Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

sygnatura: PP2/443-4/2007

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2007-03-12

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, działka pod budowę, przekształcenie gruntu, sprzedaż gruntów

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez Pana Zdzisława W. reprezentowanego przez pełnomocnika, doradcę podatkowego ? Pana Wiesława R. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach znak: OG/005/174/PP2/443/38/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych ? Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia uchylenia lub zmiany postanowienia.

Wnioskiem z dnia 05 października 2006 roku pan Zdzisław W. wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem czy sprzedaż działek, wydzielonych z gospodarstwa rolnego, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod zabudowę, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem pana Zdzisława W. dostawa powyższych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż jako osoba prywatna nie mieści się On w definicji podatnika, określonej w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 20 grudnia 2006 r. wydał postanowienie znak: OG/005/174/PP2/443/38/06, w którym stwierdził, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie pełnomocnik Strony ? doradca podatkowy pan Wiesław R. wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, w którym zarzucił niewłaściwą ocenę stanu prawnego dotyczącą stanu faktycznego sprawy. Zdaniem pełnomocnika Strony ?... jeżeli grunt nabyty został przez osobę fizyczną nie na potrzeby działalności gospodarczej, lecz dla celów prywatnych, co wiązało się z brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego, to czynność ta wyłącza tę nieruchomość z zakresu działania ustawy o VAT?.

W związku z powyższym uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym Zdzisław W. i jego żona nie są podatnikami podatku VAT prowadzącymi samodzielnie działalność gospodarczą dla transakcji zbywania gruntu w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Na poparcie swojego stanowiska przytacza On kilka interpretacji wydanych przez organy podatkowe.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pan Zdzisław W. w lutym 2002 r. zakupił grunty rolne z zamiarem użytkowania ich pod działalność rolniczą. W wyniku wejścia w życie w 2006 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część tych gruntów została przekształcona na tereny budowlane. W tej sytuacji Strona dokonała podziału gruntu na działki budowlane, które ma zamiar sprzedać.

W zażaleniu natomiast pełnomocnik Strony przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Zdzisław W. wraz z żoną nabył do majątku wspólnego w 2002 r. grunty rolne, w celu powiększenia gospodarstwa rolnego i z zamiarem prowadzenia produkcji rolnej. Ponadto pan Zdzisław W. prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu jest podatnikiem podatku VAT, natomiast jego żona nie prowadzi działalności gospodarczej.

A zatem przedstawiony przez pana Zdzisława W. we wniosku stan faktyczny jest inny niż stan faktyczny opisany przez pełnomocnika Strony w zażaleniu.

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowego w postępowaniu dotyczącym wiążących interpretacji prawa podatkowego organy skarbowe nie wyjaśniają stanu faktycznego (patrz sygn. akt FSK 134/06). Dyrektor tut. Izby Skarbowej wyjaśnia, zatem, iż w postępowaniu wszczętym na skutek złożonego zażalenia weryfikacji podlega prawidłowość wydanego postanowienia w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez pana W. we wniosku z dnia 05.10.2006 r.

Dana czynność jest opodatkowana podatkiem VAT, jeżeli jest ona objęta zakresem przedmiotowym, jak również zakresem podmiotowym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 w/cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel, do towarów zaś, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT zalicza się także grunty. Zgodnie, bowiem z cytowanym przepisem przez towary ? rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zasadą jest, więc opodatkowanie dostawy gruntów podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługobiorców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących za zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Reasumując, za podatnika podatku od towarów i usług należy uznać każdą osobę fizyczną, prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która działalność gospodarczą wykonuje samodzielnie, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, bez względu na cel lub rezultat działalności.

Ponieważ przepisy podatkowe nie definiują pojęcia ?zamiaru? i ?częstotliwości? należy odwołać się do Słownika Języka Polskiego, pod red. M. Szymczaka (PWN, Warszawa, 1989) według którego zamiar określa: ?projekt, plan, intencje zrealizowania czegoś?, a częstotliwość: ?częste występowanie, powtarzanie jakiejś czynności, zjawiska?.

W złożonym zażaleniu pełnomocnik Strony zarzuca organowi podatkowemu pierwszej instancji niewłaściwą ocenę stanu prawnego dotyczącą stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Zdaniem odwołującego, transakcja zbycia opisanego wyżej gruntu, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nabyty został przez osobę fizyczną nie na potrzeby działalności gospodarczej, lecz dla celów prywatnych i przez cały czas posiadania tej nieruchomości podatnik wykazywał zamiar wykorzystywania jej jako majątku osobistego. Pełnomocnik uważa, iż w tym przypadku sprzedający nie działał jako podatnik podatku od towarów i usług.

Odpowiadając na powyższy zarzut należy przytoczyć następujące fakty (wskazane przez podatnika w złożonym wniosku), a mianowicie: grunty zostały nabyte z zamiarem użytkowania ich pod działalność rolniczą w związku z planowanym poszerzeniem gospodarstwa. W 2006 r. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny te przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z powyższym podatnik dokonał podziału części gruntu na działki, z zamiarem odsprzedaży.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że pan Zdzisław W. już w momencie zakupu gruntów rolnych działał jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, gdyż jak sam podał nabył je z zamiarem użytkowania pod działalność rolniczą, która zgodnie z cyt. art. 15 ust. 2 tej ustawy jest działalnością gospodarczą. W związku z tym twierdzenie, iż podatnik nabył powyższa nieruchomość jako osoba prywatna jest błędne.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy zwalnia się dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego. Jednak grunty nie stanowią produktów rolnych, którymi zgodnie z art. 2 pkt 20 cyt. ustawy są towary wymienione w zał. nr 2 do tej ustawy. W związku z powyższym dostawa gruntów, o którą pytał pan W. nie może korzystać z tego zwolnienia podmiotowo - przedmiotowego. Dostawa gruntów nie może także korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w myśl, którego zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Jak bowiem wynika z wniosku podatnika, nastąpiła zmiana charakteru posiadanych przez niego gruntów. O budowlanym przeznaczeniu gruntów decyduje przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków oraz decyzje właściwych władz dokonujących przekwalifikowania gruntów na cele budowlane. A zatem skoro opisana nieruchomość przeznaczona jest obecnie pod zabudowę, to dostawa tych gruntów nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa wyżej.

Ponadto należy wskazać, iż podjęte przez pana Zdzisława W. działania wskazują na zamiar sprzedaży w sposób częstotliwy. Świadczy o tym, bowiem podjęcie złożonych czynności związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów, podzielenie gospodarstwa na działki budowlane, a następnie podjęcie czynności zmierzających do ich sprzedaży. Takie zachowanie podatnika wskazuje, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje on handlu działkami budowlanymi (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Wobec przedstawionego powyżej stanu faktycznego, nie można zgodzić się ze stanowiskiem pełnomocnika Strony, że przedmiotowa dostawa gruntu będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Bez wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy pozostają powołane w zażaleniu przez pełnomocnika interpretacje udzielone przez inne organy podatkowe, gdyż zostały one wydane w oparciu o indywidualny stan faktyczny. W ocenie tut. organu odwoławczego, przedmiotowa dostawa gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY