Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zużycie papieru firmowego, wydanie kontrahentom wizytówek i katalogów zawierających ofertę usług oraz zużycie kawy, herbaty, cukru, wody mineralnej przez pracowników w czasie pracy - podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: PP-3/i/4407/45/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-07-13

słowa kluczowe:przekazanie nieodpłatne, przekazanie towarów, reprezentacja, zużycie towarów

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 29.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 15.04.2005 r., nr PP/443-16-1/05 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)

odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 02.02.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 02.02.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji w sprawie obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności takich jak: zużycie papieru firmowego, wydanie wizytówek i katalogów zwierających ofertę usług obecnym i potencjalnym kontrahentom oraz zużycie ogólnodostępnej kawy, herbaty, cukru, wody mineralnej przez pracowników w czasie pracy, na terenie zakładu.Zdaniem Spółki zużycie papieru firmowego na cele reprezentacji i reklamy oraz zużycie przez pracowników w czasie pracy przekazanych im artykułów spożywczych jako związane z działalnością gospodarczą - nie podlega opodatkowaniu. Natomiast Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z w/w czynnościami. Podobne stanowisko Spółka zajmuje w odniesieniu do przekazania wizytówek i katalogów kontrahentom, które jako czynność związana z prowadzoną działalnością nie podlega opodatkowaniu, przy czym podatek naliczony z tytułu wydatków związanych z tym przekazaniem obniża podatek należny Spółki.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na w/w wniosek postanowieniem z dnia 15.04.2005 r. udzielił interpretacji, zgodnie z którą zarówno nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych pracownikom do spożycia w czasie pracy, jak i nieodpłatne przekazanie kontrahentom wizytówek i katalogów - podlegają opodatkowaniu, jeżeli Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tymi czynnościami.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie, w którym zarzuciła w/w interpretacji naruszenie: art. 7 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT poprzez uznanie czynności przekazania pracownikom artykułów spożywczych do spożycia w czasie pracy za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT poprzez uznanie czynności nieodpłatnego przekazania klientom wizytówek i folderów za czynność podlegającą opodatkowaniu i zwróciła się o zmianę zaskarżonej interpretacji w sposób zgodny ze stanowiskiem Spółki przedstawionym w w/w wniosku.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zrównano z odpłatną dostawą jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów na cele osobiste pracowników, niezwiązane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów w całości lub w części.
Jeśli zatem nieodpłatne przekazanie pracownikom artykułów spożywczych (kawy, herbaty, cukru lub wody mineralnej) służy ich potrzebom osobistym, które nie są przez odpowiednie przepisy prawa uznane za potrzeby pracownicze, to czynność ta podlega opodatkowaniu, jeżeli Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych artykułów. Przy czym potrzeby osobiste pracowników, to te których pracodawca nie jest obowiązany zaspokoić na podstawie odrębnych przepisów regulujących stosunek pracy.
Natomiast w przypadku, gdy nieodpłatne przekazanie pracownikom artykułów spożywczych stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z odrębnych przepisów, służącego prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - oczym Spółka nie informowała w w/w wniosku - to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest dostawą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu artykułów spożywczych, będzie przysługiwało Spółce na zasadach wynikających z art. 86 ust. 1 w/w ustawy, jeżeli wydatki poniesione na ich zakup będą stanowić koszty ogólne związane z działalnością opodatkowaną przedsiębiorstwa (tak też wyrok (ETS ...))

Ocena prawna kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów na cele reprezentacji i reklamy wymaga uwzględnienia postanowień art. 7 ust. 2 i 3 w/w ustawy.
Z postanowień art. 7 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy wynika, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie bez wynagrodzenia przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
W ust. 3 art. 7 postanowiono natomiast, że przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.
Z powyższych przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa podlega również wszelkie przekazanie bez wynagrodzenia przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, nie odpowiadających prezentom o małej wartości lub próbkom, na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części.

Jeśli zatem Spółka obniżyła podatek należny o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnym przekazaniem wizytówek i folderów zawierających ofertę usług, nie spełniających definicji prezentu z art. 7 ust. 4 ani próbki z art. 7 ust. 7, to wówczas czynność przekazania tych towarów podlega opodatkowaniu.
Skoro bowiem z zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem wyłączono na podstawie art. 7 ust. 3 w/w ustawy jedynie przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, to kierując się zasadą racjonalności ustawodawcy należy uznać, iż opodatkowaniu podlega wszelkie inne przekazanie towarów związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przekazanie na cele reprezentacji i reklamy, które ze swej natury służy celom przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie zbędne byłoby wyłączanie z opodatkowania czynności, które i tak nie podlegałyby opodatkowaniu jako związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W swojej ocenie prawnej Naczelnik Urzędu Skarbowego pominął kwestię opodatkowania zużycia przez Spółkę papieru firmowego do celów korespondencji, co Spółka podnosi w zażaleniu.
Tytułem uzupełnienia Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia, iż wykorzystanie przez Spółkę papieru firmowego w celach korespondencyjnych nie stanowi czynności nieodpłatnego przekazania a więc nie podlega opodatkowaniu, co wynika a contrario z postanowień art. 7 ust. 2 w związku z ust. 3 w/w ustawy.

Natomiast od dnia 01.06.2005 r. zgodnie z art. 7 ust. 3 w/w ustawy przepisu ust. 2 art. 7 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Zmianie uległa również definicja prezentu o małej wartości z art. 7 ust. 2 oraz definicja próbki z art. 7 ust. 7 w/w ustawy. Zatem przekazanie kontrahentom przez Spółkę drukowanych wizytówek i folderów zawierające ofertę usług nie podlega opodatkowaniu od dnia 01.06.2005 r., na podstawie zmienionego w/w art. 7 ust. 3.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa i oceniając w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w świetle przepisów obowiązujących w dacie jego wydania Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika /następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY