Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynajem mieści się w definicji działalności gospodarczej? Czy podatek od towarów i usług z tytułu wynajmu nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków może być rozliczony przez jednego z małżonków? Pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

sygnatura: PP-1/4431/5/101 026/124/05

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

data: 2005-01-31

słowa kluczowe:najem, opodatkowanie, podatnik, wspólność ustawowa, zakres

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny:
Państwo (...). są właścicielami nieruchomości, która stanowi ich majątek wspólny. Zamierzają wynająć część tej nieruchomości (3 lokale użytkowe oraz piwnicę). Pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.
Pan (...) prowadzi działalność gospodarczą (wg danych w bazie Poltax - sprzedaż detaliczną zegarów, zegarków oraz biżuterii) i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług tut. Urzędu.Małżonka działalności gospodarczej nie prowadzi.

Zapytanie Podatnika:
- czy wynajem lokali mieści się w definicji działalności gospodarczej,
- czy w przedstawionej sytuacji gdy, za zgodą żony, stroną umowy najmu będzie wyłącznie Pan (...), osiągane obroty z tytułu najmu mogą być rozliczane wyłącznie przez niego?
Zdaniem Podatnika najem jest działalnością gospodarczą i całość obrotu z tytułu najmu może być rozliczana przez Niego ponieważ tylko on, za zgodą żony, jest stroną umowy najmu.

Ocena prawna stanowiska Podatnika:
Najem uregulowany został w przepisach ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
Definicja umowy najmu zawarta jest w art. 659 § 1 w.w. kodeksu, gdzie: przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Działalność gospodarcza zdefiniowana została w art. 15 ust. 2 cyt. ustawy jako wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
W kontekście przywołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług najem będąc usługą wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej jako określony rodzaj usługi stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Ten rodzaj czynności zawiera się w przytoczonej w art. 15 ust. 2 ustawy definicji działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W opisanej sytuacji, stroną umowy najmu, za zgodą żony, jest wyłącznie Pan. Wprawdzie czynność prawna dotyczy majątku wspólnego, jednakże dokonując jej wyłącznie we własnym imieniu tylko Pan pozostaje w stosunku prawnym z drugą stroną tej czynności.W konsekwencji powyższego jest Pan również podatnikiem podatku od towarów, zatem w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 należy uwzględnić - obok obrotuz działalności handlowej - całkowity obrót z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości.
Nadmienia się jednak, że możliwość rozliczania przychodu z najmu nieruchomości objętej wspólnością ustawową przez jednego z małżonków uzależniona jest od spełnienia warunków, o których mowa w odrębnych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W zakresie podatku dochodowego stosowne stanowisko zajmie Dział Podatku Dochodowego tut. Urzędu.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, nie jest wiążąca dla podatnika / płatnika/ inkasenta/ następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY