Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż wierzytelności własnej, obejmującej niezapłacone przez dłużnika zobowiązania za wykonaną i zafakturowaną usługę jest czynnością objętą zwolnieniem od podatku od towarów i usług?

sygnatura: 1401/VO/4407/14-33/JS/05

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-04-12

słowa kluczowe:obrót wierzytelnościami, podatek od towarów i usług, sprzedaż wierzytelności, stawki podatku, usługi finansowe

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a w związku z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 kwietnia 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żyrardowie z dnia 6 kwietnia 2005 roku Nr US46/PP/443/3/05/JŁ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia

zmienić postanowienie organu pierwszej instancji


UZASADNIENIE

Z akt sprawy wynika, że Strona wnioskiem z dnia 1 lutego 2005 roku, uzupełnionym w dniu 31 marca 2005 roku zwróciła się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy sprzedaż wierzytelności własnej, obejmującej niezapłacone przez dłużnika zobowiązania za wykonaną i zafakturowaną usługę jest czynnością objętą zwolnieniem od podatku od towarów i usług.Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w styczniu 2005 roku Strona sprzedała wierzytelność, obejmującą niezapłacone przez dłużnika należności wynikające ze sprzedanych usług. Sprzedaż ta udokumentowana została fakturą VAT ze stawką "zwolnione" i rozliczona w księgach ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z faktu objęcia podatkiem VAT w/w transakcji. Sprzedaż wierzytelności była jednorazowa i wystąpiła pierwszy raz w okresie działalności firmy. Strona nie posiada, wydanej przez Urząd Statystyczny, klasyfikacji dokonanej czynności. Ponadto - jak podkreślono - nie prowadzi działalności w zakresie pośrednictwa finansowego i nie zamierza prowadzić takiego rodzaju działalności.

Zdaniem Strony, opisany stan faktyczny jest zgodny z obowiązującą ustawą o podatku VAT ponieważ sprzedaż wierzytelności jest transakcją objętą podatkiem VAT ze stawką "zwolnione" - art.8 ust. 1 pkt 1 oraz art.43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 roku oraz załącznika nr 4 do wymienionej ustawy.

Rozpatrując wniosek Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie uznał, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe - sprzedaż własnej wierzytelności jest świadczeniem usług w rozumieniu art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, póz.535 z późn. zm.) i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie Strona w dniu 13 kwietnia 2005 roku złożyła zażalenie zarzucając organowi pierwszej instancji niewłaściwą interpretację przepisów podatkowych.Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajął w sprawie następujące stanowisko:

Organy skarbowe stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa na wniosek podatników udzielają interpretacji przepisów prawa podatkowego. Treść takiej interpretacji uzależniona jest od stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika oraz dokumentów, na podstawie których podatnik uzasadnia zasadność swojego stanowiska w sprawie.

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy.

W praktyce można spotkać się z podziałem na wierzytelności własne (powstałe w wyniku niewywiązania się dłużnika z kontraktu) oraz na wierzytelności cudze (nabyte od pierwszego wierzyciela). Taki podział ma znaczenie dla zakwalifikowania czynności zbycia wierzytelności jako usług pośrednictwa finansowego. Obrót wierzytelnościami na własny rachunek ujęty jest w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Sekcji J "Usługi pośrednictwa finansowego", Dział 65, podkategoria PKWiU 65.23.10 "Usługi w zakresie pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Zatem sprzedaż wierzytelności własnej nie jest usługą pośrednictwa finansowego, natomiast jest nią sprzedaż wierzytelności w tym celu nabytej (cudzej).

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Literalne brzmienie powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu jako świadczenie usług podlega każde odpłatne przeniesienie wierzytelności przez podatnika VAT (w ramach prowadzonej przez niego działalności). Jednakże wniosek powyższy w odniesieniu do sprzedawanych przez podatnika wierzytelności własnych nie jest zasadny, bowiem nie każda sprzedaż wierzytelności będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jedynie sprzedaż wierzytelności nabytych przez zbywcę, czyli obrót wierzytelnościami, będący przedmiotem działalności gospodarczej podatnika, traktowany będzie jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy. Za taki uznawana będzie sprzedaż wierzytelności dokonana w okolicznościach wskazujących na zamiar jej częstotliwego wykonywania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, że dokonała ona sprzedaży własnej wierzytelności, czyli wierzytelności z tytuł prowadzonej działalności gospodarczej, a nie nabytej celem dalszej odsprzedaży lub windykacji. Zatem nie można uznać, że dokonuje ona czynności zaliczanej do usług pośrednictwa finansowego, w konsekwencji czego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY