Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie usług agencyjnych świadczonych na rzecz T. Sp. z o.o.; Warunki zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług

sygnatura: 1401/VO/006/14-936/05/MC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-01-18

słowa kluczowe:usługi pośrednictwa, zakłady wzajemne, zwolnienia podmiotowe

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po wszczęciupostępowania w sprawie wzruszenia z urzędu postanowienia Naczelnika UrzęduSkarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 21.07.2005 r Nr US-31/PWI/443-386/II/05/RW wydanego w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor IzbySkarbowej w Warszawie

postanawia

zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29.06.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 07.07.2005 r. Stronazwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o sposobie stosowaniaprzepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -ustawy Ordynacja podatkowa.Spółka świadczy usługi agencyjne na rzecz Sp. z o.o. T. wzakresie sprzedaży gier losowych, w wyniku których spółka otrzymuje od T. wynagrodzenie prowizyjne.W związku ze zmianami dokonanymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku odtowarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) wątpliwości spółki budzi fakt opodatkowaniaod dnia 01.06.2005 r. podatkiem od towarów i usług świadczonych usług agencyjnychna rzecz T. Sp. z o.o.Wykonywane usługi są klasyfikowane jako usługi związane z grami hazardowymi iorganizowaniem zakładów (PKW i U 92.71).

Strona stoi na stanowisku, że w/w usługi na mocy ustawy o VAT są zwolnione odpodatku.W uzasadnieniu wydanego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo stwierdził, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi22%. Natomiast art. 43 ust. 1 pkt 1 zwalnia od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W w/w załączniku pod poz. 11 - w brzmieniu nadanymustawą z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 756) wskazano, że zwolnieniemobjęte są ?usługi związane z kulturą..., usługi związane z rekreacją i sportem".Jednocześnie wskazano, że zwolnienie usług związanych z rekreacja i sportemdotyczy wyłącznie tych usług świadczonych przez podmioty, które nie mają na celusystematycznego dążenia do osiągania zysków zaś wszelkie zyski, które osiągnąprzeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.W związku z powyższym urząd skarbowy stwierdził, że jeśli spółka świadczy usługi ww/w zakresie dążąc do systematycznego osiągania zysków to usługi te nie są objętezwolnieniem i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wedługstawki podstawowej tj. 22%.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawyOrdynacja podatkowa postanowił z urzędu zmienić postanowienie organu pierwszejinstancji, gdyż w opinii organu odwoławczego rażąco narusza ono prawo.

Jak wynika z akt sprawy spółka świadczy usługi agencyjne na rzecz Sp. z o.o.T. w zakresie sprzedaży gier losowych, w wyniku których spółkaotrzymuje od Spółki T. wynagrodzenie prowizyjne.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 do ww. ustawy z dnia11 marca 2004 r. zwalnia się od podatku między innymi usługi związane z rekreacją isportem (symbol PKWiU ex 92) przy uwzględnieniu objaśnienia zamieszczonego podtym załącznikiem. Brzmienie zawarte w tej pozycji i użyty spójnik ?i" wskazuje, żeobjaśnienie zamieszczone pod tym załącznikiem dotyczy obu kategorii usług(rekreacji i sportu) objętych tą częścią zdania .Zwolnione od podatku od towarów i usług są zatem jedynie usługi świadczoneprzez podmioty nie mające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków,z zastrzeżeniem, iż wszelkie zyski, które mimo wszystko podmioty te osiągnąprzeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Świadczenie usług z tytułu umowy agencyjnej na rzecz Spółki z o.o. T. , polegających na sprzedaży zakładów gier losowych, za które ma byćpobierana prowizja, podlega opodatkowaniu, określoną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22% od dnia wejścia wżycie powołanej ustawy tj. od 1.05.2004 r.

Nieprawidłowym jest natomiast stanowisko urzędu skarbowego odnośniezasad ustalania kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego w przypadkupodatników wykonujących czynności w oparciu o umowę zlecenia, agencyjną czypośrednictwo. Kwestię tą reguluje § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku odtowarów i usług, a nie jak powołał urząd skarbowy - art. 113 ust. 8 ustawy o VAT.Zgodnie z § 9 powołanego rozporządzenia zwalnia się od podatku czynnościwynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy opodobnym charakterze, w przypadku których podstawę opodatkowania dla agenta,zleceniobiorcy lub innej osoby, świadczącej usługi o podobnym charakterze, stanowikwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona okwotę podatku.

Zwolnienie to dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym moglikorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy i dotyczywartości sprzedaży w danym roku podatkowym z tytułu wykonywania ww. czynności,nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000euro, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113ust. 14 ustawy.Zwolnienie to stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nieprzekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotychodpowiadającej równowartości 10.000 euro, do wartości sprzedaży nie wlicza siękwoty podatku.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej postanowił zmienićpostanowienie organu pierwszej instancji.Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa organodwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa wart. 14a § 4 w/w ustawy. Zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy odrozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja zostaładoręczona podatnikowi, płatnikowi, inkasentowi, a gdy zmiana lub uchyleniepostanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy odrozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczonapodatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY