Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy po 1 maja 2004 r. dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wpłacone przed 1 maja 2004 r. zaliczki na zakup gruntu będą opodatkowane tym podatkiem?

sygnatura: 1401/HTI/006/14-290/05/BT

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-05-16

słowa kluczowe:dostawa towarów, przedmiot opodatkowania, rażące naruszenie prawa, sprzedaż gruntów


DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24 maja 2005 r., znak: 1471/NUR1/443-120/05/MS, wydanego dla P., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


- uchylić w całości postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 24 lutego 2005 r. Strona wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, tj. o potwierdzenie stanowiska, iż po 1 maja 2004 r. dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wpłacone przed 1 maja 2004 r. zaliczki na zakup gruntu będą opodatkowane tym podatkiem.

Postanowieniem z dnia 24 maja 2005 r., znak: 1471/NUR1/443-120/05/MS Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany albo uchylenia w/w postanowienia, ze względu na fakt, iż po dokonaniu jego weryfikacji należało dokonać analizy, czy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego rażąco nie narusza prawa.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co następuje.

W myśl art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...), na pisemne zapytanie podatnika płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 4 cyt. ustawy udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Organ odwoławczy /art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej/ w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż w orzecznictwie sądowo-administracyjnym utrwalił się pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia "rażące naruszenie prawa". Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy w niewątpliwym stanie prawnym, istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a wydanym przez organ rozstrzygnięciem.Według Słownika Języka Polskiego /Warszawa 1993, t. III s. 24/ "rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny.

Przedstawione rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa", prowadzi do wniosku, że Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydając przedmiotowe postanowienie naruszył prawo w sposób wskazany powyżej.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Strona jest firmą developerską realizującą budownictwo mieszkaniowe. Jej klienci dokonują zapłaty w formie rat zaliczkowych za kupowane mieszkania wraz z udziałem w działce gruntu lub prawie wieczystego użytkowania gruntu. Dostawa mieszkania wraz z gruntem (lub prawem wieczystego użytkowania) następuje w dniu podpisania aktu notarialnego. Wpłaty dokonane na poczet zakupu gruntu, przed 1 maja 2004 r. nie podlegały opodatkowaniu VAT, w związku z tym nie był naliczany podatek. Natomiast w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, grunty są towarami i dlatego w ocenie Strony dostawa gruntu po 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i wpłacone zaliczki na zakup gruntu przed 1 maja 2004 r. będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.

W tym miejscu Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż w związku z faktem, że faktyczne nabycie mieszkania nastąpiło już pod rządami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W myśl bowiem art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju(...).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Tak więc w świetle obowiązujących przepisów, jeżeli czynność dostawy towarów została dokonana po 1 maja 2004 r. podlega ona opodatkowaniu według zasad określonych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Tym samym organ pierwszej instancji wskazując, iż w zaistniałym stanie faktycznym wpłaty wniesione przed 1 maja 2004 r. zaliczane na poczet zakupu gruntu, udziałów w gruncie lub prawa wieczystego użytkowania, który nastąpił po tym dniu, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rażąco naruszył prawo.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY