Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

w/s opodatkowania nagród wygranych w konkursie dla sprzedawców

sygnatura: 1401/VO/4407/14-132/05/JS

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-05-25

słowa kluczowe:bon towarowy, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, konkursy, premia pieniężna

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a w związku z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 października 2005 roku (data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie Nr 1421/AV/443/2831/05/DL z dnia 27 września 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia

zmienić postanowienie organu pierwszej instancji


UZASADNIENIE

Strona w dniu 26 czerwca 2005 roku wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wygranych w konkursie dla sprzedawców ......... nagród, tj. bonów towarowych oraz karty bankowej. Z akt sprawy wynika, że Strona prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, współpracując z różnymi firmami ubezpieczeniowymi. W 2004 roku Strona uczestniczyła w konkursie zorganizowanym przez ............ i przeznaczonym dla sprzedawców zawierających ubezpieczenia na rzecz .......... Uczestnicy konkursu rywalizowali w kategoriach: najlepszy sprzedawca roku oraz najlepszy sprzedawca w poszczególnych grupach ubezpieczeń. Z regulaminu konkursu wynika, że jego uczestnicy poddani byli selekcji polegającej na indywidualnym wyznaczeniu każdemu z uczestników w poszczególnych grupach ubezpieczeń wartościowego przypisu zawieranych umów ubezpieczenia, po którego spełnieniu taki sprzedawca był kwalifikowany do grona laureatów, spośród których losowane były nagrody. Zatem konkurs nie miał charakteru otwartego i był adresowany tylko do ściśle określonej grupy osób akwirujących ubezpieczenia w imieniu i na rzecz ........., którzy w trakcie trwania konkursu zawarli największą ilość umów ubezpieczeniowych. Według Strony uzyskane nagrody w postaci bonów towarowych oraz karta bankowa MasterCard na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowana zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym zatem wartość wygranej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Strona w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Jednocześnie w uzupełnieniu wniosku o interpretację przepisów prawa Strona stwierdziła, że jeżeli wygrana w konkursie winna być opodatkowana na zasadach ogólnych jako przychód z działalności gospodarczej, to wówczas podlega pod stawkę VAT zwolnioną, gdyż odnosi się do usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zwolnionego z VAT.

W dniu 27 września 2005 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie wydał postanowienie Nr 1421/AV/443/2831/05/DL, w którym uznał stanowisko Strony w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych od ...... nagród za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona pismem z dnia 10 października 2005 roku złożyła zażalenie, twierdząc że jest ono niezgodne z prawem oraz, że nie uwzględnia stanu faktycznego sprawy. Strona stoi na stanowisku, iż otrzymane nagrody za dobre wyniki w pracy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem Strony biorąc udział w konkursie wykonywała tylko swoją pracę, więc analogicznie jak w podatku dochodowym nagroda powinna być uznana za przychód z działalności gospodarczej, czyli działalności ubezpieczeniowej, a co za tym idzie za przychód objęty ustawowym zwolnieniem z podatku od towarów i usług. Zażalenie zostało przez Stronę uzupełnione pismem z dnia 28 marca 2006 roku (data wpływu), do którego dołączone zostało: postanowienie Urzędu Skarbowego w Pruszkowie dotyczące tej kwestii lecz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz stanowisko Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajął w sprawie następujące stanowisko:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast z treści art. 8 ust. 1 powyżej wskazanej ustawy wynika, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonywano czynności prawnej,
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W świetle powyższego przepisu świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonywaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od pojęcia usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również odpłatne świadczenia polegające na określonym zachowaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do wypłacenia nagród (premii pieniężnych) sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nagród (premii pieniężnych) powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania nagród (premii pieniężnych) kontrahentom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie nagrody (premie pieniężne) zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw lub usług, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw lub usług w określonym czasie.

W praktyce występują sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że nagrody (premie pieniężne) wypłacane są z tytułu dokonywania przez kontrahenta nabyć towarów lub świadczenia usług i uzależnione są od ilości określonych czynności w określonym czasie i nagrody te nie są związane z żadną konkretną dostawą lub usługą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona nagroda (premia pieniężna) związana jest z określonymi zachowaniami kontrahenta, a zatem ze świadczeniem usług, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że otrzymane przez Stronę bony towarowe i karta bankowa nie są związane z żadną konkretną transakcją pośrednictwa ubezpieczeniowego. Otrzymane nagrody mają związek z zawarciem określonej ilości umów ubezpieczeniowych na przestrzeni ustalonego przez firmę ubezpieczeniową .......... w regulaminie konkursu czasie, lecz co istotne ich otrzymanie nastąpiło w wyniku losowania. Jak wynika bowiem z postanowień Regulaminu konkursu dla sprzedawców ........., "sprzedawca po osiągnięciu planowanego przypisu w jednej z grup produktów zostanie zakwalifikowany do laureatów konkursu, spośród których zostaną wylosowane nagrody. Losy z danymi laureatów konkursu zostaną umieszczone w czterech oddzielnych pojemnikach, stosownie do grup produktów. Losowanie odbędzie się w obecności co najmniej dwóch członków komisji konkursowej podczas spotkania z laureatami konkursu" (art. 8 Regulaminu).

Analiza postanowień tej umowy wskazuje, iż nie mamy doczynienia z wynagrodzeniem za konkretne działanie (usługę). Otrzymanie zarówno bonu towarowego i karty bankowej (z określoną kwotą środków płatniczych na niej zawartą) nastąpiło w drodze konkursowej, w związku z czym nie jest związane z konkretnym świadczeniem. Jedynie bowiem w przypadku gdy wypłacona premia byłaby wynagrodzeniem za konkretne świadczenie (czyli występowałaby ekwiwalentność świadczeń) można uznać, iż ma miejsce świadczenie usług - czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym należy uznać, że bony towarowe oraz karta bankowa, które Strona otrzymała uczestnicząc w konkursie zorganizowanym przez ....... dla swoich sprzedawców stanowią nagrodę uzyskaną w wyniku losowania przeprowadzonego wśród uczestników konkursu. Zatem świadczenia takiego nie można uznać za dostawę towarów lub świadczenie usług, dlatego też nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY