Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wykonując działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie rachunkowo-księgowych, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

sygnatura: IS.II/1/4430/79/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2005-11-07

słowa kluczowe:księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, zwolnienia podmiotowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24.08.2005 r. wniesionego przez a. Ch, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z dnia 18.08.2005 r., znak: US.II-PP-443/150/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w którym uznał stanowisko przedstawione przez Stronę za nieprawidłowe ? odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia.

Wnioskiem z dnia 5.07.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 26.07.2005 r. A Ch zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Podatniczkę stanu faktycznego wynika, iż prowadzi ona działalność gospodarczą w zakresie usług rachunkowo-księgowych (PKD 74.12.Z). Zgodnie z zawartymi umowami Strona prowadzi książki przychodów i rozchodów, ewidencje środków trwałych i wyposażenia, przebiegu pojazdów, sporządza listy płac, a także sporządza deklaracje ZUS, PIT-5, PIT-4, PIT-11, VAT-7. Podatniczka posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone certyfikatem Ministra Finansów nr 26397/01. W związku z tym, że wartość sprzedaży nie przekracza kwoty 10.000 euro Podatniczka korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Mając na uwadze nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym A Ch zwróciła się z zapytaniem, czy nadal może korzystać z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Rozpatrując wniosek Podatniczki Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku stwierdził, iż czynności przez Nią wykonywane mieszczą się w grupie czynności uznawanych za doradztwo podatkowe, a tym samym będzie miało zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i postanowieniem z dnia 18.08.2005 r., znak: US.II-PP-443/150/2005 uznał stanowisko Podatniczki za nieprawidłowe.A Ch nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, pismem z dnia 24.08.2005 r. wniosła zażalenie do tut. organu, w którym podtrzymała swoje stanowisko w sprawie.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:Art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, iż zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Z kolei z art. 113 ust. 13 pkt 2 cyt. ustawy wynika, iż zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.), na podstawie delegacji zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Minister Finansów określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Pod pozycją 37 załącznika do ww. rozporządzenia wymienione zostało rzeczoznawstwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

W rozpatrywanej sprawie należy wziąć pod uwagę art. 2 ust. 1 ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 86 ze zm.), który wymienia czynności doradztwa podatkowego. Zgodnie z pkt 2 i 3 tego przepisu za czynności doradztwa podatkowego należy uznać prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Z kolei ust. 2 cyt. artykułu stanowi, iż zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy. Natomiast podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 są m.in. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych (art. 3 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym). Z art. 3a cyt. ustawy wynika zaś, iż podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą również wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3. Przepis ten w obecnym brzmieniu został wprowadzony ustawą z 16.12.2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66) obowiązującą od 31.01.2005 r.Należy również zauważyć, iż działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a za takie uznaje się osoby posiadające certyfikat księgowy, wydawany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 18.07.2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, (Dz. U. Nr 120, poz. 1022 ze zm.). Z akt sprawy wynika, iż Podatniczka posiadając certyfikat, o którym mowa wyżej, na podstawie zawieranych umów prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdów, sporządza listy płac, a także sporządza deklaracje ZUS, PIT-5, PIT-4, PIT-11 i VAT-7.

Wobec tego, Strona świadcząc usługi na podstawie uprawnienia przez nią posiadanego, wykonuje czynności mieszczące się w grupie czynności uznawanych za doradztwo podatkowe. Tym samym Podatniczka nie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie ma bowiem zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Mając na uwadze stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie nie znalazł podstaw do zmiany postanowienia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku i postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY