Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom towarów i usług, których zakup został sfinansowany w 100% ze środków ZFŚS podlega opodatkowaniu oraz czy podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego od takich zakupów?

sygnatura: PP-3/i/4407/47/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-07-13

słowa kluczowe:przekazanie nieodpłatne, przekazanie towarów, przekazanie usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 29.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 15.04.2005 r., nr PP/443-16-3/05 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)

zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest prawidłowa

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 02.02.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 02.02.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji w sprawie opodatkowania przekazania pracownikom towarów i usług, których zakup został sfinansowany ze środków ZFŚS w 100% oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów.

W ocenie Spółki w przypadku opodatkowania w/w czynności, przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług przekazanych pracownikom.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na w/w wniosek Spółki postanowieniem z dnia 15.04.2005 r. udzielił interpretacji, zgodnie z którą przekazanie pracownikom towarów i usług, zakupionych w całości z ZFŚS stanowi czynność określoną w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT niezwiązaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w stósunku do której nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, co w konsekwencji powoduje, iż nie podlega ona opodatkowaniu.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie, w którym zarzuciła w/w interpretacji naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 3 oraz art. 8 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT i zwróciła się o jej zmianę zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w w/w wniosku.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zrównano z odpłatną dostawą jako czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów na cele osobiste pracowników, niezwiązane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwałó prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.Podobnie w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste pracowników, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części, traktuje się je jako odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 8 ust. 2 w/w ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że nieodpłatne przekazanie pracownikom towarów i usług, których zakup został sfinansowany ze środków ZFŚS w 100% podlegałoby opodatkowaniu, jeżeli Spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług.Z postanowień art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy wynika, iż obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu wydatków na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Tym samym w świetle postanowień w/w art. 88 ust. 1 pkt 2 Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wydatkach sfinansowanych z ZFŚS. Jednakże, wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 2 ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - nie ma zastosowania do wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane.

Jeśli zatem Spółka opodatkuje nieodpłatne przekazanie pracownikom towarów i usług, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 w/w ustawy o VAT, to w świetle w/w przepisu będzie mogła obniżyć podatek należny o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów i usług.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY