Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona zwróciła się z pytaniem czy od sprzedaży działek należy zapłacić VAT?.

sygnatura: 1437/ZP/443/53B/BK/07

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

data: 2007-09-04

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 26 kwietnia 2007 roku /data wpływu do US 04.05.2007 r./ uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2007r., w zakresie pkt. 1 za p r a w i d ł o w e.

UZASADNIENIE

W dniu 04.05.2007r. wpłynął wniosek Państwa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - dotyczący opodatkowania sprzedaży działki w tym m. in. działki o pow. 7.065 m#178; położonej w nnn, ul. xxx będącej współwłasnością małżonków

Strona zwróciła się z pytaniem czy od sprzedaży w/w działek należy zapłacić VAT?.

Wg. stanowiska strony nie ciąży na niej obowiązek zapłacenia podatku VAT, ponieważ jest to majątek prywatny.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terenie kraju. Za towary w świetle art. 2 pkt. 6 rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Jak wynika z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że nieruchomość, która będzie przedmiotem dostawy stanowi majątek osobisty (nieruchomość tę Strona nabyła w drodze spadku) i nie została nabyta w celu dokonania dalszej odsprzedaży. W świetle wyżej przedstawionych okoliczności Naczelnik tutejszego Urzędu zauważa, że zamiarem Strony nie jest stała, zorganizowana sprzedaż działek budowlanych, a jedynie sprzedaż działki stanowiącej majątek osobisty. Dlatego też transakcja o charakterze prywatnym nie stanowi przedmiotu opodatkowania VAT. Z uwagi na powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, że Strona sprzedając działkę nie będzie miała statusu podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem działalnością handlową, a zatem i gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 powołanej ustawy sprzedaż majątku własnego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Sprzedaż - nawet kilkukrotna przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu. Podsumowując należy zatem uznać, że zbycie (nawet w częściach) nieruchomości należącej do Pana (współwłasność z małżonką) tj. działki nr 599/19 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terenie kraju. Za towary w świetle art. 2 pkt. 6 rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że nieruchomość, która będzie przedmiotem dostawy stanowi majątek osobisty (nieruchomość tę Strona nabyła w drodze spadku) i nie została nabyta w celu dokonania dalszej odsprzedaży.

W świetle wyżej przedstawionych okoliczności Naczelnik tutejszego Urzędu zauważa, że zamiarem Strony nie jest stała, zorganizowana sprzedaż działek budowlanych, a jedynie sprzedaż działki stanowiącej majątek osobisty. Dlatego też transakcja o charakterze prywatnym nie stanowi przedmiotu opodatkowania VAT.

Z uwagi na powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, że Strona sprzedając działkę nie będzie miała statusu podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem działalnością handlową, a zatem i gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 powołanej ustawy sprzedaż majątku własnego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Sprzedaż - nawet kilkukrotna przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu.

Podsumowując należy zatem uznać, że zbycie (nawet w częściach) nieruchomości należącej do Pana (współwłasność z małżonką) tj. działki nr xxx nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY