Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy przekazanie prezentów kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym współpracującym ze spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy przekazanie kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom współpracującym napojów alkoholowych (w formie prezentu) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
3. Czy podlega opodatkowaniu przekazanie i zużycie w ramach reprezentacji i reklamy artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
4. Czy podlega opodatkowaniu przekazanie i zużycie w ramach reprezentacji i reklamy artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami poza siedzibą spółki (np. w pomieszczeniach kontrahenta) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
5. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu towarów zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, pomimo przekroczenia limitu 0,25 % przychodu, w przypadku opodatkowania tych czynności, jak również w przypadku ich nie opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
6. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu usług obcych zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, pomimo przekroczenia limitu 0,25 % przychodu, w przypadku ich nie opodatkowania?

sygnatura: IS.II/2-443/221/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2007-03-29

słowa kluczowe:napoje, napoje alkoholowe, przekazanie nieodpłatne, reklama, reprezentacja, usługi obce

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego z 3.08.2006 r. znak: US.I.2/443-21/2006, w ten sposób, że uznaje stanowiska strony w kwestiach dotyczących podatku od towarów i usług, zawartych w pytaniach 1-5 - za prawidłowe, natomiast w kwestii zawartej w pytaniu 6 - za nieprawidłowe.

Wnioskiem złożonym 30.05.2006 r., Spółka Akcyjna ?V.? wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka w związku z prowadzoną działalnością przekazuje prezenty kontrahentom, dokonuje zakupu usług gastronomicznych (spotkania z kontrahentami poza siedzibą spółki), przekazuje do zużycia podczas spotkań z kontrahentami, w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem różne artykuły spożywcze. W tym stanie faktycznym, jednostka sformułowała następujące pytania odnoszące się do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:

1. Czy przekazanie prezentów kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym współpracującym ze spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2. Czy przekazanie kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom współpracującym napojów alkoholowych (w formie prezentu) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

3. Czy podlega opodatkowaniu przekazanie i zużycie w ramach reprezentacji i reklamy artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

4. Czy podlega opodatkowaniu przekazanie i zużycie w ramach reprezentacji i reklamy artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami poza siedzibą spółki (np. w pomieszczeniach kontrahenta) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

5. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu towarów zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, pomimo przekroczenia limitu 0,25 % przychodu, w przypadku opodatkowania tych czynności, jak również w przypadku ich nie opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

6. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu usług obcych zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, pomimo przekroczenia limitu 0,25 % przychodu, w przypadku ich nie opodatkowania?

Stanowisko strony odnoszące się do zadanych pytań było następujące:

1. Wymienione czynności podlegają opodatkowaniu.

2. Przekazanie kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym współpracującym napojów alkoholowych (w formie prezentu) podlega opodatkowaniu.

3. Przekazanie i zużycie w ramach reprezentacji i reklamy artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu.

4. Przekazanie i zużycie w ramach reprezentacji i reklamy artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami poza siedzibą spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu.

5. Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu towarów zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, pomimo przekroczenia limitu w przypadku opodatkowania tych czynności. W przypadku zakupionych towarów zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, których spółka nie opodatkowuje ? po przekroczeniu limitu nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

6. Zakup usług obcych (organizacja przyjęcia, spotkania wigilijnego, występu artystycznego z okazji jubileuszu itp.), zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, przekraczających limit 0,25 % przychodu nie podlega odliczeniu, jeżeli nie opodatkuje się czynności podatkiem od towarów i usług.

Postanowieniem z 3.08.2006 r. znak:US.I.2/443-21/2006, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej uznał, że zaprezentowane przez stronę stanowisko w części dotyczącej pytań nr 1-5 za prawidłowe, w części dotyczącej pytania nr 6 za nieprawidłowe. Rozstrzygnięcie organu I instancji nie zostało przez stronę zaskarżone.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, postanowieniem z 9.03.2007 r. znak: IS.II/2-443/221/06 wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wzruszenia pisemnej interpretacji organu podatkowego. Odnosząc się wyjaśnień Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, zawartych w postanowieniu z 3.08.2006 r. znak: US.I.2/443-21/2006, stanowiących odpowiedź na zapytania wnioskodawcy, oznaczone w interpretacji numerami 1-5, tut. organ potwierdza prawidłowość stanowiska tego organu podatkowego.

Natomiast w odniesieniu do zagadnienia zawartego w zapytaniu strony, dotyczącym prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup ?usług obcych?, Dyrektor tut. organu stwierdza, co następuje:

Na wstępie zauważyć należy, iż z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w spotkaniach okolicznościowych (organizacja przyjęcia, ogniska z okazji święta branżowego, spotkania wigilijnego) uczestniczą pracownicy i zaproszeni goście oraz, iż część kosztów pokrywana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zapytanie wnioskodawcy dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu tych usług, zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, pomimo przekroczenia limitu 0,25 % przychodu, w przypadku ich nie opodatkowania.

W ustawie z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, czynności opodatkowane wymienione zostały w art. 5 ust. 1, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, rozumie się ? zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w przypadku ?przekazania? zakupionych usług obcych, ?przekazującego? traktuje się jako usługodawcę. Mając na uwadze powołane regulacje, tut. organ stwierdza, iż świadczenie usług za odpłatnością na rzecz pracowników spółki - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót (z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 tej ustawy), rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W przedstawionej przez podatnika sytuacji, podstawę opodatkowania stanowi zatem kwota, jaką winien uiścić pracownik, pomniejszona o należny podatek. Natomiast obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - z chwilą (...) wykonania usługi (z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 tej ustawy). Jeżeli przed (...) wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (ust. 11 tego artykułu). Jeżeli zatem pracownik, przed otrzymaniem od pracodawcy świadczeń, uiści należność wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania wpłaty. W świetle art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując stwierdzić należy, iż prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur stwierdzających zakup ww. usług będzie przysługiwało w takiej części, w jakiej usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, natomiast odpłatne świadczenie na rzecz pracownika - stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu.

W myśl postanowień art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, m.in. jeżeli rażąco narusza ono prawo lub orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Mając na uwadze fakt, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej w dokonanej interpretacji rażąco naruszył przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Dyrektor tut. Izby rozstrzygnął jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY