Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy ZGK prawidłowo nalicza podatek od towarów i usług do wszystkich usług wykonywanych na rzecz Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej?

sygnatura: IBPP1/443-1598/08/AL

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-01-14

słowa kluczowe:jednostka budżetowa, miasto, świadczenie usług, urząd miejski, zakład budżetowy

Wniosek ORD-IN: [ 1538 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2008r. (data wpływu 20 października 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2008r. (data wpływu 29 grudnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości naliczania przez ZGK podatku od towarów i usług do wszystkich usług wykonywanych na rzecz Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości naliczania przez ZGK podatku od towarów i usług do wszystkich usług wykonywanych na rzecz Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 grudnia 2008r. (data wpływu 29 grudnia 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1598/08/AL z dnia 10 grudnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zakresu stosowania przepisów § 8 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 97, poz. 970 ze zm.) przez ZGK, który jest jednostką organizacyjną Miasta - Gminy w odniesieniu do świadczonych przez ZGK usług - zgodnie ze statutem. Zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu zwalnia się od podatku: usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Przy czym wyjątkiem o jakim mowa w przepisie to:

 1. poz. 138 - 41.00.2 Usługi w zakresie rozprowadzania wody,
 2. poz. 153 - 90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

Z literalnego brzmienia cyt. wyżej przepisu wynika jednoznacznie, że usługi w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne oraz usługi komunikacji miejskiej świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi nie są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Natomiast pozostałe usługi świadczone przez ZGK jako zakład budżetowy na rzecz innych podmiotów będących m.in. jednostkami budżetowymi są zwolnione z podatku od towarów i usług.

ZGK zgodnie ze statutem wykonuje usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg, utrzymania zieleni miejskiej, obsługi bloków komunalnych itp. m.in. w stosunku do jednostki budżetowej - Urzędu Miasta naliczając podatek od towarów i usług.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 grudnia 2008r. Wnioskodawca wskazał, iż ZGK jako jednostka organizacyjna (zakład budżetowy) Miasta - Gminy świadczy na rzecz Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej następujące usługi wg PKWiU (zgodnie ze statutem):

 1. 45.21.32 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych np. wymiana rur, udrażnianie kolektora sanitarnego;
 2. 45.23.12 - Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie dróg, ulic i pozostałych tras dla pieszych i zmotoryzowanych;
 3. 45.23.12-00.00 - Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie dróg, ulic i pozostałych tras dla pieszych i zmotoryzowanych, z wyłączeniem autostrad nadziemnych: - bieżąca naprawa chodników, - uzupełnienie ubytków w ulicach miejskich, - żwirowanie dróg dojazdowych, - remont nawierzchni bitumicznej;
 4. 01.41.12 - Zagospodarowanie terenów zieleni: - bieżące utrzymanie terenów zielonych, np. koszenie trawy, wycinka gałęzi itp.
 5. 41.00.20 - Usługi rozprowadzania i uzdatniania wody pitnej;
 6. 90.00.23-00.00 Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów pozostałe, - opróżnianie koszy, - składowanie śmieci do kontenera;
 7. 90.00.30 - Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu, odśnieżanie itp.

naliczając od każdej z tych usług podatek od towarów i usług (VAT).

Ponownie Wnioskodawca podkreślił, iż wątpliwość dotyczy zakresu stosowania przepisów § 8 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu zwalnia się od podatku: usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Urząd Miasta, gdyż posiada jeden NIP xxx przydzielony Urzędowi Miasta.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie (pytanie ostateczne sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 grudnia 2008r.):

Czy ZGK postępuje prawidłowo naliczając podatek od towarów i usług (VAT) od wszystkich usług wykonywanych na rzecz Urzędu miasta jako jednostki budżetowej...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostateczne sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 grudnia 2008r.) ZGK postępuje nieprawidłowo naliczając podatek od towarów i usług VAT do usług świadczonych na rzecz Urzędu Miasta z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy tzn. usług 41.00.2 ,,Usługi w zakresie rozprowadzania wody" i 90.0 ,,Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwienia odpadów, usługi sanitarne i pokrewne".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 30 listopada 2008r., gdyż Wnioskodawca wskazał we wniosku z dnia 15 października 2008r., że sprawa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy.

Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług - poza wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%.

Stosownie do § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Z powyższego przepisu wynika, iż:

 • zwolnienie o którym mowa, dotyczy wyłącznie usług świadczonych pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, (bez ograniczeń dotyczących terytorialnego zakresu działania tych jednostek),
 • zwolnienie to nie obejmuje usług w zakresie rozprowadzania wody (PKWiU - 41.00.2) oraz usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, a także usług sanitarnych i pokrewnych (PKWiU - 90.0) oraz usług komunikacji miejskiej.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego ZGK jako jednostka organizacyjna (zakład budżetowy) Miasta - Gminy świadczy na rzecz Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej następujące usługi wg PKWiU (zgodnie ze statutem):

 1. 45.21.32 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych np. wymiana rur, udrażnianie kolektora sanitarnego;
 2. 45.23.12 - Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie dróg, ulic i pozostałych tras dla pieszych i zmotoryzowanych;
 3. 45.23.12-00.00 - Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie dróg, ulic i pozostałych tras dla pieszych i zmotoryzowanych, z wyłączeniem autostrad nadziemnych: - bieżąca naprawa chodników, - uzupełnienie ubytków w ulicach miejskich, - żwirowanie dróg dojazdowych, - remont nawierzchni bitumicznej;
 4. 01.41.12 - Zagospodarowanie terenów zieleni: - bieżące utrzymanie terenów zielonych, np. koszenie trawy, wycinka gałęzi itp.
 5. 41.00.20 - Usługi rozprowadzania i uzdatniania wody pitnej;
 6. 90.00.23-00.00 - Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów pozostałe, - opróżnianie koszy, - składowanie śmieci do kontenera;
 7. 90.00.30 - Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu, odśnieżanie itp. naliczając od każdej z tych usług podatek od towarów i usług (VAT).

Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Urząd Miasta.

Pojęcie podmiotów sfery budżetowej jest bardzo szerokie i obejmuje swym zasięgiem podmioty działające w różnych dziedzinach i formach. Podmioty te mogą działać w formach określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą m.in.: gminy, powiaty i samorząd województwa zwane dalej ,,jednostkami samorządu terytorialnego" oraz ich związki.

Podkreślić należy, iż w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina posiada osobowość prawną (art. 2 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy.

Zatem odbiorcą świadczonych przez ZGK usług będzie zawsze Miasto - Gmina nie zaś Urząd Miasta gdyż to Miasto - Gmina posiada osobowość prawną i może być podmiotem praw i obowiązków.

Gmina - zgodnie z cyt. art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi odrębny od jednostek budżetowych, zakładów pomocniczych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych podmiot sfery budżetowej.

Gmina (Miasto) nie mieści się zatem w zamkniętym katalogu podmiotów korzystających ze zwolnienia wynikającego z cyt. przepisu § 8 ust. 1 pkt 14 cyt. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż ZGK - będący zakładem budżetowym - naliczając podatek od towarów i usług dla świadczonych na rzecz Urzędu Miasta wymienionych we wniosku usług tj. robót ogólnobudowlanych (PKWiU 45.21.32, 45.23.12, 45.23.12-00.00), usług zagospodarowania terenów zieleni (PKWiU 01.41.12), postępował prawidłowo.

Jak wspomniano bowiem wyżej to Miasto - Gmina będzie zawsze podmiotem wszelkich obowiązków, a zatem świadczenie usług na rzecz podmiotu nie wymienionego w § 8 ust. 1 pkt 14 cyt. rozporządzenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Zatem ww. usługi (roboty ogólnobudowlane oraz zagospodarowania terenów zieleni) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż ZGK postępuje nieprawidłowo naliczając podatek od towarów i usług dla ww. usług świadczonych na rzecz Urzędu Miasta jest nieprawidłowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż ZGK świadczy na jego rzecz również usługi:

 1. 41.00.20 - Usługi rozprowadzania i uzdatniania wody pitnej;
 2. 90.00.23-00.00 Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów pozostałe,- opróżnianie koszy, - składowanie śmieci do kontenera;
 3. 90.00.30 - Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu, odśnieżanie itp. naliczając od każdej z tych usług podatek od towarów i usług (VAT).

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, pod poz. 138 i 153 (jako opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%) wymienione zostały kolejno usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

Zatem bez względu na podmiot, na rzecz którego świadczone są ww. usługi, zostały one wyłączone, na podstawie cyt. § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ze zwolnienia od podatku.

W związku z powyższym ZGK postępuje prawidłowo naliczając podatek od towarów i usług dla ww. usług świadczonych na rzecz Urzędu Miasta.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w tej części, uznać należy za prawidłowe.

Oceniając jednakże całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo nadmienia się, iż w myśl w art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY