Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 121 z dnia 2001-10-18

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1301

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1302

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1303

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.  / Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1306

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1310

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1313

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1314

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1315

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1316

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1317

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 121 poz. 1318

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.  / Minister Zdrowia /