Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Usługi związane ze sprzedażą zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych

sygnatura: VO/006/14-553/05/AC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-01-10

słowa kluczowe:umowa pośrednictwa, zakłady wzajemne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), z uwagi na rażące naruszenie prawa, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 04.05.2005 r. znak US1418/ZT/T/443-20/05/SG w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 04.03.2005 r. Pan I. K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z treści wniosku wynika, iż Podatnik na podstawie umów agencyjnych świadczy na rzecz "S" Sp. z o.o. usługi związane ze sprzedażą zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych. Z tytułu prowadzonej działalności Podatnik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. W przedmiotowym wniosku Strona wyraziła pogląd, iż świadczone przez nią usługi pośrednictwa - jako zaklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.71.10-00.00 - korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy o VAT. W postanowieniu z dnia 04.05.2005 r. znak US1418/ZT/T/443-20/05/SG organ podatkowy stwierdził, że przytoczone powyżej stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Na postanowienie organu podatkowego z dnia 04.05.2005 r. Podatnik nie złożył zażalenia, tym samym postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zaprezentowanym we wniosku oraz postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 28.02.2005 r. stwierdził, że postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 3 w/w ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Stawka podstawowa podatku od towarów i usług, określona w art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art.120 ust.2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1. Natomiast w rozdziale 2, dział VIII, wymienionej ustawy ustawodawca zawiera uregulowania dotyczące zwolnień od podatku. I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwolnieniu od podatku podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Zastosowanie tego zwolnienia wymaga jednak uwzględnienia wszelkich przewidzianych w tej pozycji wyłączeń i objaśnień.

W pozycji 11 załącznika nr 4 ustawodawca ujął usługi o symbolu PKWiU "ex 92" - Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

  1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
  2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
  3) usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
  4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
  5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
  5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
  5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),
  6) działalności agencji informacyjnych,
  7) usług wydawniczych,
  8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12 załącznika (tj. usług publicznych radia i telewizji).

Z treści objaśnienia zamieszczonego pod załącznikami do ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że wskazany symbol PKWiU wraz z oznaczeniem "ex" - dotyczy tylko danego wyrobu / usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa usługi.Natomiast w objaśnieniach do pozycji 11 wskazano, iż zwolnienie usług związanych ze sportem i rekreacją dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Należy zatem uznać, że usługi pośrednictwa przy sprzedaży zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych, opisane grupowaniem PKWiU 92.71.10-00.00 "Usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów", tj. należące do grupy 92.7 "Usługi rekreacyjne pozostałe", nie mogą z przedmiotowego zwolnienia skorzystać, ponieważ nie są świadczone przez podmiot, który nie ma jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie podmioty prowadzące gry i zakłady. Do grona podatników zwolnionych nie zaliczają się natomiast podmioty, które dokonują sprzedaży zakładów wzajemnych, otrzymując z tego tytułu prowizję. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę nie wynika, aby prowadzona przez niego działalność gospodarcza miała znamiona działalności "non profit". Podatnik za świadczone usługi otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

Mając na uwadze, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 04.05.2005 r. znak US1418/ZT/T/443-20/05/SG, rażąco narusza przepis art. 43 ust. 1 w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej rozstrzygnął jak w sentencji decyzji. Zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza decyzja została doręczona podatnikowi (por. art. 14 § 5 O.p.).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY