Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy członek zarządu pełniący funkcję na podstawie samego tylko aktu powołania i w stosunku do którego warunki wykonania tych czynności wobec osób trzecich określa uchwała Rady Nadzorczej jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT ?

sygnatura: USIII/2-443/217/44/J/2007

autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

data: 2007-09-17

słowa kluczowe:

W dniu 28.06.2007r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek uzupełniony pismem nadesłanym dnia 30.07.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego:

Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej. Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd składający się obecnie z dwóch członków - Prezesa i członka zarządu. Członkowie Zarządu zostali powołani w jego skład przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę akcyjną. Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu i Spółką nie została zawarta umowa o pracę ani umowa cywilnoprawna. Powierzone im czynności zarządu wykonują na podstawie stosunku organizacyjnego powstałego w wyniku powołania ich do pełnienia funkcji w organie Spółki. Za jej pełnienie otrzymują wynagrodzenie, określone w uchwale Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej określa także warunki wykonywania czynności przez członków Zarządu spółki oraz przewiduje, że członkowie zarządu nie są odpowiedzialni względem osób trzecich za wykonywanie swoich czynności. Wszelkie czynności związane z piastowaniem funkcji członka zarządu podejmują samodzielnie, nie znajdują się pod kierownictwem Spółki.Pismem z dnia 25.07.2007r. (data wpływu 30.07.2007r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku podatnik wskazał, że przedmiotowy wniosek dotyczy przyszłego stanu faktycznego. Uchwały o których mowa we wniosku nie zostały jeszcze podjęte.

Wobec powyższego stanu faktycznego skierowano pytanie: Czy członek zarządu pełniący funkcję na podstawie samego tylko aktu powołania i w stosunku do którego warunki wykonywania tych czynności wobec osób trzecich określa uchwała Rady Nadzorczej jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT ?

Zdaniem podatnika, członek zarządu powołany w jego skład na podstawie samego tylko aktu powołania i w stosunku do którego warunki wykonywania tych czynności, wynagradzania i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich określa uchwała Rady Nadzorczej - nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a zatem z tego tytułu nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim stwierdza, iż:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 8 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w/w ustawy. Powyższe oznacza, iż w świetle ustawy o podatku od towarów i usług można co do zasady opodatkować daną czynność jedynie wówczas gdy jest ona wymieniona jako czynność podlegająca opodatkowaniu (art. 5 w/w ustawy) oraz została wykonana przez podatnika (art. 15 ustawy). Na podstawie art.15 ust.1 w/w ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl ust. 2 art. 15, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Pojęcie podatnika uzależnione zostało więc od prowadzenia przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej samodzielnej działalności gospodarczej. W każdym zatem przypadku należy badać czy dana czynność objęta zakresem opodatkowania wykonana zastała w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie czynności prawnymi więzami tworząc stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do: warunków wykonania tych czynności - wynagrodzenia, - odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności. Przepis ten odwołuje się także do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Warunkiem wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jest istnienie pomiędzy zlecającym wykonanie a wykonującym zlecenie czynności tego rodzaju więzów prawnych, które rzutują na warunki wykonywania czynności zleconych, wynagrodzenie oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie danych czynności.

Czynności wykonywane przez członka Zarządu powołanego uchwałą, przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko zaprezentowane we wniosku uznaje się - za prawidłowe.

W świetle art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY