tyle limity odpoczynku dotyczą każdego tygodnia- poza sytuacjami przejścia na inne zmiany pracy, akcji ratowniczych, pracowników zarządzających itp.

Spraw zatem dla PIP.
2014-04-05 21:36:33 213.241.9.* | be83
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę. Obowiązuje mnie roczny system rozliczeniowy (od stycznia do grudnia) i pracuję od poniedziałku do soboty z 1 dniem wolnym. Pytanie: czy jeśli np. w październiku okaże się że mam np. 60 h nadliczbowych to czy pracodawca powinien mi za to zapłacić czy może dać wolne, jeśli wolne to czy w takiej samej liczbie godzin czy o 50 % więcej (jeśli nie złożę wniosku o wolne)
2014-04-07 14:07:38 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak jak Pani napisała- może zapłacić, albo oddać w naturze, w wymiarze 150%, jeśli to pracodawca udziela wolnego.

Tyle, że w takim wypadku może to odbyć się dopiero w praktyce w kolejnym okresie rozliczeniowym, bo w jego trakcie nie wiadomo przecież, czy przekroczenia tygodniowe w ujęciu rocznym ostatecznie wystąpią, czy nie. W trakcie okresu- w praktyce dotyczy to nadgodzin dobowych.
2013-11-23 17:07:44 95.178.106.* | zygota
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
Mamy system pracy 4 brygadowy a system rozliczeniowy 3 miesięczny ale gdy maszyna na której pracuje jest obłożona pracom to z koleżanką pracowaliśmy po 12 h bo niema więcej operatorów nawet w dni wolne wynikające z grafiku dlatego pracowaliśmy w ruchu ciągłym jak powinni nam zapłacić za te godziny .
2013-11-25 10:48:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pomijając fakt, że nadużyto tu prawa pracy w zakresie norm godzinowych i prawdopodobnie powodów nadgodzin- w zależności od tego kiedy Wasze nadgodziny przypadły- poza normalną stawką godzinową jest należny dodatek nocny (20% stawki godzinowej z płacy minimalnej) jeśli praca przypadła w nocy, 50% za nadgodziny 'zwykłe' i 100% za nadgodziny przypadające w porze nocnej oraz niedziele i święta, które normalnie z grafiku miały być wolne.

Zamiast dodatku 50% może to być jednak udzielony czas wolny w wymiarze 1:1 lub 1:1,5 w zależności, czy udziela go pracodawca sam z siebie, czy na wniosek pracownika.
2013-11-22 15:02:47 95.178.106.* | zygota
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
mam pytanie pracowałam w ruchu ciągłym po 12h przez 3 tygodnie czy należą mi się nadgodziny w formie 100% czy 505
2013-11-23 10:48:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak krótki opis:
- świadczy, że to nie praca w ruchu ciągłym, ale równoważny system (czasu) pracy.
- odpowiedź niemożliwa bez podania długości okresu rozliczeniowego w zakładzie oraz liczby dni w tygodniu z dniówką 12 godzin oraz liczby dni z krótszymi (jakimi) dniówkami oraz tego jak wyglądał kolejny 4 tydzień i to, czy
2013-07-05 14:50:42 193.16.255.* | cracerka
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
Witam!
Mam takie pytanie: narzeczony został zatrudniony na umowę o pracę na okreś próbny (niespełna 3 miesiące). W umowie podana jest kwota wynagrodzenia brutto, natomiast nie napisano, czy jest to podstawa, czy też może pensja będzie wypłacana ryczałtowo. Co w takim przypadku z nadgodzinami? Pracuje codziennie po 10 godzin, do tego także w weekendy. Dodam jeszcze, że w tej firmie nie ma listy obecności.
2013-07-08 10:13:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Listy nie musi być, MUSI być ewidencja czasu pracy pracowników w dowolnej formie, np. elektroniczna.

Brak dookreślenia w umowie o pracę tego wynagrodzenia- oznacza, że jest ono jednoskładnikowe należne za wymiar czasu pracy zgodny z wymiarem etatu. Przy 1/1 oznacza to 8 godzin dziennie przy przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy- w zasadniczym systemie czasu pracy. Praca ponad ten wymiar to praca nadliczbowa, za którą należny jest poza zwykłym wynagrodzeniem godzinowym - również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, lub płatny czas wolny. Za pracę w weekendy- inne formy rekompensaty.

Powinien więc otrzymać wynagrodzenie wyższe niż w umowie lub dużo więcej wolnego do końca okresu rozliczeniowego.
2013-07-05 14:49:49 193.16.255.* | cracerka
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Witam!
Mam takie pytanie: narzeczony został zatrudniony na umowę o pracę na okreś próbny (niespełna 3 miesiące). W umowie podana jest kwota wynagrodzenia brutto, natomiast nie napisano, czy jest to podstawa, czy też może pensja będzie wypłacana ryczałtowo. Co w takim przypadku z nadgodzinami? Pracuje codziennie po 10 godzin, do tego także w weekendy. Dodam jeszcze, że w tej firmie nie ma listy obecności.
2013-04-04 13:29:22 178.36.148.* | krisw100
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [2]
witam
Pracowałem cały minony rok w polskiej firmie na konrakcie w niemczech.Przez caly okres pracy wiadomo jak to na budowach , pracowalo się minimum po 10 godz. katże w soboty. średno po 2-ch, 3-ech tygodniach pracy większość pracowników miala juz dawno wypracowaną normę godzin, a nawet więcej... firam w zamian kazala poprostu jeździć sobie do domu, tak aby nie nazbierać tych godzin np. ponad 250. oczywiście w okresie wyjazdu danego pracownika z dużą ilości godz. wracal juz inny z wolnego który wcześniej mial podobną sytuację. czy jest na to jakieś prawo które mówi o nadgodzinach. czy pracodawca może tak robić...? czy mam jakieś szanesze rozliczyć te dni pracy i ubiegać sie od firmy o wypłatę nadgodzin za cały rok? dziękuje za pomoć i odpowiedz.
2013-04-05 13:15:43 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Bardzo ogólnie, bo nie jestem ekspertem.

1. Szanse są długo, bo takie roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się zgodnie z art. 291 KP dopiero po 3 latach.

2. Takie "wysyłanie" na dni wolne i 6-dniowy tydzień pracy nie może być doraźne- musi wynikać ze stosowania równoważnego systemu czasu pracy, a ten wynikać z regulaminu pracy bądź umowy o pracę- a grafik pracy znany i ustalany z wyprzedzeniem.
3. znaczenie ma też okres rozliczeniowy stosowany w firmie. Bo "5-dniowy tydzień pracy" odnosi się do tygodnia przeciętnego, czyli wyliczonego dla wszystkich tygodni z całego okresu rozliczeniowego. Czyli np. z 3 kolejnych miesięcy.

4. dopiero z taką wiedzą można określić czy i ile w ogóle było nadgodzin.
5. co do zasady niezależnie od powyższego ( i systemu czasu pracy ) za nadgodziny niekoniecznie pracodawca musi wypłacić dodatek 50% (poza normalnym wynagrodzeniem godzinowym). Może W ZAMIAN udzielić dni wolnych. Jeśli udziela ich sam, bez wniosku pracownika, czyli w jemu dogodnych terminach- udziela czasu wolnego w wymiarze 1,5 : 1. Czyli 3 godziny wolne za dwie nadgodziny.


To może się przydać w celu zrozumienia:

http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/co;nalezy;sie;pracownikowi;za;nadgodziny,74,0,793674.html

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/co;daje;rownowazny;system;czasu;pracy,2,0,863234.html
2013-04-04 14:54:04 Rozjemca
Ja mam zawsze ten sam problem, mój pracodawca za nadgodizny płacić niechce... zawsze mówi że jeżeli coś się nam nie podoba to możemy odejsć... i tak pracuję tam od dziesieciu lat...
2013-04-03 17:33:39 178.159.195.* | wiola560
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Witam .
Niestety dalej mi nie są jasne te wszystkie informacje na temat tych moich godzin ponieważ w umowie mam napisane ze pracuję na 3/4 etatu ale pracowałam po 8 godzin w systemie cz tero brygadowym a na oświadczeniu mam napisane ze prace tygodniowo powinnam wykonywać 30 godzin wiec tu moje zapytanie bo już teraz całkiem pogubiłam w tym wszystkim czy te godziny to nadgodziny czy godziny ponadwymiarowe a i czy praca w niedzielę i święta w gastronomi są obowiązkowe i normalnie płatne.Moje drugie zapytanie gdy praca wykonywana była bez przerw 11 godzinnych czy należy się tez coś za to
-2 spadek
2013-03-11 16:14:23 89.228.143.* | Michał z FG
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Ciekaw jestem kto faktycznie widzi dopłatę za nadgodziny ...
Ja co miesiąc mam ok 45 nadgodzin co w ciągu całego roku daje ok 540 godzin ponad normatyw...
zarabiam 1900zł (oczywiście umowę mam najniższą z możliwych - obecnie 1600brutto)

czyli 1900zł : 168h = 11,30zł/h
a za nadgodziny dostaję 10zł/h

Powiem więcej, pracowałem do tej pory w 6 prywatnych firmach i ta jest najlepsza ze wszystkich... To jest jakaś masakra.
Każą nam się cieszyć że w ogóle mamy pracę :/

I powiedzcie, co mam zrobić z takim fantem? Iść do sądu? on przynajmniej płaci.... takie realia...
2013-02-04 17:27:58 89.239.72.* | agnieszka1975
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
http://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/teksty/487546,godziny_nadliczbowe_niepelnoetatowca.html
być może to ułatwi Pani zrozumienie.
Nawet przy niepełnym etacie jeśli w umowie nie określono godzin ponadwymiarowych, godzinami nadliczbowymi są godziny pracy ponad pełen wymiar w okresie rozliczeniowym, czyli np. jeśli w styczniu mamy 22 dni robocze (176) to gn są po przekroczeniu tej liczby godzin pomimo,że dla np. 1/2 etatu obowiązek pracy wynosi 11 dni(88 godzin)
2013-01-25 18:24:52 178.159.195.* | wiola560
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Witam ponownie. Dziś odbyła się druga sprawa odnośnie moich nadgodzin przypomnę umowę miałam na 3/4 etatu a pracowałam po 8 godzin w systemie 4 brygadowym tzn 4 dni po 8 godzin na rano i 1 dzień wolnego, 4 dni popołudniu po 8 godzin znowu 1 dzień wolnego i 4 dni na noc po 8 godzin i dwa dni wolnego .Moje zdziwienie po sprawie ze sędzia stwierdził ze nie mam żadnych nadgodzin bo te dwie godziny to nie są nadgodziny tylko normalne godziny pracy wiec już naprawdę nie rozumie nic z tego czy mógłby mi ktoś pomoc
2012-09-07 11:10:10 178.159.195.* | wiola560
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
Witam.Mam problem dostałam dziś z sadu pracy pismo abym policzyła ile żądam wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i odszkodowanie ale nie wiem jak mam to policzyć . Pisałam już z Panem Szklarkiem na innym forum może będzie pamiętał temat sprawy ,obliczyłam ze za rok 2011 nadgodzin miałam ogółem 378 za 2012 304 stawka moja brutto za 2011 wynosiła 1039,50 za 2012 1125,00 naprawdę nie mam pojęcia jak się za to zabrać
2012-09-07 11:39:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Witam.
Trochę kłopotliwe jest szybkie odszukanie całości, bo niestety nasze 'pisanie' nie odbyło się w jednym wątku.

Jest tu obok- po prawej panelik 'szukaj na forum'- można wpisać siebie jako autora i wszystko poprzednie odszukać.

Do rzeczy.

Rozumiem, że wskazana w liczba nadgodzin to liczba godzin ponad ów limit zapisany bodajże 38 godzin tygodniowo.

Niestety precyzyjne policzenie tego dodatku za nadgodziny (+50% stawki godzinowej) + normalnego wynagrodzenia za te godziny (jeśli nie zostało też wypłacone) wymaga rozbicia na Konkretne miesiące kalendarzowe i ustalenia ile godzin normalnych, zgodnych z wymiarem etatu i ustalonymi dniami roboczymi w danym miesiącu przypadało.

W przypadku osób pracujących pon-piątek jest to proste, bo każdy portal kadrowy publikuje takie zestawienie na każdy rok/miesiąc.

Chodzi o to, że w zależności od tego w jakim dniu tygodnia dany miesiąc kalendarzowy się zaczyna i ile ma dni- wypada różna liczba godzin pracy w jego trakcie.

Dopiero podzielenie stawki brutto wynagrodzenia miesięcznego ( np.1125 ) przez tak ustaloną liczbę godzin konkretnego miesiąca daje stawkę godzinową- należną za każdą nadgodzinę, a jej 50% stanowi dodatek za nadgodziny.

Po prostu stawka godzinowa w 2012 r. była inna w czerwcu, a inna w lutym.

Tak więc czeka Panią apteczna robota-policzenia stawki godzinowej osobno dla każdego miesiąca z tych dwu lat, i zastosowanie jej do liczby nadgodzin w poszczególnych miesiącach.

W piśmie należy też zaznaczyć, że wraz z odsetkami. te są ustawowe, więc już mam nadzieję, że nie trzeba ich konkretnie liczyć.
-1 spadek
2012-06-17 21:02:46 87.204.29.* | szybka
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
pracuje cały etat a na umowie mam pól etatu ile powinnam zarabiać jeśli za pół płace mam 750 na rękę
2012-06-18 10:29:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czyli- 20 nadgodzin tygodniowo ? Bez udzielania czasu wolnego ?
Tak, na "szybko" - to zależy od zapisu w tej konkretnej umowie o pracę na podstawie art.151, par.5 KP.
Ustala się w niej limit godzin ponad który są już nadgodziny.

Do tego limitu każda z tych 20 dodatkowych godzin jest płatna tak samo.
Może więc być sytuacja skrajna, gdy netto należne wynosi 1500 zł, bo limit ustaliliście na 40 g/tyg. lub więcej albo 2250 na rękę, gdy limit ustaliliście na 20 godzin/tyg. skoro nadgodziny płatne są 2x wyżej niż godziny etatowe.

Podstawa:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-szosty-czas-pracy/rozdzial-v-praca-w-godzinach-nadliczbowych/art-151

i artykuł;

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/nadgodziny;u;zatrudnionego;w;niepelnym;wymiarze;czasu;pracy,242,0,836850.html
2012-03-02 20:32:47 MariaJ17
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Witam. Ponawiam pytnie co można zrobić jeśli w zeszłym roku miałam ponad 200 zamiast 150 nadgodzin? I jeszcze jeśli dobrze rozumiem to co przeczytałam to jeśli pracuję od poniedziałku do piątku po 8 godzin i w każdym tygodniu dodatkowo 4 godziny w sobotę to za dodatkowe godziny powinnam dostać 50% , czy może jednak 100%?
2012-02-28 20:17:19 94.42.40.* | chin
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Witam. A co jeśli pracownik (czyli Ja) przekroczyłem te 150 godzin nadliczbowych w ciągu roku o 210. Czyli miałem ich ponad 360.
Co można z tym zrobić ?
2012-02-26 19:22:07 31.61.128.* | pawel30160
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
właśnie obliczam mój faktyczny czas jaki przepracowałem w ubiegłym roku od poczatku sierpnia do końca grudnia(zatrudniony jestem jako operator minikoparki,ale zeby dotrzeć na miejsce pracy musze czesto jechać/prowadzić auto z lawetą i koparką kilka godzin) .dodam iż PODPISUJĘ liste obecnosci na 8 godzin,a jesli zdaży mi sie pracować w sobote to za ten dzień pracodawca daje mi do odbioru dzień w np. następnym tygodniu(wygodny dla pracodawcy).a więc jak na razie za sierpień wyszło mi dodatkowo77,5h,a za wrzesień 67-nastepne miesiące wykażą podobnie.w ramach nadgodzin otrzymuję ok.150pln netto premii......godziny nadliczbowe jakie zostały wypracowane miały być wykorzystane w okresie zimowym,gdy nie ma warunków do pracy w terenie w tzw.przestoju przy czym okazało sie że musimy najpierw wykorzystywac swój urlop wypoczynkowy,a póżniej zobaczy się....ręce mi opadaja i trace wiarę w sprawiedliwosć i szacunek dla ludzi.
-1 spadek
2011-10-20 20:03:04 195.82.165.* | damjan
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
ludize co to za przyklad
wiekszosc pracownikow zarabia 1300 zl i robi ok 50 nadgodzin tygodniowo oni walcza o kilka zlotych a wy podajecie przyklad o kims co zarabia 3.500 zl i jak taki zwyczajny polak moze sie czuc? czy jest poza marginesem ? panowie prawnicy ?
2011-09-13 14:32:55 77.112.230.* | lime11111
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
witam mam taki problem jestem kierowca konwojentem pracuje od pon.-pi.pracodawca płaci mi za 8godz co jest nieprawdą gdyz pracuje codiennie po 11 godzin ok.60 nadgodzin miesiecznie w sumie przez 2lata nazbierało sie ponad 1000godzin moje pobory to ok2200netto a brutto3300 ile rzadac odszkodowania od pracodawcy ?dziekuje
16 awans
2010-06-21 08:22:20 Anonim45
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
Witam!Pracuje w gastronomii, co drugi dzień(w niedziele i Święta włącznie) po średnio 12h lub wiecej godzin, w rozliczeniu miesiecznym wychodzi mi 30-40h godzin wiecej. Za nadgodziny płacone mam mniej niż za zwykłe godziny. Za nadgodzinę mam 6zł, zaś za zwykłą godzinę mam płacone 8zł.Co mogę poradzić, żeby nadgodziny były płacone przynajmniej jak godzina pracy.
2011-02-01 08:12:13 210.94.41.* | defender5
Anonim 45 - Polecam ci zatrudnij się na umowę o pracę:) Wtedy dostaniesz wszystko :)
2010-03-14 11:51:59 bozena4
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
Witam!! Pracuję w Zakładzie Pracy Chronionej, mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Mój czas pracy to 8-godzin od poniedziałku do piątku i 4-godziny w każdą sobotę. Pracodawca płaci mi za nadgodziny 75% dodatku. Nie jestem do końca pewna czy nie powinien mi płacić 100% dodatku. Może ktoś mi pomorze w rozwianiu moich wątpliwości.
2010-05-21 15:23:18 62.87.208.* | kkk2
witam, przy umiarkowanym stopniu normalna wymiar to 7 godzin dzienne (35 tygodniowo) więc za każdą ósmą godzinę w tygodniu należy ci się dodatek 50%, jeśli przekroczony tygodniowy wymiar (tu 35h) to dodatek 100%
Ważne - przy umiarkowanym i ciężkim stopniu musi być zgoda lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych
2009-11-13 18:11:17 80.244.146.* | Biolożka
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Witam! Pracuję w szkole na 7/18 etatu, zarabiam 889,46 brutto. W tym miesiącu miałam 4 dodatkowe godziny lekcyjne - nadliczbowe. W jaki sposób obliczyć, jakie wynagrodzenie przysługuje mi za te godziny?
2009-02-08 18:28:37 91.123.168.* | GosiaJOG
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [3]
Pracuję 8h dziennie pięć dni w tygodniu plus średnio trzy soboty po 5h za które odbieram sobie dzień wolny. Jednego miesiąca mój czas pracy wynosi 160h innego 168h a zdarza się też czesto, że wynosi 176h (nie wliczając w to sobót). Ustawa mówi, że
"Co do zasady, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie przekraczającym 4 miesięcy). "
Nie zdarzyło się jeszcze by w przyjętym okresie rozliczeniowym wyszła mi równa średnia 160h czasu pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować mi w jakiś sposób godziny nadliczbowe? Chcąc odebrać sobie godziny (w firmie można jedynie odebrać sobie godz. nadliczbowe, nigdy za nie płacą), zapytałam o to kierowniczkę. W odpowiedzi usłyszałam, że w umowie mam "wynagrodzenie miesięczne", dlatego każdego miesiąca dostaję stałą pensję bez względu czy w miesiącu przepracuję 160h czy 176h. Czy ma ona rację?
2010-03-11 11:43:04 83.7.142.* | stan63
Ma rację gdyż masz stałe wynagrodzenie miesięczne niezależnie od liczby godzin w miesiącu. Jeśli masz umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy to powinieneś otrzymywać 1317zł(najniższa krajowa). Teraz niezależnie od tego czy miesiąc ma 20 lub 23 dni robocze a więc 160 lub 184 godziny ty zawsze otrzymasz 1317zł . Dopiero gdy pracujesz na przykład w soboty masz godziny nadliczbowe za które otrzymujesz odsiadkę lub możesz ekwiwalent pieniężny.
2009-07-01 14:03:55 83.30.212.* | u
w każdym miesiącu jest do przepracowania inna liczba godzin: dni robiocze w miesiącu x 8 godzi i wydzi np. 168, 160 godzin.
2009-02-10 22:38:44 62.141.244.* | iii
eh
2008-06-14 19:21:45 87.116.255.* | Daniel91
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
Mam pytanie, mianowicie: Pracuje od wtorku do piątku po 10 godz i w sobote 6 godz , za sobote należy mi się dzień wolny czyli w moim przypadku jest to poniedziałek. Nadal wychodzi tydzień pracy 40 godz. Moje pytanie to czy nalerzy mi się zapłata za 8 godz nadliczbowych? Proszę o odpowieć bardzo mi natym zalerzy.
2011-02-23 21:52:39 109.243.191.* | GregOld68
Niestety, ale nic więcej nie zarobisz. To pracodawca ze swej inicjatywy daje Ci wolne godziny zamiennie za te przepracowane ponad normę dniową.
2008-04-05 19:15:49 truskawka
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Jestem nauczycielem.Dowiedziałam się ,że za moją pracę kilkugodzinną podczas konkursu ,w sobotę mogę domagać się płatnych godzin nadliczbowych lub dnia wolnego.Naprawdę????
2007-05-10 08:41:56 212.87.25.* | Beauti_46
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [1]
Dodatek za godziny nadliczbowe liczy się tylko ze stawki zasadniczej bez dodatku funkcyjnego
2010-05-21 15:25:40 62.87.208.* | kkk2
nie zgadzam sie, dodatek tez wchodzi
2007-05-10 08:39:49 212.87.25.* | Beauti_46
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
Takie rozumowanie było aktualne na tle przepisów obowiązujących do końca 1996 r. W wersji obowiązującej od 1 stycznia 1997r. (Kodeks Pracy art. 151,1 paragraf 3) dodatek za godziny nadliczbowe ustalamy od osbistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną lub godzinową lub jeśli składnik taki nie został wyodrębniony - od 60 % średniej urlopowej. Więc bez dodatku funkcyjnego!.
Oczywiscie to jest dodatek a oprócz niego wyliczamy za godziny nadliczbowe wynagrodzenie ze stałych, otrzymywanych co miesiąc składników. (Rzeczpospolita, Dobra Firma z dn. 13.04.2007r.)
2007-03-21 07:39:48 83.28.155.* | Zytka
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [0]
W hurtowni opon,która ma 16 oddziałów w całej Polsce pracownicy pracują codziennie po 11,12 godzin, nie mają płaconych nagodzin i nie mają za to dnia wolnego.Pracują również w soboty.Wydawać by się mogło że pracodawca taki wspaniały, a on wykorzystuje ludzi jak sie da.
2007-03-21 07:39:44 83.28.155.* | Zytka
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [2]
W hurtowni opon,która ma 16 oddziałów w całej Polsce pracownicy pracują codziennie po 11,12 godzin, nie mają płaconych nagodzin i nie mają za to dnia wolnego.Pracują również w soboty.Wydawać by się mogło że pracodawca taki wspaniały, a on wykorzystuje ludzi jak sie da.
2007-07-01 16:40:56 83.6.97.* | cytrynka44
To co się dzieje i jak wykorzystują pracodawcy pracowników powinien ktoś kiedyś przerwać przepisami ogólnymi.Ja pracuje 32 godz przez 2 dni i 2 dni jak wypadnie soboty święta
niedziele.Pracodawca obniża mi urlop z 26 dni do 22 dni tłumacząc zmianami kodeksu pracy .W miesiącu pracuję 240 godzin a za godziny nadliczbowe nigdy nic nie otrzymalam.
2007-03-22 17:03:32 83.30.229.* | Bernard+
Wejdź na stronę www.pip.gov.pl
znajdziesz tam adresy i telefony gdzie należy zgłosić przypadki łamania prawa przez pracodawców
-2 spadek
2007-03-20 14:56:21 88.156.72.* | Czesiek
Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe [3]
CO TU KOMENTOWAĆ, JA MAM 3.80 zł. za godzinę pracy i tyle samo za nadgodziny...
-2 spadek
2007-03-22 11:14:32 83.24.174.* | Grzesiek
Zgadzam sie nie ma co komentowac taka jest nasza Polska szara codziennosc. takie sa fakty. Prawo sobie a zycie sobie
2007-03-22 17:05:48 83.30.229.* | Bernard+
Bo jeszcze nigdy w żadnym kraju świata prawo nie działało samo muszą być ludzie którzy to prawo stosują i wymuszaja na innych jego przestrzeganie więc zamiast narzekać pisz do PIP.
2012-04-20 01:54:01 194.105.132.* | ela26091985
i dodam nie musisz juz isc do pracy, bo po takim numerze to na pewno cie zwolnia! I mysl co do garnka wlozysz bo z praca nie jest lekko! I to nie narzekanie, ale rzeczywistosc w realu!