Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatkiJak rozliczać krajową podróż służbową
2007-03-06 10:51

Jak rozliczać krajową podróż służbową

Jak rozliczać krajową podróż służbową
[fot: PAP/Adam Hawałej ]

Autor: Marzena Migatulska-Jacko


Podróż służbowa pracownika wiąże się z koniecznością odpowiedniego udokumentowania i rozliczenia kosztów takiego wyjazdu.

O sposobie rozliczania krajowej podróży służbowej decydują przede wszystkim dwa czynniki:

- czy podróżujący pracownik zatrudniony jest w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, czy też poza budżetówką oraz

- czy pracodawca spoza budżetówki uregulował kwestie związane z podróżami służbowymi wewnętrznie, czy też zdał się na przepisy ogólne, właściwe dla pracowników sfery budżetowej

Zasady ogólne

Na początek omówimy zasady dotyczące pracowników sfery budżetowej oraz tych firm, które nie posiadają w tym zakresie własnych unormowań.

Zgodnie z art. 77(5) Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Wysokość oraz warunki ustalania należności z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju określone zostały w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

Jak wspomnieliśmy na początku - przepisy tego rozporządzenia stosują pracodawcy sfery budżetowej oraz pozostałe firmy, które nie uregulowały zasad odbywania i rozliczania podróży służbowych w przepisach wewnętrznych (regulaminach, umowach o pracę).

Skąd - dokąd

By nazwać określony wyjazd ,,podróżą służbową", pracownik musi opuścić miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub miejsce stałego miejsca pracy. By prawidłowo określić, czy mamy do czynienia z podróżą służbową, należy zajrzeć do umowy o pracę i sprawdzić zapis o miejscu pracy.

Najczęściej za miejsce pracy uznawana jest siedziba pracodawcy, inny oddział, biuro, miejscowość bądź obszar geograficzny.

W przypadku pracowników, których miejscem pracy nie jest konkretny adres, ale większy teren, np. województwo - przejazd z jednej miejscowości do drugiej, bez przekraczania granic przypisanego terenu - nie będzie traktowany jako podróż służbowa, a pracownik nie będzie miał prawa do diet i innych należności właściwych dla podróży służbowych.

Z pisemnym poleceniem

Podróż służbową poprzedza wydanie przez pracodawcę polecenia wyjazdu. Sam wyjazd musi być związany z realizacją konkretnego zadana służbowego.

UWAGA! Wyjazd na imprezę integracyjną nie jest podróżą służbową (Izba Skarbowa w Łodzi, 6.02.07 r., nr PB I-3/4117/IN-78/US/2006/AA

Polecenie wyjazdu oraz późniejsze rozliczenie dokonuje się najczęściej na gotowym druku. Można też wypracować własne wzory dokumentacji. Najważniejsze, by na piśmie pojawiły się wszystkie wymagane elementy oraz by polecenie wyjazdu podpisał pracodawca, bądź upoważniona przez niego osoba.

W poleceniu uwzględnić należy następujące informacje:
 1. Dane pracownika
 2. Cel podróży
 3. Miejsce wyjazdu i miejsce docelowe
 4. Czas podróży służbowej
 5. Środki lokomocji
Pracodawca powinien dokładnie określić miejsce rozpoczęcia podróży służbowej. Przepisy dopuszczają sytuację, w której pracownik udaje się w podróż bezpośrednio ze swojego domu. W takim przypadku odpowiedni zapis powinien znaleźć się w poleceniu wyjazdu służbowego.

Kogo nie można delegować

Prawo pracy zabrania wysyłania w podróż służbową kobiet w ciąży oraz rodziców wychowujących dzieci do lat 4 - bez ich zgody.

Koszty do zwrotu

Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują

1. diety oraz
2. zwrot kosztów:
 • - przejazdów;
 • - noclegów;
 • - dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
 • - innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Dieta

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i w 2007 roku wynosi 23 zł za dobę podróży. Uwaga! Nie jest to doba astronomiczna, ale kolejne 24 godziny, liczone od momentu rozpoczęcia podróży służbowej.

Jak liczyć diety

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • - od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety
 • - ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • - do 8 godzin - przysługuje połowa diety
 • - ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Dieta nie przysługuje:
 1. za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika
 2. gdy pracownik przebywający w podróży trwającej co najmniej 10 dni przyjeżdża w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego
 3. jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Koszty przejazdu

Koszty przejazdu uzależnione są od środka lokomocji, jakim poruszał się pracownik w podróży służbowej.

Czy będzie to autobus, samolot czy samochód - decyduje pracodawca. Pracownik może występować ze swoimi propozycjami, w szczególności może złożyć wniosek o zgodę na odbycie podróży własnym samochodem, motocyklem bądź motorowerem. Ostatnie słowo należy jednak od pracodawcy.UWAGA! Pracodawca nie może zmusić pracownika, by ten wyjechał w podróż służbową własnym pojazdem

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Jeśli pracownik jedzie w delegację swoim prywatnym pojazdem, przysługuje mu zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:

 1. 0,4894 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
 2. 0,7846 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3
 3. 0,2161 zł - dla motocykla
 4. 0,1297 zł - dla motoroweru
UWAGA! Od 14 listopada obowiązują stawki nowe:
2007.11.14 -- 0.5214 0.8358 0.2302 0.1382

Dojazdy do pracy

Bywa, że w miejscowości oddelegowania, pracownik musi dojechać z miejsca zamieszkania np. hotelu, do miejsca, w którym wykonuje zlecone mu przez pracodawcę obowiązki.

W takim przypadku, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, czyli w chwili obecnej 4,60 zł.

Na ryczałt nie może liczyć pracownik, który nie poniósł kosztów dojazdów oraz osoba, która na swój wniosek (za zgodą pracodawcy) rozlicza się wg rzeczywistych kosztów dojazdów - na podstawie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Noclegi

Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.

Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył żadnego rachunku - przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, tj. 34,50 zł.

Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Kiedy i jak rozliczać

Od 1 stycznia 2007 roku rozporządzenie wzbogacone zostało o regulacje dot. terminu, w jakim pracownik powinien rozliczyć się z podróży oraz zaliczek, jakie może otrzymać w związku z poleceniem wyjazdu służbowego.

I tak, zgodnie z nowym § 8a - pracodawca ma obowiązek przyznać zaliczkę na niezbędne koszty podróży, jeśli z takim wnioskiem wystąpi delegowany pracownik.

Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

UWAGA! Obowiązek przedkładania rachunków nie dotyczy diet oraz wydatków objętych ryczałtami

Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki.

Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.


Delegacja wg przepisów wewnętrznych firmy

Pracodawca może ustalić własne zasady rozliczania delegacji służbowych. Jeśli zdecyduje się na takie rozwiązanie, powinien uregulować warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania. Jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania - odpowiednie regulacje zamieszcza w umowie o pracę.

Przepisy ograniczają pracodawcę tylko w jednej kwestii - minimalnej wysokości diety. Zgodnie z Kodeksem pracy postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę krajowej podróży służbowej w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej.

UWAGA! Jeśli pracodawca nie ureguluje wewnętrznie zasad odbywania i rozliczania delegacji - obowiązywać będą w całości przepisy właściwe dla pracowników sfery budżetowej

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca określił wyższe limity diet, ryczałtów, czy też rozszerzył katalog wydatków, za poniesienie których będzie przysługiwał zwrot.

W takim przypadku trzeba mieć na uwadze konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe. Od wypłaconych pracownikowi kwot, które przekraczają limity określone w rozporządzeniu, pracodawca musi pobrać zaliczkę na podatek oraz naliczyć składki ZUS.Tagi: zwrot, ryczałt, dieta, delegacja, podróż służbowa, polecenie wyjazdu służbowego
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2012-12-27 20:09:03 195.242.68.* | jackot1008
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Moje pytanie. Jeżeli pracodawca pokrywa koszty przejazdu pojazdem prywatnym jako ryczałt, czyli na dzień dzisiejszy 0,8358zł za kilometr, to co zrobić kiedy moje koszty samego paliwa wynoszą 0,90zł.A gdzie jeszcze amortyzacja pojazdu. Dodam, że pracodawca wyznacza tzw. dyżury domowe na telefon i w razie potrzeby dojazd na miejsce własnym pojazdem.wychodzi na to, że nie dość, że muszę jechać własnym pojazdem to jeszcze pokrywać koszty z własnej kieszeni.
I co z tym artykułem?
- art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 zezm.),
Od 1 stycznia 2004 r. nie są zwolnione z podatku kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych niebędących własnością pracodawcy dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych (art. 21 ust. 1 pkt 22 lit b updof). Zwrócone pracownikowi kwoty podlegają opodatkowaniu.
12 awans
2012-11-05 22:14:24 Imoen
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Proszę o pomoc- jeśli pracownik ma zapewniony nocleg ze śniadaniem opłacony przez firmę to, czy powinien rozliczyć pełną stawkę diety czy tylko jakąś część?

Dziękuję.
2012-05-15 10:36:55 83.6.114.* | Zośka
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
Proszę o podpowiedź czy do tego przelicznika dotyczącego wyjazdu prywatnym samochodem dolicza się również paliwo? czy to jest już w tym zawarte?
2012-05-15 10:47:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jest zawarte. Na tym ten ryczałt polega, że nie ewidencjonuje się już kilometrów ani litrów paliwa. czyli jeśli ryczałt- to nie przedstawia się rachunków-kosztów paliwa.

Uwaga- stawki 2012 r. to:

0.5214 0.8358 0.2302 0.1382 choć jest projekt podwyżki:

http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/uzytkowanie;prywatnych;aut;w;firmie;bedzie;bardziej;oplacalne,123,0,978299.html
2012-03-09 12:18:28 195.205.136.* | oklaski
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Czy firma prywatna może nie wypłacać diet krajowych, jeżeli tak sobie postanowiło kierownictwo (przepisy wewnętrzne)?
2012-03-09 09:15:12 79.110.198.* | RMar1234
delegacja wlasnym samochodem [0]
Taką informacje dostałem u siebie w firmie. Jestem troche tym zdziwiony bo nigdzie nie widze takich zmian w Prawie Pracy. Czy ktos cos wie na ten temat?
"...
Due to the recent changes in labour law employee who uses own car or rents a car for business related trip needs to have psychotronic tests (special tests used for professional drivers).

Without this employee cannot use own or rented car for business trip purposes - means- cost of the car travel itself (diet per km or cost of rental) will not be reimbursed.
..."
2011-09-22 11:03:45 195.187.136.* | Stefan118
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową - dokumenty (rachunki) [1]
Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki, ew. składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. A jak to jest z wydrukami komputerowymi biletów pkp ic intercity - czy traktować je jako oryginały, czy jeszcze musi być na nim czerwona pieczątka (nie wiem czyja, bo nie jeżdżę, tylko rozliczam delegacje)
2011-10-21 11:27:42 83.16.248.* | Walerian Baszanowski
Do kazdego biletu z platformy internetowej PKP Intercity, można uzyskać fakturę VAT. Taki bilet wraz z fakturą jest niepodwazalnym dowodem zawarcia umowy o przewóz.
13 awans
2011-08-29 22:21:18 83.24.247.* | gvedgsfg
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
pytanie podstawowe: czy czas podróży liczy się od opuszczenia siedziby firmy czy miejsca zamieszkania?
15 awans
2011-07-22 12:52:32 79.188.164.* | konina
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Pracownik wyjechał w podróż służbową dnia 11 lipca,wrócił 15.lipca,oświadcza iż w dniach od 12-14 zapewnione pełne wyżywienie.Ile diet wypłacić
2011-07-08 23:50:12 77.114.140.* | stach 56
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
Witam! Proszę mnie poinformować, jakie dodatki należą się nam podczas wyjazdu służbowego do miejscowości oddalonej o 360 km od miejsca zatrudnienia. Pracodawca wykupił tzw. obiadokolacje, tzn. obiad w godzinach kolacji (19.00) oraz noclegi. Proszę poinformować mnie, czy zamiast wykupionego 1 posiłku możemy wybrać zapłacenie nam diety czy jesteśmy zmuszeni do obiadokolacji? Pragnę nadmienić, że pracujemy pod gołym niebiem, w skwarze i podczas deszczy. Nie ma możliwości schronienia się w takich warunkach noigdzie, dlatego przerwa na obiad odpowiadałaby nam bardziej, gdyż i tak pracujemy po 10, 11 godzin dziennie.
Będę wdzięczny za odpowiedź, za którą z góry dziękuję.
2011-10-21 11:31:29 83.16.248.* | Walerian Baszanowski
Pracodawca nie musi wypłacać diety tylko wówczas jeżeli zapewnia całodzienne wyzywienie. Zapewnienie obiadokolacji nie jest capewnieniem całodziennego wyżywienia.
12 awans
2011-05-27 08:43:42 83.23.216.* | ?gość
Re: Jak rozlicza� krajow� podróş s�uşbow� [1]
czy jeşeli pracownik by� na delegacji (2 dni) i mia� zgod� na wyjazd samochodem prywatnym to naleşy sie rycza�t na nocleg i dieta?
2011-06-08 18:52:58 46.204.44.* | graża_s
Słuchajcie,a czy macie jakiś pomysł na to jak przewozić bardzo ważne dane typu prezentacje itp.? czy korzystacie z wirtualnych przechowalni danych w podróży, by na wypadek zgubienia ważnych dokumentów mieć pod ręką skany, które sa w tym banku bardzo bezpieczne...
2011-04-26 11:15:11 83.142.203.* | pawelek2981
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Witam, moje pytanie jest proste: czy w związku ze ZNACZNYMI PODWYŻKAMI cen paliwa jest planowana jakaś zmiana współczynnika obliczenia ceny podróży służbowej? tzn czy dotychczasowe 0.8358 ulegnie podwyżce? ..... będę wdzięczny za odpowiedź.
2011-03-30 14:31:26 80.50.125.* | domanji
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
Witam
Jestem zatrudniony w określonym biórze w Warszawie ale firma wysyła mnie do miejsowosci oddalonej o 50 km od Warszawy, bede tam dojeżdżal codziennie na jakies 10 godzin przez następne 10 dni.
Czy w takim przypadku należy mi się dieta?
2011-10-21 11:35:35 83.16.248.* | Walerian Baszanowski
By nazwać określony wyjazd ,,podróżą służbową", pracownik musi opuścić miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub miejsce stałego miejsca pracy. By prawidłowo określić, czy mamy do czynienia z podróżą służbową, należy zajrzeć do umowy o pracę i sprawdzić zapis o miejscu pracy.

Najczęściej za miejsce pracy uznawana jest siedziba pracodawcy, inny oddział, biuro, miejscowość bądź obszar geograficzny.

W przypadku pracowników, których miejscem pracy nie jest konkretny adres, ale większy teren, np. województwo - przejazd z jednej miejscowości do drugiej, bez przekraczania granic przypisanego terenu - nie będzie traktowany jako podróż służbowa, a pracownik nie będzie miał prawa do diet i innych należności właściwych dla podróży służbowych.
2011-03-17 10:49:25 79.185.73.* | Giepeski
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Zamierzam rozpocząć działalność usługową. Usługi będę wykonywał w większości z dala od miejsca prowadzenia działalności, i czas jaki spędzę poza domem może trwać nawet 1 miesiąc.
Wyjeżdżając na tak długi okres normalną rzeczą jest, że szuka się "tanich" noclegów i tu zaczynają się "schody", gdyż nie zawsze możliwe jest uzyskanie faktury od wynajmującego miejsce noclegowe.
Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwe zaliczenie nieudokumentowanych noclegów przez pracodawcę do KUP, tak jak jest to możliwe przez oddelegowanego pracownika otrzymującego ryczałt za nocleg?
2011-02-17 18:53:10 46.112.128.* | dzwonek
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
Mam takie pytanie :
..jestem teraz zatrudniony przez Agencję Pośrednictwa Pracy w wielkim konsorcjum.
...umowy z agencji dostaję co tydzień....
....teraz to wielkie konsorcjum chce wysłać mnie na 5 tyg szkolenie (gdzie obiekt w którym będę szkolony znajduję się 200 km od miejsca mojej obecnej pracy jak i zamieszkania)....
...owe konsorcjum chce podpisać ze mną umowę od 01.03.2011 , gdzie nie będę już pracownikiem powyższej agencji....
...konsorcjum zobligowało się do zorganizowania transportu , zakwaterowania i wyżywienia ...
...czy z racji pracy oddalonej od miejsca zamieszkania o 200 km należy mi się jakaś dieta , za wyjazd....
2011-02-19 23:55:56 217.153.194.* | toughluck
Z racji oddalenia od miejsca zamieszkania nie ma żadej diety, Natomiast, jeśli miejscem pracy jest określona miejscowość, województwo, itp., a miejsce szkolenia jest poza miejscem pracy określonym w umowie o pracę, to dieta jak najbardziej jest należna, pod warunkiem wszakże, że pracodawca nie pokryje kosztów wyżywienia.
Do tego dochodzi zwrot kosztów noclegu oraz dojazdu (jeśli nie jest to pokrywane przez pracodawcę).
2011-02-07 21:08:06 83.11.178.* | Kamil@
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [4]
Witam,

Pytanie moje: Mam umowę o pracę, która określa miejsce wykonywania pracy jako TEREN CAŁEGO KRAJU. Dość często podróżuję służbowo, jednak mój pracodawca twierdzi, że diety mi nie przysługują właśnie z uwagi wpisanego w umowę obszaru działania.
2011-02-08 10:45:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i miejsce wykonania zadania. Co do zasady więc, skoro stałym miejscem pracy pracownika jest pewien obszar, np. województwo, to wykonywanie pracy na tym terenie nie stanowi podróży służbowej, a więc pracownikowi nie przysługuje dieta ani ryczałt za nocleg.

Jednak miejsce wykonywania pracy powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę, z której wynika, iż miejscem pracy jest teren całego kraju (czy: budowy na terenie całego kraju) może więc zostać uznane za obejście przepisów prawa pracy.

Powyższe to wyjątki z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 r., sygn. I PKN 350/2000 .

Tekst:

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych;i;spraw;publicznych,ia,i,pkn,350,00,4500,orzeczenie.html
2011-02-08 18:23:32 83.11.165.* | Kamil@
Dzięki za odpowiedź Kolego,

Nasuwa mi się przy okazji pytanie, co oznacza sformułowanie "może więc zostać
uznane za obejście przepisów prawa pracy"?
Co jeżeli pracodawca nie zgodzi się na wypłacanie diety podczas delegacji?
2011-02-09 12:25:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Może zostać uznane
- przez organizację związkową, jeśli taką macie,
- przez kontrolę z PIP ( zarówno rutynową, jak i na skutek donosu, jak i osobistej skargi pracownika)
- ostatecznie przez sąd pracy.
Zarówno w czasie trwania stosunku pracy, czy np. przy badaniu zasadności rozwiązana stosunku pracy przez Ciebie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy czy zasadności dyscyplinarki, gdybyś np. odmówił raz czy drugi wyjazdu służbowego właśnie w związku niepłaceniem diet przez pracodawcę.

Miejmy nadzieję, że do takich ostateczności nie dojdzie i to "uznanie" posłuży np. do jakiejś małej negocjacji podwyżki spełniającej funkcję "ryczałtowego" uznania przez pracodawcę, że jednak czasami należałaby się delegacja...
2011-02-10 10:53:11 178.36.35.* | Kamil@
Dziękuję kolego,

Bardzo mi pomogłeś, mogę się w jakiś sposób zrewanżować?
2011-01-02 18:24:50 77.114.0.* | Anka@
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
Pracuje jako kierowca na 1/2 etatu i otrzymuje 500zł na paliwo z amortyzacją, własnym samochodem osobowym i przejeżdżam 1400km miesięcznie. Czy to jest opłacalne?
2011-02-03 19:12:40 84.234.8.* | pingo
to jest opłacalne tylko pod jednym warunkiem - twoj pojazd zasuwa na sprezone powietrze. pracodawca potraktowal twoj samochod jak motocykl. Wg urzedowych stawek , jezeli jezdzisz czyms wiekszym od cienkusia , powinienes dostawac do 78 gr za kilometr czyli ok 1000zl w twoim przypadku. Rocznie przejedziesz ponad 15 tys km czyli paliwo plus wymiana oleju, usterki, opony, klocki , ubezpieczenia, spadek wartosci samochodu...
2010-07-24 12:36:10 tekenanglia
delegacje [0]
hej mam pytanie wyjezdzam w poniedziałek o 8 rano i wracam w piatek mam płacone codziennie diete i mam miec płacone delegacje i zastanawiam sie ile dziennie wychodzi delegaci ile moze nam płacic wie ktos moze??tekenanglia@o2.pl odpowiedz prosze na meil dzieki
2010-07-20 11:37:10 83.9.175.* | piotrek.krk
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
Witam, pracuje w KRAKOWIE, mieszkam w CHRZANOWIE.W delegacje jeżdze prywatnym samochodem, firma jest poza budzetówka. JAk mam liczyc wyjazd w delegacje jeśli wyjezdzam w delegacje w domu(CHRZANÓW)? od miejsca zamieszkania, czy od miejsca pracy???
2010-07-20 18:47:03 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Przeczytaj artykuł początkujący ten wątek, czyli :
http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jak;rozliczac;krajowa;podroz;sluzbowa,71,0,228679.html.
i dyskusję.
Wynika z nich, że generalnie- rozliczasz od stałego miejsca pracy, chyba że w regulaminie firmy jest inaczej. Zawsze jednak, na skutek Twojej sugestii pracodawca niezależnie od regulaminu czy zwyczaju może zgodzić się na rozliczenie do miejsca zamieszkania, ale musi to być wpisane w polecenie wyjazdu.
2010-04-12 14:06:38 83.12.24.* | rdr
Prywatnym autem na służbowe zlecenie [1]
Witam
Ustawa określa,że nie więcej jak 52 grosze do określonej pojemności. Nie więcej a pytam skoro mój pracodawca proponuje mi dużo mniej za przejazd prywatnym samochodem, jest to zgodne z prawem?
Poniżej kosztów? Pracuję w sferze budżetowej.
M
2010-04-21 15:31:47 93.105.193.* | ju
nie
2010-04-12 14:06:38 83.12.24.* | rdr
Prywatnym autem na służbowe zlecenie [0]
Witam
Ustawa określa,że nie więcej jak 52 grosze do określonej pojemności. Nie więcej a pytam skoro mój pracodawca proponuje mi dużo mniej za przejazd prywatnym samochodem, jest to zgodne z prawem?
Poniżej kosztów? Pracuję w sferze budżetowej.
M
2010-04-05 15:59:26 83.23.197.* | mmmllmmm
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Bardzo szeroko opisane sposoby rozliczenia delegacji krajowej i zagranicznej.
http://rozliczenie-delegacji.blogspot.com/

http://zmianywpodatkach.blogspot.com
http://zmianywpodatkach.pl
http://wdt-wnt.blogspot.com/
http://vat-fakturowanie.blogspot.com/
2010-02-03 15:29:36 66.131.70.* | ssdenton
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Pytanie.. czy pracodawca w swoim regulamini dotyczacym podróży zagranicznych i krajowych moze zlikwidowac calkowicie diety wyplacane pracownikom a jedynie pokrywac udokumentowane koszty w czasie podróży? Tj np wyjazd do Austrii przysluguje dieta 45 euro i z tego co rozumiem jesli pracownik te 45 euro nie wykozysta (czy nie udokumentuje takiego wydatku) to i tak pracodwaca powinine mu ta kwote wyplacic - Czy tez moze pracodawca zadac rachunkow i pokryc tylko udokumentowane koszty? I czy pracodawca moze zanegowac poniesione koszty - czyli np powiedziec ze obiad wcale nie kosztuje 40 Euro i takiego rachunku nie uznac tym samsym nei zwracac tej kwoty??
-3 spadek
2010-01-10 10:31:32 www_bezZUSu_pl
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
WIEMY JAK NIE PŁACIĆ ZUSU JUZ NIGDY !!!

www.bezZUSu.pl

# kompletne, legalne i skuteczne wyłączenie zarówno z ubezpieczenia społecznego jak też z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS - innymi słowy, Przedsiębiorca od tej chwili w ogóle nie podlega pod ubezpieczenie w polskim ZUS (wszystkie składki oraz wszelkie formalności dodatkowe ponosi i reguluje nasza Spółka według prawa i przepisów Unijnych)
# ze względu na niepodleganie pod ubezpieczenie w polskim ZUS - brak możliwości jakiejkolwiek kontroli ze strony ZUS naszego Klienta i prób podważania zastosowanego rozwiązania, nękania cyklicznymi kontrolami itp.
# pełną ochronę ubezpieczeniową obowiązującą w całej Unii Europejskiej dla Pracownika zatrudnionego na umowie o pracę oraz dla członków jego rodziny
# 100% świadczenia zdrowotne jak dotychczas z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego (składka: 224,24 zł) z tyt. prowdzonej w Polsce działalności gospodarczej
# 20 funtów tygodniowo na pierwsze dziecko i 13,20 funtów na każde kolejne do 19-go roku życia dla rodzica lub prawnego opiekuna ( tzw chldren benefit )
# 180 funtów dla osob z małymi dochodami-stała zapomoga (tzw. Working taks kredyt)

http://www.youtube.com/watch?v=C_xccnb60As&feature=related

kontakt: 500 172 319
30 awans
2010-01-04 13:24:00 80.55.36.* | i co wy na to?
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
Mam pytanie!
Wsiadam do smochodu służbowego o 6,00. Jadę do Warszawy i jestem tam na 10,00. Rozpoczyna się spotkanie które trwa do 17,00. Następnie wracam i jestem w domu o 21,00. Na drugi dzień normalnie do pracy na 7,00.
Czy byłem w pracy 15h czy tylko 7h. Oczywiście mogę na fakturę zjeść posiłek po drodze. Czy należy mi się dodatek za nadgodziny czy nie? Czy jadąc samochodem służbowym jestem w pracy?
Dodam że na codzień miejsce pracy (wpisane w umowie) znajduje się 300km od Warszawy. I tak 2-3 razy w miesiącu.
-1 spadek
2011-03-21 13:48:23 94.230.25.* | gusiako
w tym czasie jestes w delegacji, więc nie możesz mieć nadgodzin. nadgodziny to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy.
2009-11-03 13:47:24 148.81.190.* | madziulaaaaaaa
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
czy ktoś mi może powiedzieć gdzie znajdę coś o delegacja bezkosztowych???
2009-10-24 05:58:27 fraco
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
A propo czy ktos zna przyjazny propgram do rozliczania delegacji ???? bo ich rozliczanie to CHORE !!!!
ta kilometrowka - jakby niue wiadomo bylo ile jest kilometrow ???
diety 23 zl - nawet sniadania czlek nie zja za te pieniadze....

a z 30 zl gdize sie wyspi ??? nawet nie u znajomego, bo i tam trzeba przyniesc cos na przegryche !!!!
2010-04-15 08:58:23 195.245.217.* | Włóczęga
Człowieku! A w domu to nie jadasz? Owe 23 zł to dodatek na wyższe niż normalnie, w domu, wydatki na "papu". Ale - jak w domu nie jesz to i nie wiesz ile co kosztuje. A co do śniadania - ostatnio w barze mlecznym za całkiem przyzwoite zapłaciłem 9,87 zł.
2009-10-07 10:18:54 79.189.52.* | barmar22.wp.pl
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Narada była w dniach 4-6.10.09 rozpoczynała się w godzinach porannych. Czy kierowca wiozący pracowników na naradę w dniu 3.10.09 powinien miec wypisaną delegację na 3-6.10.09 czy też 4-6.10.09 czy też to nie ma znaczenia bo ma kartę drogową na której wykazuje czas dojazdu na naradę.
-1 spadek
2009-08-10 10:07:41 eszkesz
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
mam takie pytanie od dłuższego czasu jestem w delegacji, w umowie o prace miejse pracy jest okreslone jako: miejsce wykonywania robót przez (nazwa firmy) Czy w tym momencie przysługuje mi zwrot kosztów poniesionych za każdą podróż w obydwie strony czy sam to sobie musze opłacać?
2009-09-10 12:44:25 212.203.136.* | Baś
Jeśli chodzi tu Panu o normalny dojazd do pracy, w dniu pracujavym (od pon do pt.) to nie jest to uważane jako podróż służbowa.
Jedyne co moze sobie Pan rozliczyć, to w sytuacji gdu przyjeżdża Pan na nadgodziny, które nie są godzinami pracy. Jest to tzw. kilometrówka. Liczba kilometrów od m-sca zamieszkania do firmy *2 (czyli tam i z powrotem) pomnozone przez wskaźnik, który np. znajduje sie na stronie www.wskaźniki.pl

Mam nadzieje że pomogłam. Pozdrawiam!
2009-07-08 10:17:55 1krzysio
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Mam takie pytanie byłem w delegacji samochodem prywatnym miałem mieć zapłacone od tak zwanego kilometra lecz po powrocie z delegacji księgowa dała jasno do zrozuienia ze będzie wypłacona kwota 1/2 tej kwoty za kilometr 0.8358 czyli 0,4179 czy jest to zgodnie prawnie zaznaczam ze żadnych papierkow co do obnizki za kilometr nie podpisywałem
2009-05-12 08:39:27 195.246.216.* | xbx
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [3]
witam
ktoś pomoże?
jak to rozliczyć:
7.maja -wyjazd g10, przyjazd g20, KOLACJA
8. maja - pobyt na miejscu i CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE
9. maja (sobota) - ŚNIADANIE wyjazd g10 przyjazd g20
2009-05-31 20:03:04 83.168.69.* | sceptyk1
Patrz wyżej. Tam jest wszystko. Trochę inteligencjiiiiiiiiii.
2009-07-02 10:32:00 195.187.78.* | Robotyka
Pytanie jest zasadne ponieważ mam podobny problem chodzi o to jak rozliczyć wyjazd z częściowym wyżywieniem. Fajnie kogoś krytykować, ale można się choć trochę zastanowić nad tym co się pisze.
2011-03-21 13:54:13 94.230.25.* | gusiako
przysługują dwie pełne diety za 1 i 3 dzien podrózy
2009-04-24 08:47:31 62.111.196.* | Bożenam
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Mam pytanko, jeśli podróż służbowa pracownika trwała 13h , był zagwarantowany obiad, to czy dieta się należy?
-2 spadek
2009-04-09 13:30:37 dora666666
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Mam pytanie: Pracownik wyjechał w del. słuzb.krajowa 1 lutego o godz. 20.00 a wrócił dnia 2 lutego o godz. 13.00. Nalezy mu się pełna dieta (pow 12 godz).A jaki ryczałt? czy liczę go za jedną rozpoczętę dobę czy za 2 dni kalendarzowe ??
2009-02-23 09:28:21 83.18.192.* | kuś
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
dostałem delegację na szkolenie na 11 do 12 Lutego.Szkolenie zaczynało się 11 od godziny 8 na tą godzinę nie miałem połączenia więc pojechałem 10 o 15,15 a na miejscu byłem o godz 17.Jak powinienem być rozliczony.
-1 spadek
2009-03-27 22:17:29 Piotreq  [ Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi) ]
Czas od wyjscia z domu/miejsca zatrudnienia do powrotu do domu/miejsca zatrudnienia mówi o delegacji. Jeśli tylko nie miałeś delegacji w mieście zatrudnienia lub zamieszkania i czas przekroczył 8 godzin to należy się odpowiednia dieta.
2009-02-02 10:54:29 Archie12
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
cytat]
Pracodawca powinien dokładnie określić miejsce rozpoczęcia podróży służbowej. Przepisy dopuszczają sytuację, w której pracownik udaje się w podróż bezpośrednio ze swojego domu. W takim przypadku odpowiedni zapis powinien znaleźć się w poleceniu wyjazdu służbowego.

gdzie mozna szukać tego własnie przepisu, który określa, że odpowiedni zapis na delegacji przyzwala na rozpoczęcie delegacji własnie z miejsca zamieszkania?? i czy zapis na delegacji typu" wyrażam zgodę na rozpoczęcie delegacji z miejsca zamieszkania" jest bezwzglednie wymagany.??[
2008-12-01 09:00:24 217.97.198.* | ania3105_
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [3]
Mam pytanie: byliśmy w delegacji dwa dni: piątek - sobota. Wyjazd w piątek był o godzinie 7:50, powrót był drugiego dnia o godzinie 15:00. Pierwszego dnia zapewniono nam obiad oraz kolację. Drugiego dnia śniadanie. Czy należy nam się w tej sytuacji dieta, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
Jak rozumiane jest pojęcie wyżywienia całodobowego?
Pozdrawiam,
-1 spadek
2008-12-16 16:15:31 83.16.50.* | In
Jeśli nie zagwarantowano pełnego wyżywienia to dieta się należy za piątek (brak śniadania) w pełnej wysokości, a za sobotę pół diety (brak obiadu) .
1 i 1/2 bierze sie stąd, że delegacja trwała ponad dobę ale w drugiej rozpoczętej dobie trwała mniej niż 8 h.
2009-05-11 12:48:04 213.17.230.* | Crisp
Dlaczego za drugą dobą ma być 1/2 diety. Przecież powrót był o 15:00, czyli w drugiej rozpoczętej dobie było ponad 8 godzin.
2009-05-28 10:55:45 212.182.94.* | paollo
bo pierwsza doba od 7:30 w piątek do 7:30 w sobotę,
a od 7:30 do 15-tej jest 7,5 godz.
-1 spadek
2008-10-27 13:22:54 193.23.63.* | eten
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
mam pytanie,dlaczego pracodawca nie chce mi naliczyc ryczałtu z a nocleg. skończyłem jazdę samochodem 0 2 w nocy wiem ,że nie mieszczę się między godzinami 21-7 ale i tak odpoczywałem 6 godzin
2008-10-22 10:43:02 213.227.72.* | Gosia J.
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [2]
Mam pytanie, jeśli ktoś wie, to bardzo proszę o pomoc: Jest do rozliczenia podróż krajowa i zagraniczna, część tej podróży odbywa się w kraju tzn. do momentu przekroczenia granicy przykładowo 4 godziny jedziemy do granicy (podróż krajowa), od przekroczenia granicy liczy się podróż zagraniczna, natomiast przy powrocie jest podobna sytuacja, gdyż w momencie przekroczenia granicy i przebywania na terenie Polski rozpoczyna się podróż krajowa i przykładowo do miejsca zamieszkania dojeżdżamy w ciągu 4, 5 godziny. Z wyliczeń wynika, że dojazd do granicy przy wyjeździe i przy powrocie od momentu przkroczenia granicy mamy do czynienia z podróżą krajową, które w sumie trwa 8,5 godziny. Zatem, czy przysługuje osobna dieta krajowa, w tym wypadku 1/2 diety krajowej ? (podróż zagraniczną pomijam, gdyż interesuje mnie wyliczenie wyłącznie części dot. podróży krajowej) Z góry dziękuje za odpowiedź.
-1 spadek
2008-12-16 16:16:40 83.16.50.* | In
Tak. Część krajową podróży się sumuje.
2009-03-27 22:19:57 Piotreq  [ Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi) ]
Dodam że należy się pół diety (od 8 do 12h połowa diety). Generalnie czas w Polsce liczysz tak jak zwykła polska delegację.
2008-09-17 22:10:22 194.63.133.* | mobilek
Czas pracy w delegacji [1]
Jak liczy sie czas pracy w delegacji? Miejscem pracy jest siedziba firmy, przyjezdzam rano do firmy, biore samochod sluzbowy, jade w delegacje, wracam do firmy, potem wracam do domu. Moim zdaniem jestem w pracy od momentu pobrania samochodu do momentu jego oddania. Czyli wyrabiam nadgodziny. Czy mam racje? Oczywiscie moj pracodawca kaze wpisywac albo 8-16, albo godzine przyjazdu do miejscowosci docelowej i godzine wyjazdu z tej miejscowosci. Dla mnie jest to zlodziejstwo.
2009-03-27 22:23:42 Piotreq  [ Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi) ]
Nie wyrabiasz nadgodzin. Delegacja to nie nadgodziny. Delegacja to praca z czasem podróży. Czas podróży to nie czas pracy. Faktyczne nadgodziny są jeśli pracujesz w miejscu gdzie przyjechałeś powyżej 8h ale mało kto tego przestrzega. Czas delegacji liczysz od wyjazdu z firmy do powrotu do firmy. Gdybyś samochód wziął dzień wcześniej a oddał na następny dzień to delegacja liczyła by się od wyjazdu z domu do przyjazdu do domu :)
2008-07-04 07:57:21 81.15.153.* | macus
ważne pytanie [1]
jeżeli zatrudniam pracownika na pełnym etacie jako kierowca to czy także powinienem mu wypłacać diety za wyjazdy skoro to jego główne zadanie aby jeździć po kraju?
2009-11-04 14:48:47 89.250.201.* | raf77
tutaj jest artykuł a aktualnie obowiązujących dietach
http://www.taxfin.pl/artykul,wszystkie,36,Podroze_sluzbowe.html
-1 spadek
2008-06-06 23:02:46 87.105.223.* | lucekr
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Czy za podróż trwającą 3 dni, gdzie wyjazd o godz. 7, zagwarantowany obiad i kolacja w dniu wyjazdu, przysługuje dieta?
2008-05-29 10:25:59 NadiR
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
W linku poniżej są aktualne stawki na rozliczenie delegacji transportem własnym.
http://www.wskazniki.pl/?doc_id=14111

Pytanie:
Swoją delegację rozpocząłem o godz 5:30 własnym autem przejeżdzając 38km. Następnie pociąg 471km Wrocław-Warszawa bilet 115zł. Powrót Warszawa-Wrocław pociągiem -bilet 109zł. Powrót do domu z Wrocławia 38km o godz 22:15.(w domu)
W warszawie obiad 64zł. Zatankowane paliwo 35zł. Taryfa 15zł. (w pociągu kawa woda ale nie mam rachunkow 10zł) W sumie 350zł. Wzięłem zaliczki 400zł. Za ryczłt samochodowy 63,5zł i do zwrotu 28,52. Oficjalnie nie musze już nic oddawać.
Czy należy mi się jakiś ekwiwalent pienięzny za 16godzinną podróż w sumie czy za 11godz. pociągiem? Czy pojchałem tylko za obiad 64 zł + 28,52 ryczałt auto??
Z góry dziekuje za wyjaśniającą odp.
Pozdrawiam.
2008-05-21 21:11:25 89.79.54.* | mapa
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
a jak napiszę oświadczenie, że zgibiłem bilet, to czy od podanej ceny też potrącą mi podatek?
2009-02-05 14:46:33 83.26.54.* | stanisłąwa Andrzejewska-wdowiak

2008-05-21 21:11:25 | 89.79.54.* | mapa
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
a jak napiszę oświadczenie, że zgibiłem bilet, to czy od podanej ceny też potrącą mi
podatek?
2008-05-01 22:50:29 zeus33
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
Najlepszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest wstawka: miejscem pracy jest siedziba firmy, biuro handlowe - oddział, filia - lub inne miejsce wskazane przez pracodawcę ( np. region konieczny dla wykonywania obowiązków służbowych). Wtedy z delegacji - kasy - LIPA.
2008-04-01 10:44:42 208.51.210.* | bilu456
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
o ile wiem to kilometrówka już jest rozliczana wg innych stawek, wyższych. A tu sa jeszcze stare.
2008-02-25 12:52:51 80.53.253.* | Delegat1
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [2]
Dane za 1km juz sa nieaktualne - prosze korygowac.
Dostałe opoprze od ksiegowej za stare kwoty
2008-03-28 12:14:22 193.151.114.* | p90
Niestety nie istnieje żaden akt prawny zmieniający podane stawki. Jeśli takowy jest to niech księgowa poda miejsce jego publikacji
2008-04-01 10:40:29 212.244.170.* | niedoinformowany
proszę bardzo
http://www.wskazniki.pl/?doc_id=14111&iid=5794
jest nawet wymienione odpowiednie rozporządzenie Ministra transportu
2008-02-03 20:17:52 193.41.113.* | mmm....
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
na stronie są podane stare stawki dot. kilometrówek od 11 czy 14 listopada 2007 obowiązują nowe stawki
2008-03-28 12:17:13 193.151.114.* | p900
na podstawie jakiego aktu prawnego wprowadzono nowe stawki
2008-01-21 08:00:53 83.13.224.* | Skrobol
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
nie zgadzam się z § 8a ponieważ dotyczy on rozliczenia zaliczki w terminie 14 dni. A delegację należy złożyć do 7 dni po zakończeniu podróży
złożyć do 7 dni po zakończeniu podróży
. Jeżeli się mylę to proszę o informację.
2007-12-04 10:32:34 kostanegra
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [0]
mam pytanie jak rozliczyc delegacje gdzy na jednym formularzu pracownik wpisal trzy wyjazdy w to samo miejsce dzien po dniu. wyjazdy trwaly po 13 godzin. jak to roliczyc? uwzglednic mu za kazdy dzien diete23 zl. czy podliczyc godziny za te trzy dni (tj 39 godzin) i policzyc mu tylko 2 diety?
2007-11-06 10:40:52 198.28.69.* | Boo
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [1]
Proszę o informację czy to prawda , że korzystawjąc z ryczałtu samochodowego jazda zamiejscowa-del słuzbowa, nie mozna żądac zwrotu kosztów opłat za autostradę??? Uzyskałam informację, że opłata za przejazd autostradą jest juz wliczona w ryczałt! czy ktos może mi pokazać taki przepis???
2008-09-09 15:37:08 82.160.103.* | księżycowa
opłaty za autostrady zwracane są dodatkowo na podstawie dowodu zapłaty wydawanego przy bramce autostrady
2007-06-30 12:20:02 85.14.97.* | Rafał Antosz
Re: Jak rozliczać krajową podróż służbową [3]
a co zrobić w przypadku gdy przez ponad 6 miesięcy dojeżdzałem do pracy do krakowa a siedziba firmy miesci sie w bytomiu i tam tez jest okreslone miejsce wykonywania przcy nie dostawałem zadnych diet czy teraz mogę o to powalczyć??
2008-09-09 15:40:55 82.160.103.* | księżycowa
dojazd do pracy to nie delegacja. w warszawie mnóstwo ludzi dojeżdża . to ich sprawa czy zgadzaja sie na pracę zamiejscową. Można natomiast rozmawiać z dyrekcją nt ryczałtu na samochód na dojazdy w postaci comiesięcznego dodatku do pensji.
2007-11-26 13:21:10 212.122.214.* | konkretny
Kochanie jak najbarziej była to podróż służbowa. Przy tych informacjach co napisałaś.
2012-05-16 08:36:56 83.3.132.* | nicko147
Szukasz kochanka?