Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości

sygnatura: IPPP1/443-91/09-3/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-03-30

słowa kluczowe:dostawa towarów, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia, współwłasność

Wniosek ORD-IN: [ 894 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2009r. (data wpływu 02.02.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.02.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka A z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu podmiotom trzecim powierzchni magazynowej w parku logistycznym.

W najbliższym okresie Spółka A planuje dokonać zakupu udziału we własności nieruchomości gruntowej (dalej jako: ,,Nieruchomość"). Obecnie jedynym właścicielem Nieruchomości jest Spółka B z oo. W wyniku ww. transakcji Spółka A oraz Spółka B będą posiadać ułamkowy udział w prawie własności Nieruchomości.

Na Nieruchomości realizowana jest obecnie budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego oddanie do użytku planowane jest na luty 2009 r. (dalej jako: ,,Budynek"). W późniejszym okresie planowane jest również wykonanie dalszych naniesień w postaci budynków magazynowych oraz dodatkowych elementów infrastruktury towarzyszącej (dalej: ,,Planowane Budynki").

Wraz z zawarciem ww. umowy sprzedaży udziału we własności Nieruchomości, Spółka A oraz Spółka B zawrą umowę quoad usum, określającą podział użytkowania Nieruchomości objętej współwłasnością. W wyniku podpisania umowy quoad usum zostanie dokonany umowny podział Nieruchomości na części przeznaczone do wyłącznego korzystania przez Spółkę A oraz Spółkę B (odpowiednio ,,Część Nieruchomości Spółki A" oraz ,,Część Nieruchomości Spółki B"). Zgodnie z podpisaną umową quoad usum, strony określą podział pożytków z Nieruchomości w taki sposób, że Spółka A i Spółka B uzyskają prawo do wyłącznego pobierania pożytków z przyznanych im do wyłącznego korzystania części Nieruchomości. Analogicznie, w umowie quoad usum zostaną zawarte również postanowienia dotyczące podziału kosztów związanych z Nieruchomością. Na ich mocy każda ze spółek będzie zobowiązana do ponoszenia kosztów, które są związane z przyznanymi im do wyłącznego korzystania częściami Nieruchomości.

W wyniku dokonanego podziału Spółka A otrzyma do wyłącznego korzystania Budynek naniesiony na Nieruchomości. Po zakończeniu inwestycji oraz zawarciu ww. umowy quoad usum, Spółka A zamierza podpisać z podmiotami trzecimi umowy najmu powierzchni magazynowej zlokalizowanej w Budynku.

Ponieważ na razie trwają negocjacje, może jednak okazać się, że Spółka A zamiast części nieruchomości z Budynkiem otrzyma niezabudowany grunt, a Budynek będzie się znajdował na części nieruchomości, którą Spółka B otrzyma do wyłącznego korzystania i to Spółka B będzie wynajmował budynek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka A będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności Nieruchomości od Spółki B...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy transakcja sprzedaży przez Spółkę B udziału we współwłasności Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu 22% VAT. Zważywszy, iż nabycie przez Spółkę A ww. udziału będzie związane z działalnością Spółki A podlegającą opodatkowaniu VAT, ww. kwota podatku VAT naliczona przy tej transakcji z perspektywy Spółki będzie stanowić zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą odliczeniu kwotę podatku VAT naliczonego.

Przemawiają za tym następujące argumenty:

  1. Opodatkowanie transakcji zbycia udziału przez Spółkę B 22% stawką VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Za dostawę towarów zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definiuje świadczenie usług jako każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Powyższy sposób zdefiniowania przez ustawodawcę czynności podlegających opodatkowaniu VAT sprawia, iż zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT został określony bardzo szeroko i nawet po uwzględnieniu wszelkich wyłączeń zawartych w ustawie o VAT, niemal każda odpłatna transakcja, a także część transakcji nieodpłatnych będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału we własności Nieruchomości przez Spółkę B stanowić będzie opodatkowane VAT świadczenie usług. Wynika to z faktu, iż zdaniem Spółki B udział we własności, stanowiący przedmiot transakcji, nie może zostać uznany za towar w rozumieniu przepisów ustawy o VAT ze względu na swój charakter prawny. Udział nie jest bowiem związany z konkretną częścią rzeczy. Jest to prawo, przysługujące właścicielowi, którego przedmiot nie może być fizycznie określony dopóki współwłasność, co do tej części nie ustanie. Mając na uwadze powyższe nie można uznać, iż w przypadku zbycia udziału we własności rzeczy w istocie następuje sprzedaż towaru.

Takie podejście znajduje potwierdzenie m.in. w piśmie Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 30 czerwca 2004 r. (znak III-2/446-1041/04/AN), w którym organ podatkowy stwierdził, iż ,,(...) sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości nie stanowi dostawy towaru, lecz jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT" Jednocześnie w opinii Wnioskodawcy w przypadku transakcji zbycia udziału we własności Nieruchomości zastosowanie znajdzie podstawowa 22% stawka VAT, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Przepisy ustawy o VAT nie przewidują bowiem możliwości zastosowania stawek obniżonych w przypadku takiego rodzaju transakcji. W szczególności, w ocenie Spółki A, w opisanym stanie faktycznym nie będą miały zastosowania przepisy przewidujące zwolnienie z VAT w odniesieniu do dostawy której przedmiotem są nieruchomości (tj. m.in. art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 czy 10 ustawy o VAT). Wynika to z faktu, iż ww. przepisy odwołują się do transakcji, w przypadku których będzie dochodzić do dostawy towarów, natomiast sprzedaż udziału we własności Nieruchomości dokonana przez Spółkę B jak Wnioskodawca wskazała wcześniej stanowić będzie świadczenie usług.

Takie podejście znajduje potwierdzenie m.in. w przytoczonym powyżej piśmie Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście, w którym organ podatkowy stwierdził, iż ,,Zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie dostaw towarów, zatem nie ma zastosowania do świadczonych usług. Sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22 % (art. 41 ust. 1 ustawy)." Potwierdzenie zastosowania 22% stawki do planowanej sprzedaży udziału we własności Nieruchomości znajduje się również w piśmie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 26 kwietnia 2005 r. (1471 /NUR1/443-72/05/AB).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT ,,w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego".

Nabywany udział we współwłasności Nieruchomości będzie służył Spółce A do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w szczególności w celu wykonywania usług najmu świadczonych na Części Nieruchomości Spółki A (odpowiednio w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę ,,wyłącznego" prawa do niezabudowanej części Nieruchomości tj. gdy Część Nieruchomości Spółki A nie będzie obejmować budynku, intencją Wnioskodawcy będzie wybudowanie Planowanych Budynków i świadczenie usług najmu opodatkowanych VAT przy ich użyciu). W konsekwencji, obu ww. przypadkach Spółka A będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego na fakturze wystawionej przez Spółkę B z tytułu transakcji sprzedaży udziału we współwłasności Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarem, stosownie do art. 2 pkt 6 powołanej ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumieć należy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W treści art. 7 ust. 1 ustawy, mowa jest bowiem o tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nią jak właściciel. Należy przy tym uznać, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności. Zwrotu ,,prawo do rozporządzania jak właściciel" nie można interpretować jako ,,prawa własności" lecz jako własność ekonomiczną W tym znaczeniu własność ekonomiczna to sytuacja, w której z punktu widzenia aspektów ekonomicznych oraz w rozumieniu potocznym należałoby uznać kogoś za właściciela rzeczy, np. posiadacza nieruchomości, której wydaniu nie towarzyszyło przeniesienie własności w formie aktu notarialnego. W każdym razie w przypadku przejścia własności ekonomicznej ma miejsce dostawa towarów. Czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym. Dostawa towarów nie ogranicza się więc wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy.

Należy więc uznać, że dostawa towarów powinna podlegać ocenie przede wszystkim z punktu widzenia swoich aspektów ekonomicznych, mniejsze zaś znaczenie mają jej skutki o charakterze cywilnoprawnym, występujące na gruncie prawa prywatnego.

Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) własność tej samej rzeczy może także przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Udział we współwłasności, w aspekcie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej (także w stosunku do pozostałych współwłaścicieli) i jest określony odpowiednim ułamkiem. Każdy ze współwłaścicieli stosownie do art. 198 Kodeksu cywilnego może swym udziałem swobodnie rozporządzać, bez zgody pozostałych współwłaścicieli, a wyjątki wynikać mogą jedynie z przepisów prawa. Zatem w zakresie pojęcia towarów jako budynków, budowli i ich części jak również gruntów mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. W świetle powyższych przepisów w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, dotychczasowy współwłaściciel przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tą nieruchomością jak właściciel, w zakresie w jakim uprawnia go do tego wysokość jego udziału. Zatem nabycie udziału we współwłasności nieruchomości należy rozpatrywać w kategorii dostawy towarów (części nieruchomości) w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy nabywany udział we współwłasności nieruchomości będzie służył Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w związku z powyższym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturze wystawionej przez PDC z tytułu transakcji sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.

W przedmiotowej interpretacji Organ podatkowy podzielił stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności Nieruchomości od Spółki B. Nie zgodził się jednak, z tezą Wnioskodawcy, iż nabycie udziału we współwłasności nieruchomości stanowi świadczenie usług i w tej części uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Z uwagi, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydawanej interpretacji jest zobowiązany do oceny stanowiska Wnioskodawcy w pełnym zakresie, należało uznać, iż przedstawione przez Spółkę A stanowisko w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY