Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatkiPrzedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym
2013-11-29 10:14

Przedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym

Przedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym
[fot: MorePixels/iStockphoto]

Autor: Joanna Litwińska ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego


Wraz z nadejściem 2014 r. przedawniają się zaległości w podatku dochodowym za rok 2007. Upływ powyższego terminu oznacza, że urząd skarbowy nie będzie mógł dłużej domagać się niezapłaconego podatku.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeśli chodzi o podatek dochodowy oznacza to, że wraz z końcem 2013 r. przedawnią się zobowiązania dotyczące 2007 r. Organ podatkowy po upływie terminu przedawnienia nie może domagać się zapłaty zobowiązania. Należy mieć na uwadze, że przepisy przewidują sytuacje w których bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, zostaje przerwany. Ponadto należy dodać, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Po trzech latach, przedawniają się te podatki, które nie powstają z mocy prawa, tylko których wysokość wylicza urząd skarbowy w decyzji. Chodzi o podatki: od spadków i darowizn, rolny, leśny, od nieruchomości. Trzyletni termin przedawnienia oznacza, że jeśli do końca br. urząd skarbowy nie doręczył podatnikowi decyzji ustalającej wysokości zobowiązania w podatku za 2010 r., to 1 stycznia 2014 r. takie zobowiązanie ulegnie przedawnieniu. Wynika to z brzmienia art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z powyższym przepisem zobowiązania podatkowe powstające po doręczeniu decyzji ustalającej może więc powstać, jeżeli decyzja ta została doręczona.

Przykład:

Osoba fizyczna w dniu 7 marca 2010 r. kupiła działkę budowlaną i złożyła stosowną informację w urzędzie gminy. Wójt tej gminy nie wydał decyzji ustalającej kwotę podatku od nieruchomości za rok 2010. Decyzja nie została również wydana w latach 2011, 2012 i 2013. W roku 2014 wójt gminy nie może już wymierzyć podatku od nieruchomości za rok 2010 w związku z tym, że w roku 2014 upłynął 3-letni okres uprawniający go do ustalenia zobowiązania w tym podatku. Ma jeszcze czas na wydanie i doręczenie decyzji ustalającej za lata 2011, 2012 oraz 2013.

Jeżeli jednak decyzja powyższa została doręczona a podatnik nie uiścił kwoty należnego podatku to zobowiązanie to przedawnia się z upływem terminu określonego w art. 70 Ordynacji, czyli po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Istnieją jednak przypadki, gdy termin przedawnienia prawa do ustalania zobowiązania jest wydłużony do 5 lat. Jest tak w przypadku niezłożenia przez podatnika deklaracji lub też niewykazania w niej wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jeżeli podatnik nie poinformuje organu podatkowego o powstałym obowiązku podatkowym poprzez złożenie stosownej deklaracji (informacji, zeznania), albo też w tej deklaracji nie poda wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego ustalenia tego zobowiązania, termin przedawnienia wydłuża się wówczas do 5 lat. Należy zwrócić także uwagę, że nieprawidłowe dane podane w deklaracji muszą dotyczyć wielkości rzutujących na wysokość zobowiązania. Nie można za takie dane uznać braku lub błędu w danych podatnika, lub wypełnienia jej niezgodnie z wymaganiami. Odmiennie został również uregulowany termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Wynosi on też 5 lat, ale liczonych od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczyła decyzja. Termin złożenia zeznania to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Należy podkreślić, że w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że regulacja powyższa jest niezgodna z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji i przepis ten traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw ( czyli od 27 sierpnia 2013 r. ). Jak uznał Trybunał, niezgodność z Konstytucją wynika z wyjątkowo niejasnego ukształtowania pojęcia przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, niejednoznacznego określenia zasad dotyczących biegu terminu do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od dochodów nieujawnionych oraz braku możliwości uwzględnienia zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego powstałego na zasadach ogólnych.

Dobrowolna zapłata zobowiązań podatkowych, które uległy przedawnieniu prowadzi do powstania nadpłaty, która podlega zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych.

Czytaj więcej w Money.pl
Jak korzystnie wycofywać składniki majątku firmowego?
Przedsiębiorcy chętnie obniżają podatek dochodowy dokonując zakupów na firmę, zapominają jednak o konsekwencjach.
Zastępstwo przed fiskusem. Nie tylko profesjonalny pełnomocnik
Podatnik powołany do stawienia się przed fiskusem może oszczędzić czas i nerwy, wyznaczając w niektórych sprawach pełnomocnika.
Podważenie interpretacji fiskusa. Masz 14 dni
Podatnik może udać się do sądu, jeśli urząd skarbowy nie odpowie na jego wezwanie.


Joanna Litwińska ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego
Tagi: urząd skarbowy, podatek dochodowy, przedawnienie
Zobacz więcej: Prowadzenie firmy w Polsce
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2013-12-05 20:12:17 193.151.114.* | CZYTELNIK-NTY
Re: Przedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym [1]
Autor zapomniał o niedawno wydanej interpretacji czy też orzeczeniu T.K., że rownież długi zabezpieczone hipoteką się przedawniają.
2013-12-05 21:06:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie zapomniał.
Orzeczenia TK z 8.10.2013 r . (SK 40/12) o niekonstytucyjności dotyczy zapisów Ordynacji podatkowej w tym zakresie w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r. a więc art. 70, par. 6 .

Obecna regulacja- par. 8 w tym artykule nie był 'bohaterem' orzeczenia- tj. nie złożono wniosku o zbadanie jego konstyucyjności, więc TK wypowiedział się o nim przy okazji, nie wiążąco dla ustawodawcy.

Ergo- obecnie na mocy art. 70, par. 8 Ordynacji

"Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże
po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu"
Mobilność w firmie. Dlaczego się opłaca? Mobilność w firmie. Dlaczego się opłaca? [reklama]
Podobne wiadomości
Rozliczenia dla firm. Powstaje Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy Rozliczenia dla firm. Powstaje Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy
Stołeczny Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy od przyszłego roku będzie obsługiwał prawie 4 tys. największych firm z całej Polski - to efekt zmian w administracji skarbowej, która przewiduje m.in. powołanie tzw. Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie?
Nie wszystkim jednak skorzystanie z tak niskiej stawki się opłaca. Zobacz, kto nie powinien jej stosować.