Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPodatki > PoradnikiJak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą?
2007-04-05 11:20

Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą?Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w Polsce.

Nie oznacza to jednak, że dochody osiągane poza terytorium Polski będą opodatkowane dwukrotnie. Przeciwdziałają temu bowiem umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane przez Polskę z innymi krajami, które w szczególny sposób regulują kwestie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej za granicą.

Umowy te przewidują dwie metody określające obowiązki podatkowe osób wykonujących pracę najemna za granicą:

 1. metoda wyłączenia z progresją,
 2. metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Ustalenie, która metoda obliczenia podatku należnego będzie miała zastosowanie w danym przypadku wynika z treści umowy.

Metoda wyłączenia z progresją

polega na tym,
że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Jak liczyć
 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, które zostały osiągnięte w Polsce, należy dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów obliczyć podatek wg obowiązującej skali podatkowej.
 2. Następnie ustalić stopę % jako stosunek kwoty podatku obliczonego wg skali podatkowej do łącznych dochodów podatnika (krajowych i zagranicznych).
 3. Obliczoną stopę % należy zastosować tylko do dochodu osiągniętego w Polsce.

Metodę tę stosuje się między innymi do dochodów z pracy najemnej w umowach z następującymi państwami:

Albania, Bangladesz, Białoruś, Bułgaria, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Irlandia , Izrael, Japonia , Jordania, Kanada, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Meksyk, Mongolia, Norwegia, Nowa Zelandia, Niemcy, Pakistan, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Węgry, Wietnam, Włochy , Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie i od 2006 roku Szwecja

W przypadku tej metody, nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

polega na tym, że cały dochód
danej osoby, w tym dochód uzyskany poza Polską, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Jak liczyć
W metodzie odliczenia proporcjonalnego dochody uzyskane za granicą łączy się z dochodami uzyskanymi w Polsce. Od ich sumy oblicza się podatek dochodowy wg skali i od tego podatku odejmuje się kwotę podatku zapłaconego za granicą. Odliczenie podatku nie może przekroczyć części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Zasada ta obowiązuje także wówczas, gdy w Polsce nie uzyskano w roku podatkowym żadnych dochodów.

Metodę tę stosuje się między innymi do dochodów z pracy najemnej w umowach z następującymi państwami:

Armenia, Australia, Belgia, Chile, Dania, Egipt, Finlandia, Islandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Kuwejt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Rosja, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, USA, Wielka Brytania i Irlandia Północna, od roku 2005 – Holandia, od roku 2006 - Austria.

UWAGA! 20 lipca 2006 r. w Londynie podpisana została umowa pomiędzy RP, a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wprowadziła metodę wyłączenia z progresją, ale dopiero w stosunku do dochodów za rok 2007. Nowa konwencja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i zastąpiła umowę z 1976 r.
Jest to metoda znacznie korzystniejsza dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Zmiana metody oznacza, że Polacy pracujący cały rok w Wielkiej Brytanii nie będą musieli opodatkowywać dochodu tam uzyskanego.

Metoda odliczenia proporcjonalnego jest stosowana także w przypadku gdy dochód został osiągnięty w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pamiętaj!
Przy obliczaniu podatku należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla wysokości należnego podatku, a mianowicie:
 1. podatnicy mają prawo do pomniejszania swoich dochodów osiąganych za granicą o przysługujące diety (za każdy dzień, w którym wykonywana była praca), przy czym pomniejszenie to nie może przekroczyć 30 diet rocznie. Wysokość diet ustalona jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1991),
 2. od 2007 roku będzie można w rozliczeniu podatkowym uwzględnić 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Zgodnie z przepisem przejściowym, nowe zasady rozliczania diet będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2006 roku (będzie to bardzo korzystna zmiana np. w Anglii),
  Diety odliczamy tylko w przypadku osiągania dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą i ze stypendiów zagranicznych.
 3. koszty uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przysługują zryczałtowane koszty uzyskania – (w 2006 r. – 102,25 zł za każdy miesiąc),
 4. składki ubezpieczenia społecznego – płacone wyłącznie do polskiego systemu ubezpieczeń,
 5. przychody otrzymywane w walucie obcej powinny być przeliczone na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia przychodu do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP,
 6. dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą powinny zostać wykazane na formularzu podatkowym PIT-36.

METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ

dochody z Niemiec

Pan Jan Nowak w okresie od stycznia do lipca 2006 roku był zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę. Za ten okres osiągnął wynagrodzenie w wysokości brutto 25,445,25 zł. Przez następne 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia 2006 roku pracował w Niemczech, gdzie uzyskał przychód w wysokości 12.000 EURO, od którego potrącano mu należny tam podatek. Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z całości dochodów osiągniętych w 2006 roku?

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej poza granicami kraju regulowane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Niemcami.

Polsko-niemiecka umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przyjęła metodę określaną jako wyłączenie z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

W przypadku tej metody nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Tak więc, podatnik ma obowiązek złożyć do końca kwietnia 2007 r. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 roku na formularzu PIT-36, we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce.

Dla lepszego zilustrowania powyższej kwestii posłużę się przykładem:

Podatnik zamieszkuje w Polsce i w 2006 roku osiągnął dochód z dwóch źródeł przychodu tj:

 1. w Polsce w wysokości 25,445,25 zł,
 2. w Niemczech w wysokości 12.000,-EURO, od którego pobrany został podatek.

Z zaświadczenia o uzyskanych dochodach za pracę w Niemczech z podziałem na wypłaty miesięczne należy kwotę przychodów brutto przeliczyć na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia przychodu do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP.

Dane:

Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjęto średni kurs EURO w kwocie 3,8584 zł.

 • Dochód krajowy
 • Przychód krajowy 25.445,25 zł,
 • koszty uzyskania przychodu 715,25 zł,
 • dochód krajowy 24.730,00 zł,
 • składki ZUS 4.730,00 zł,
 • składki na ubezp. zdrowotne 1.595,00 zł,
 • zaliczki na podatek dochodowy 1.440,00 zł,

pobrane przez płatnika,

 • Dochód z zagranicy - 12.000,-EURO x 3,8584 zł = 46.300,80,-zł,
 • Podatek zapłacony za granicą po przeliczeniu na złote - 13.000,-zł.

I Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30 diet rocznie
 • Przysługujące diety (równowartość 30 diet rocznie)
 • 42 EURO x 30 dni = 1.260 EURO
 • Pomniejszenie przychodu o diety
 • 12.000 EURO - 1.260 EURO = 10.740 EURO
 • Przeliczenie na złote
 • 10.740 EURO x 3,8584 zł = 41.439,22 zł

Przysługujące koszty uzyskania przychodu

 • 5 m-cy x 102,25 zł = 511,25 zł

Dochód z Niemiec do wyliczenia stopy procentowej wynosi 40.927,97 zł

 • 41.439,22 zł - 511,25 zł = 40.927,97 zł,
 • Ustalenie łącznych dochodów
 • 20.000,-zł + 40.927,97 zł = 60.927,97 zł ,
 • Obliczenie podatku zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową od całości dochodów
 • [(60.927,97 zł - 37.024) x 30%] + 6.504,48 zł = 13.675,67 zł,

Ustalenie stopy procentowej

 • 13.675,67 zł (podatek) x 100
 • 60.927,97 zł (łączne dochody) = 22,45%,

Obliczoną stopę procentową podatku należy odnieść do dochodów uzyskanych w kraju

20.000,-zł x 22,45% = 4.490,-zł,

Pomniejszenie podatku o składki zdrowotne

4.490,-zł – 1.595,-zł = 2.895,-zł,

Teraz uwzględniamy zaliczki pobrane przez płatnika w Polsce w wysokości 1.440,-zł

2.895,-zł – 1.440,-zł = 1.455,-zł

Zatem, należny podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Polsce, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stanowi kwotę do zapłaty - 1.455,-zł.

II Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30% wartości diety

(za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.)

 • Przysługujące diety (za okres od VIII-XII tj. 250 dni)
 • 42 EURO x 30% = 12,60 EURO x 250 dni = 3.150 EURO
 • Pomniejszenie przychodu o diety
 • 12.000 EURO - 3.150 EURO = 8.850 EURO
 • Przeliczenie na złote
 • 8.850 EURO x 3,8584 zł = 34.146,84 zł

Przysługujące koszty uzyskania przychodu

 • 5 m-cy x 102,25 zł = 511,25 zł

Dochód z Niemiec do wyliczenia stopy procentowej wynosi 33.635,59 zł

 • 34.146,84 zł - 511,25 zł = 33.635,59 zł,
 • Ustalenie łącznych dochodów
 • 20.000,-zł + 33.635,59 zł = 53.635,59 zł ,
 • Obliczenie podatku zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową od całości dochodów
 • [(53.635,59 zł - 37.024) x 30%] + 6.504,48 zł = 11.487,96 zł,

Ustalenie stopy procentowej

 • 11.487,96 zł (podatek) x 100
 • 53.635,59 zł (łączne dochody) = 21,42%,
 • Obliczoną stopę procentową podatku należy odnieść do dochodów uzyskanych w kraju
 • 20.000,-zł x 21,42% = 4.284,-zł,
 • Pomniejszenie podatku o składki zdrowotne
 • 4.284,-zł - 1.595,-zł = 2.689,-zł,
 • Teraz uwzględniamy zaliczki pobrane przez płatnika w Polsce w wysokości 1.440,-zł
 • 2.689,-zł - 1.440,-zł = 1.249,-zł
Zatem, należny podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Polsce, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stanowi kwotę do zapłaty 1.249,-zł .

Pragnę także zaznaczyć, że od kwoty podatku odliczonego według skali podatkowej zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Przedstawione w poniższym przykładzie dane dotyczące niemieckiego podatku są danymi przykładowymi, bowiem nie uwzględniają rzeczywistych stawek podatku dochodowego w Niemczech i służą wyłącznie przedstawieniu schematu obliczeń, nie zaś dokładnemu wyliczeniu należnego podatku.

METODA PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA

Dochody z Wielkiej Brytanii

Pan Marek Jankowski zamieszkuje w Polsce, ale przez cały 2006 rok pracował w Anglii gdzie potrącano mu z wynagrodzenia należny podatek. W Polsce za ten rok nie osiągnął żadnych dochodów. Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów osiągniętych w 2006 roku za granicą?

Kwestia opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej proza granicami kraju regulowana jest ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Polsko-brytyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przyjęła metodę unikania podwójnego opodatkowania określaną jako proporcjonalne odliczenie. Oznacza to, że podatek jest pobierany zarówno w państwie, w którym został uzyskany dochód (w tym przypadku w Anglii), jak i w państwie miejsca zamieszkania (tj. w Polsce). Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że cały dochód danej osoby, w tym dochód uzyskany poza Polską, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Zasada ta obowiązuje także w Pana sytuacji tzn. wówczas, gdy w Polsce nie uzyskano w roku podatkowym żadnych dochodów. Tak więc ma Pan obowiązek złożyć do końca kwietnia br. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu na formularzu PIT-36, we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce. Od kwoty podatku obliczonego według skali podatkowej obowiązującej w Polsce, należy odliczyć podatek zapłacony za granicą.

20 lipca 2006 r. w Londynie podpisana została umowa pomiędzy RP, a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wprowadziła metodę wyłączenia z progresją, ale dopiero w stosunku do dochodów za rok 2007.

Nowa konwencja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i zastąpiła umowę z 1976 r.

Jest to metoda znacznie korzystniejsza dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Zmiana metody oznacza, że Polacy pracujący cały rok w Wielkiej Brytanii nie będą musieli opodatkowywać dochodu tam uzyskanego.

Nawiązując do pytania posłużę się następującym przykładem.

Podatnik zamieszkuje w Polsce, gdzie znajduje się jego centrum interesów życiowych. W 2006 roku osiągnął dochód wyłącznie w Anglii w wysokości 10.000 GBP, od którego płatnik pobrał podatek w wysokości 1.100 GBP.

Z zaświadczenia o uzyskanych dochodach za pracę w Anglii z podziałem na wypłaty tygodniowe należy kwotę przychodów brutto przeliczyć na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia przychodu do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP.

Dane:

Dochód z zagranicy - 10.000 GBP

Dochód krajowy - 0

Podatek zapłacony za granicą 1.100 GBP

Dla potrzeb zilustrowania przykładu przyjęto średni kurs GBP w kwocie 5,6253 zł.

I Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30 diet rocznie
 • Przysługujące diety (równowartość 30 diet rocznie)
 • 32 GBP x 30 dni = 960 GBP
 • Pomniejszenie przychodu o diety
 • 10.000 GBP - 960 GBP = 9.040 GBP
 • Przeliczenie na złote
 • 9.040 GBP x 5,6253 zł = 50.852,71 zł

Przysługujące koszty uzyskania przychodu

 • 12 m-cy x 102,25 zł = 1.227,-zł

Podstawa opodatkowania wynosi 49.626,-zł

 • 50.852,71 zł - 1.227,-zł = 49.625,71 zł,
 • Należny podatek obliczony wg skali podatkowej obowiązującej w Polsce, od podstawy opodatkowania w kwocie 49.626,-zł wynosi 10.285,08 zł ,
 • Teraz uwzględniamy podatek zapłacony za granicą (1.100 GBP x 5,6253 zł = 6.187,83 zł)
 • 10.285,08 zł - 6.187,83 zł = 4.097,25 zł

Zatem, należny podatek dochodowy do zapłaty w Polsce wyniesie 4.097,- zł,

II Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30% wartości diety

(za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.)

Przysługujące diety (za cały rok tj. 365 dni)

32 GBP x 30% = 9,60 GBP x 365 dni = 3.504 GBP

 

 • Pomniejszenie przychodu o diety
 • 10.000 GBP - 3.504 GBP = 6.496 GBP
 • Przeliczenie na złote
 • 6.496 GBP x 5,6253 zł = 36.541,95 zł

Przysługujące koszty uzyskania przychodu

 • 12 m-cy x 102,25 zł = 1.227,-zł
 • Podstawa opodatkowania wynosi 35.315,-zł
 • 36.541,95 zł - 1.227,-zł = 35.314,95 zł,
 • Należny podatek obliczony wg skali podatkowej obowiązującej w Polsce, od podstawy opodatkowania w kwocie 35.315,-zł wynosi 6.179,77 zł ,
 • Teraz uwzględniamy podatek zapłacony za granicą (1.100 GBP x 5,6253 zł = 6.187,83 zł)
 • 6.179,77 zł - 6.187,83 zł = 0 zł
Przy II sposobie obliczenia diet należny podatek dochodowy wg skali podatkowej obowiązującej w Polsce wyniesie 6.179,77 zł i jest niższy o 8,06 zł od podatku zapłaconego w Anglii.

Zatem, w zeznaniu PIT-36 wpisujemy podatek zapłacony za granicą do wysokości podatku należnego w Polsce.

Przedstawione w powyższym przykładzie dane dotyczące podatku zapłaconego w Anglii są danymi przykładowymi, bowiem nie uwzględniają rzeczywistych stawek podatku dochodowego tam obowiązującego i służą wyłącznie przedstawieniu schematu obliczeń, nie zaś dokładnemu wyliczeniu należnego podatku.

Źródło: Urząd Skarbowy w RawiczuPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2013-10-13 12:39:56 31.48.42.* | przemekc
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [1]
Witam,

od stycznia do sierpnia tego roku otrzymywałem dochody z tytułu umowy o prace w Polsce, od września przebywam w wielkiej Brytanii oraz posiadam umowę tu o pracę na czas nieokreślony i nie planuje powrotu do kraju - przenoszę tu swoje "centrum życiowe". Czy za rok 2013 muszę rozliczyć się z całości przychodu (PL + UK) w Polsce i zapłacić tam podatek a następnie ubiegać się o zwrot podatku z UK. I co z następnymi latami gdzie będę już przebywał wyłącznie w UK. Czy za 2014 i następne lata muszę wykazywać cokolwiek (płacić podatek) w PL?
2013-10-14 19:28:26 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Wygląda na to, że za 2013 byłeś rezydentem PL (tutaj rozliczasz wszystko w WB tylko z ich kraju). Co do lat nastepnych... certyfikat rezydenta WB ( tym poczytaj) :)
2011-04-28 19:19:12 dora1228
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
Mam prośbę chcę uzyskać średni kurs euro na złotówki NBP od dnia 2.08 -do dnia 1.10.2010 roku .dzięki
-1 spadek
2011-04-28 18:52:19 dora1228
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
czy w PIT 36 powinnam wykazać kwotę w euro czy przeliczyć na złotówki.pracowałam tylko w Holandii w wakacje 2010 roku od dnia 2 sierpnia do 1 pazdziernika .pozdrawiam.pani z biura rachunkowego wypełnila mi PIT36 i kwotę w euro -czy to dobrze ???
2011-02-10 17:18:29 78.8.66.* | Ksiulek1605
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [4]
Chciałbym się zapytać jak rozliczyć się z pracy za granicą z 2010 roku. Pracowałam przez dwa miesiące a zarobiłam ok.8 tys. zł. Czy warto rozliczyć się w Polsce czy oddać papiery do pracodawcy z Holandii ? Wydaje mi się że jeśli rozliczę się w Polsce to będę musiała dopłacić. Proszę o pomoc.
-1 spadek
2011-02-10 18:00:17 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
W PL musisz to rozliczyć... miałaś inne dochody w 2010 jeszcze?
2011-02-20 22:41:31 83.28.101.* | maja22128
ja pracowałam niecały miesiąc w Anglii i zarobiłam ok 550funtów
a w tym samym roku czyli 2010 w Polsce byłam na stażu. też musze się rozliczać z tych dochodów z Anglii ?
2011-02-21 19:17:43 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Tak, wykazujesz je do stopy :-)
2011-02-21 19:23:05 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Wróć.... jeśli wyjdzie dochód do wykazania.... bo angielski przychód pomniejszamy o diety (30%).... jak była możliwość odliczenia pełnych 30 diet, to wtedy czasami nie było dochodu do wykazania (przy niskich, zarobionych kwotach), więc najpierw odliczamy diety (30% za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy i pobytu za granicą), potem KUP (u Ciebie za 1 miesiąc) i widzimy czy jest dochód do PIT.... o ile to dochody z pracy :-)
PS Trochę lakoniczne to pytanie :-)
2011-01-13 12:07:06 188.222.43.* | mateusz.s
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
Proszę powiedzieć po jakim kursie przeliczyć kwotę diety zagranicznej.
Czy będzie to średni kurs roczny?
2010-03-03 09:15:10 194.114.62.* | Bgj24
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
w przykładzie jest chyba mały błąd; 5 miesięcy = 250 dni ?


II Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30% wartości diety
(za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.)
Przysługujące diety (za okres od VIII-XII tj. 250 dni)
42 EURO x 30% = 12,60 EURO x 250 dni = 3.150 EURO
2007-10-07 14:58:30 83.26.60.* | DZaK
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
Jak chcecie poczytac o rozliczeniu i odzyskaniu podatku z zagranicy, nie tylko w Polsce, to zapraszam na http://www.dzak.topworld.org


DZaK,
http://www.dzak.topworld.org - moja historia z podatkami
2007-04-24 15:24:42 83.70.173.* | Elasz
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
A dlaczego nie odjeto od podatku kwoty 530.08 zmniejszajacej podatek?

Prosze o pilne wyjasnienie.
2007-04-24 12:19:54 193.8.50.* | kokoladka
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
mam pytanie onosnie zameldowania w Pl
2007-04-24 11:21:33 193.8.50.* | kokoladka
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
zastanawiam sie, jesli od paru lat mieszkam zagranica, gdzie oficjalnie pracuje i jestem zameldowana, czy fakt iz nie wymeldowania sie z mieszkania ktorego jestem wlascicielka w PL moze przysporzyc mi jakis trudnosci bo rozumiem, ze skarbowka patrzy na miejsce stalego pobytu ale teoretycznie po co sie wymeldowywac i wmeldowywac, podkladke gdzie mieszkam obecnie i na jakich warunkach mam.
2007-04-06 12:57:43 151.204.241.* | apertura
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
To jest niekonstytucyjne, aby jeden placil podatek a inny nie, tylko ze ma dohchody z innego kraju.

Dla tych zainteresowanych sprawa umowy z USA zapraszam do uczestnictwa w dyskusji i akcji PORP lub Polonijnej Organizaji Rownosci Podatkowej. Forum jest na:

http://porp.freeforums.org

Powinnismy zjednoczyc sie w jednej koalicji WSZYSTKICH krajow, ktore nadal sa dyskryminowane przez polskie prawo podatkowe.
2007-04-05 18:29:09 Koala  [ Bywalec forum ]
Re: Jak zapłacić podatek za pracę za granicą? [6]
Radzę postudiować artykuł dot. miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w umowach. Ma on pierwszeństwo przed polską ustawa podatkową, co wynika z Konstytucji RP. Okaże sie, że znacząca większość nie musi rozliczać się w Polsce. Smutne, że sprawa wraca co roku niczym bumerang.
2007-04-06 13:15:15 151.204.241.* | aperutra
zapominasz o nieszczesnym "centrum interesow zyciowych". ktore czesto niweluje szanse na nieplacenie podatku w Polsce.

powinno byc, tak jak kiedys - jestes poza Polska ponad 183 dni, podatku nie placisz - KROPKA
2007-04-06 13:21:30 Koala  [ Bywalec forum ]
O niczym nie zapomniałem! Umowa ma bezwzględne pierwszeństwo przed ustawa krajową, w związku z tym dla celów ustalenia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych stosuje sie definicję zawarta w umowie, a jeżeli ta jest sprzeczna z polską ustawą, to ustawy nie stosuje się. Polecam lekture Konstytucji RP (Art. 91)
2007-04-06 04:17:42 151.204.241.* | BLENA
GDZIE SPRAWIEDLIWOSC I ROWNOSC PODATKOWA ???????????????????????????????????????????,DLACZEGO KTOS KTOPRACUJE W USA MUSI PO POWROCIE PLACIC PODATKI W POLSCE I TO PIEC LAT DO TYLU BO ZOSAWILW POLSCE RORZINE I REGULARMIE WYSYLA PIENIADZE?A KTOS KTO WYJECHAL DO NIEMIEC CZY FRANCJI JEST ZWOLNIONY Z PODATKU OD DOCHODOW OSIAGNIETYCH Z PRACY NAJEMNEJ W TYCH PANSTWACH.DLACZEGO OSOBA Z USA MUSI ZABRAC ZE SOBA RODZINENA CO NAJMNIEJ 183 DNI W ROKU BY NIE PLACIC PODATKU W POLSCE A OSOBA PRACUJACA W KRAJACH GDZIE OBOWIAZYJE METODA WYLACZENIA Z PROGRESJA NIE MUSI EMIGROWAC Z RODZINA I NIE PLACI PODATKU W POLSCE?
EMIGRANCI W USA UPOMINAJMY SIE O ROWNE PODATKI NIE SPIJMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2007-04-10 07:56:56 217.74.68.* | dwedew
Chlopie, to proste... przenies wartosc wszystkich swoich nieruchomosci na zone. Rozwiedz sie i od nastepnego roku juz nie musisz placic podatku w Polsce. Zakladajac, ze masz zone w porzadku, to caly myk zadziala. Jak nie masz w porzadku, to po co jej kase wysylasz ?
2011-11-04 21:53:40 79.234.17.* | miłek
wita mam działalność w polsce pracuje w niemczech jak rozliczycn w polsce rachunek wypisany na niemca i czy musze zgłośić to w niemczech działalność prowadzona jest na ryczałcie
2011-11-05 14:03:53 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Ty dokładnie popytaj o zasady obowiązujące w Niemczech... bo już nie jednemu zagraniczny fiskus wysłał pisemko dot. opodatkowania uzyskanych dochodów za granicą. Wykonując prace w jakimś państwie mając DG w innym państwie, to nie jest temat prosty :)
Podobne wiadomości
Podatek od ukrywanych dochodów. Sejm pozostawił 75 proc. stawkę Podatek od ukrywanych dochodów. Sejm pozostawił 75 proc. stawkę
Zdaniem resortu finansów przepisy mają charakter prewencyjny.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie?
Nie wszystkim jednak skorzystanie z tak niskiej stawki się opłaca. Zobacz, kto nie powinien jej stosować.