Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zwolniony jest od podatku spadek nabyty po 12.05.2006r.?

sygnatura: PO/436-005/07

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni

data: 2007-06-28

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14 a§1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005r. Ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ...z dnia 17.04.2007r. (data wpływu 23.04.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn stwierdzam, że stanowisko Podatnika, w odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w piśmie jw., jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W przedstawionym stanie faktycznym małżonek Wnioskodawcy zmarł w dniu 30.11.2006r. Postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku zostanie wydane najprawdopodobniej w roku 2007.W ocenie Podatnika nabycie spadku po zmarłym mężu zwolnione będzie od podatku na podstawie art.4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązującej od 01.01.2007r.

Mając na względzie treść przepisu art.14 a § 3 Ordynacja podatkowa, art.1 ust.1 pkt 1, art.5, art.6 ust.1 pkt 1 i ust.4, art.7 ust.1, art.14 ust.1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (jednolity tekst Dz.U.nr 142 poz.1514 z 2004r. Ze zm.) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz.U. Nr 222 poz.1629) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe

Przepisy cytowanej wyżej ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią:

-art.1 ust.1 pkt.1: podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tytułem spadku

-art.5: iż obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych

-art.6 ust 1 pkt 1: przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku. W przypadku, gdy nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem (orzeczenie sądu) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia (art.6 ust.4 ustawy)

-art.7 ust.1: podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego

-art.9 ust.1 pkt 1: opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł, - jeżeli nabywca jest osoba zaliczoną do I grupy podatkowej

-art.14 ust.1 wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca

-art.14 ust.3 pkt 1: do grupy I zalicza się małżonka.

Zgodnie z art. 3 ust.1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy. Przepis art.5 tejże ustawy stanowi, że wchodzi ona w życie z dniem 01.01.2007r. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie definiuje daty nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku. W tym przypadku należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 ze zm.)regulującymi sprawy spadkowe (Księga Czwarta - Spadki).Przepis art.925 kc stanowi, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z przepisem art.924, kc spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Przepis art.3 ust.1 ustawy zmieniającej rozstrzyga, które przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn mają zastosowanie do nabycia, które nastąpiło przed dniem 1.01.2007r. Celem przepisów przejściowych jest uregulowanie przez ustawodawcę stosunków prawnych, które powstały przed wejściem w życie nowej regulacji, a ich skutki prawne trwać będą również po jej wejściu w życie.

Zgodnie z powołanym przepisem przejściowym określonym w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej, do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (01.01.2007 r.) stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Przepisy przejściowe ustawy zmieniającej nie regulują wpływu nowego (dodanego) przepisu art. 4 a ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy dotychczasowej (przed zmianą), a zatem do nabycia majątku w drodze spadku przed 1stycznia 2007 r. przepis ten nie może mieć zastosowania. Przepisy przejściowe określone w art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej odnoszą się do stosowania przepisów art. 4 ust. 4 ustawy, który to przepis określa zakres podmiotowy nabywców uprawnionych do korzystania ze zwolnień i ulg podatkowych w podatku od spadków i darowizn.

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2006 r. z ulg podatkowych określonych w art. 4 i art. 16 tej ustawy mogli korzystać wyłącznie nabywcy posiadający obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu na terytorium Polski (art. 4 ust. 4 i art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Przepis art. 4 ust. 4 ustawy w nowym brzmieniu umożliwia korzystanie z ulg i zwolnień, o których mowa w tej ustawie, także nabywcom posiadającym obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub mającym miejsce zamieszkania na terytorium takiego państwa, a w konsekwencji zapewnia zgodność przepisów polskich z prawem Unii Europejskiej w tej kwestii.

Jeżeli nabycie majątku nastąpiło w okresie od 13.05. do 31.12.2006 r. osoby te mogą skorzystać z ulg wyłącznie w zakresie art. 4 ust. 1 i art. 16 ustawy, gdyż przepisy przejściowe nie dotyczą przepisu art. 4 a ustawy. W okresie od 13.05 do 31.12.2006 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadku i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. Nr 73 poz. 506) zapewniono równe traktowanie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (EOG) przez zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników posiadających obywatelstwo jednego z ww. państw członkowskich Unii Europejskiej (EOG) mających miejsce zamieszkania na terytorium takiego państwa, z tytułu nabycia przez nich rzeczy lub praw majątkowych określonych w art. 4 ust. 1 i art. 16 ustawy. Przepis przejściowy art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej pozwoli na skorzystanie z ulg podatkowych (wyłącznie tych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 16 ustawy i w zakresie, w jakim one obowiązywały do 31.12.2006 r.) tym obywatelom państw EOG, którzy nabyli majątek w okresie od 13.05.2006 do 31.12.2006 r, a nie objęły ich przepisy ww. rozporządzenia. Oznacza to, że przepisy przejściowe jedynie rozszerzyły z mocą wsteczną zakres podmiotowy zwolnień i ulg podatkowych.

Rozpatrując podniesiony stan faktyczny, w kontekście powyższych przepisów, organ podatkowy stwierdza, że nabycie spadku po pani zmarłym mężu nastąpiło z chwilą jego śmierci tj. w dniu 30.11.2006r. Spadek ten jako czynność prawna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007r.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY