Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPodatki > PoradnikiKiedy nie trzeba płacić KRUS?
2009-02-19 08:35

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

Kiedy nie trzeba płacić KRUS?
fot: PAP/Adam Hawałej

Autor: Justyna Jabłońska


Rolnik, który opłaca ZUS z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bądź jest na emeryturze lub rencie nie musi płacić KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie.

Musi być spełniony warunek, że rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę bez względu na wymiar czasu pracy pozbawia ubezpieczenia w KRUS

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

  • -       wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
  • -        prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • -        pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • -        objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.
  • Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
  • W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA!
Rolnik, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

Kiedy ustaje ubezpieczenie rolnicze?

Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zaistniały ku temu warunki, natomiast ustaje z końcem kwartału, w którym te warunki ustały.

Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

KIM JEST ROLNIK A KIM DOMOWNIK
Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznychPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2014-03-31 14:49:47 ciastunio88
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [6]
Witam serdecznie,
mam pytanie odnośnie ubezpieczenia w KRUSIE. Jestem żoną rolnika, ale nie zamieszkuje z nim w gospodarstwie rolnym, ani nie prowadzę gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym. Dwa lata temu byłam ubezpieczona w Krus i owszem zamieszkiwałam wraz z mężem, ale tak się sprawy potoczyły, że zaczęłam pracę i przeprowadziłam się 8 km dalej. Przedłożyłam odpowiednie dokumenty (tj zeznania świadków, sołtysa, umowę użyczenia lokalu, umowę o energie elekryczną, umowę na internet - wszystkie na mnie, poświadczenie zameldowania na stały adres) do KRUS-u, aby wydali mi zaświadczenie o niepodleganie składkom KRUS, na by przedstawić w PUP do zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast KRUS przysłał mi zaświadczenie, że podlegałam kiedyś w danych okresach i podpisywałam wtedy oświadczenia, że pracuję i że mam w ciągu 14 dni zgłosić się do ubezpieczenia. Kolejny raz wysłałam pismo, że sytuacja się zmieniła i nie prowadzę gospodarstwa domowego ani też nie pracuje w gospodarstwie rolnym. Na co Krus odpowiedział, że w tej chwili nie podlegam i nie mogą mi takiego zaświadczenia wydać, bo figuruję w tamtych okresach jako żona rolnika. Boję się, że nie będą chcieli mnie zarejestrować w PUP-ie, choć wyraźnie istnieje przepis, który wyraźnie mówi "Do małżonka rolnika nie będącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego mają zastosowanie przepisy regulujące podleganie ubezpieczeniu odnoszące się do rolnika. Oznacza to, że małżonek rolnika spełniający określone warunki ustawowe podlega ubezpieczeniu obowiązkowo. Nie podlega mu natomiast wówczas, gdy przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym. Niech mi ktoś coś poradzi?
2014-03-31 14:53:47 ciastunio88
Dodam, że mąż ma powyżej 2 he przeliczeniowych :-) z góry bardzo dziękuje, za pomoc...
2014-03-31 21:00:57 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od odmowy KRUS wydania decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniu należy się odwołać. Zwracam jednak uwagę na to, że nawet ub. KRUS nie podlegając i mają takie zaświadczenie- z uzyskania statusu bezrobotnej wyklucza również bycie "właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów KC o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe".

Jeśli gospodarstwo stanowi współwłasność małżeńską- zdecydowanie pozbawia to możliwości rejestracji w PUP bez względu na niepodleganie ub. KRUS.

Wynika to z art. 2, ust. 1, pkt. 2, ppkt. d) Ustawy o promocji zatrudnienia.
2014-04-01 13:47:16 ciastunio88
Tzn. nie dostałam jednoznacznej decyzji z KRUS-u tylko pismo, że informują mnie, że nie ma podstaw do wydania zaświadczenia z uwagi na podleganie przez przeze mnie ubezpieczeniu rolników jako małżonki rolnika w okresach 01.10-2011-08.12.2011 i 20.01.2012-26.01..2012 i że jestem zobowiązana do zgłoszenia się do ubezpieczenia KRUS w ciągu 14 dni i przysłali mi zaświadczenie, że podlegałam w tych i tych okresach. Taka była odpowiedź na mój wyraźnie napisany wniosek. Następnie mój odzew polegał na tym: pragnę ustosunkować się do odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 marca 2014 r., dotyczące mojej prośby o wydanie zaświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Powołaliście się Państwo na art. 5, 7, 16 i 37 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Według art. 5 przepisy ustawy „stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.” Po raz kolejny informuję, że nie pracuję w gospodarstwie mojego męża ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z jego gospodarstwem rolnym. Mój mąż mieszka w Więzownie, a ja w Koronowie.

Nie jestem też domownikiem w pojęciu art. 6., do którego odwołują się pozostałe wskazane przez Państwa artykuły, jako że nie pozostaję z mężem we wspólnym gospodarstwie domowym ani nie zamieszkuję na terenie jego gospodarstwa rolnego tudzież w bliskim sąsiedztwie.

Decyzję odmowną uargumentowaliście Państwo podleganiem przeze mnie ubezpieczeniu społecznemu rolników jako małżonki rolnika w okresach 01.10.2011-08.12.2011 i 20.01.2012-26.01.2012. W tych okresach w istocie wraz z moim mężem zamieszkiwałam w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z gospodarstwem rolnym mojego męża. Stan ten uległ jednak zmianie, kiedy to przeprowadziłam się do Koronowa, gdzie mieszkam do chwili obecnej.

Dokumenty poświadczające zostały Państwu przekazane wraz z pismem z dnia 11 marca 2014 r.

W związku z powyższym, raz jeszcze proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzające, że w chwili obecnej nie podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W odpowiedzi na moje pismo znowu uargumentowali to tym, że podlegałam i że podpisywałam w marcu 2012 roku oświadczenie, że zamieszkuje i pracuje wraz z mężem na gospodarstwie (Co jest prawdą na tamtą chwilę) i że na dzień wydania 17 marca tego zaświadczenia, że podlegałam kiedyś nie podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników i że nie ma podstaw do wydania zaśw. o nie podleganiu, bo figurowałam w oddziale jako oplacająca składki.

Gospodarstwo nie stanowi współwlasności,nabycie gospodarstwa rolnego przez mojego męża nastąpiło przed powstaniem wspólności ustawowej i nie wchodzi ono w skład majątku wspólnego. Zawarcie małżeństwa nie spowodowało więc, że stałam się współwłaścicielem gospodarstwa, bo stanowi ono odrębny majątek mojego męża.

Byłam dziś w PUP-ie i oczywiście odmówili mi rejestracji powołując się na art. 2 ust.1 pkt. 2. Napisałam odwołanie do Wojewody właśnie im to wyjaśniając, między innymi o tym , że nie ma współwłasności.

Przepraszam, że się tak rozpisałam, ale nie wiem jak to wyjaśnić krótko i zwięźle.. Jednym słowem KRUS moje oświadczenia olał...
2014-04-01 19:48:07 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Odniosę się jedynie do kwestii PUP. Nie jestem cywilistą, ale zdaje się mimo braku własności jest Pani 'posiadaczem' w rozumieniu KC i Ustawy o promocji zatrudnienia.

Co do KRUS- zgubiłem się w tych datach, ale- -jest nauczka, że jednak należy terminu 14 dniowego dotrzymywać w zgłaszaniu wszelkich zmian mających wpływ na kwestię ubezpieczenia
-dlaczego tych spraw nie załatwia mąż, skoro to on jest rolnikiem 'głównym', to Pani się do ubezpieczenia 'wżeniła', to on jak rozumiem zgłaszał Panią po zawarciu związku małżeńskiego, decyzje o podleganiu, wymiarze składek są prawdopodobnie wystawione na Was łącznie itd.
- może tak- niech mąż spróbuje po prostu wyrejestrować teraz Panią po prostu z ubezpieczeń z datą bieżącą z ww powodów (niemieszkanie, nieprowadzenie). W razie decyzji pozytywnej- próba rejestracji w PUP, a niezależnie od tego próbowanie odkręcania kwestii jak rozumiem również zaległych składek.
W razie wydania decyzji odmownej- odwołanie. Zmierzam do tego, że jest jasna ścieżka- decyzja Kasy >> odwołanie do Sądu Pracy/Ub. Społecznych. Niewydanie zaświadczenia- jakaś inna procedura, typu zażalenie itd. mniej oczywista.
2014-04-01 21:47:59 ciastunio88
Ja w tej chwili nie jestem ubezpieczona w KRUS-ie (Byłam tylko ubezpieczona w październiku i grudniu 2011 roku i 7 dni w styczniu 2012) i wszystkie tamtejsze składki były opłacone, a poza tym cały czas byłam zatrudniona na umowę o pracę, potem zasiłek macierzyński z ZUS-u, aż do wczoraj. I od dziś teoretycznie mąż powinien mnie zgłosić do ubezpieczenia KRUS w ciągu 14 dni. Nadmienię, że w maju 2012 roku przeprowadziłam się do innej miejscowości, bo tak się sprawy potoczyły i od tamtej pory nie jestem domownikiem, ale nie zgłaszałam tego do KRUS-u, bo nie było potrzeby skoro byłam ubezpieczona w ZUS-ie. Teraz starając się o ten nieszczęsny, ale jakże potrzebny zasiłek dla bezrobotnych oświadczyłam KRUS-owi, że nie pracuje ani w gosp. rolnym, ani domow. i po to mi zaświadczenie. Więc myślę, że poczekam te 14 dni spokojnie, na odpowiedź Wojewody w sprawie mojego odwołania do decyzji odmownej z Pup-u i wtedy zażalenie tak jak tu właśnie podpowiedziano do Centrali w Warszawie? Bo z tym oddziałem regionalnym się nie dogadam na pewno.. Z góry dziękuję tutaj za podpowiedzi :) Pozdrawiam serdecznie!
2014-04-02 10:09:54 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No więc tak jak napisałem- niech to MĄŻ właśnie zgodnie z ustawą (art. 37) zgłosi w KRUS i udokumentuje, że nie spełnia Pani warunków ponownego podlegania ub. rolniczemu i jeśli dotychczasowa decyzja o wymiarze składek opiewała na Was dwoje- żąda wydania nowej, opiewającej tylko na niego.
2014-03-12 13:06:56 109.95.206.* | ekstraaaa
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam,prosze o informacje: posiadam dzialanosc pozarolnicza,oplacam ZUS,chce zalozyc jeszcze jedna dzialanosc zwiazana z dzialanoscia rolnicza. Czy bede miec obowiazek podlegania rowniez pod Krus?
2014-03-12 13:25:24 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Ale zwracam uwagę, że "druga" działalność nie może być jednoosobową DG, jeśli taka jest obecna. Musi być już w formie spółki. Pojawia się więc kwestia drugiego ZUS z tyt. bycia wspólnikiem spółki.

Na temat:

http://www.money.pl/forum/czy-mozna-miec-dwie-firmy-jako-dzialalnosc-gospodarcza-t2889369.html?_rfr=1

http://www.money.pl/forum/dwie-dzialalnosci-a-jedna-firma-i-spolca-cywilna-t3627613.html
2014-03-08 12:40:48 Bogdan G
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam,
Od kilkunastu lat posiadam ziemię rolną około 2 ha przeliczeniowe i opłacałem składki mimo nieuprawiania tej ziemi. Jest to teren podmokły, na którym urosły wysokie drzewa. Otrzymałem pismo z Krus, iż mam oświadczyć (w przypadku składania fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech), że prowadzę nadal gospodarstwo rolne. Mogę oświadczyć, że nie prowadzę gospodarstwa, ale pytanie od kiedy? Komisja, która będzie oceniać stan działki rolnej, na pewno stwierdzi, że nigdy nie było upraw. Działki zaorać ani wyciąć drzew nie można, bo to ogromne koszta. Jak mogę wybrnąć z tego problemu? Proszę o poradę.
Dziękuję
2014-03-10 13:12:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No niestety oświadczyć prawdę. W konsekwencji zostanie wydana decyzja o niepodleganiu ub. rolniczemu wstecz, utarci Pan staż ubezpieczeniowy, składki nieprzedawnione jako nienależne zostaną zwrócone z odsetkami. Jeśli były jakieś świadczenia wypłacone- np. chorobowe- będą do zwrotu. Chcą nadal, już legalnie podlegać ub. rolniczemu- warto pomyśleć o przeznaczeniu tej ziemi pod zalesienie, wtedy KRUS się podlega, ale jest szereg warunków i procedur tego zalesienia.

Ustawa o nim:

Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (z dnia 8 czerwca 2001 r.)

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;8;czerwca,dziennik,ustaw,2001,073,764.html

Ustawa ta pozwala zalesić słabe, nieprzydatne rolniczo gleby i ustanawia finansowe wsparcie dla osób zalesiających grunty rolne- czyli można mieć z tego jakieś pieniądze.

Co do kary za dotąd złożone fałszywe oświadczenie, albo niezłożenia oświadczenia o braku dz. rolniczej- raczej się o tym nie słyszy.
-1 spadek
2014-03-06 20:04:35 79.185.77.* | ryszard998
Czy będę musiała zapłacić kredyt za mamę po jej śmierci? [1]
Czy po śmierci mamy będę musiała płacić ja i moje rodzeństwo dług jaki wzięła mama. Moja mama jeszcze żyje ale jest po udarze i jest bardzo źle jest osobą leżącą świadomą możne kiwnąć głowom tak lub nie bo jest świadomy co się do niego mówi ale on sam mówić nie może. Nie posiada żadnych wartości materialnych oprócz aparatu do ducha i tego co ma na sobie. Mieszka u brata któremu już ok 20 lat przepisała wszystko i ma przepisane ze służebnością wieczysta. Brat chce przepisać pole na córkę czy ona lub brat czy my będziemy musieli płacić? Mama w zeszłym roku wzięła trzy kredyty każdy w innym banku (nikomu nie mówiąc a może o czymś nie wiem) bez poręczycieli bo mam umowy przed sobą a ma już 77 lat. Jeden kredyt jest na aparat w kwocie 2466,19 drugi na 3237 i trzeci na 25 774,00 zł i ten ostatni jest ubezpieczony na wypadek śmierci ale tylko na kwotę 17 885,00 zł kredyty te zaciągnęła miesiąc przed zachorowaniem więc raczej ubezpieczenie nie będzie tego obejmować bo napisane jest że jest 3 m-czny okres kadencji zanim jest ubezpieczenie ważne- na wypadek poważnego zachorowania. Nikt nie posiada odpowiedzialności prawnej za mama więc nic z banku nie można się dowiedzieć. I kto ewentualnie będzie mógł złożyć dokumenty w banku na wypadek jej śmierci.
2014-03-06 20:18:17 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
To kwestia stricte prawa cywilnego, a nie KRUS, ubezpieczeń społecznych.

O ile mama nie spłaci swoich długów- przejdą one na spadkobierców, chyba że za życia mamy zrzekną się dziedziczenia, albo po jej śmierci odrzucą spadek. Pozostaje jeszcze opcja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Więcej na temat:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/dziedziczenie;dlugow;jak;tego;uniknac,56,0,1080888.html
2014-03-06 18:05:12 79.185.77.* | Antosia
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [0]
Panie Ryszardzie dziękuje za odpowiedź ale nie wiem czy dobrze zrozumiałam. Pan od którego kupiłam pole dajmy na to nie pracował przez całe 20 lat. Teraz nie posiada nic mieszka u mamy i opiekuje się nią gdyż jest ona sparaliżowana nie pracuje ani też nie pobiera opieki na mamę. A skoro miał pole wielkości 3,8 ha czyli ponad dwa przeliczeniowe to podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS przez ten czas. A skoro nie płacił to oznacza jak Pan napisał że po 5-ciu ostatnich latach jest hipoteka to dajmy na to że zapłacę 10 000zł i 10 000zł odsetek. Czy hipoteka ma zawsze 100% odsetki bez względu na to kiedy została założona. I co z poprzednimi latami. Dlaczego nie przychodziły żadne pisma z KRUS, Firmy Windykacyjnej czy też innej instytucji zajmującej się takimi sprawami ani do mnie ani do poprzedniego właściciela. Czy to możliwe żeby nie widniał na liście dłużników w KRUS. Co więc z tym zrobić bo nie chciała bym żeby za moje niedociągnięte sprawy cierpiały potem moje dzieci gdybym im chciała przekazać pole które posiadam.
2014-03-05 10:10:34 178.23.110.* | Mati5432
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [0]
czy jesli nie jestem ubezpieczony od 1.5 roku jestem wspówłascicielem po smieci ojca nalzey mi sie 1.0001h przeliczeniowego czy musze zapłacic za tamte lata ktore niebylem zajerestrowany nigdzie z czego nie mam zadnych dochodow z gospodarstwa nie robie w nim tylko matka z czego nawet nie mam dochodow bo wszystko zgarnia mama ... nawet z dopłat mi nic nie daje wiec z kad mam brać na krus i płacic jedni mowia ze nie bede musiał placic za tamte lata wstecz i z kad mam wziac taka sume jesli nigdzie nie pracuje .. nie mam z czego oddać i wg 0 dochodów z mojego gospodrastwa przejmuje mama i ciezko bylo by mi plaicc takiego raty nawet jesli liczyli by mi lata wstecz czy mozna takie cos uniknac płacenia bo ja nie mam nic z tego gospodarstawa a mam wspowłascosc i do tego ciotki sa dopisane do tych czesci moich czy isntenije prawo abym tego nie płacił
2014-03-03 14:58:46 79.185.79.* | Antosia
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Oczywiście takie składki odprowadzać powinna chyba skoro nie pracowała i nie podlegała żadnemu innemu ubezpieczeniu. a jeśli będę musiała płacić za to jego zadłużenie to jaka to może być na chwilę obecną kwota. I czy jest możliwość jej umorzenia, bądź umorzenia samych odsetek. A i jeszcze podobno dzierżawił przez pięć lat pole innemu sąsiadowi i było to zgłoszone w gminie i nigdzie więcej dzierżawa była od 2006-2011. Z góry dziękuje.
2014-03-03 17:50:23 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ubezpieczenie społeczne, a więc i kwestia zaległości jest związana z osobą ubezpieczonego, a nie jego gospodarstwem. Zatem zaległości obciążają poprzedniego właściciela, potem jego spadkobierców, a nie nabywcę gospodarstwa.

Inną kwestią jest tzw. skarga pauliańska:

http://www.money.pl/archiwum/tagi/tag,skarga;paulianska,102666,1.html
2014-03-03 14:50:04 79.185.79.* | Antosia
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Dzień dobry. Nam poważny problem zakupiłam gospodarstwo rolne 3,8 ha. I dowiedziałam się ze osoba od której kupiłam pole nie płaciła składek KRUS ok 20 lat. Ale jak z nią rozmawiałam powiedziała mi że nigdy nie dostała zawiadomienia o płaceniu składek, ani też żadnego powiadomienia o zadłużeniu ja z resztą też takiej nie dostałam ale zastanawiam się co dalej? Bardzo proszę o pomoc
2014-03-05 00:10:57 81.219.63.* | Ryszard Hołowacz
Składki na ubezpieczenie KRUS po 10 latach ulegają przedawnieniu. Aby nie dopuścić do takiego przedawnienia KRUS występuje do Sądu przed upływem 10 lat o wpisanie takich niezapłaconych składek jako hipoteki przymusowej, wraz z odsetkami. Od chwili złożenia wniosku o hipotekę kwota hipoteki jest stała a odsetki nalicza się do dnia spłaty całości długu jako odsetki podatkowe np. za ostatnie 8 lat od 1 tysiąca zł na hipotece też 1 tys odsetek. Gdyby była spłata hipoteki to w kwocie 2 tysięcy.
W myśl tego wywodu 20-to letniej zaległości nie wpisanej w hipotekę nie może być. Jeżeli właściciel gospodarstwa pracował na umowę o pracę przez te 20 lat to nie musiał płacić składek z tytułu gospodarstwa rolnego. Ale jeżeli był żonaty , a żona nie pracowała i nie miała renty, emerytury to musiał płacić za nią. Problem miałby Pan gdyby miał składki z ostatnich 10 lat do zapłaty i wyprzedałby cały majątek a jednocześnie utrzymywałby ,że brakuje mu środków finansowych ponad minimalną krajowa otrzymywaną co miesiąc. KRUS mógłby próbować unieważnić Waszą umowę bo to ostatni jego majątek na który mógłby założyć hipoteki. Unieważnić umowę ale nie wpisać Panu jego długów jako hipotek. Wtedy jak odebrać od kogoś pieniądze gdy je np wydał?. Jedynie gdyby nie płacił podatków to Państwo a dokładniej Gmina mogłaby wpisać Panu zaległości jako hipoteki. Ale to małe kwoty np za max. nierozliczone 3 lata do kwoty rzędu 1500 zł za 4 ha
2014-03-05 21:39:54 178.37.88.* | R.H
Muszę skorygować część własnej wypowiedzi na podstawie
http://rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Mariusz_Denisiuk___Przedawnienie_naleznosci_z_tytulu_skladek_na_ubezpieczenie_emerytalne_w_swietle_nowych_przepisow_o_sy__20950
artykułu pod tym linkiem wynika, że stosuje się skrócenie terminu przedawnienia składek czy naliczania odsetek od niezapłaconych składek do 5 lat po dniu 01.01.2012 r. a nie jak napisałem 10 lat. Ponadto trzy razy użyłem w odpowiedzi zwrotu Panu gdy odpowiadałem kobiecie a więc Pani. Byłem zmęczony i za szybko podjąłem poprzedni wątek. Przepraszam.
2014-03-05 22:46:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jest jeszcze kwestia przepisu przejściowego skrócenia przedawnienia - jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.
2014-03-03 13:51:17 178.43.89.* | kaska717
czy będe musiała płacić krus [0]
witam mama chce rozpisać pole swoim wnukom czy ja bę bemusiala płacić krus jesli podzieli 2h na 2 dzieci
2014-02-27 18:52:58 37.7.88.* | Joanna599
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Jeżeli w niedługim czasie w akcie darowizny od matki dostanę ok 1,40 ha pola to będę podlegać płaceniu składek w KRUS , natomiast jeżeli wychodząc za mąż przekaże mężowi w akcie darowizny połowę tego pola i będziemy współwłaścicielami to będzie liczone na mnie 0,70 ha i na męża 0,70 ha i ja nie będę podlegać opłacaniu składek natomiast mąż który już opłaca składki ponieważ ma 1,04 ha przeliczeniowej powierzchni to będzie miał 1,74 ha? Czy jeżeli dobrze zrozumiałam to małżonkowie którzy nie mają na siebie więcej jak 2 ha przeliczeniowej wogóle nie podlegają płaceniu KRUS?
2014-02-27 23:11:54 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie tak. Współwłasność w rozumieniu ustawy o ub. społecznych rolników oznacza, że każde z Was będzie podlegać obowiązkowo KRUS, bo owe 1,4 ha przekracza jak rozumiem 1 ha przeliczeniowy.

Co więcej jako żona rolnika, nawet nie posiadając żadnej swojej ziemi, ani współwłasności i tak, co do zasady z samego faktu bycia żoną rolnika, KRUS-owi będzie Pani podlegać.

Oczywiście, co już wiele razy w tym wątku napisano- są okoliczności z tego obowiązku zwalniające- jak np. podleganie ZUS albo innym ubezpieczeniom (mundurówka), albo nieprowadzenie działalności rolniczej, albo w przypadku żony nieprowadzenie nawet gospodarstwa domowego związanego z gospodarstwem rolnym. Czyli w praktyce- niezamieszkiwanie z mężem rolnikiem.

Wynika to z art. 5 i 38 Ustawy.
2014-02-23 18:03:28 46.174.24.* | janina100
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Po śmierci męża pole o powierzchni 2,200, zostało podzielone przez sąd jako spadek, na mnie i na trójkę moich dzieci poi 1/4 części (1 dziecko niepełnoletnie, 2 pełnoletnich). Czy w tej sytuacji powinnam płacić KRUS?
2014-02-24 11:48:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Podzielone na osobne własności, czy nadal jest współwłasnością z ustalonymi ułamkowymi udziałami ?

W tej drugiej sytuacji zdecydowanie co do zasady podlegacie ub. rolniczym z mocy ustawy.

Wynika to z art. 38 ustawy, który co do limitów powierzchni i zasad podlegania ubezpieczeniom traktuje współwłaściciela tak, jak jedynego właściciela.

Czyli udział w gospodarstwie
2014-02-23 17:33:13 nelusss94
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Mam pytanie,kiedy miałam kilka lat dziadkowie przepisali mi pole, teraz mam 20 lat, studiuje na uczelni wyższej (studia dzienne), czy musze placic składki krus? sama nie jestem rolnikiem i nie użytkuje pola, nie mam i nie miałam nigdy pracy, nie osiągam dochodów. Prosze o odpowiedz.
2014-02-24 11:38:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Przepisali tj. dokonali darowizny, czy spisali testament/ zapis windykacyjny ?

Zakładając, że jest to powierzchnia pow. 1 ha przeliczeniowego i że była to darowizna- to od uzyskania pełnoletniości jesteś w rozumieniu ustawy o ub. społecznym rolników rolnikiem i jako taka domyślnie ub. rolniczym podlegasz, chyba,że rzeczywiście dz. rolniczej nie prowadzisz. Tyle, że fakt nieprowadzenia należało w ciągu 14 dni od uzyskania pełnoletniości do Kasy zgłosić i uprawdopodobnić. Przy braku zgłoszenia Kasa ma otwartą drogę do dochodzenia składek wstecz, może skończyć się na odwoływaniu od decyzji w sądzie ub. społecznych.
2014-02-24 15:45:24 nelusss94
Tak, to jest darowizna. W tej chwili mam 20 lat i nie zostałam poinformowana w ogóle o takich płatnościach, nie wiedziałam ze mam wnosić składki. Dlaczego Kasa nie wezwała mnie do płacenia, nie poinformowała że mam zaległości widząc, że nie wnoszę opłat? Nie wiedziałam w ogóle o takiej sytuacji więc nie miałam jak w ciągu 14 dni po ukończeniu 18 lat tego zgłosić. Czy jeżeli to pole uprawiała inna osoba i mam na to świadków a osoba ta wnosi składki w zusie to czy jest szansa na umorzenie zaległości które teraz mam?
-1 spadek
2014-02-25 11:48:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nieznajomość prawa szkodzi- KRUS wydaje decyzję o podleganiu ubezpieczeniu albo w następstwie zgłoszenia* rolnika albo w następstwie uzyskania informacji mających wpływ na ubezpieczenie z zewnątrz- tj. np. z bazy pesel, w krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych, z urzędu gminy, ZUS itd.
I może takie decyzje wydawać wstecznie.

* z ustawy wynika obowiązek zgłaszania do ubezpieczeń i innych faktów na ubezpieczenie mających wpływ.

Okoliczności nieprowadzenia dz. rolniczej są podstawą do odwoływania się od takiej decyzji. Jeśli zostanie odwołanie uznane- składki są nienależne, więc nie ma czego umarzać. Umarza się składki należne- a więc w przypadku jednak bezskutecznego odwołania można wnioskować o rozłożenie zaległości i odsetek na raty, odroczenie składek bieżących, umorzenie (części) zaległości.

Podstawą ww ulg są obiektywne trudności finansowe itp. decyzja jest tu uznaniowa.

Tak, czy inaczej lepiej 'ujawnić' się przed Kasą i od razu złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu dz. rolniczej.

Podstawa- art. 37 i 41a ustawy;

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;z,dziennik,ustaw,2008,050,291.html
2014-02-14 13:12:11 93.105.142.* | anetta127
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam, posiadam 2,0652 ha, natomiast przeliczeniowego ogółem 1,2154 ha, moje pytanie brzmi czy jesli strace zatrudnienie to bede musiała płacic krus i w takim przypadku nie nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych?
2014-02-14 22:43:05 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od następnego dnia po rozwiązaniu umowy podlega Pani co do zasady* obowiązkowi ub. rolniczego. Od chwili uzyskania zasiłku dla bezrobotnych- obowiązek ten ustaje, bo zasiłek dla bezrobotnych jest tytułem do ub. społecznego w ZUS.
To, czy uzyska Pani prawo do zasiłku zależy od wysokości wynagrodzeń podlegających ub. społecznym (składce na Fundusz Pracy) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w PUP.

* chyba, że nie prowadzi Pani dz. rolniczej, zgłosi to w KRUS i uprawdopodobni/udowodni.
2014-02-13 11:48:32 83.26.207.* | asik111
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
witam, od 2008 roku opłacam w krusie składkę macierzyńsko zdrowotną. w tym czasie podjęłam pracę ok. 1,5 roku a pozniej poszłam na bezrobocie. jednak cały czas opłacałam składkę. Pani w krusie powiedziała, że wyłączą mnie z ubezpieczenia w tym okresie. jednak skladki zaczną być naliczane znów od początku. a wiadamo, że żeby otrzymać świadczenia trzeba przepłacić rok. chciałam zapytać co stanie sie z tymi pieniążkami które płaciłam przez ten cały okres a z którego chcą mnie wypisać. to jest ok. 3 lata łącznie płącenia.
2014-02-24 11:28:58 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Składka za okres zatrudnienia czyli podlegania ZUS jest składką nienależną, podobnie za okresy zasiłku dla bezrobotnych, stypendium stażowego, szkoleniowego. Jest należna za okres bezrobocia bez ww świadczeń.

Składki nienależne są do zwrotu, przy czym w pierwszej kolejności są zaliczane na poczet ubezpieczeń bieżących- należnych. KRUS powinien wydać decyzję o konkretnych kwotach nadpłaty i odsetek, by mogła Pani w czasie obecnego jak rozumiem należnego ubezpieczenia je sobie odliczyć.

Jeśli jednak obecnie nie podlega Pani KRUS- należy złożyć wniosek po prostu o gotówkowy zwrot.

Wynika to z art. 41b Ustawy o ub. społecznych rolników.


Rok karencji tj. minimalnego okresu opłacania ubezpieczenia wypadkowo- chorobowo- macierzyńskiego dotyczy ubezpieczenia na wniosek = dobrowolnego, a nie obowiązkowego.
Posiadanie statusu bezrobotnego nie oznacza zmiany ubezpieczenia KRUS z obowiązkowego na dobrowolne. Składki nienależne wynikają z braku ubezpieczenia, nie stanowią ub. dobrowolnego.
2014-02-13 00:11:33 178.217.248.* | jola8317
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam proszę o pomoc moja mama 15 lat posiada ziemie około 2 ha po 5 latach opłacania składki zawiesiła ja z powodu ciężkiego wypadku ojca nie było ja porostu stać, po ciężkich 10 latach pojechała do krusu po informacje jak może starać się o emeryturę rolnicza i wznowienie opłacania składek. poinformowali ja ze musi spłacić najpierw 10 lat zadłużenia, jesteśmy w szoku to jest okolo 7 tyś zł proszę o pomoc czy można to jakoś obejść?
2014-02-13 12:05:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
"zawiesiła" czyli po prostu samowolnie zaprzestała składki opłacania.

Wypadek mógł mieć wpływ na zwolnienie ze składek ojca- tj. z urzędu jeśli uzyskał na jego skutek rentę. Mama jak rozumiem dz. rolniczą prowadziła lub chociaż gospodarstwo domowe z gospodarstwem rolnym związane. Więc ub. rolniczemu podlegała nadal obowiązkowo.

Teraz pozostaje jedynie starać się o rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie składek bieżących, czy o umorzenie chociaż części zaległości na podstawie art. 41a ustawy 'krusowej'. Tyle, że za okres za który składki zostaną umorzone/ będą nadal zaległe nie będzie wliczony do okresu ubezpieczenia w celu wyliczenia wysokości świadczenia (renta, emerytura). Będzie wliczony jedynie do okresu, od którego zależy samo prawo do świadczenia- czyli np. do 25 lat warunkujących emeryturę czy 30 lat w przypadku emerytury wcześniejszej.

Natomiast odmowa przyznania świadczenia ze względu na zadłużenie jest moim zdaniem nieprawna i bezsensowna- bo właśnie z przyznanej emerytury KRUS może potrącać zaległe składki.
2014-02-06 19:47:46 37.30.87.* | Maria227
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Witam. W roku 2009 tytułem darowizny otrzymałam 1,029 ha.Nie prowadziłam działalnosci rolniczej ponieważ to pole wydzierżawiłam.Sporządzona była pisemna umowa dzierżawy ale nigdzie nie rejestrowana.Wtedy pracowałam i nie podlegałam ubezpieczeniu w KRUS.Po ustaniu zatrudnienia pobierałam zasiłek dla bezrobotnych i UP nie poinformował mnie, ze po skończeniu pobierania zasiłku nie przysługuje mi ubezpieczenie zdrowotne w UP.
Teraz po dwóch latach,uczęszczałam na kurs i zostałam na ten czas wyrejestrowana ,przy ponownym zarejestrowaniu się dowiedziałam sie, ze nie mam prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i tu zaczęły się problemy, bo teraz KRUS domaga zapłaty rzekomo zaległych składek ubezpieczenia rolniczego.Żądają zarejestrowanej umowy dzierżawy, a ja takiej nie posiadam , ponieważ nie wiedziałam, ze taka rejestracja będzie mi potrzebna a teraz nikt mi wstecz takiej rejestracji nie potwierdzi. Nadmieniam , ze nie pobieram dopłat, pobierają je dzierżawcy, i nie prowadziłam nigdy działalności rolniczej.
Mam pytanie... Czy KRUS może przyjąć jakąś inną formę udokumentowania tego, ze nie prowadzę działalności rolniczej i jaka to może być forma?
2014-02-13 11:46:15 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
W momencie utraty pracy zaczęła Pani domyślnie podlegać ub. rolniczemu, od uzyskania zasiłku dla bezrobotnych- znowu nie podlegać. Okoliczności takie za każdym razem należy do KRUS zgłaszać- taki jest obowiązek ustawowy. Podobnie było z ową dzierżawą.

Obecnie po prostu jeśli KRUS nie chce uznać wstecznie owej umowy lub oświadczenia w tym zakresie i wyda decyzję o wstecznym podleganiu ubezpieczeniu i o zaległych składkach- pozostaje odwołanie do sądu pracy/ub. społecznych i wykazania tego przed sądem.

Faktem bezsprzecznym jest, że w czasie dzierżawy ub. KRUS właściciel nie podlega. Tu będzie więc chodzić o kwestię techniczną niedopełnienia obowiązku informacyjnego i udowodnienia.
-1 spadek
2014-03-05 00:28:49 81.219.63.* | R. H
Ja bym się udał z dzierżawcą, umowa np sprzed 5-ciu lat do Starostwa aby nie zwlekając zarejestrować tam tą umowę i mając dokumenty potwierdzające starania o dopłaty a tym bardziej takie dopłaty uzyskane przez dzierżawcę postarać się o uzyskanie poświadczenia wydzierżawienia od 2009 roku lub od daty bezsprzecznej dla urzędnika. On na podstawie dokumentów potwierdza stan dzierżawy. Po tym dopiero warto zastanowić się czy jest dalej z czym iść do Sądu. Sąd powinien potwierdzić Pani wersję po analizie kto to uprawia, jakimi maszynami, kto ma z tego pożytki, kto ponosi nakłady itd.
2014-02-06 19:24:02 176.122.234.* | Pani A
róznica w ha a hp [1]
Witam, czy jeśli ktoś posiada 2,5 hektara gruntów a z tego wynika jakieś 1,86 hektara przeliczeniowego i chciałby ubiegac sie o rente rolnicza z KRUS-u, i osoba ta chce zostawic sobie 0,90 hektara to ma to byc hektar przeliczeniowy czy hektar fizyczny. Chciałabym wiedzieć jakie domumenty należy przygotowac i z kad je pobrać aby potem przekazać darowiznę. Prosze o odpowiedz .
2014-02-06 21:05:37 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Musi to być ZARÓWNO nie więcej niż 1 ha fizyczny jak i nie więcej niż 1 ha przeliczeniowy.

Bo w ustawie o podatku rolnym w definicji gospodarstwa rolnego pojawia się spójnik "lub" przy określaniu jego powierzchni jako więcej niż 1 ha zwykły lub przeliczeniowy.

A do tego zapisu odsyła definicja zaprzestania prowadzenia dz. rolniczej jako warunku uzyskania wypłaty cz. uzupełniającej renty rolniczej.

Może to być większy areał jeśli są to grunty trwale wyłączone z produkcji rolniczej na podstawie innych przepisów, w tym zalesione.

Skoro chce Pani spełnić warunek zaprzestania dz. rolniczej drogą darowizny- to dokumentem będzie akt notarialny, potem odpis z księgi wieczystej.

Nie musi dojść do tej darowizny przed uzyskaniem renty. Tyle, że do czasu jej dokonania renta będzie wypłacana bez cz. uzupełniającej. Innymi słowy w pani przypadku darowizna nie jest warunkiem uzyskania renty w ogóle.
2014-01-29 21:46:15 188.47.74.* | mon_ikke
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [2]
Drogi ekspercie od składek, proszę o zerknięcie na mojego ostatniego posta w nieszczęsnej sprawie zaległości. Z góry dziękuję - mon_ikke.
2014-01-30 12:17:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Absolutnie nim nie jestem, tylko nieco rozjaśniam to co jest napisane w ustawie, a niekoniecznie zrozumiałe :-)

Odpowiedź już jest "tam", gdzie być powinna.
2014-01-30 21:37:19 5.185.215.* | mon_ikke
Bardzo dziękuję, za pomoc i rozjaśnienie :-)
2014-01-29 19:50:39 176.101.80.* | kab
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam,
mamy z żoną działkę na wsi o powierzchni 0,32ha, ja pracuję jako strażak a żona od miesiąca ma przyznany zasiłek dla osoby bezrobotnej. Za parę dni moi rodzice przepiszą nam 0,74ha pola. Czy ktoś z nas ma obowiązek płacić KRUS? Czy żona utraci statut osoby bezrobotnej gdy ma prawo do zasiłku? Czy gdy prawo do zasiłku wygaśnie to wtedy będzie musiała płacić KRUS?
pozdrawiam
2014-01-29 21:18:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Żona utraciłaby status bezrobotnej, a więc i zasiłek dla bezrobotnych gdyby łączna powierzchnia gospodarstwa 2 ha przeliczeniowe. Te przeliczenia to dla mnie nieco czarna magia, ale zdaje się w Waszym przypadku do tego nie dojdzie.
Strażak jak rozumiem zawodowy, więc podlega Pan ub. społecznym mundurowym MSW, co zwalnia z obowiązku KRUS.
Żona z chwilą zakończenia/utraty zasiłku dla bezrobotnych zacznie podlegać obowiązkowo KRUS.
No chyba, że tak już to wiele razy w tym wątku napisano- nie prowadzicie i nie będziecie prowadzić dz. rolniczej na tych gruntach lub tylko żona nie będzie współpracować w prowadzeniu gospodarstwa ani gospodarstwa domowego z nim związanego- i zostanie to do KRUS zgłoszone, a w razie wątpliwości Kasy- udowodnione.

Podjęcie pracy przez żonę, albo uzyskanie stypendium stażowego z PUP znów zawiesi obowiązek KRUS chyba że jak wyżej napisano- ustanie on wcześniej na skutek sytuacji faktycznej zgłoszonej do KASY i przez nią nie zanegowanej.
2014-01-28 15:24:26 188.47.72.* | mon_ikke
Żona rolnika [5]
Dzień dobry,
Mąż od 10 lat jest rolnikiem jednak nie płacił składek KRUS ze względu za zatrudnienie w pozarolniczej działalności i opłacanie ZUS. Ja cały czas z dziećmi byłam na ubezpieczeniu męża. Mężowi ustał stosunek pracy i chce płacić KRUS. Czy to prawda, że ja przez te lata powinnam opłacać składki KRUS jako żona rolnika? Dodam tylko, że adres zameldowania mam w zupełnie innym województwie oraz że prze te 10 lat nie mieszkaliśmy z mężem w województwie w którym mamy powyżej 1 h. Wdzięczna będę za informacje. Dziękuję i pozdrawiam.
2014-01-28 20:00:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zacznijmy od tego, że mąż ubezpieczał Panią wraz z dziećmi tylko w zakresie ub. zdrowotnego.
Kluczowe nie jest zameldowanie, ani nawet zamieszkanie- można przecież prowadzić dz. rolniczą w gospodarstwie dojeżdżając do niego.
No i jak było/jest z tą dz. rolniczą odbywała się/ odbywa/będzie odbywać ?
Jeśli się nie odbywała- to mąż nie był rolnikiem w rozumieniu ustawy krusowej, a Pani nie podlegała ub. rolniczemu, ale należało to zgłosić w Kasie wraz z wyjściem Pani za mąż lub nabyciem ziemi przez męża- w zależności co nastąpiło później. I odwrotnie teraz- jeśli mąż nie prowadzi dz. rolniczej i jej nie podejmie- nie może ub. się w KRUS i jako posiadacz gruntów rolnych musi o tym Kasę powiadomić.
2014-01-29 11:28:17 188.47.74.* | mon_ikke
Dziękuję, ze szybką odpowiedź. Mąż stał się rolnikiem " z urzędu" zakupując powyżej 1 h ziemi. Nie wiem co znaczy prowadzić działalność rolniczą. Na obszarze tym co roku kosimy trawę i otrzymujemy za należyte utrzymanie dotację - czy to jest już działalność rolnicza? Czy w takim razie mąż może zacząć opłacać sobie KRUS? Co ze mną? Powinnam w takim wypadku przez te wszystkie lata płacić KRUS?
2014-01-29 16:42:02 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No to już jest dz. rolnicza, więc mąż jest rolnikiem a Pani małżonką rolnika w rozumieniu ustawy krus-owej.
Zatem:
- mąż nie tylko może, ale musi opłacać składki KRUS i podlega temu ubezpieczeniu od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę.
- Pani jako jego żona- domyślnie też. Wstecz też Pani domyślnie podlegała, chyba że miała swój inny tytuł do ubezpieczeń- ZUS-owy albo świadczenie z ZUS/KRUS.

Zwalniałoby Panią to, gdyby mąż zgłosił w KRUS,a Pani poświadczyła- że nie pracuje w tym gospodarstwie ani w gospodarstwie domowym z nim związanym. Jednak jak Pani pisze -kosicie, macie dopłaty wspólnie.

Teraz wstecz będą znaczne odsetki, warto było płacić- bo to ubezpieczenie tanie, a w zakresie emerytalnym wlicza się przecież do przyszłego świadczenia z ZUS, jeśli nie uzyska Pani emerytury/renty rolniczej.
2014-01-29 20:26:30 188.47.74.* | mon_ikke
Wiem, że niewiedza nie zwalnia mnie od odpowiedzialności. W jaki sposób mogę wybrnąć z sytuacji. Jest możliwość umorzenia choć części składek lub odsetek? Z 10 -u lat wysoka kwota wyjdzie.
2014-01-30 12:15:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Są możliwe :

- odroczenia terminu płatności bieżącej składki,
- rozłożenia zadłużenia na raty,
- zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat

W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika.

Na początek na pewno mąż powinien zgłosić siebie i Panią do ubezpieczeń, ma na to termin 14 dni jak już pisałem od utraty zatrudnienia. Nawet jeśli zarejestrował się w PUP i uzyskał zasiłek dla bezrobotnych.

Najprawdopodobniej przy okazji pojawi się tedy kwestia Pani ubezpieczenia wstecz tj. tego dlaczego dotąd nie była Pani zgłoszona.

Liczba pytań na forum ostatnio sugeruje, że KASA w tym zakresie wzięła się do roboty.

Jeśli decyzji wstecznej teraz nie wyda- nie potrafię doradzić, czy samemu się "ujawniać".

Co ważne -przedawnienie w tym zakresie:

Do końca 2011 roku obowiązywał okres przedawnienia składek wynoszący 10 lat, Od 1 stycznia 2012 r. okres przedawnienia wynosi 5 lat licząc od dnia, w którym składki stały się wymagalne. W nowych przepisach znalazło się jednak pewne zastrzeżenie. Otóż jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.

Czyli w Pani przypadku żaden kwartał ubezpieczenia jeszcze nie uległ przedawnieniu.

No i to co ważne- mówimy o ponad 1 ha przeliczeniowym powodującym obowiązek ubezpieczenia, a nie ha fizycznym.
2014-01-25 17:50:58 5.172.252.* | gunia978
Jestem żoną rolnika i oboje płacimy krus,mąż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i zamierza przejść na zus. Czy ja nadal będę mogła płacić krus ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-27 13:53:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zamierza ? Byłoby to formalnie możliwe tylko wtedy, gdyby w przy zakładaniu DG oświadczył, że pozostaje w KRUS, spełniał warunki pozwalające na takie pozostanie i terminowo poinformował KRUS. Wtedy rzeczywiście mógłby w dowolnym czasie zadecydować o przejściu "pod" ZUS. W innym przypadku on już jest ubezpieczony w ZUS, od dnia rozpoczęcia DG składki KRUS są nienależne, okres ten też nie stanowi okresu ub. rolniczego na potrzeby świadczeń z KRUS.

Co do meritum- tak, prowadzenie DG przez męża i podleganie ZUS nie stanowi podstawy zwolnienia Pani z KRUS, chyba że działalność rolnicza zostanie w tym gospodarstwie zostanie zaprzestana lub podejmie Pani współpracę z mężem przy prowadzeniu jego dz.gospodarczej i zostanie Pani zgłoszona przez niego do ZUS do ubezpieczeń jako osoba współpracująca.
O taki fakcie należy poinformować KRUS w ciągu 14 dni.
2014-01-24 11:59:11 norman x
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam, na moja żonie długo przed ślubem rodzice przepisali pole 0,97 ha przeliczeniowego, rok po ślubie żona dopisała mnie jako współwłaściciela, pole krusu nie płaciliśmy, pole oddaliśmy w dzierżawę nic nigdzie nie było zgłaszane. Jakaś umowa na dzierżawę jest. Rok temu kupiliśmy działkę o pow. 0,2ha. Nie pracujemy na umowy, a składek w krusie nie chcemy opłacać. proszę o pomoc?
2014-01-27 13:57:41 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
O podleganiu KRUS obowiązkowo decyduje powierzchnia gospodarstwa większa niż 1 ha przeliczeniowy. Jeśli więc owe 0,2 ha stanowi do 0,3 ha przeliczeniowego- obowiązku nie ma. Jeśli więcej- z chwilą zakupu działki- powstał i należało wtedy zarejestrować ową dzierżawę, jako dowód nieprowadzenia dz. rolniczej. Teraz wstecznie będzie to trudniejsze.
2014-01-22 21:21:59 78.133.243.* | wi1
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Tydzień temu zwolniłam się z pracy. Mam zamiar zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Posiadam 3 h pola. Czy będąc na bezrobociu muszę opłacać KRUS?
2014-01-23 12:37:58 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. uzyskanie statusu bezrobotnej nie jest możliwe, jeśli owe 3ha przekraczają 2 ha PRZELICZENIOWE.
2. uzyskanie statusu bezrobotnej nie zawiesza obowiązkowego ub. rolniczego, jest tak dopiero w przypadku uzyskania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego z PUP- bo są tytułem do ub. społecznych ZUS.
3. na poinformowanie KRUS o ustaniu zatrudnienia ma Pani 14 dni, składki KRUS należne już za ten tydzień będą.
2014-01-22 19:31:38 46.77.30.* | Łukasz20
Witam. Jeśli jestem ubezpieczony w krusie jako domownik i poszedłem do szkoły zaocznej w której także jestem ubezpieczony a mam 20 lat to czy mogę zrezygnować z krusu i mieć tylko ubezpieczenie szkolne?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-16 22:59:25 83.24.226.* | Jacun
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
czy może mi ktoś powiedzieć czy jak jestem na zwolnieniu muszę opłacać składki KRUS
2014-01-17 11:46:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
TAK.
Zwolnienie lekarskie/zasiłek chorobowy z ub. rolniczego nie powoduje zawieszenia tego obowiązku ani proporcjonalnego obniżenia składek.
2014-01-09 13:18:53 83.13.223.* | Julka 1055
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Od m-ca stycznia 2005 r. jestem posiadaczką 2 ha ziemi i od tego momentu placę skladki KRUS. W pazdzierniku 2013 r wyszlam za maz i razem z mezem wyjechalismy za granice. Tam pracujemy i placimy skladki. Moim gospodarstwem beda zajmowac sie rodzice (oboje pracuja i placa ZUS ) Co piwinnam zrobic?
-1 spadek
2014-01-09 14:04:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Należało fakt podjęcia zatrudnienia, a więc podlegania innemu ub. społecznemu, a więc zaprzestania podlegania KrUS zgłosić w KAsie w ciągu 14 dni.
2014-01-08 20:21:11 83.6.241.* | Donka
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [8]
Witam,
mąż własnie stracił prace( do tej pory wszystkich ubezpieczał na swoje ub) ja nigdy nie pracowałam(30lat) mamy dwoje dzieci marzyłam o studium policealnym chociaz bo nie mam wykształcenia .Strasznie nam teraz pod góre! mamy na papierze 2 ha ziemi Moje pytanie brzmi czy moge wziąść zaswiadczenie ze szkoły( studium policealne) do KRUSu i bede zwolniona ze składek i wogóle jak to wyglada ile wynosi taka składka i czy dzieci to tez domownicy( dzieci w wieku 3,9 lat ) ledwo nam wystarczało na zycie a teraz i jeszcze te składki prosze o pomoc
2014-01-09 10:11:20 piotr2611
Witam

Czy może mi ktoś powiedzieć czy jeśli będę uprawiał rzodkiewkę w tunelach nieogrzewanych to czy będę musiał płacić krus???
2014-01-09 10:43:46 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, jeśli powierzchnia uprawy będzie większa niż 100 m kw.- bo wtedy spełnia to już definicję 'działu specjalnego produkcji rolnej' z art. 6, pkt. 5 i załącznika do ustawy o ub. społ. rolników.

Oczywiście tak jak w tym wątku wiele razy wskazano- inne okoliczności mogą z tego obowiązkowego KRUS zwalniać- chodzi głównie o posiadanie innego tytułu do ubezpieczenia lub świadczenia z ubezpieczenia.
2014-01-09 11:00:12 piotr2611
Czyli mając tunele foliowe nieogrzewane 600mkw nalezy to zgłosic tak?Bo czytałem gdzieś ze jesli tunele sa nieogrzewane to sie nie liczą wiec sam juz nie wiem
2014-01-09 11:01:59 piotr2611
I jeszcze jedno pytanie?wysokośc składki krus zależy od mkw czy jest jednakowa niezależnie od powierzchni?
2014-01-09 11:55:30 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ma Pan rację- w załączniku przytoczonym jest rozróżnienie na szklarnie i tunele. Tylko tunel ogrzewany i to ponad 200 mkw stanowi dział specjalny produkcji rolnej (poz. 3 załącznika).

Zatem nie ma Pan obowiązku zgłoszenia i podlegania KRUS.

Za zamieszanie bardzo przepraszam.

Ps. Rozmiar produkcji tej rzodkiewki, uzyskiwane przychody, ich stałość itd. mogą stanowić znamiona dz. gospodarczej, a więc co do zasady rejestracji jej (CEIDG) i podlegania z tego tytułu ZUS.
2014-01-09 12:00:46 piotr2611
Przepraszm ale nie orientuje się w tych sprawach.Czyli sugeruje Pan ze nie będę musiał płacić krusu tylko zus?
2014-01-09 12:29:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma co przepraszać- mi pół godziny temu nie przyszło do głowy, że tunel nie jest szklarnią :-)))

Tak. Z tyt. działalności gospodarczej, jeśli zamiarem jest uzyskiwanie dochodu, działania są stałe itd., duży rozmiar działalności. Są różne definicje z Ustawy o swobodzie dz. gospodarczej, z ordynacji podatkowej, z ustawy o VAT.

Na uprawę warzyw jest PKD

Tyle teoria.
2014-01-08 22:51:30 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Do tej pory mąż ubezpieczał Was jako członków rodziny jedynie w zakresie ub. zdrowotnego. Utrata pracy przez niego i 'wyjście' z ZUS było bez wpływu na kwestię Pani ub. społecznego KRUS.

Skoro dz. rolnicza nie była prowadzona to już dawno - powinno to być zgłoszone w KRUS w celu uzyskania decyzji o Pani niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczeń rolniczych.
Zatem w stosunku do Pani Kasa może chcieć dochodzić składek wstecz. Owo nieprowadzenie dz. rolniczej należy jakoś wykazać. Zaświadczenie ze szkoły byłoby wystarczające, gdyby była ona na tyle daleko, że codzienne dojazdy nie byłyby możliwe.
Pobieranie nauki i prowadzenie dz. rolniczej jednocześnie to przecież nie rzadkość.

uzyskując decyzję o niepodleganiu ub. społecznym KRUS ze względu na nieprowadzenie dz. rolniczej, a więc brak statusu rolnika utracicie możliwość bycia ubezpieczonym zdrowotnie z tytułu bycia rolnikiem (składka opłacana przez budżet przy tym areale). Jedno z Was będzie musiało wtedy podjąć ozusowane zarobkowanie (zlecenie, etat, u. agencyjna, dz. gospodarcza) by takie ubezpieczenie dla siebie i członków rodziny uzyskać. Albo zarejestrować się w PUP w charakterze bezrobotnego. Tyle, że jeśli owe 2 ha przekraczają 2 ha przeliczeniowe- nie będzie możliwe uzyskania statusu bezrobotnego.
2014-01-02 18:26:24 Karolz11
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [5]
Witam, pisze ponieważ moi rodzice mają pewien problem. Mama jest właścicielem gospodarstwa, 1,5 ha przeliczeniowego. ma ponad 20 lat pracy w różnych zakładach, lecz na chwilę obecną pozostaje bezrobotna bez prawa do zasiłku i płaci KRUS. Mój tato ma ponad 28 lat pracy, w tym w warunkach szkodliwych, od 9 lat pozostaje na rencie chorobowej z Zus i niedługo kończy 60 lat. Ma zamiar starać się o wcześniejszą emeryturę z ZUS_U. Nie prowadzą na posiadanym polu żadnej działalności rolniczej, a mimo to mama płaci składki. czy istnieje jakiś sposób aby uwolnić się od krusu? Moim rodzicom zależało by na otrzymywaniu w przyszłości emerytur z zusu w związku z przepracowanymi latami pracy, a w obecnej sytuacji , jeśli moja mam nie znajdzie pracy, z czym w jej wieku nie jest łatwo, będzie skazana na opłacanie krusu i świadczenie z krusu po przekroczeniu wieku emerytalnego. Gospodarstwo jest na jednej działce, na której znajduje się też dom w którym mieszkają moi rodzice, i ja z bratem, więc nawet odpisanie działki na któregoś z nas, czy jej podzielenie w niczym nie pomoże bo jesteśmy domownikami rolnika. Ja pracuje na umowę o prace, natomiast mój brat uczy się. Proszę o pomoc i wyjaśnienie jeśli mylę się w którymś z faktów odnośnie działalności krusu wymienionych przeze mnie. Czy da się udowodnić w jakiś sposób nieprowadzenie działalnosci rolniczej, lub w inny sposób zwolnic nas z płacenia krusu?
2014-01-02 19:51:45 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Na początek- kwestia przyszłych świadczeń ZUS/KRUS rodziców.
Podejrzewam, że mama jest z rocznika młodszego niż 1948- zatem na potrzeby jej przyszłej emerytury z KRUS okres ZUS nie może być zaliczony- może być odwrotnie, jeśli do złożenia wniosku emerytalnego nie uzyska stażu 25 lat ub. rolniczego. Uzyskanie zaś owego stażu rolniczego i posiadanie okresów ZUS-owych da prawo do DWU emerytur z obu systemów. Może więc nie warto 'się uwalniać'...
Co do ojca- też zakładam rocznik jak u mamy- e. wcześniejsza z tyt. warunków szczególnych pracy lub w szczególnym charakterze jest wygaszana. "Na oko" widzę, że ojciec na dzień 1.01.1999 r. nie miał łącznego stażu ubezpieczeniowego 25 lat, a więc w ogóle prawa do e. wcześniejszej nie uzyska.

Od tego co to konkretnie za warunki/stanowisko/ pozycja w wykazie (A lub B) zależy, czy na zasadach szczególnych uda mu się skorzystać z e. pomostowej- czyli w wieku 60 lat. Jeśli jego praca/stanowisko nie znajduje się/ nie odpowiada jakiejś pozycji z nowych wykazów, to w związku z tym, że po 2008 r. nie pracował już w tych okolicznościach- i do tej emerytury nie uzyska prawa...

Co do obecnego KRUS mamy- w związku z brakiem dz. rolniczej w świetle ustawy nie jest ona rolnikiem i nie powinna z ub. rolniczych korzystać/opłacać. Oczywiście obowiązuje domniemanie ( art. 38 ustawy o ub. społ. rolników ), że posiadacz gruntów rolnych dz. rolniczą prowadzi, a więc ub. z mocy ustawy podlega, ale osoba taka ma obowiązek informowania Kasy o wszelkich okolicznościach i ich zmianach ( w ciągu 14 dni ) mających wpływ na ub. rolnicze/ świadczenia rolnicze.

Powinna więc, skoro opłacać składek nie chce, wystąpić do Kasy z oświadczeniem o tym, że dz. rolniczej nie prowadzi i z wnioskiem o wyrejestrowanie z tego tytułu z ubezpieczeń.

Kasa najprawdopodobniej zechce to uprawdopodobnić, może chcieć dowodów z mamy strony. Ostatecznie, jeśli wyda decyzję odmowną, można się od niej odwołać do sądu pracy/ub. społecznych i w sądzie do udowodnienia, powołania świadków doprowadzić.
Prawdopodobnie przy okazji Kasa zechce anulować wstecznie okres ub. rolniczego- bo siłą rzeczy wyjdzie na jaw, że to nie dziś dz. rolniczej zaprzestano, albo w ogóle nie podjęto. Za okres nieprzedawniony zrodzi to należny zwrot składek.
2014-01-02 20:58:06 Karolz11
Czy w staż ubezpieczeniowy liczy się tylko okresy składkowe, czy również bezskładkowe? Mój tata ma 23 lata 8 miesięcy i 19 dni okresów składkowych i 2 lata i 20 dni okresów nieskładkowych.
I czy dobrze rozumiem, że moja mama w czasie gdy będzie przechodzić na emeryturę, płacąc KRUS dostanie wypracowana emeryturę z zusu? Okresów składkowych z Krusie ma łącznie 5 lat tak wiec z emerytury podwójnej nici
2014-01-02 21:26:37 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Staż ubezpieczeniowy na potrzeby ustalania prawa do świadczeń ZUS, nazywany również okresem uprawniającym do emerytury to suma okresów składkowych oraz nieskładkowych, ale tych drugich w wymiarze maks. 1/3 okresów składkowych. Np. 15 lat składkowych i 7 lat nieskładkowych daje staż 20 lat.

Powyższe na podstawie art. 5 Ustawy emerytalnej.

Jak napisałem dla prawa do e. wcześniejszej ważne jest min. 25 lat stażu na dzień 1.01.1999 r.
Tak. Jeśli matka przejdzie na emeryturę z ZUS ( roczniki młodsze niż 1948 nie mają już wymogu minimalnego stażu dla uzyskania tego prawa, a jedynie wiek ) nie uzyskawszy prawa do emerytury KRUS ze względu na okres ub. rolniczego krótszy niż 25 lat- okresy ub. rolniczego zostaną uwzględnione/podwyższą emeryturę z ZUS- tj. za każdy rok ub. rolniczego ubezpieczony taki uzyska zwiększenie emerytury wyliczonej z historii i składek ZUS w wysokości 1% rolniczej e. podstawowej jaka będzie obowiązywać w dniu naliczania e. zusowej.

Powyższe z art. 26a ustawy.
2014-01-03 10:30:52 Karolz11
Dziękuję za pomoc w mojej sprawie ale mam jeszcze dwa pytania. Czy w sytuacji gdy gospodarstwo rolne otrzymuje kobieta przed ślubem w akcie darowizny od członka rodziny i jest jedynym właścicielem, to po ślubie jej mąż musi płacić KRUS jeśli nie pracuje?

Mój ojciec ma ustalona rentę chorobową do końca kwietnia tego roku. Otrzymał dokumenty z Zusu w celu zgłoszenia się na komisje lekarska, aby przedłużyć to uprawnienie. Jednak w związku z chęcią zdobycia wcześniejszej emerytury ( procedura ma ruszyć po 6 kwietnia, 60 urodzinach ojca)czy może stanąć przed komisją w sprawie renty, aby w razie nieotrzymania emerytury nie zostać na lodzie?
2014-01-03 12:00:23 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
To, że w sensie cywilno-prawnym gospodarstwo stanowi majątek odrębny małżonka NIE ma znaczenia dla ubezpieczeń rolniczych w przypadku drugiego małżonka. Tak jak jest ustawowe domniemanie co do prowadzenia dz. rolniczej przez posiadacza, tak jest ustawowe założenie, że podleganie ubezpieczeniom, bycie rolnikiem małżonka przenosi się na współmałżonka.

Chodzi o art. 5 Ustawy:

"Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolni-kowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym".

Oznacza to, że jeśli jest małżeństwo i gospodarstwo będące jedynie własnością żony i jest prowadzona w nim dz. rolnicza, a żona jednocześnie ma np. rentę albo pracuje i jest 'ozusowana'- to ub. rolniczym podlega jej mąż z racji samego właściwie z nią w tym gospodarstwie życia. Mimo, że ona KRUS nie podlega. No chyba, że mąż ma swoje świadczenie, albo jest 'ozusowany' itp.

--------------------------

Skoro ma wezwanie to stanąć musi. Nieusprawiedliwione niestawienie się skutkuje wezwaniem powtórnym, potem po prostu ustaniem prawa do renty.

Można spróbować wnioskować o przełożenie terminu. Tym, że być może wkrótce zostanie złożony wniosek o e. wcześniejszą ZUS nie jest związany. Jest związany jedynie w przypadku powszechnego wieku emerytalnego- bo jeśli renciście brakuje do tego wieku mniej niż 5 lat, a jest rencistą od min. 5 lat- to niezdolność musi być już orzeczona do dnia, w którym uzyska on wiek powszechny emerytalny. Wtedy też uzyskuje on emeryturę z urzędu, tj. bez wniosku- renta jest zastępowana przez emeryturę.

Wniosek o emeryturę może być złożony najwcześniej 30 dni przed spełnieniem warunków jej uzyskania, czyli na początku maja.
2014-01-02 11:45:42 89.69.106.* | Smudla
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Witam, proszę o podowiedź, mam 2 ha przeliczeniowe pola, przez 15 lat prowadzony był tam sad jednak ze względu na brak opłacalności oraz fakt że pole znajduje się ponad 80 km od miejsca mojego zamieszkania i nie ma na nim żadnych budynków w roku 2006 został on zlikwidowany i do chwili obecnej pole nie jest użytkowane. Nie widze perspektyw na to aby się to zmieniło w najbliższej przyszłości. Przez ostatnie 14 lat byłam zatrudniona na umowę o pracę. Od lutego pozostanę bez zatrudnienia. Wyjeżdżam za granicę. Moje pytanie brzmi, czy mimo iż nie prowadzę gospodarstwa rolnego i nie mieszkam tam, mam obowiązek płacić składki KRUS? Między rozwiązaniem obecnej umowy o pracę a podpisaniem kolejnej upłynie prawdopodobnie jakiś okres czasu. Czy w przypadku, jeśli obowiązek ubezpieczenia będzie mnie jednak dotyczył muszę ubezpieczyć moje dzieci - studentów, pozostaną oni w Polsce. Na ubezpieczenie od innego członka rodziny nie mają co liczyć,
2014-01-02 12:42:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, w takiej sytuacji tj. nieprowadzenia działalności rolniczej podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniom rolniczym nie ma. W ciągu 14 dni od utraty ubezpieczenia ZUS należy takowy fakt w swoim KRUS zgłosić. Możliwe jest żądanie przez Kasę braku tej działalności (oraz możliwości jej wznowienia) wykazania, udowodnienia.

W stosunku do dzieci, które nawet w przypadku prowadzenia przez Panią dz. rolniczej, nie pomagałyby w niej, zamieszkiwały poza gospodarstwem a więc nie byłyby domownikami istniałby tylko obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, a więc zgłoszenia ich do ubezpieczenia, bez opłacania dodatkowej składki.
W przypadku tak małego gospodarstwa (mniej niż 6 ha) i tak zresztą składka za Panią byłaby z budżetu.

Przy wykazaniu KRUS braku dz. rolniczej, a więc niespełnianiu definicji rolnika przez Panią, a więc niepodleganiu ub. rolniczym ,a więc w konsekwencji zdrowotnemu z tego tytułu dzieci przy braku innego członka rodziny mogącego ich zgłosić do ub. zdrowotnego- podlegają zgłoszeniu do ZUS poprzez swoje uczelnie.
2014-01-03 10:54:51 89.69.106.* | Smudla
Wracając do tematu, skoro nie prowadzę działalności rolniczej i po złożeniu stosownych oświadczeń nie będę podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu to, czy mogę się ubezpieczyć dobrowolnie? Czy wymagane będzie ode mnie oświadczenie o dobrowolnym ubezpieczeniu?
Czyli najpierw: że nie prowadzę a potem że jednak chcę, czy nie zawracać głowy ludziom i poprostu przystąpić.Jak wtedy wygląda kwestia dwójki moich dzieci -studiujących na studiach dziennych, nie pracujących w gospodarstwie polożonym 80 km od miejsca zamieszkania i uczelni. Czy do osiagnięcia przez nich ustawowo przewidzianego wieku nie muszę płacić za nich pełnej składki, natomiast później będę musiała zakładając że ja będę płaciła, czy ma tu znaczenie że moja sładka będzie dobrowolna?
2014-01-03 12:10:14 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ubezpieczenie dobrowolne dotyczy też rolnika, a więc osoby prowadzącej dz. rolniczą, który nie podlega ubezpieczeniom obowiązkowo ze względu na areał niższy niż 1 ha przeliczeniowy lub posiadanie np. renty rolniczej, strukturalnej.

Jest możliwe po zaprzestaniu dz. rolniczej jeśli taki 'były' rolnika był w ubezpieczeniu rolniczym min. 12,5 roku i nie nabył prawa do świadczenia rolniczego (renta, emerytura) ani nie ma świadczenia z innego ubezpieczenia i takowemu nie podlega.

W Pani przypadku legalna praca za granicą to podleganie innemu ubezpieczeniu.
2013-12-30 19:00:30 hanka2000
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
czy mogę zrezygnować z opłacania składek na KRUS,ponieważ mnie nie stać?czy póżniej mogę z powrotem powrócić?czy zapisując się jako bezrobotna mam prawo do pobierania zasiłku?Krus opłacam od 2004 roku.
2013-12-30 20:56:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nawet uzyskanie statusu bezrobotnej nie zwalnia z obowiązku opłacania składek KRUS. Zasiłek dla bezrobotnych po takim czasie bez składek ZUS ( a konkretnie na Fundusz Pracy ) nie jest możliwy.

Zwolnieniem ze składek byłoby zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej- jeśli jest Pani rolnikiem, zaprzestanie pomocy w gospodarstwie rolnym oraz związanym z nim gospodarstwem domowym- jeśli jest Pani żoną rolnika czy w końcu utrata statusu domownika.

Powyższe musi być zgłoszone do KRUS i uprawdopodobnione, czasem wręcz udowodnione.
2013-12-27 17:46:36 gosia9092
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
witam wiwan ja nie placilem zadnej skladki w zus tylko w krus.tzn. ze teraz bede musial zaplacic te skladki w zus od momentu rejestracji DG od 2001 do 2013 roku wraz z odstkami ?
2013-12-27 20:03:18 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Rzeczywiście- jakoś nie doczytałem, poza tym to brzmi zupełnie niewiarygodnie że Zakład nie wszczął procedury dochodzenia należnych składek już w 2001 r.

Może więc jednak oświadczenie o pozostaniu w KRUS Pan podpisał, terminowo zgłosił to też w KRUS i w ogóle spełniał warunki umożliwiające to pozostanie w KRUS zarówno w roku zakładania jak i w latach następnych.

Jeśli jednak nie- to cały ten okres to formalnie okres obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w ZUS z tytułu prowadzenia DG- a co za tym idzie obowiązkowi opłacenia składek wraz z odsetkami. Część z nich już uległa przedawnieniu- chodzi o składki za okres do listopada 2001 włącznie.
2013-12-27 00:35:04 gosia9092
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
witam mam duzy problem,, place krus od 2000roku jako domownik [do dnia dzisiejszego] okolo 13 lat, w 2001roku zarejestrowalem dzialalnosc gospodarcza [prowadze ja nadal] rozpoczynajac ta dzialalnosc w zus- ie powiedziano mi ze nie musze placic zusu jak place krus wiec dalej place krus ale w 2001roku nie poinformowalem krus o tej dzialanosci ,co ja w takiej sytuacji powinienem zrobic teraz zglosic sie do krus lub zus . bardzo prosze o odpowiedz , rade
2013-12-27 12:20:49 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
ZUS nie informował, bo nie miał takiego obowiązku- możliwość pozostania w KRUSIE dotyczy tylko części rolników rozpoczynających DG, po spełnieniu kilku warunków i NA WNIOSEK takiego rolnika złożony do KRUS oraz do ZUS- przy otwieraniu DG. Obecnie jest on po prostu zawarty w CEIDG-1. Nie wiem jak wyglądało to w 2001 r. może był to osobny 'kwit'. Tak czy inaczej nie został złożony- gdyby był dość szybko ZUS zacząłby wyjaśniać, po co opłaca Pani składki za DG.

Zatem- w stosunku do ZUS jest wszystko w porządku- składki są należne, cały ten okres to okres składkowy w ZUS itp.

Natomiast należy poinformować KRUS o tej sytuacji- zostanie wydana decyzja wsteczna o niepodleganiu za ten okres ub. rolniczemu i będzie należny zwrot składek z odsetkami ( dotyczy składek nieprzedawnionych ) i okres ten nie będzie okresem ub. rolniczego na potrzeby przyszłych świadczeń KRUS ( renta, emerytura rolnicza ).
2013-12-26 19:27:46 dolie94
Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam, Mam pytanie odnośnie płacenia składek Krus wstecz.Na mojego meza zostało przepisane pole 3,54 ha przeliczeniowo w wieku 15 lat . Kiedy skonczyl szkole nie oplacał skaładek krus, poniewaz nie zajmowal sie gospodarstwem. w tym czasie tylko przez miesiac pracowal na umowe o prace. nie jest zarejstrowany w urzedzie pracy i pracuje na czarno . nie posiada ubezpiecznia. Teraz chciałby opłacac składki do Krus . Moje pytanie brzmi : czy ma obowiązek płacenia składek 3 lata wstecz, skoro nie zajmował sie gospodarstwem, a sasiad dzierzawil w tym czasie pole? ( umowa dzierzawy ustna)
2013-12-27 12:27:25 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Dlaczego akurat 3 lat ? Obecnie przedawnienie wynosi lat 5, do końca 2011 wynosił lat 10.

Jak w tym wątku już napisano- istnieje domniemanie ustawowe, że posiadacz gospodarstwa rolnego prowadzi dz. rolniczą, a więc spełnia podstawowy warunek podlegania ubezpieczeniu KRUS. Fakt niepodlegania np. w wyniku nieprowadzenia tej działalności należało do KRUS zgłosić, a nawet udowodnić.

Podobnie więc i teraz wstecznie należałoby to uczynić i kwestię składek wyprostować.
2013-12-23 14:30:46 188.47.15.* | Czytelnik_22
Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam
Prowadzę gospodarstwo rolne i jednocześnie pracuję na umowę o pracę. Jestem więc rolnikiem, jednak nie opłacam KRUS ze względu na obowiązek ZUS.
Czy taka forma ubezpieczenia uniemożliwia mi skorzystanie z dofinansowania w ramach programu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" gdzie należy być ubezpieczonym w KRUS?
Niezbyt byłoby to sprawiedliwe gdyż będąc rolnikiem nie mogę jednocześnie płacić KRUS I ZUS a wymaganie ubezpieczenia w KRUS jest warunkiem uzyskania dofinansowania
2013-12-23 15:29:50 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Na temat 'sprawiedliwości' tej regulacji wypowiem się tak- jest to rodzaj bonusu, promocji finansowej, więc z natury rzeczy nie może dotyczyć ona wszystkich, ma ściśle określone grupy docelowe a więc i kryteria.

Do rzeczy- NIE, nie może Pan z tego programu obecnie skorzystać. Regulacja jest jasna- kandydatem na beneficjenta może być rolnik/domownik który

"jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
spoΠecznym rolników, przez okres co najmniej
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku o przyznanie pomocy".

Powyższe na podstawie par. 2, pkt. 1, ppkt. f)

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 17 paêdziernika 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Było ono bodaj 5 razy zmieniane, ale akurat NIE co do tego wymogu.

Tekst aktu:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;rolnictwa;i;rozwoju,dziennik,ustaw,2007,200,1442.html
2013-12-13 15:04:49 195.75.244.* | Skakanka
krus a self employed [1]
Pytanie. Rodzice przepisali na brata gospodarstwo w styczniu 2013 r, ubezpieczył się on w KRUSie, i dobezpieczył mamę jako "domownika" do czasu jak skończy wymagane 55 lat. No i właśnie skończyła, została jej przynana emerytura (ok. 2 tyg. temu), tylko teraz brat się zorientował, że był jednoczesnie ubezpeiczony w KRUSie no i w Angli płacił składkę jako smozatrudniony. To jest nie do końca zgodne z przepisami, jednak pan z KRUSu przez tel. powiedział bratu, że jemu nie przysługuje ubezpieczenie krus, ale mamie jako domownikowi tak. Wydaje się to być trochę nielogiczne, stąd moje wątpliwości i obawy mamy, żeby w pewnym momenicie nie okazało się, że emerytura została jej przynana "nielegalnie". Bardzo bym prosiła o jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Pozdrawiam.
2013-12-13 21:28:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zamieszanie z ub. brata jest bez wpływu na prawidłowość ubezpieczenia matki i jej prawo do e. rolniczej wcześniejszej zresztą, bo jak rozumiem rzeczywiście była domownikiem w rozumieniu KRUS, czyli jest to osoba, która:

-pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
-stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy
-nie podlega innemu ubezpieczeniu.

Natomiast w przypadku brata ubezpieczenie było nienależne, ma składki do zwrotu wraz z odsetkami z KRUS, nie wiem czy jakaś kara za niedopełnienie obowiązku ( w ciągu 14 dni ) informowania KRUS o podleganiu innemu ubezpieczeniu.
2013-12-13 13:37:18 46.45.78.* | margaret77301
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Mój maz dzierzawi pole2hektary przeliczeniowe i w ogóle nic nie prowadzi w gospodarstwie.prosze mi powiedziec co wtedy
2013-12-13 21:22:44 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No więc nie podlega Pani obowiązkowo.
Dzierżawi od kogoś, czy wydzierżawił komuś ?

Jeśli wydzierżawił komuś, to powinien był z umową pojawić się w KRUS w celu wyrejestrowania Pani, no chyba, że wyszła pani za niego, gdy już dzierżawa trwała.

Jeśli dzierżawi od kogoś- to jest ustawowe domniemanie, że dz. rolniczą prowadzicie, Pani niepodleganie ubezpieczeniu może chcieć KRUS udowodnić- oświadczenie świadka, sołtysa itp.
2013-12-13 12:04:51 46.45.78.* | margaret77301
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
czy jesli jestem ubezpieczona przy mezu który ma pole,ale jest przcownikiem i pracuje o umowę o prace i jest zarejestrowany w zus,czy ja musze opłacać krus czy też nie?
2013-12-13 13:02:56 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
"Przy mężu" jest Pani ubezpieczona tylko w zakresie ub. zdrowotnego. Jeśli pole ma ów limit min. 1 ha przeliczeniowego i prowadzi Pani to gospodarstwo lub prowadzi je mąż, a Pani pomaga lub chociaż prowadzi gospodarstwo domowe z tym gospodarstwem rolnym związane- podlega Pani ubezpieczeniu KRUS obowiązkowo.
2013-11-30 13:32:44 31.1.207.* | Lenka315
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam mam zapytanie dotyczące składek KRUS mam 25 lat gdy ukończyłam szkołę nie podlegałam już pod ubezpieczenie rodziców z KRUS-u byłam od razu zarejestrowana w urzędzie pracy ale później się z niego wyrejestrowałam i pracowałam 3 lata (na czarno) teraz rodzice chcą przepisać na mnie posiadłość i tu powstaje pytanie czy będę musiała płacić jakieś zaległe składki gdzie do tej pory nie miałam na sobie pola?
2013-12-02 12:15:53 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zarejestrowanie w PUP daje ubezpieczenie jedynie zdrowotne, nie zwalnia z ub. społecznego rolników, poza sytuacjami uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, stażu.

Zatem w rozumieniu przepisów KRUS nadal spełniałaś warunki ubezpieczenia rolniczego jako po prostu domownik rolnika. Może więc powstać sytuacja dochodzenia zaległych składek, i obrona przed tm w postaci udowadniania, że domownikiem nie byłaś tj. nie mieszkałaś/nie pomagałaś w prowadzeniu owego gospodarstwa. No raczej na pracę na czarno trudno będzie się powołać- powstanie bowiem wtedy kwestia z kolei podlegania w tym czasie ZUS, zaległych składek ZUS, odpowiedzialności karnej pracodawcy itd.
2013-11-11 12:22:53 5.172.252.* | Ania243
Witam,czy podczas przebywania na zasiłku rehabilitacyjnym w Krusie trzeba opłacać składki na ubezpieczenie kwartalnie?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-11-12 09:59:04 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Niejasno napisane, czy świadczenie jest z KRUS, czy z ZUS.
1. jeśli z ZUS, to jest to świadczenie rehabilitacyjne na zasadzie wypłaty i w jego czasie NIE podlega się ubezpieczeniom KRUS z mocy ustawy. Co wynika m.in z definicji świadczeń z ubezpieczeń społecznych – z art. 6, pkt. 13 a ustawy krusowej.

2. jeśli z KRUS, to świadczenie to ma charakter materialny- zakwaterowanie i zabiegi w sanatorium + jedynie zwrot kosztów dojazdu. Uzyskanie go nie zwalania z odprowadzania składek.


Ps. Składki kwartalnie, ale w sytuacji 1 proporcjonalnie obniżone za kwartał uzyskania świadczenia i kwartał zakończenia jego pobierania
2013-11-05 12:22:01 83.18.133.* | hanna82
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [3]
Mój mąż dzierżawi ziemię od jego ojca w całości(20 ha). Płaci KRUS za siebie, ale mieszka z nami ojciec, z którym nie żyjemy w zażyłości, i w dodatku nie jest on nigdzie ubezpieczony. Mąż chce iść do KRUSu ubezpieczyć go jako domownika, ale boi się, że będzie musiał płacić wstecz za wszystkie lata(od 2002r). Proszę o radę co zrobić i co powiedzieć w KRUS, żeby ojca ubezpieczyć i nie było z tego powodu problemu. Ojciec sam nigdzie nie pójdzie, czy mąż sam może go dopisać bez jego wiedzy??
2013-11-05 12:57:16 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem ojciec nie ma żadnego świadczenia- renty/emerytury.

Zgłaszanie domownika wymaga jego podpisu na wniosku o objęcie ubezpieczeniem, który jest załącznikiem do 'zgłoszenia do ubezpieczenia'.

"Obawa" jest słuszna, bo ojciec spełnia definicję domownika od lat i lepiej to jak najwcześniej wyczyścić ze względu na odsetki.

Tyle, że problem być może już istnieje po stronie ojca- tj. jeśli bezpośrednio przed dzierżawą był w ubezpieczeniu i dzierżawy/ a więc zaprzestania podlegania ubezpieczeniu jako rolnik nie zgłosił- to zaległość już istnieje, tyle że obciąża jego, a nie syna.

Ojciec musi być ubezpieczony choćby ze względów ub. zdrowotnego.
2013-11-05 14:28:39 83.18.133.* | hanna82
Ojciec przeszedł z KRUSu na ZUS(miał działalność 2 lub 3 lata nie wiem dokładnie) a potem była dzierżawa na syna, więc KRUS od Ojca nie domagał się niczego, bo nie wiedział, że działalność zamknął.
Posumowując to ojciec powinien teraz iść do KRUSu czy syn może iść i musi mieć podpis ojca?
2013-11-06 15:54:34 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli pomiędzy zamknięciem DG ojca wydzierżawieniem ziemi/staniem się domownikiem nie było ani 1 dnia- ojciec nie ma zobowiązań wobec KRUS. Ma tylko syn jako rolnik, który nie zgłosił domownika do obowiązkowych ubezpieczeń. Formalnie pod wnioskiem jest potrzebne złożenie podpisu przez ojca przy urzędniku, w praktyce często wniosek zostanie przyjęty po prostu z jego podpisem, bez konieczności osobistego stawiennictwa.

Jeśli jednak dzierżawa nie nastąpiła w czasie DG ojca, to i on ma zobowiązanie wobec KRUS, bo czasowo też podlegał ubezpieczeniu jako rolnik.

Pozostaje jeszcze kwestia przedawnienia: do końca 2011 okres ten wynosił on 10 lat. CZyli kwestia składek do IV kwartału 2003 jest już zamknięta.
2013-11-04 17:35:39 195.116.72.* | Lucyna333
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Czy , jeżeli gospodarstwo nie jest dochodowe ( 1,2 ha przeliczeniowe) można nie płacić ubezpieczenia w KRUS ? Minister rolnictwa wypowiadał się w radiu , że istnieje taka możliwość. Tylko na jakich warunkach? Dodam że nie pracuję zawodowo.
2013-11-05 11:10:11 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE ma takiej regulacji wprost dotyczącej rolniczych ub. społecznych.

Jest pośrednia, uznaniowa i indywidualna z art. 41a ustawy o ub. społ. rolników dotycząca :
- odroczenia płatności składek
- rozłożenia płatności na raty
- umorzenia częściowego/całkowitego za jakiś okres

Podobnie z zaległościami składek, których termin płatności już minął.

Chodzi o okoliczności szczególne, losowe, zw. np. z klęską naturalną, śmiercią, chorobą.

Sam brak dochodowości raczej nie stanowi okoliczności umorzenia. Tak jak w przypadku ZUS przedsiębiorcy.

Co do wypowiedzi ministra- raczej chodziło o mglistą, nie mającą nawet postaci projektu ustawy kwestią wprowadzenia podatku dochodowego (PIT ?) w rolnictwie zamiast podatku rolnego i być może związania składek społecznych z dochodem.
Albo o już obowiązującą kwestię s. zdrowotnych. Co prawda tymczasowo, ale do 2014 włącznie ( co też wiąże się z brakiem podatku dochodowego w rolnictwie ) uznano, że do 6ha przeliczeniowych trudno mówić o dochodowości- dlatego s. zdrowotną za Panią opłaca budżet, a nie Pani.
2013-11-02 13:58:55 83.5.140.* | ŚW
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Mam pytanie odnośnie zaległych składek Krus spadkodawcy. Bratu zostało przepisane ponad 2 ha przeliczeniowe, jeszcze kiedy był niepełnoletni. Uzyskując pełnoletność nie zgłosił się do ubezpieczenia Krus, po zakończeniu szkoły znalazł pracę i został wciągnięty do Zus, ale odezwał się tez do niego Krus w kwestii nieopłaconego ubezpieczenia za wyżej wspomniany okres, kiedy powinien był opłacać składki. Rozłożono mu tę zaległość na raty, jednak nie zdążył spłacić, wszystkiego, ponieważ zmarł, a jego ponad 2 ha odziedziczyli rodzice w równiej części. Czy muszą oni teraz spłacać zaległe składki dot. ubezpieczenia, czy można starać się o ich umorzenie z jakiegoś tytułu? Dodam, że rodzice: jedno jest na emeryturze, drugie zaś jest zatrudnione na umowę o pracę.
2013-11-04 10:56:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Po pierwsze to nawet kwestia nie tyle ubezpieczeniowa, co prawa cywilnego- spadkobiercy dziedziczą również długi spadkodawcy (art. 922 KC), więc co do zasady ciąży na rodzicach obowiązek spłaty zadłużenia składek syna.

Tak, Kasa może uwzględnić wniosek o ulgę w spłacie polegającą na:
- odroczeniu terminu płatności bieżącej składki,
- rozłożeniu zadłużenia na (tutaj nowe)raty,
- zmniejszeniu wysokości wcześniej udzielonych rat
- umorzeniu części lub całości zadłużenia.

Wniosek musi wskazać na okoliczności to uzasadniające, a więc wpływające na to, że dłużnika nie stać i długo stać na spłatę nie będzie, albo że spłata spowoduje to, że sam pozostanie bez środków do życia itd.

Oczywiście okoliczności muszą być prawdziwe. Im lepiej udokumentowane- zaświadczenia (np. od pracodawcy o zarobkach lub PIT 11, decyzja emerytalna, zaświadczenia o wysokości emerytury) tym wniosek bardziej skuteczny. Zwłaszcza, że decyzja jest uznaniowa, więc bez możliwości odwoływania się od niej, a więc przedstawiania potem dodatkowych dowodów okoliczności wniosku.

Więcej w art. 41 a Ustawy, który to reguluje:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;z,dziennik,ustaw,2008,050,291.html
2013-10-28 19:17:20 87.205.202.* | Marta459
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Chciałabym sie dowiedziec jak wyglada sytuacja z ubezpieczeniem obowiazkowym KRUS,od 8 lat maż ma działke 66arów fizycz.-1,17ha przeliczeniowego.Ja nie płaciłam składek ,nie pracuje nie mam żadnego ubezpieczenia jestem dopisana do męża który cały czas pracuje.oczywiście zaznaczam że nie pracujemy na polu-nie prowadzimy żadnego gospodarstwa rolnego ,dzierżawi je sasiad( nie mamy żadnej umowy).Czy KRUS może naliczyc mi odsetki i czy bede musiała płacic te zaległe pieniadze?
2013-10-29 10:24:54 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Już w tym wątku to padło wielokrotnie. Są ustawowe ( Ustawa o ub. społ. rolników ) domniemania/ zasady:
- tego, że posiadacz gospodarstwa dz. rolniczą prowadzi
- tego, że małżonek rolnika jest traktowany jak rolnik.

Na tej podstawie co do zasady podlega Pani formalnie ub. KRUS obowiązkowo, mąż powinien opłacać za Panią wszystkie ubezpieczenia KRUS. Skoro dz. rolnicza nie była prowadzona, powinien był on w ciągu 14 dni taki fakt zgłosić. Dzierżawa niezgłoszona dla KRUS nie istnieje.

Zatem b. prawdopodobne, że pojawi się decyzja Kasy o wstecznym podleganiu ubezpieczeniu, zadłużeniu z tego tytułu i odsetkach i fakty o których Pani pisze trzeba będzie wykazać w sądzie pracy/ubezpieczeń społecznych, do którego się odwołacie.

Ps. Dopisana jest Pani JEDYNIE do ub. zdrowotnego męża, który jak rozumiem podlega ZUS z tyt. etatu.
Nie ma więc Pani ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, macierzyńskiego, rentowego, emerytalnego. Czyli życiowo- baardzo ryzykowne.
2013-10-24 20:30:02 178.36.241.* | modsz
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Mąż otrzymał w spadku ziemię 1,99 h, pracował zawsze i nigdy nie był rolnikiem, ale miał przerwę w zatrudnieniu w 2006 roku która trwała 18 dni - zmieniał pracę. Dziś posiada statut bezrpobotnego z prawem do zasiłku i musiał pojawić się w KRUSie który to naliczył mu zaległą składkę z roku 2006 - około 500 zł z odsetkami. Nie przyjmują do wiadomości panie w KRUSie, że mąż nie prowadził żadnej działalności rolniczej i przecież przez okres 18 dni nie był rolnikiem, one jednak uważają że posiadanie hektarów jest równoznaczne z płaceniem składki. Czy to prawda??? Pilnie proszę o pomoc bo chcę się odwoływać
2013-10-25 11:00:39 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Prawda- chodzi o ustawowo uregulowane domniemanie ( art. 38 Ustawy o ub. społ. rolników ), że posiadacz gospodarstwa dz. rolniczą prowadzi.

Oczywiście w odwołaniu należy podnieść kwestię fizycznej niemożności podjęcia dz. rolniczej na 18 dni, po kilku latach nieprowadzenia takiej działalności. Będzie to trudniejsze, jeśli mąż w okresie pracy etatowej jednak w gospodarstwie mieszkał.

Nie byłoby problemu, gdyby wtedy, w 2006 r. od razu po utracie ub. w ZUS poinformował KRUS, a miał taki obowiązek ( w ciągu 14 dni ), że mimo ustawowego domnieniamania dz. rolniczej nie podjął.
2013-10-24 19:45:53 178.43.131.* | evgothic
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam!
Mąż dostał gospodarkę (3,0ha) darowiznę po wujku w 2006 roku, ślub wzięliśmy w 2009r - w tym czasie studiowałam 3 lata (1rok- dziennie , 2 lata - zaocznie) a pracuję od 2011 roku do dziś. Czy KRUS może żądać ode mnie zaległych składek (ok. 1 rok i 3 miesiące), jeśli jestem domownikiem, nie jestem współwłaścicielem darowizny, tylko i wyłącznie mam meldunek no i "status" żony. Jednak z punktu widzenia darowizny przed ślubem jest ona tylko jego własnością (zgodnie z prawem) a nawet przy rozwodzie nie należy mi się NIC! Więc skoro coś nie jest ani moje ani nie wchodzi we wspólnotę małżeńsko KRUS może ode mnie żądać zwrotu zaległych płatności odkąd jesteśmy małżeństwem?
2013-10-25 10:53:58 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Proszę zerknąć na starsze posty w tym wątku. Formalna własność w kwestiach KRUS nie jest decydująca, liczy się szersze pojecie posiadania oraz istnieje ustawowa zasada, że spełnienie war. ub. przez męża rozciąga się na żonę z tyt. samego małżeństwa, chyba że żona ma swoje inne ubezpieczenie, świadczenia, albo rzeczywiście nie ma nic wspólnego z gospodarstwem rolnym.

Na podstawie więc art. 5 Ustawy KRUS może dochodzić wstecz składek za ów okres.
Ps. w rozumieniu ustawy jest i była Pani małżonką rolnika, nie domownikiem.
2013-10-21 13:48:15 193.113.135.* | aga606
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Mam pytanie. Jesli stane sie posiadaczka 6ha pola i mam stale zameldowanie w Polsce ale od kilku lat mieszkam i pracuje za granica, tu place podatki, ubezpieczenie itd. Czy zameldowanie moze zawazyc na zaleznosci skadek krusu?
2013-10-21 14:11:56 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, w zakresie wydania decyzji KRUS o podleganiu ubezpieczeniu- bo działa automat z art. 38 ustawy o ub. społ. rolników. Będzie więc należało się od niej odwołać wskazując na nieprowadzenie działalności rolniczej, podleganie innemu (tu zagranicznemu) ub. społecznemu. Jeśli jeszcze decyzji nie ma, należy w trybie art. 37 'awansem' KRUS poinformować o okolicznościach znoszących obowiązek podlegania ub. rolniczemu.

Inna rzecz, że obowiązek meldunkowy istnieje, nie mieszkając w kraju miała i ma Pani obowiązek wymeldowania się.
2013-10-02 16:58:24 212.59.254.* | mateusz541
Re:odsetki krus [1]
odsetki krusu miedzy przerwami w pracy . jak sa przeliczane ? czy musze wyregulowac wczesniejsze niepłatnosci . Jestem rolnikiem i mam 1,5 ha pola
40 awans
2013-10-15 12:08:28 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. jak już w tym wątku napisano- nie zawsze samo posiadanie pola jest podstawą ub. KRUS, ale istnieje ustawowe domniemania takiego podlegania. Ważne jest więc też stan faktyczny, to czy dokonano wyrejestrowania/zarejestrowania w terminie i to, jakie decyzje od KRUS uzyskano i się od nich nie odwołano.

2. zobowiązanie wobec Kasy to zarówno nieopłacone (ale nie przedawnione) składki należne, jak i odsetki od nich. Siłą rzeczy ostateczna wysokość odsetek zależy od konkretnej daty zapłaty zaległej składki. Odsetki wyliczone na dziś, jutro znów urosną itd.

3. wysokość jest ustawowa- taka jak dla zaległości podatkowych, co wynika z art. 40a ustawy o ub. społ. rolników i Ordynacji podatkowej. Dla każdej niezapłaconej składki kwartalnej liczone osobno.

4. wysokość tu:

http://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/wskazniki/odsetki-ustawowe/

kalkulator tu:

http://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/kalkulatory/odsetek/
2013-09-24 20:36:58 31.174.39.* | butterfly1983
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam, zgłosiłam się dobrowolnie do KRUS aby dowiedzieć się czy powinnam opłacać ubezpieczenie rolnicze. Po śmierci ojca (1998 rok) gospodarstwo postanowieniem sądowym zostało przekazane mamie, bratu i mnie (byliśmy wtedy niepełnoletni). Mama ma 2/3 gospodarstwa, brat 1/6 i ja 1/6 (gospodarstwo ma ok 6 ha). Otrzymywałam rentę z KRUS do września 2005. Potem pracowałam najpierw na umowę o dzieło, potem o pracę (wciąż pracuję). KRUS nie był przeze mnie płacony. Z KRUS-u otrzymałam teraz decyzję o opłaceniu zaległych składek, jednak ja nie pracowałam w gospodarstwie, nie utrzymywałam się z niego, mieszkam w innym województwie. Mogę się odwołać od decyzji KRUS, ale czy jest jakaś podstawa dzięki której nie będę musiała opłacać zaległych składek (jest to wysoka kwota, trzykrotność mojej pensji, którą mam zapłacić do końca września!) ??? Z góry dziękuję za odpowiedź.
10 awans
2013-10-15 12:17:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Sytuacja wskazuje, że jednak były okresy, kiedy już nie miała Pani r. rodzinnej, a nie podlegała ub. społecznym ZUS. Mógł być to ten okres wykonywania dzieła, mógł być okres bez zatrudnienia.
Bo tylko w takiej sytuacji ub. KRUS z mocy ustawy się podlega. Należy więc się od decyzji odwołać;
- w zakresie niepodlegania ub. rolniczemu z tyt. podlegania ZUS lub pobierania r. rodzinnej- okazując na to dowody (decyzja rentowa, RMUA, zaświadczenie ZUS)
- w zakresie niepodlegania z tyt. nieprowadzenia dz. rolniczej, niezamieszkiwania- dowody (np. zeznania świadków, zameldowanie itp.) znoszące ustawowe domniemanie podlegania KRUS przez posiadacza gospodarstwa.

Osobną kwestią będą konsekwencje (nie wiem jakie) tego, że nie wykonała Pani obowiązków informacyjnych w stosunku do Kasy polegające na zgłoszeniu do ubezpieczeń za okresy ustawowego podlegania KRUS, jeśli takie rzeczywiście były.
-3 spadek
2013-09-23 20:02:38 91.195.57.* | kkm
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [0]
Witam, mam pytanie posiadam gosp. od 13 lat o pow 0.98 ha przelczeniowego mój mąż przed ślubem dostał pole od rodziców 0.70 ha przeliczeniowego pole jego jest w innej gminie niż moje czy gdybym chciała się ubezpieczyć w krusie to czy nasze gospodarstwa zostana zsumowane i bede musiała płacic w stecz i ile tal do tyłu?bo do tej pory ja nie oplacalam krusu poniewaz nie miałam powyżej hektara
2013-09-12 15:20:58 marzenagach
Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS? [1]
Witam. Jestem osobą bezrobotna, mężatką od 5 lat. Mój mąż pracował na umowę o pracę i miał opłacane składki w ZUS, przez okres pół roku pobierał zasiłek- ma poniżej 2 ha przeliczeniowych. Po okresie pobierania zasiłku UP kazał mu się ubezpieczyć w KRUS. Będąc w KRUSI-e dowiedział się z będzie musiał także mnie ubezpieczyć w KRUS i zapłacić zaległe składki za okres 5 lat.Czy jest to konieczne?
2013-10-14 14:05:26 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak wynika z Ustawy o ub. społecznym rolników- tzn. to, że mąż jako rolnik sam ub. KRUS czasowo nie podlegał, nie zwalnia z tego ub. w tym samym czasie jego żony/domowników.

Składki wstecz za Panią nie byłyby należne za te okresy, gdy Pani była ub. w ZUS, np. z tyt. zlecenia albo posiadała jakieś świadczenie (zasiłek, renta) ALBO gdyby Pani w jakichś okresach nie pracowała w tym gospodarstwie rolnym albo w gospodarstwie domowym z tym. gosp. związanym- czyli w praktyce- gdyby tam Pani w ogóle nie mieszkała.

I sytuację taką trzeba by było udowodnić (np. zeznania świadków).

Chodzi o kluczowe tu uregulowanie z art. 5 ustawy- jej zasady (dotyczące rolnika) z automatu stosuje się do jego małżonka.
Podobne wiadomości
Przedsiębiorcy chcą zostać w OFE? Przedsiębiorcy chcą zostać w OFE?
19,5 proc. przedstawiciel małych i średnich firm opowiedziało się za dalszym przekazywaniem składek do OFE, a 15 proc,, że raczej się na to zdecyduje - wynika z badania Instytutu Keralla.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

To nowość w podatkach. Minimalne terminy na... To nowość w podatkach. Minimalne terminy na...
Zmienione zasady fakturowania już obowiązują. Wyjaśniamy, na czym polega rewolucja.