Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prokurent pełniący swą funkcję na podstawie samego tylko aktu powołania i w stosunku do krórego warunki wykonywania tych czynności, wynagradzania i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich określa uchwała Zarządu jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?

sygnatura: USIII/2-443/218/45/J/2007

autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

data: 2007-09-17

słowa kluczowe:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 13.06.2007r. (data wpływu 28.06.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 25.07.2007r. (data wpływu 30.07.2007r.), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

W dniu 28.06.2007r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 25.07.2007r. (data wpływu 30.07.2007r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek wskazując jednocześnie, iż zapytanie dotyczy przyszłego stanu faktycznego. Z treści w/w pism wynika, że wnioskodawczyni jest prokurentem Spółki akcyjnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS pod numerem ... pod firmą "........." S.A. Mocą uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 kwietnia 2007r. została ona upoważniona do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem spraw Spółki. Za pełnienie powyższej funkcji będzie otrzymywać wynagrodzenie określone w uchwale Zarządu, określającej warunki wykonywania czynności przez prokurenta oraz przewidującej, że prokurent nie jest odpowiedzialny względem osób trzecich za wykonywanie swoich czynności. Wszelkie czynności związane z udzieloną prokurą podejmuje samodzielnie, nie będąc pod kierownictwem Spółki.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego skierowane zostało pytanie:

Czy prokurent pełniący swą funkcję na podstawie samego tylko aktu powołania i w stosunku do którego warunki wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich określa uchwała Zarządu jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wg zaprezentowanego we wniosku stanowiska, prokurent pełniący swą funkcję na podstawie samego tylko aktu powołania i w stosunku do którego warunki wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich określa uchwała Zarządu - nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem z tego tytułu nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim stwierdza:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 w/w ustawy). Natomiast przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również świadczenie usług z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 8 ust. 1 w/w ustawy).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl ust.2 art.15, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 3 pkt3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 13 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: 2/ przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, 3/ przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę, 4/ przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, 5/ przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powołania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7, 6/ przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powołanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9, 7/ przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, 8/przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9, 9/ przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Prokura, jak stanowi art. 109 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Udzielone pełnomocnictwo jest umocowaniem wyłącznie do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz osoby dającej umocowanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że czynności będą wykonywane na podstawie uchwały Zarządu, a nie umowy zlecenia.W świetle powyższego otrzymywane przez prokurenta wynagrodzenie nie mieści się w pojęciu przychodów określonych w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie to należy zakwalifikować jako "przychód z innego źródła" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy. Wynagrodzenie prokurenta nie odpowiada więc definicji żadnego z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 ust. 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem nie podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zaprezentowane we wniosku stanowisko należy uznać za nieprawidłowe. W świetle art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY