Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłaty za garaże wnoszone przez członków spółdzielni mieszkaniowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: 1401/VO/4407/14-104a/05/JS

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-03-08

słowa kluczowe:garaż, opłata eksploatacyjna, przedmiot opodatkowania, stawki podatku

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniuzażalenia z dnia 11 sierpnia 2005 roku (data stempla pocztowego) na postanowienieNaczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga Nr 1434/PW443-81/05/EC z dnia 1 sierpnia2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowaniaprawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia

odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji


UZASADNIENIE

Z akt sprawy wynika, że pismem z dnia 9 maja 2005 roku (data stempla pocztowego)wystąpili Państwo do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga z wnioskiem oudzielenie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniaopłat pobieranych za garaże będące własnością członków Spółdzielni. Z przedstawionegostanu faktycznego wynika, że opłata za garaż obejmuje stawkę eksploatacyjną, funduszremontowy, podatek od nieruchomości oraz wieczystą dzierżawę i jest wliczana wcomiesięczny czynsz. W przedstawionym własnym stanowisku podnoszą Państwo, żeopłaty za garaże wnoszone przez członków Spółdzielni dotyczą czynności wykonywanychprzez Spółdzielnię na rzecz ich członków i w związku z powyższym podlegają zwolnieniuod podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

W dniu 1 sierpnia 2005 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga wydałpostanowienie Nr 1434/PV/443-81/05/EC, w którym uznał Państwa stanowisko zanieprawidłowe.Na powyższe postanowienie pismem z dnia 11 sierpnia 2005 roku (data stemplapocztowego) złożyli Państwo zażalenie, w którym nie zgadzają się Państwo z rozstrzygnięciemzawartym w postanowieniu, twierdząc że członkowie Spółdzielni, którym przysługujespółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych są zwolnieni z podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajął w sprawie następujące stanowisko:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku odtowarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolnione od tego podatku sączynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawado lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnychlub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni, za któresą pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku ospółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003 roku; Nr 119; poz. 1116 z późn. zm.).Lokalem zgodnie z art. 2 powyższej ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a takżelokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca1994 roku o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 roku; Nr 80; poz. 903 z późn. zm.) czyliwydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych nastały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ichpotrzeb mieszkaniowych.Garaże zwane "pomieszczeniami przynależnymi", pomimo iż stanowią część składowąlokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy o własności lokali, nie są przeznaczone na stałypobyt ludzi i nie służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

W świetle powyższego zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa wart. 43 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy dotyczą wyłącznie czynności, za które pobierane są opłatyzgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wykonywanych narzecz ww. osób związanych z lokalem mieszkalnym. Natomiast czynności związane zeksploatacją innych lokali (np. garaży) podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów iusług w wysokości 22%, określoną w art. 41 ust. 1 powyższej ustawy.W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak wsentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY