Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatki > PoradnikiJak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą?
2007-04-05 11:20

Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą?


Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w Polsce.

Nie oznacza to jednak, że dochody osiągane poza terytorium Polski będą opodatkowane dwukrotnie. Przeciwdziałają temu bowiem umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane przez Polskę z innymi krajami, które w szczególny sposób regulują kwestie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej za granicą.

Umowy te przewidują dwie metody określające obowiązki podatkowe osób wykonujących pracę najemna za granicą:

 1. metoda wyłączenia z progresją,
 2. metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Ustalenie, która metoda obliczenia podatku należnego będzie miała zastosowanie w danym przypadku wynika z treści umowy.

Metoda wyłączenia z progresją

polega na tym,
że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Jak liczyć
 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, które zostały osiągnięte w Polsce, należy dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów obliczyć podatek wg obowiązującej skali podatkowej.
 2. Następnie ustalić stopę % jako stosunek kwoty podatku obliczonego wg skali podatkowej do łącznych dochodów podatnika (krajowych i zagranicznych).
 3. Obliczoną stopę % należy zastosować tylko do dochodu osiągniętego w Polsce.

Metodę tę stosuje się między innymi do dochodów z pracy najemnej w umowach z następującymi państwami:

Albania, Bangladesz, Białoruś, Bułgaria, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Irlandia , Izrael, Japonia , Jordania, Kanada, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Meksyk, Mongolia, Norwegia, Nowa Zelandia, Niemcy, Pakistan, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Węgry, Wietnam, Włochy , Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie i od 2006 roku Szwecja

W przypadku tej metody, nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

polega na tym, że cały dochód
danej osoby, w tym dochód uzyskany poza Polską, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Jak liczyć
W metodzie odliczenia proporcjonalnego dochody uzyskane za granicą łączy się z dochodami uzyskanymi w Polsce. Od ich sumy oblicza się podatek dochodowy wg skali i od tego podatku odejmuje się kwotę podatku zapłaconego za granicą. Odliczenie podatku nie może przekroczyć części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Zasada ta obowiązuje także wówczas, gdy w Polsce nie uzyskano w roku podatkowym żadnych dochodów.

Metodę tę stosuje się między innymi do dochodów z pracy najemnej w umowach z następującymi państwami:

Armenia, Australia, Belgia, Chile, Dania, Egipt, Finlandia, Islandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Kuwejt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Rosja, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, USA, Wielka Brytania i Irlandia Północna, od roku 2005 – Holandia, od roku 2006 - Austria.

UWAGA! 20 lipca 2006 r. w Londynie podpisana została umowa pomiędzy RP, a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wprowadziła metodę wyłączenia z progresją, ale dopiero w stosunku do dochodów za rok 2007. Nowa konwencja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i zastąpiła umowę z 1976 r.
Jest to metoda znacznie korzystniejsza dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Zmiana metody oznacza, że Polacy pracujący cały rok w Wielkiej Brytanii nie będą musieli opodatkowywać dochodu tam uzyskanego.

Metoda odliczenia proporcjonalnego jest stosowana także w przypadku gdy dochód został osiągnięty w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pamiętaj!
Przy obliczaniu podatku należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla wysokości należnego podatku, a mianowicie:
 1. podatnicy mają prawo do pomniejszania swoich dochodów osiąganych za granicą o przysługujące diety (za każdy dzień, w którym wykonywana była praca), przy czym pomniejszenie to nie może przekroczyć 30 diet rocznie. Wysokość diet ustalona jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1991),
 2. od 2007 roku będzie można w rozliczeniu podatkowym uwzględnić 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Zgodnie z przepisem przejściowym, nowe zasady rozliczania diet będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2006 roku (będzie to bardzo korzystna zmiana np. w Anglii),
  Diety odliczamy tylko w przypadku osiągania dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą i ze stypendiów zagranicznych.
 3. koszty uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przysługują zryczałtowane koszty uzyskania – (w 2006 r. – 102,25 zł za każdy miesiąc),
 4. składki ubezpieczenia społecznego – płacone wyłącznie do polskiego systemu ubezpieczeń,
 5. przychody otrzymywane w walucie obcej powinny być przeliczone na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia przychodu do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP,
 6. dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą powinny zostać wykazane na formularzu podatkowym PIT-36.

METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ

dochody z Niemiec

Pan Jan Nowak w okresie od stycznia do lipca 2006 roku był zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę. Za ten okres osiągnął wynagrodzenie w wysokości brutto 25,445,25 zł. Przez następne 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia 2006 roku pracował w Niemczech, gdzie uzyskał przychód w wysokości 12.000 EURO, od którego potrącano mu należny tam podatek. Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z całości dochodów osiągniętych w 2006 roku?

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej poza granicami kraju regulowane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Niemcami.

Polsko-niemiecka umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przyjęła metodę określaną jako wyłączenie z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

W przypadku tej metody nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Tak więc, podatnik ma obowiązek złożyć do końca kwietnia 2007 r. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 roku na formularzu PIT-36, we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce.

Dla lepszego zilustrowania powyższej kwestii posłużę się przykładem:

Podatnik zamieszkuje w Polsce i w 2006 roku osiągnął dochód z dwóch źródeł przychodu tj:

 1. w Polsce w wysokości 25,445,25 zł,
 2. w Niemczech w wysokości 12.000,-EURO, od którego pobrany został podatek.

Z zaświadczenia o uzyskanych dochodach za pracę w Niemczech z podziałem na wypłaty miesięczne należy kwotę przychodów brutto przeliczyć na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia przychodu do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP.

Dane:

Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjęto średni kurs EURO w kwocie 3,8584 zł.

 • Dochód krajowy
 • Przychód krajowy 25.445,25 zł,
 • koszty uzyskania przychodu 715,25 zł,
 • dochód krajowy 24.730,00 zł,
 • składki ZUS 4.730,00 zł,
 • składki na ubezp. zdrowotne 1.595,00 zł,
 • zaliczki na podatek dochodowy 1.440,00 zł,

pobrane przez płatnika,

 • Dochód z zagranicy - 12.000,-EURO x 3,8584 zł = 46.300,80,-zł,
 • Podatek zapłacony za granicą po przeliczeniu na złote - 13.000,-zł.

I Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30 diet rocznie
 • Przysługujące diety (równowartość 30 diet rocznie)
 • 42 EURO x 30 dni = 1.260 EURO
 • Pomniejszenie przychodu o diety
 • 12.000 EURO - 1.260 EURO = 10.740 EURO
 • Przeliczenie na złote
 • 10.740 EURO x 3,8584 zł = 41.439,22 zł

Przysługujące koszty uzyskania przychodu

 • 5 m-cy x 102,25 zł = 511,25 zł

Dochód z Niemiec do wyliczenia stopy procentowej wynosi 40.927,97 zł

 • 41.439,22 zł - 511,25 zł = 40.927,97 zł,
 • Ustalenie łącznych dochodów
 • 20.000,-zł + 40.927,97 zł = 60.927,97 zł ,
 • Obliczenie podatku zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową od całości dochodów
 • [(60.927,97 zł - 37.024) x 30%] + 6.504,48 zł = 13.675,67 zł,

Ustalenie stopy procentowej

 • 13.675,67 zł (podatek) x 100
 • 60.927,97 zł (łączne dochody) = 22,45%,

Obliczoną stopę procentową podatku należy odnieść do dochodów uzyskanych w kraju

20.000,-zł x 22,45% = 4.490,-zł,

Pomniejszenie podatku o składki zdrowotne

4.490,-zł – 1.595,-zł = 2.895,-zł,

Teraz uwzględniamy zaliczki pobrane przez płatnika w Polsce w wysokości 1.440,-zł

2.895,-zł – 1.440,-zł = 1.455,-zł

Zatem, należny podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Polsce, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stanowi kwotę do zapłaty - 1.455,-zł.

II Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30% wartości diety

(za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.)

 • Przysługujące diety (za okres od VIII-XII tj. 250 dni)
 • 42 EURO x 30% = 12,60 EURO x 250 dni = 3.150 EURO
 • Pomniejszenie przychodu o diety
 • 12.000 EURO - 3.150 EURO = 8.850 EURO
 • Przeliczenie na złote
 • 8.850 EURO x 3,8584 zł = 34.146,84 zł

Przysługujące koszty uzyskania przychodu

 • 5 m-cy x 102,25 zł = 511,25 zł

Dochód z Niemiec do wyliczenia stopy procentowej wynosi 33.635,59 zł

 • 34.146,84 zł - 511,25 zł = 33.635,59 zł,
 • Ustalenie łącznych dochodów
 • 20.000,-zł + 33.635,59 zł = 53.635,59 zł ,
 • Obliczenie podatku zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową od całości dochodów
 • [(53.635,59 zł - 37.024) x 30%] + 6.504,48 zł = 11.487,96 zł,

Ustalenie stopy procentowej

 • 11.487,96 zł (podatek) x 100
 • 53.635,59 zł (łączne dochody) = 21,42%,
 • Obliczoną stopę procentową podatku należy odnieść do dochodów uzyskanych w kraju
 • 20.000,-zł x 21,42% = 4.284,-zł,
 • Pomniejszenie podatku o składki zdrowotne
 • 4.284,-zł - 1.595,-zł = 2.689,-zł,
 • Teraz uwzględniamy zaliczki pobrane przez płatnika w Polsce w wysokości 1.440,-zł
 • 2.689,-zł - 1.440,-zł = 1.249,-zł
Zatem, należny podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Polsce, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stanowi kwotę do zapłaty 1.249,-zł .

Pragnę także zaznaczyć, że od kwoty podatku odliczonego według skali podatkowej zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Przedstawione w poniższym przykładzie dane dotyczące niemieckiego podatku są danymi przykładowymi, bowiem nie uwzględniają rzeczywistych stawek podatku dochodowego w Niemczech i służą wyłącznie przedstawieniu schematu obliczeń, nie zaś dokładnemu wyliczeniu należnego podatku.

METODA PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA

Dochody z Wielkiej Brytanii

Pan Marek Jankowski zamieszkuje w Polsce, ale przez cały 2006 rok pracował w Anglii gdzie potrącano mu z wynagrodzenia należny podatek. W Polsce za ten rok nie osiągnął żadnych dochodów. Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów osiągniętych w 2006 roku za granicą?

Kwestia opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej proza granicami kraju regulowana jest ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Polsko-brytyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przyjęła metodę unikania podwójnego opodatkowania określaną jako proporcjonalne odliczenie. Oznacza to, że podatek jest pobierany zarówno w państwie, w którym został uzyskany dochód (w tym przypadku w Anglii), jak i w państwie miejsca zamieszkania (tj. w Polsce). Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że cały dochód danej osoby, w tym dochód uzyskany poza Polską, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Zasada ta obowiązuje także w Pana sytuacji tzn. wówczas, gdy w Polsce nie uzyskano w roku podatkowym żadnych dochodów. Tak więc ma Pan obowiązek złożyć do końca kwietnia br. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu na formularzu PIT-36, we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce. Od kwoty podatku obliczonego według skali podatkowej obowiązującej w Polsce, należy odliczyć podatek zapłacony za granicą.

20 lipca 2006 r. w Londynie podpisana została umowa pomiędzy RP, a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wprowadziła metodę wyłączenia z progresją, ale dopiero w stosunku do dochodów za rok 2007.

Nowa konwencja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i zastąpiła umowę z 1976 r.

Jest to metoda znacznie korzystniejsza dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Zmiana metody oznacza, że Polacy pracujący cały rok w Wielkiej Brytanii nie będą musieli opodatkowywać dochodu tam uzyskanego.

Nawiązując do pytania posłużę się następującym przykładem.

Podatnik zamieszkuje w Polsce, gdzie znajduje się jego centrum interesów życiowych. W 2006 roku osiągnął dochód wyłącznie w Anglii w wysokości 10.000 GBP, od którego płatnik pobrał podatek w wysokości 1.100 GBP.

Z zaświadczenia o uzyskanych dochodach za pracę w Anglii z podziałem na wypłaty tygodniowe należy kwotę przychodów brutto przeliczyć na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia przychodu do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP.

Dane:

Dochód z zagranicy - 10.000 GBP

Dochód krajowy - 0

Podatek zapłacony za granicą 1.100 GBP

Dla potrzeb zilustrowania przykładu przyjęto średni kurs GBP w kwocie 5,6253 zł.

I Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30 diet rocznie
 • Przysługujące diety (równowartość 30 diet rocznie)
 • 32 GBP x 30 dni = 960 GBP
 • Pomniejszenie przychodu o diety
 • 10.000 GBP - 960 GBP = 9.040 GBP
 • Przeliczenie na złote
 • 9.040 GBP x 5,6253 zł = 50.852,71 zł

Przysługujące koszty uzyskania przychodu

 • 12 m-cy x 102,25 zł = 1.227,-zł

Podstawa opodatkowania wynosi 49.626,-zł

 • 50.852,71 zł - 1.227,-zł = 49.625,71 zł,
 • Należny podatek obliczony wg skali podatkowej obowiązującej w Polsce, od podstawy opodatkowania w kwocie 49.626,-zł wynosi 10.285,08 zł ,
 • Teraz uwzględniamy podatek zapłacony za granicą (1.100 GBP x 5,6253 zł = 6.187,83 zł)
 • 10.285,08 zł - 6.187,83 zł = 4.097,25 zł

Zatem, należny podatek dochodowy do zapłaty w Polsce wyniesie 4.097,- zł,

II Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30% wartości diety

(za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.)

Przysługujące diety (za cały rok tj. 365 dni)

32 GBP x 30% = 9,60 GBP x 365 dni = 3.504 GBP

 

 • Pomniejszenie przychodu o diety
 • 10.000 GBP - 3.504 GBP = 6.496 GBP
 • Przeliczenie na złote
 • 6.496 GBP x 5,6253 zł = 36.541,95 zł

Przysługujące koszty uzyskania przychodu

 • 12 m-cy x 102,25 zł = 1.227,-zł
 • Podstawa opodatkowania wynosi 35.315,-zł
 • 36.541,95 zł - 1.227,-zł = 35.314,95 zł,
 • Należny podatek obliczony wg skali podatkowej obowiązującej w Polsce, od podstawy opodatkowania w kwocie 35.315,-zł wynosi 6.179,77 zł ,
 • Teraz uwzględniamy podatek zapłacony za granicą (1.100 GBP x 5,6253 zł = 6.187,83 zł)
 • 6.179,77 zł - 6.187,83 zł = 0 zł
Przy II sposobie obliczenia diet należny podatek dochodowy wg skali podatkowej obowiązującej w Polsce wyniesie 6.179,77 zł i jest niższy o 8,06 zł od podatku zapłaconego w Anglii.

Zatem, w zeznaniu PIT-36 wpisujemy podatek zapłacony za granicą do wysokości podatku należnego w Polsce.

Przedstawione w powyższym przykładzie dane dotyczące podatku zapłaconego w Anglii są danymi przykładowymi, bowiem nie uwzględniają rzeczywistych stawek podatku dochodowego tam obowiązującego i służą wyłącznie przedstawieniu schematu obliczeń, nie zaś dokładnemu wyliczeniu należnego podatku.

Źródło: Urząd Skarbowy w RawiczuTagi: pit, przychody, praca za granicą, opodatkowanie, metoda wyłączenia, metoda zaliczenia
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2013-10-13 12:39:56 31.48.42.* | przemekc
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [1]
Witam,

od stycznia do sierpnia tego roku otrzymywałem dochody z tytułu umowy o prace w Polsce, od września przebywam w wielkiej Brytanii oraz posiadam umowę tu o pracę na czas nieokreślony i nie planuje powrotu do kraju - przenoszę tu swoje "centrum życiowe". Czy za rok 2013 muszę rozliczyć się z całości przychodu (PL + UK) w Polsce i zapłacić tam podatek a następnie ubiegać się o zwrot podatku z UK. I co z następnymi latami gdzie będę już przebywał wyłącznie w UK. Czy za 2014 i następne lata muszę wykazywać cokolwiek (płacić podatek) w PL?
2013-10-14 19:28:26 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Wygląda na to, że za 2013 byłeś rezydentem PL (tutaj rozliczasz wszystko w WB tylko z ich kraju). Co do lat nastepnych... certyfikat rezydenta WB ( tym poczytaj) :)
2011-04-28 19:19:12 dora1228
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
Mam prośbę chcę uzyskać średni kurs euro na złotówki NBP od dnia 2.08 -do dnia 1.10.2010 roku .dzięki
-1 spadek
2011-04-28 18:52:19 dora1228
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
czy w PIT 36 powinnam wykazać kwotę w euro czy przeliczyć na złotówki.pracowałam tylko w Holandii w wakacje 2010 roku od dnia 2 sierpnia do 1 pazdziernika .pozdrawiam.pani z biura rachunkowego wypełnila mi PIT36 i kwotę w euro -czy to dobrze ???
2011-02-10 17:18:29 78.8.66.* | Ksiulek1605
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [4]
Chciałbym się zapytać jak rozliczyć się z pracy za granicą z 2010 roku. Pracowałam przez dwa miesiące a zarobiłam ok.8 tys. zł. Czy warto rozliczyć się w Polsce czy oddać papiery do pracodawcy z Holandii ? Wydaje mi się że jeśli rozliczę się w Polsce to będę musiała dopłacić. Proszę o pomoc.
-1 spadek
2011-02-10 18:00:17 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
W PL musisz to rozliczyć... miałaś inne dochody w 2010 jeszcze?
2011-02-20 22:41:31 83.28.101.* | maja22128
ja pracowałam niecały miesiąc w Anglii i zarobiłam ok 550funtów
a w tym samym roku czyli 2010 w Polsce byłam na stażu. też musze się rozliczać z tych dochodów z Anglii ?
2011-02-21 19:17:43 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Tak, wykazujesz je do stopy :-)
2011-02-21 19:23:05 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Wróć.... jeśli wyjdzie dochód do wykazania.... bo angielski przychód pomniejszamy o diety (30%).... jak była możliwość odliczenia pełnych 30 diet, to wtedy czasami nie było dochodu do wykazania (przy niskich, zarobionych kwotach), więc najpierw odliczamy diety (30% za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy i pobytu za granicą), potem KUP (u Ciebie za 1 miesiąc) i widzimy czy jest dochód do PIT.... o ile to dochody z pracy :-)
PS Trochę lakoniczne to pytanie :-)
2011-01-13 12:07:06 188.222.43.* | mateusz.s
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
Proszę powiedzieć po jakim kursie przeliczyć kwotę diety zagranicznej.
Czy będzie to średni kurs roczny?
2010-03-03 09:15:10 194.114.62.* | Bgj24
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
w przykładzie jest chyba mały błąd; 5 miesięcy = 250 dni ?


II Sposób obliczenia przy zastosowaniu 30% wartości diety
(za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.)
Przysługujące diety (za okres od VIII-XII tj. 250 dni)
42 EURO x 30% = 12,60 EURO x 250 dni = 3.150 EURO
2007-10-07 14:58:30 83.26.60.* | DZaK
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
Jak chcecie poczytac o rozliczeniu i odzyskaniu podatku z zagranicy, nie tylko w Polsce, to zapraszam na http://www.dzak.topworld.org


DZaK,
http://www.dzak.topworld.org - moja historia z podatkami
2007-04-24 15:24:42 83.70.173.* | Elasz
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
A dlaczego nie odjeto od podatku kwoty 530.08 zmniejszajacej podatek?

Prosze o pilne wyjasnienie.
2007-04-24 12:19:54 193.8.50.* | kokoladka
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
mam pytanie onosnie zameldowania w Pl
2007-04-24 11:21:33 193.8.50.* | kokoladka
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
zastanawiam sie, jesli od paru lat mieszkam zagranica, gdzie oficjalnie pracuje i jestem zameldowana, czy fakt iz nie wymeldowania sie z mieszkania ktorego jestem wlascicielka w PL moze przysporzyc mi jakis trudnosci bo rozumiem, ze skarbowka patrzy na miejsce stalego pobytu ale teoretycznie po co sie wymeldowywac i wmeldowywac, podkladke gdzie mieszkam obecnie i na jakich warunkach mam.
2007-04-06 12:57:43 151.204.241.* | apertura
Re: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą? [0]
To jest niekonstytucyjne, aby jeden placil podatek a inny nie, tylko ze ma dohchody z innego kraju.

Dla tych zainteresowanych sprawa umowy z USA zapraszam do uczestnictwa w dyskusji i akcji PORP lub Polonijnej Organizaji Rownosci Podatkowej. Forum jest na:

http://porp.freeforums.org

Powinnismy zjednoczyc sie w jednej koalicji WSZYSTKICH krajow, ktore nadal sa dyskryminowane przez polskie prawo podatkowe.
2007-04-05 18:29:09 Koala  [ Bywalec forum ]
Re: Jak zapłacić podatek za pracę za granicą? [6]
Radzę postudiować artykuł dot. miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w umowach. Ma on pierwszeństwo przed polską ustawa podatkową, co wynika z Konstytucji RP. Okaże sie, że znacząca większość nie musi rozliczać się w Polsce. Smutne, że sprawa wraca co roku niczym bumerang.
2007-04-06 13:15:15 151.204.241.* | aperutra
zapominasz o nieszczesnym "centrum interesow zyciowych". ktore czesto niweluje szanse na nieplacenie podatku w Polsce.

powinno byc, tak jak kiedys - jestes poza Polska ponad 183 dni, podatku nie placisz - KROPKA
2007-04-06 13:21:30 Koala  [ Bywalec forum ]
O niczym nie zapomniałem! Umowa ma bezwzględne pierwszeństwo przed ustawa krajową, w związku z tym dla celów ustalenia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych stosuje sie definicję zawarta w umowie, a jeżeli ta jest sprzeczna z polską ustawą, to ustawy nie stosuje się. Polecam lekture Konstytucji RP (Art. 91)
2007-04-06 04:17:42 151.204.241.* | BLENA
GDZIE SPRAWIEDLIWOSC I ROWNOSC PODATKOWA ???????????????????????????????????????????,DLACZEGO KTOS KTOPRACUJE W USA MUSI PO POWROCIE PLACIC PODATKI W POLSCE I TO PIEC LAT DO TYLU BO ZOSAWILW POLSCE RORZINE I REGULARMIE WYSYLA PIENIADZE?A KTOS KTO WYJECHAL DO NIEMIEC CZY FRANCJI JEST ZWOLNIONY Z PODATKU OD DOCHODOW OSIAGNIETYCH Z PRACY NAJEMNEJ W TYCH PANSTWACH.DLACZEGO OSOBA Z USA MUSI ZABRAC ZE SOBA RODZINENA CO NAJMNIEJ 183 DNI W ROKU BY NIE PLACIC PODATKU W POLSCE A OSOBA PRACUJACA W KRAJACH GDZIE OBOWIAZYJE METODA WYLACZENIA Z PROGRESJA NIE MUSI EMIGROWAC Z RODZINA I NIE PLACI PODATKU W POLSCE?
EMIGRANCI W USA UPOMINAJMY SIE O ROWNE PODATKI NIE SPIJMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2007-04-10 07:56:56 217.74.68.* | dwedew
Chlopie, to proste... przenies wartosc wszystkich swoich nieruchomosci na zone. Rozwiedz sie i od nastepnego roku juz nie musisz placic podatku w Polsce. Zakladajac, ze masz zone w porzadku, to caly myk zadziala. Jak nie masz w porzadku, to po co jej kase wysylasz ?
2011-11-04 21:53:40 79.234.17.* | miłek
wita mam działalność w polsce pracuje w niemczech jak rozliczycn w polsce rachunek wypisany na niemca i czy musze zgłośić to w niemczech działalność prowadzona jest na ryczałcie
2011-11-05 14:03:53 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Ty dokładnie popytaj o zasady obowiązujące w Niemczech... bo już nie jednemu zagraniczny fiskus wysłał pisemko dot. opodatkowania uzyskanych dochodów za granicą. Wykonując prace w jakimś państwie mając DG w innym państwie, to nie jest temat prosty :)