Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik prosi o podanie kwoty po przekroczeniu, której stanie sie podatnikiem podatku VAT.

sygnatura: PI/005-731/05/P/09

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-04-24

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, usługi taksówkowe, utrata prawa do zwolnienia

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),

w związku z rażącym naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku nr PZ/415-11/05 z dnia 10 czerwca 2005r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku od towarów i usług.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 10 marca 2005r., uzupełnionym pismami z dnia 25 marca i 12 maja 2005r. Pan X zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pan X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób - usługi taksówkowe. Z dniem 1 stycznia 2004r. rozpoczął ewidencję obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Podatnik wskazuje, iż na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50) świadczone przez niego usługi korzystały ze zwolnienia z podatku VAT do dnia 30 kwietnia 2004r. Natomiast od dnia 01 maja 2004r. powyższe usługi zostały objęte działaniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskujący przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym, z tytułu prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług taksówkowych celem ustalenia kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT obrót winien być liczony w proporcji tzn. od maja do grudnia 2004r.

Zgodnie z zaprezentowanym wyliczeniem kwotą wolną od podatku, zdaniem Podatnika winna być kwota rzędu 30.466,40gr. (45.700:12x8=30.466,40)

Postanowieniem nr PZ/415-11/05 z dnia 10 czerwca 2005r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdził, iż stanowisko Wnioskującego przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2005r., uzupełnionym pismami z dnia 25 marca i 12 maja 2005r. jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż podatnicy świadczący usługi taksówkowe znajdują się w szczególnej sytuacji prawnej z uwagi na fakt, iż do dnia 30 kwietnia 2004r. usługi te były zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług niezależnie od osiągniętego obrotu. Dopiero z chwilą wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu tracili to prawo. Zatem, zdaniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przepis art. 14 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr. 11, poz. 50) nie miał zastosowania w omawianej sprawie, a w związku z tym brak jest podstaw do stosowania art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przy ocenie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego po dniu 1 maja 2004r. Podatnik jest bowiem, zgodnie z interpretacją Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, podatnikiem rozpoczynającym w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem w tej sytuacji winny mieć zastosowanie przepisy dotyczące podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, a więc m.in. art. 113 ust. 9 cyt. ustawy co oznacza, iż podatnik jest zwolniony z podatku od towarów i usług do momentu uzyskania w roku 2004 wartości sprzedaży w wysokości 45.700zł. liczonej w proporcji do okresu prowadzonej w tym roku sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po weryfikacji przedmiotowego postanowienia, stwierdza co następuje.

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 2 obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W wymienionym załączniku nr 2 "wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku" pod poz. 6 wymieniono usługi transportu lądowego pozostałe - wyłącznie w zakresie usług taksówkowych, przewozów pasażerskich z wykorzystaniem siły ludzkiej, usług dorożek konnych i przewozów przesyłek pocztowych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex. 60.2.

Z powyższego wynika, iż Podatnik świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 60.2 (m.in. usługi taksówkowe) do dnia 30 kwietnia 2004r. korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, bez względu na wysokość osiągniętych obrotów.

W obowiązującej od dnia 1 maja 2004r. ustawie z dnia 11 kwietnia 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) ustawodawca zawarł w Dziale XII -Procedury szczególne -Rozdział I -Szczególne procedury dot. drobnych przedsiębiorców.

Stosownie do postanowień art. 113 ust 1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jednocześnie na podstawie art. 113 ust. 2 do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z treścią art. 168 ust. 3 cyt. ustawy do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113, za rok 2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2004r. przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż korzystanie ze zwolnienia podmiotowego od dnia 1 maja 2004r. przez podatników świadczących usługi w zakresie przewozu osób taksówkami jest możliwe jedynie wówczas, gdy wartość sprzedaży podatnika ze rok 2003 nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 10.000 euro (40.900zł wg kursu z dnia 1 października 2002r.) i jeżeli od początku roku 2004 wartość świadczonych usług nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 10.000 euro (45.700zł wg kursu z dnia 1 października 2003r.).

W przeciwnym wypadku od dnia 1 maja 2004r. świadczenie przedmiotowych usług podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych ustawą.

Zatem, jeżeli Wnioskujący spełniając określone warunki, miał możliwość korzystania ze zwolnienia jeszcze w dniu 1 maja 2004r. traci to zwolnienie z chwilą przekroczenia wartości sprzedaży w wysokości 45.700zł licząc od początku roku 2004.

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu jest rażąco sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Takie działanie obliguje organ II instancji do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

W myśl art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Z podanych wyżej przyczyn Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku orzekł jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY