Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i kryminalistycznych rekonstrukcji wypadków drogowych, wydając opinie na zlecenie sądu, wchodząc w zakres opodatkowania wyłącznie z tytułu wykonywania tych czynności, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, w sytuacji gdy wartość wykonanych usług na polecenie sądu nie przekroczyła równowartości w złotówkach kwoty odpowiadającej 10.000 euro zarówno w 2003 r., 2004 r., jak też w 2005 r.?

sygnatura: IS.II/1/4430-74/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2005-10-31

słowa kluczowe:biegły sądowy, rzeczoznawstwo, wynagrodzenia

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Z J na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.08.2005 r., znak I US-II/443/75/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w którym uznał stanowisko przedstawione przez Stronę za nieprawidłowe - odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Pismem z dnia 18.07.2005 r., Z J zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług, formułując to pytanie następująco: "czy biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i kryminalistycznych rekonstrukcji wypadków drogowych, wydając opinie na zlecenie sądu, wchodząc w zakres opodatkowania wyłącznie z tytułu wykonywania tych czynności, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, w sytuacji gdy wartość wykonanych usług na polecenie sądu nie przekroczyła równowartości w złotówkach kwoty odpowiadającej 10.000 euro zarówno w 2003 r., 2004 r., jak też w 2005 r.?" Przedstawiając swoje stanowisko Strona uważa, iż wykonując usługi biegłego na zlecenie sądu jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowieniem z dnia 5.08.2005 r., znak: I US-II/443/75/05, postanowił uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji, opierając się na słownikowej definicji pojęć rzeczoznawca i rzeczoznawstwo, uznał, iż wykonywane przez Stronę czynności mieszczą się w tym pojęciu, wobec czego stwierdził, iż Podatnik wykonujący usługi biegłego na zlecenie sądu nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy.

Nie godząc się z takim rozstrzygnięciem, Z J pismem z dnia 11.08.2005 r., wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 5.08.2005 r. W uzasadnieniu zażalenia Strona podnosi, iż z przedstawionych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie definicji pojęć rzeczoznawcy i rzeczoznawstwa "można wnioskować, że osoba wykonująca funkcję rzeczoznawcy może być biegłym, lecz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Ministra Sprawiedliwości, rzeczoznawca w żadnym przypadku nie jest obligatoryjnie biegłym sądowym".

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Jednakże przepis art. 113 ust. 13 ustawy wymienia przypadki, kiedy nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, natomiast w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy zawarte zostało upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia, listy towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Wypełniając to ustawowe upoważnienie Minister Finansów wydał w dniu 25.05.2005 r. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). W części II załącznika "Lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9", w poz. 37 wymieniono rzeczoznawstwo.

W świetle tego należy stwierdzić, iż świadczenie usług rzeczoznawstwa, polegających na wydawaniu opinii przez biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i kryminalistycznych rekonstrukcji wypadków drogowych nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy.

Wniesione przez Podatnika w trakcie postępowania podatkowego przed organem odwoławczym wnioski, według tut. organu pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy. W szczególności, iż ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się "własnym" pojęciem tak usługi (art. 8), jak i działalności gospodarczej (art. 15 ust. 3). Natomiast z usług, wyłącznie te z nich, które wymienione są w klasyfikacjach statystycznych, są tylko identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY