Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryZUS IWA do końca stycznia
2007-01-22 11:30

ZUS IWA do końca stycznia

ZUS IWA do końca stycznia

Autor: Bogdan Majkowski


Do końca stycznia część płatników powinna złożyć druk zawierający dane, które posłużą do ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje określonymi sankcjami, w tym podwyższeniem obciążeń składkowych.

Kto składa informację?

Obowiązek złożenia druku ZUS IWA spoczywa na pracodawcach, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku oraz co najmniej jeden dzień w styczniu danego roku,
  • w roku poprzedzającym złożenie druku zgłaszali do wspomnianego ubezpieczenia przynajmniej 10 osób,
  • w dniu 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja byli wpisani do rejestru REGON.

ZOBACZ TAKŻE:

Do końca stycznia składamy ZUS IWA
Nieprzerwane zgłoszenie w ZUS, jako płatnika składek wypadkowych oznacza sytuację, gdy w każdym z miesięcy roku objętego informacją pracodawca zgłaszał do tego ubezpieczenia przynajmniej jedną osobę. Oznacza to, że deklaracji ZUS IWA nie muszą składać np. firmy powstałe w trakcie roku objętego informacją.

Przykład

Pracodawca rozpoczął działalność z początkiem lutego 2006 r. Do poszczególnych ubezpieczeń, w tym wypadkowego, zostało zgłoszonych 12 osób. Stan załogi nie zmieniał się w trakcie roku.

Ten pracodawca nie musi składać deklaracji ZUS IWA za 2006 r., ponieważ nie był nieprzerwanie zgłoszony w ZUS jako płatnik w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Zgłoszenie nastąpiło dopiero z dniem 1 lutego.


Jak ustalić liczbę ubezpieczonych, warunkującą objęcie obowiązkiem złożenia druku, wyjaśnia art. 28 ust. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.). Obliczając liczbę ubezpieczonych, należy podzielić sumę osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę miesięcy, kiedy pracodawca był zgłoszony w ZUS, jako płatnik składek. W opisywanej sytuacji będzie to zawsze 12 miesięcy. W przypadku krótszego okresu, pracodawca nie jest bowiem zobligowany do składania deklaracji.

W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć ZUS IWA?

Formularz ZUS IWA (z danymi za rok poprzedzający) należy złożyć do 31 stycznia bieżącego roku. Dokument z danymi dotyczącymi roku 2006 powinien być przekazany do ZUS najpóźniej do 31 stycznia 2007 r.

Jeżeli płatnik popełnił błąd i musi skorygować dane, obowiązuje go termin 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o nich z organu rentowego. Jeśli konieczność korekty wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS:

  • w decyzji - płatnik powinien złożyć korygujący dokument w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
  • podczas kontroli - termin ten wynosi 30 dni od otrzymania protokołu pokontrolnego.
Uwaga!

Deklarację oraz ewentualne korekty płatnicy przekazują w takiej formie jak pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe, tj. w postaci pisemnej lub elektronicznej (art. 31 ust. 8 ustawy wypadkowej).

Kopie deklaracji, jak i jej korekty powinny być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich przesłania do organu rentowego.

Dane przekazywane do ZUS

Wzór formularza ZUS IWA zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2001 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). W dokumencie tym płatnik zamieszcza informacje dotyczące m.in. liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jak również zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Podaje ponadto swoje dane identyfikacyjne, rodzaj prowadzonej działalności według PKD, liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego oraz dane adresowe.

Należy pamiętać, że deklaracja zawsze obejmuje dane z poprzedniego roku kalendarzowego.

Przykład

Pod koniec grudnia 2006 r. w zakładzie zdarzył się wypadek przy pracy. Zdarzenie to zostało jednak zarejestrowane w rejestrze wypadków dopiero na początku stycznia 2007 r.

Oznacza to, że w deklaracji ZUS IWA składanej za 2006 r. wypadku tego nie należy uwzględniać. Natomiast znajdzie on odzwierciedlenie w druku składanym za 2007 r.

Jakie kary grożą płatnikom?

Ważne jest prawidłowe wypełnienie, a przede wszystkim podanie prawidłowych danych mających wpływ na wysokość składki wypadkowej. Jeżeli w wyniku przekazania nieprawidłowych informacji nastąpi zaniżenie stopy procentowej składki, ZUS wyda decyzję ustalającą ją na poziomie odpowiadającym 150% stopy obliczonej według właściwych danych. Podwyższona stopa obowiązuje przez cały rok składkowy. Z podobną sankcją muszą liczyć się płatnicy, którzy - będąc do tego zobowiązanymi - nie złożą druku ZUS IWA.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2001 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).


Tagi: składki, płatnik, zus iwa, wypadkowe
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl