Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych i wypłacanych kontrahentom

sygnatura: IPPP1/443-2099/08-2/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-05

słowa kluczowe:czynności podlegające opodatkowaniu, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 415 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.11.2008r. (data wpływu 27.11.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych i wypłacanych kontrahentom - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.11.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych i wypłacanych kontrahentom.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

XXX prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży części motoryzacyjnych. W ramach prowadzonej działalności, na podstawie podpisanych umów z Kontrahentami, udziela jak również otrzymuje premie pieniężne z tytułu realizacji określonego poziomu obrotu. Premie nie dotyczą konkretnych transakcji, lecz są uzależnione od osiągnięcia określonego wolumenu zakupu lub sprzedaży w określonym czasie.

Otrzymane premie Spółka traktuje jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i na tej podstawie wystawia faktury VAT. W przypadkach, kiedy to Spółka udziela premii, Kontrahenci wystawiają na Spółkę faktury VAT, od których Spółka odlicza VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niektórzy kontrahenci powołując się na wyroki polskich sądów administracyjnych chcą wystawiać na Spółkę noty obciążeniowe lub żądają wystawiania not uznaniowych, twierdząc, iż premia od obrotu nie jest świadczeniem usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W opinii Spółki w oparciu o interpretację Ministra Finansów z 30 grudnia 2004r. PP3-812-1222/2004/AP/4026, udzielane jak i otrzymane premie pieniężne z tytułu realizacji określonego poziomu obrotu w określonym okresie należy opodatkować podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy premia pieniężna od określonego poziomu obrotu w określonym na podstawie umów okresie powinna być opodatkowana podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opisanym stanie faktycznym zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z 30 grudnia 2004r. PP3-812-1222/2004/AP/4026 wydaną na podstawie art. 14 Ordynacji podatkowej premie pieniężne, zarówno udzielane jak i otrzymane należy traktować jako czynności opodatkowane podatkiem VAT i dokumentować fakturami VAT. Z faktur otrzymanych od odbiorców Spółki z tytułu wypłacanych premii pieniężnych zdaniem Spółki można odliczać podatek VAT.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W opinii Spółki otrzymywane jak i udzielane premie pieniężne wynikające z realizacji określonego obrotu w określonym w umowach czasie są świadczeniem usług, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ponieważ pojawiły się wyroki Sądów Administracyjnych w przedmiotowej sprawie, Spółka wnosi o interpretację prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przy czym przez dostawę towarów zasadniczo rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Rozpatrując powołane wyżej przepisy uznać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych są uzależnione od wielu czynników, m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4. Taka premia pieniężna ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna wypłacana jest z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacana premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka na mocy zawartych z kontrahentami umów udziela jak również otrzymuje premie pieniężne, które są uzależniona od osiągnięcia określonego wolumenu zakupu lub sprzedaży w określonym czasie. Premie pieniężne nie dotyczą konkretnych transakcji.

Należy zatem uznać, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna jest ściśle uzależniona od określonego zachowania kupującego. Otrzymanie przedmiotowej premii będzie rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie kontrahenta w stosunku do Spółki, bądź Spółki w stosunku do kontrahenta. Zachowanie takie stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Jako zapłatę za wykonaną usługę świadczący usługę (dokonujący określonych zakupów w określonym czasie) otrzyma premię pieniężną. W świetle powyższego zachowanie polegające na osiągnięciu pewnej określonej wielkości obrotów w danym czasie, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług za zasadach ogólnych.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY