Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odsetki od pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe z ZFŚS stanowią obrót zwolniony z podatku VAT i winny być zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży VAT?

sygnatura: IS.II/2-4430/418/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-04-18

słowa kluczowe:odsetki, odsetki od pożyczki, pożyczka, rejestry, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 29.11.2005 r., znak: PUS. II/443/200/2005/MM, w ten sposób, że nie uznaje za prawidłowe stanowiska Strony przedstawionego we wniosku z dnia 24.11.2005 r., nr COM.IV.312-149-2005.

Wnioskiem z dnia 29.11.2005 r., nr COM.IV.312-149-2005, Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wskazując, iż udziela pracownikom wg regulaminu pożyczek na cele mieszkaniowe ze środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Określone w umowie odsetki od udzielonych pożyczek zwiększają fundusz socjalny nie są natomiast, zgodnie z wyjaśnieniem Strony, ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży. W związku z tym Podatnik sformułował pytanie, czy odsetki od pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią obrót zwolniony z podatku VAT i winny być zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży VAT?

W oparciu o przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 29.11.2005 r., znak: PUS.II/443/200/2005/MM, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznał zaprezentowane przez Stronę stanowisko za prawidłowe, wskazując, iż udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, a kwota odsetek pobranych od pracowników i przekazanych, zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunek funduszu, nie powinna być wykazywana w deklaracji VAT-7 jako obrót podlegający przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Rozstrzygnięcie powyższe nie zostało zaskarżone, a w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają, w myśl zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

    - przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
    - zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
    - świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zwolnił jednakże od podatku niektóre usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 3 ww. załącznika znalazły się usługi pośrednictwa finansowego ex (65-67)>, z wyłączeniem ściśle określonych rodzajów usług.

Odnosząc te uwagi do przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego, zauważyć należy, iż Strona udziela swoim pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oprocentowanych pożyczek mieszkaniowych. Działanie Podatnika mieści się wiec w zakresie definicji odpłatnego świadczenia usług i jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie winno być wykazywane zarówno w rejestrze sprzedaży jak i deklaracji VAT-7.

Niemniej jednak, o ile usługa ta zostanie sklasyfikowana przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi w sekcji J ex (65-67) czyli jako usługa pośrednictwa finansowego i nie będzie objęta żadnym z wyłączeń, o którym mowa w poz. 3 pkt 1-9 załącznika nr 4 do ustawy, to korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY