Wzór dokumentu : Wniosek o skierowanie absolwenta/ów na...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:40:32
Kategoria dokumentu: Wydział Pracy
Tytuł dokumentu: Wniosek o skierowanie absolwenta/ów na odbycie stażu
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


While trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

The following error was encountered:

The system returned:

    (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.


Generated Fri, 26 Aug 2016 06:40:54 GMT by w3cache.adm.wp-sa.pl (squid/2.5.STABLE14)