Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 101 z dnia 2001-07-19

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1088

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1089

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1090

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1091

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1092

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1093

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1095

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1097

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1099

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1101

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1102

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1103

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.  / Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1105

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1106

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1107

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych.  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1108

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych.  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1109

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1111

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1112

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.  / Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1113

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt P. 3/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1114

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji.  / Prezes Rady Ministrów /

Zmiany dla pracodawców i pracowników coraz bliżej. Ministerstwo Zdrowia chce nowości w medycynie pracy Zmiany dla pracodawców i pracowników coraz bliżej. Ministerstwo Zdrowia chce nowości w medycynie pracy
Ministerstwo Zdrowia przykręci śrubkę pracodawcom i lekarzom medycyny pracy. Skończyć ma się krótkie badanie pracowników, a zacząć prawdziwe dbanie o zdrowie zatrudnionych. W resorcie planowane są analizy w tej sprawie, a później całkowita korekta systemu.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników
Zdarza się, że właściciel np. firmy gastronomicznej dopiero na miejscu dowiaduje się, że pracownik postanowił nie pojawić się w pracy i klienci odbijają się od zamkniętych drzwi.