Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 7 ?

sygnatura: PP-3/i/4407/205/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-09-20

słowa kluczowe:kontrakt menedżerski, odpowiedzialność, podatek od towarów i usług, usługi menedżerskie, zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego xxx z dnia 30.05.2005 r. nr PP/443-37/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 14b § 5 pkt. 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Wg przedmiotowego postanowienia przychody uzyskane w ramach kontraktu menadżerskiego były zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) został z dniem 1 czerwca 2005 r. uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 797) zmieniającego ww. rozporządzenie.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji oraz fakt zmiany przepisów, których interpretacji dokonano w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego xxx z dnia 30.05.2005 r. nr PP/443-37/05, istnieje konieczność uchylenia przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Informuje się, że uchylone postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego jest wiążące w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce przed datą wejścia w życie zmienionego przepisu.
Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w xxx w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY